శుక్రాచార్యుడు హరుడి నుండి మృతసంజీవనీ విద్య పొందడం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:23 pm

శుక్రాచార్యుడు హరుడి నుండి మృతసంజీవనీ విద్య పొందడం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 2:13 pm

ముప్పై ఆరవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
తతో మురారిభవనం సమభ్యేత్య సురాస్తతః ।
ఊచుర్దేవం నమస్కృత్య జగత్సంక్షుబ్ధికారణమ్ ।। 36.1 ।।
తచ్ఛ్రుత్వా భగవాన్ ప్రాహ గచ్ఛామో హరమన్దిరమ్ ।
స తవ్త్స్యతి మహాజ్ఞానీ జగత్క్షుబ్ధం చరచరమ్ ।। 36.2 ।।
తయోక్తా వాసుదేవేనన దేవాః శక్రపురోగమాః ।
జనార్దనం పురస్కృత్య ప్రజాగ్ముర్మన్దరం గిరిమ్ ।
న తత్ర దేవం న వృషం న దేవీం న చ నన్దినమ్ ।। 36.3 ।।
శూన్యం గిరిమపశ్యన్త అజ్ఞానతిమిరావృతాః ।
తాన్ మూఢదృష్టీన్ సంప్రోక్ష్య దేవాన్ విష్ణుర్మహాద్యుతిః ।। 36.4 ।।
ప్రోవాచ కిం న పశ్యధ్వం మహేశం పురతః స్థితమ్ ।
తమూచుర్నైవ దేవేశం పశ్యామో గిరిజాపతిమ్ ।। 36.5 ।।
న విద్మః కారణం తచ్చ యేన దృష్టిర్హతా హి నః ।
తానువాచ జగన్మూర్తిర్యూయం దేవస్య సాగసః ।। 36.6 ।।
పాపిష్ఠా గర్భహన్తారో మృడాన్యాః స్వార్థతత్పరాః ।
తేన జ్ఞానవివేకో వై హృతో దేవేవన శూలినా ।। 36.7 ।।
యేనాగ్రతః స్థితమపి పశ్యన్తోऽపి న పశ్యథ ।
తస్మాత్ కాయవిశుద్ధ్యర్థం దేవదృష్ట్యర్థమాదరాత్ ।। 36.8 ।।
తప్తకృచ్ఛ్రేమ సంశుద్ధాః కురుధ్వం స్నానమీశ్వరే ।
క్షీరస్నానే ప్రయుఞ్జీత సార్ద్ధ కుమ్భశతం సురాః ।। 36.9 ।।
దధిస్నానే చుతఃషష్టిర్ద్వాత్రింశద్ధవిషోర్'హణే ।
పఞ్చగవ్యస్య శుద్ధస్య కుమ్భాః షోడశ కీర్తితాః ।। 36.10 ।।
మదునోऽష్టౌ జలస్యోక్తాః సర్వే తే ద్విగుణాః సురాః ।
తతో రోచనయా దేవమష్టోత్తరశతేన హి ।। 36.11 ।।
అనులిమ్పేత్ కుఙ్కుమేన చన్దనేన చ భక్తితః ।
బిల్వపత్రైః సకమలైః ధత్తూరసురచన్దనైః ।। 36.12 ।।
మన్దారైః పారిజాతైశ్చ అతిముక్తైస్తథార్'చయేత్ ।
అగురుం సహ కాలేయం చన్దనేనాపి ధూపయేత్ ।। 36.13 ।।
జప్తవ్యం శతరూద్రీయం ఋగ్వేదోక్తైః పదక్రమైః ।
ఏవం కృతే తు దేవేశం పశ్యధ్వం నేతరేణ చ ।। 36.14 ।।
ఇత్యుక్తా వాసుదేవేన దేవాః కేశవమబ్రువన్ ।
విధానం తప్తకృచ్ఛ్రస్య కథ్యతాం మధుసూదన ।
యస్మిశ్చిర్ణే కాయశుద్ధిర్భవతే సార్వకాలికీ ।। 36.15 ।।
వాసుదేవ ఉవాచ ।
త్ర్యహముష్ణం పిబేదాపః త్ర్యహముష్ణం పయః పివేత్ ।
త్ర్యహముష్ణం పిబేత్సర్పిర్వాయుభక్షో దినత్రయమ్ ।। 36.16 ।।
పలా ద్వాదశ తోయస్య పలాష్టౌ పయసః సురాః ।
షట్పలం సర్పిషః ప్రోక్తం దివసే దివసే పిబేత్ ।। 36.17 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యేవముక్తే వచనే సురాః కాయవిశుద్ధయే ।
తప్తకృచ్ఛ్రరహస్యం వై చక్రుః శక్రపురోగమాః ।। 36.18 ।।
తతో వ్రతే సురాశ్చీర్ణే విముక్తాః పాపతోऽభవన్ ।
విముక్తపాపా దేవేశం వాసుదేవమథాబ్రువన్ ।। 36.19 ।।
క్వాసౌ వద జగన్నాథ శంభుస్తిష్ఠతి కేశవ ।
యం క్షీరాద్యభిషేకేణ స్నాపయామో విధానతః ।। 36.20 ।।
అథోవాచ సురాన్విష్ణురేవ తిష్ఠతి శఙ్కరః ।
మద్దేహే కిం న పశ్యధ్వం యోగాశ్చాయం ప్రతిష్ఠితః ।। 36.21 ।।
తమూచుర్నైవ పశ్యామస్త్వత్తో వై త్రిపురాన్తకమ్ ।
సత్యం వద సురేశాన మహేశానః క్వ తిష్ఠతి ।। 36.22 ।।
తతోऽవ్యయాత్మా స హరిః స్వహృత్పఙ్కజశాయినమ్ ।
దర్శయామాస దేవానాం మురారిర్లిఙ్గమైశ్వరమ్ ।। 36.23 ।।
తతః సురాః క్రమేణైవ క్షీరాదిభిరనన్తరమ్ ।
స్నాపయాఞ్చక్రిరే లిఙ్గం శాశ్వతం ధ్రువమవ్యయమ్ ।। 36.24 ।।
గోరోచనయా త్వాలిప్య చన్దనేన సుగన్ధినా ।
బిల్వపత్రామ్బుజైర్దేవం పూజయామాసురఞ్జసా ।। 36.25 ।।
ప్రధూప్యాగురుణా భక్త్యా నివేద్య పరమైషధీః ।
జప్త్వాష్టశతనామానం ప్రణామం చక్రిరే తతః ।। 36.26 ।।
ఇత్యేవం చిన్తయన్తశ్చ దేవావేతౌ హరీశ్వరౌ ।
కథం యోగత్వమాపన్నౌ సత్త్వాన్ధతమసోద్భవౌ ।। 36.27 ।।
సురాణాం చిన్తితం జ్ఞాత్వా విశ్వమూర్తిభూద్విభుః ।
సర్వలక్షణసంయుక్తః సర్వాయుధధరోऽవ్యయః ।। 36.28 ।।
సార్ద్ధం త్రినేత్రం కమలాహికుణ్డలం జటాగుడాకేశఖగర్షభధ్వజమ్ ।
సమాధవం హారభుజఙ్గవక్షసం పీతాజినాచ్ఛన్నకటిప్రదేశమ్ ।। 36.29 ।।
చక్రాసిహస్తం హలశార్ఙ్గపాణిం పినాకశూలాజగవాన్వితం చ ।
కపర్దఖట్వాఙ్గకపాలఘణ్టాసశఙ్ఖటఙ్కారరవం మహర్షే ।। 36.30 ।।
దృష్ట్వైవ దేవా హరిశఙ్కరం తం నమోऽస్తు తే సర్వగతావ్యయేతి ।
ప్రోక్త్వా ప్రణామం కమలాసనాద్యాశ్చక్రుర్మతిం చైకతరాం నియుజ్య ।। 36.31 ।।
తానేకచిత్తాన్ విజ్ఞాయ దేవాన్ దేవపతిర్హరిః ।
ప్రగృహ్యాభ్యద్రవత్తూర్ణం కురుక్షేత్రం స్వమాశ్రమమ ।। 36.32 ।।
తతోऽపశ్యన్త దేవేశం స్థాణుభూతం జలే శుచిమ్ ।
దృష్ట్వానమః స్థాణవేతి ప్రోక్త్వా సర్వేహ్యుపావిశన్ ।। 36.33 ।।
తతోऽబ్రవీత్ సురపతిరేహ్యేహి దీయతాం వరః ।
క్షుబ్ధం జగజ్జగన్నాథ ఉన్మజ్జస్వ ప్రియాతిథే ।। 36.34 ।।
తతస్తాం మధురాం వాణీం శుశ్రావ వృషభధ్వజః ।
శ్రుత్వోత్తస్థౌ చ వైగేన సర్వవ్యాపీ నిరఞ్జనః ।। 36.35 ।।
నమోऽస్తు స్ర్వదేభ్యః ప్రోవాచ ప్రహసన్ హరః ।
స చాగతః సురైః సేన్ద్రః ప్రణతో వినయాన్వితైః ।। 36.36 ।।
తమూచుర్దేవతాః సర్వస్త్యజ్యతాం శఙ్కరద్రత్మ్ ।
మహావ్రతం త్రయో లోకాః క్షుబ్ధాస్త్వత్తేసావృతాః ।। 36.37 ।।
అథోవాచ మహాదేవో మయా త్యక్తో మహావ్రతః ।
తతః సురా దివం జగ్ముర్హృష్టాః ప్రయతమానసాః ।। 36.38 ।।
తతోऽపి కమ్పతే పృథ్వీ సాబ్ధిద్వీపాచలా మునే ।
తతోऽభిచిన్తయద్రుద్రః కిమర్థం క్షుభితా మహీ ।। 36.39 ।।
తతః పర్యచరచ్ఛూలీ కురుక్షేత్రం సమన్తతః ।
దదర్శోఘవతీతీరే ఉశనసం తపోనిధిమ్ ।। 36.40 ।।
తతోऽబ్రవీత్సురపతిః కిమర్థం తప్యతే తపః ।
జగత్క్షోభకరం విప్ర తచ్ఛీఘ్రం కథ్యతాం మమ ।। 36.41 ।।
ఉశనా ఉవాచ ।
తవారాధనకామార్థం తప్యతే హి మహత్తపః ।
సంజీవనీం శుభాం విద్యాం జ్ఞాతుమిచ్ఛే త్రిలోచన ।। 36.42 ।।
హర ఉవాచ ।
తపసా పరితుష్టోऽస్మి సుతప్తేన తపోధన ।
తస్మాత్ సంజీవనీంవిద్యాం భవాన్ జ్ఞాస్యతి తత్తవత్తః ।। 36.43 ।।
వరం లబ్ధ్వా తతః శుక్రస్తపసః సంన్యవర్త్తత ।
తథాపి చలతే పృథ్వీ సాబ్ధిభూభృన్నగావృతా ।। 36.44 ।।
తతోऽగమన్మహాదేవః సప్తసారస్వతం శుచిః ।
దదర్శ నృత్యమానం చ ఋషిం మఙ్కణసంజ్ఞితమ్ ।। 36.45 ।।
భావేన పోప్లూయతి బాలవత్ స భుజౌ ప్రసార్యైవ ననర్త్త వేగాత్ ।
తస్యైవ వేగేన సమాహతా తు చచాల భూర్భూమిధరైః సహైవ ।। 36.46 ।।
తం శఙ్గరోऽభ్యేత్య కరే నిగృహ్య ప్రోవాచ వాక్యం ప్రహసన్ మహర్షే ।
కిం భావితో నృత్యసి కేన హేతునా వదస్వ మామేత్య కిమత్ర తుష్టిః ।। 36.47 ।।
స బ్రాహ్మణః ప్రాహ మమాద్య తుష్టిర్యేనేహ జాతా శృణు తద్ ద్విజేన్ద్ర ।
బహూన్ గణాన్ వై మమ తప్యతస్తపః సంవత్సరాన్ కాయవిశోషణార్థమ్ ।। 36.48 ।।
తతోऽనుపశ్యామి కరాత్ క్షతోత్థం నిర్గచ్ఛతే శాకరసం మమేహ ।
తేనాద్య తుష్టోऽస్మి భృశం ద్విజేన్ద్ర యేనాస్మి నృత్యామి సుభావితాత్మా ।। 36.49 ।।
తం ప్రాహ శంభుర్ద్విజ పశ్య మహ్యం భస్మ ప్రవృత్తోऽఙ్గులితోऽతిశుక్లమ్ ।
సంతాడనాదేవ న చ ప్రహర్షో మమాస్తి నృనం హి భవాన్ ప్రమత్తః ।। 36.50 ।।
శ్రుత్వాథ వాక్యం వృషభధ్వజస్య మత్వా మునిర్మఙ్కణకో మహర్షే ।
నృత్యం పరిత్యజ్య సువిస్మితోऽథ వవన్ద పాదౌ వినయావనమ్రః ।। 36.51 ।।
తమాహ శంభుర్ద్విజ గచ్ఛ లోకం తం బ్రహ్మణో దుర్గమమవ్యయస్య ।
ఇదం చ తీర్థం ప్రవరం పృథివ్యాం పృథూదకస్యాస్తు సమం ఫలేన ।। 36.52 ।।
సాంనిధ్యమత్రైవ సురాసురాణాం గన్ధర్వవిద్యాధరకిన్నరాణామ్ ।
సదాస్తు ధర్మస్య నిధానమగ్ర్యం సారస్వతం పాపమలాపహారి ।। 36.53 ।।
సుప్రభా కాఞ్చానాక్షీ చ సువేణుర్విమలోదకా ।
మనోహరా చౌఘవతీ విశాలా చ సరస్వతీ ।। 36.54 ।।
ఏతాః సప్త సరస్వత్యో నివిసిష్యన్తి నిత్యశః ।
సోమపాలఫలం సర్వాః ప్రయచ్ఛన్తి సుపుణ్యదాః ।। 36.55 ।।
భవానపి కురుక్షేత్రే మూర్తిం స్థాప్య గరీయసీమ్ ।
గమిష్యతి మహాపుణ్యం బ్రహ్మలోకం సుదుర్గమమ్ ।। 36.56 ।।
ఇత్యేవముక్తో దేవేన శఙ్కరేమ తపోధనః ।
మూర్త్తి స్థాప్య కురుక్షేత్రే బ్రహ్మలోకమగాద్ వశీ ।। 36.57 ।।
గతే మఙ్కణకే పృథ్వీ నిశ్చలా సమజాయత ।
అథాగాన్మన్దరం శంభుర్నిజమావసథం శుచిః ।। 36.58 ।।
ఏతత్ తవోక్తం ద్విజ శఙ్కరస్తు గతస్తదాసీత్ తపసేऽథ శైలే ।
శూన్యేऽభ్యగాద్ దృష్టమతిర్హి దేవ్యా సంయోధితో యేన హి కారణేన ।। 36.59 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే షట్త్రింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Shiva, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION