అంధకుడి జన్మ వృత్తాంతం, అరజ కథ

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:12 pm

అంధకుడి జన్మ వృత్తాంతం, అరజ కథ

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 2:22 pm

ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము

నారాద ఉవాచ ।
గతోऽన్ధకస్తు పాతాలే కిమచేష్టత దానవః ।
శఙ్కరో మన్దరస్థోऽపి యచ్చాకార తదుచ్యతామ్ ।। 37.1 ।।
పులాస్త్య ఉవాచ ।
పాతాలస్థోऽన్ధకో బ్రహ్మన్ బాధ్యతే మదనాగ్నినా ।
సంత్పతవిగ్రహః సర్వాన్ దానవానిదమబ్రవీత్ ।। 37.2 ।।
స మే సుహృత్స మే బన్ధుః స భ్రాత స పితా మమ ।
యస్తామద్రిసుతాం శీఘ్నం మమాన్తి కముపానయేత్ ।। 37.3 ।।
ఏవం బ్రువతి దైత్యేన్దే అన్ధకే మదనాన్ధకే ।
మేఘగమ్భీరనిర్ఘోషం ప్రహలాదో వాక్యమబ్రవీత్ ।। 37.4 ।।
యేయం గిరిసుతా వీర సా మాతా ధర్మతస్తవ ।
పితా త్రినయనో దేవః శ్రూయతామత్ర కారణమ్ ।। 37.5 ।।
తవ పిత్రా హ్యపుత్రేమ ధర్మనిత్యేన దానవ ।
ఆరాధితో మహాదేవః పుత్రార్థాయ పురా కిల ।। 37.6 ।।
తస్మై త్రిలోచననాసీద్ దత్తోऽన్ధోऽప్యేవ దానవ ।
పుత్రకః పుత్రకామాస్య ప్రోక్త్వేత్యం వచనం విభో ।। 37.7 ।।
నేత్రత్రయం హిరణ్యాక్ష నర్మార్థముమయా మమ ।
పిహితం యోగసంస్థస్య తతోऽన్ధమభవత్తమః ।। 37.8 ।।
తస్మాచ్చ తమసో జాతో భూతో నీలఘనస్వనః ।
తదితం గృహ్యతాం దైత్య తవోపయికమాత్మజమ్ ।। 37.9 ।।
యదా తు లోకవిద్విష్టం దుష్టం కర్మ కరిష్యతి ।
త్రైలోక్యజననీం చాపి అభీవాఞ్ఛిష్యతేऽధమః ।। 37.10 ।।
ఘాతయిష్యతి వా విప్రం యదా ప్రక్షిప్త చాసురాన్ ।
తదాస్య స్వయమేవాహం కరిష్యే కాయశోధనమ్ ।। 37.11 ।।
ఏవముక్త్వా గతః శంభుం స్వస్థానం మన్దరాచలమ్ ।
త్వత్పితాపి సమభ్యాగాత్ త్వామాదాయ రసాతలమ్ ।। 37.12 ।।
ఏతేన కారణేనామ్బా శైలేయీ భవితా తవ ।
సర్వస్యాపీహ జగతో గురుః శంభుః పితా ధ్రువమ్ ।। 37.13 ।।
భవానపి తపోయుక్తః శాస్త్రవేత్తా గుణాప్లుతః ।
నేదృశే పాపసంకల్పే మతిం కుర్యాద్ భవద్విధః ।। 37.14 ।।
త్రైలోక్యప్రభురవ్యక్తో భవః సర్వైర్నమస్కృతః ।
అజేయస్తస్య భార్యేయం న త్వమర్హేऽమరార్దన ।। 37.15 ।।
న చాపి శక్తః ప్రాప్తుం తాం భవాఞ్శైలనృపాత్మజామ్ ।
అజిత్వా సగణం రుద్రం స చ కామోऽద్య దుర్లభః ।। 37.16 ।।
యస్తరేత్ సాగరం దోర్భ్యా పాతయేద్ భువి భాస్కరమ్ ।
మేరుముత్పాటయేద్ వాపి స జయేచ్ఛూలపాణినమ్ ।। 37.17 ।।
ఉతాహోస్విదిమాః శక్యాః క్రియాః కర్తుం నరేర్బలాత్ ।
న చ శక్యో హరో జేతుం సత్యం సత్యం మయోదితమ్ ।। 37.18 ।।
కిం త్వయా న శ్రుతం దైత్య యథా దణ్డో మహీపలిః ।
పరస్త్రీకామవాన్ మూఢః సరాష్ట్రో నాశమాప్తవాన్ ।। 37.19 ।।
ఆసీద్ దణ్డో నామ నృపః ప్రభూతబలవాహనః ।
స చ వవ్రే మహాతేజాః పౌరోహిత్యాయ భార్గవమ్ ।। 37.20 ।।
ఈజే చ వివిధైర్యజ్ఞైర్నృపతిః శుక్రపావలితః ।
సుక్రస్యాసీచ్చ దుహితా అరజా నామ నామతః ।। 37.21 ।।
శుక్రః కదాచిదగమద్ వృషుపర్వాణమాసురమ్ ।
తేనార్చితశ్చిరం తత్ర తస్థౌ భార్గవసత్త్మః ।। 37.22 ।।
అరజా స్వగృహే వహ్నిం శుశ్రుషన్తీ మహాసుర ।
అతిష్ఠత సుచార్వఙ్గీ తతోऽబ్యాగాన్నరాధిపః ।। 37.23 ।।
స పప్రచ్ఛ క్వ శుక్రోతి తమూచుః పరిచారికాః ।
గతః స భగవాన్ శుక్రో యాజనాయ దనోః సుతమ్ ।। 37.24 ।।
పప్రచ్ఛ నృపతిః కా తు తిష్ఠతే భార్గవాశ్రమే ।
తాస్తమూచుర్గురోః పుత్రీ సంతిష్ఠత్యరజా నృప ।। 37.25 ।।
తామాశ్రమే శుక్రసుతాం ద్రష్టుమిక్ష్వాకునన్దనః ।
ప్రవివేశ మహాబాహుర్దదర్శారజసం తతః ।। 37.26 ।।
తాం తృష్ట్వా కామసంతప్తస్తత్క్షణాదేవ పార్థివః ।
సంజాతోऽన్ధక దణ్డస్తు కృతాన్తబలచోదితః ।। 37.27 ।।
తతో విసర్జయామాస భృత్యాన్ భ్రాతృన్ సుహృత్తమాన్ ।
శుక్రశిష్యానపి బలీ ఏకాకీ నృప ఆవ్రజత్ ।। 37.28 ।।
తమాగతం శుక్రసుతా ప్రత్యుత్థాయ యశస్వినీ ।
పూజయామాస సంహృష్టా భ్రాతృభావేన దానవ ।। 37.29 ।।
తతస్తామాహ నృపతిర్బాలే కామాగ్నివారిణా ।
మాం సమాహ్లాదయస్వాద్య స్వపరిష్వఙ్గవారిణా ।। 37.30 ।।
సాపి ప్రాహ నృపశ్రేష్ఠ మా వినీనస ఆతురః ।
పితా మమ మహాక్రోధాత్ త్రిదశానపి నిర్దహేత్ ।। 37.31 ।।
మూఢబుద్ధే భవాన్ భ్రాతా మమాసి త్వనయాప్లుతః ।
భగినీ ధర్మతస్తేऽహం భవాఞ్శిష్యః పితుర్మమ ।। 37.32 ।।
సోऽబ్రోవీద్ భీరు మాం శుక్రః కాలేన పరిధక్ష్యతి ।
కామాగ్నిర్నిర్దహతి మామద్యైవ తనుమధ్యమే ।। 37.33 ।।
సా ప్రాహ దణ్డం నృపాతిం ముహూర్త పరిపాలయ ।
తమేవ యాచస్వ గురుం స తే దాస్యత్యసంశయమ్ ।। 37.34 ।।
దణ్డోऽబ్రవీత్ సుతన్వఙ్గి కాలక్షేపో న మే క్షమః ।
చ్యుతావసరకర్తృత్వే విఘ్నో జాయేత సున్దరి ।। 37.35 ।।
తతోऽబ్రవీచ్చ విరజా నాహం త్వాం పార్థివాత్మజ ।
దాతుం శక్తా స్వమాత్మానం స్వతన్త్రా న హి యోషితః ।। 37.36 ।।
కిం వా తే బహునోక్తేన మా త్వం నాశం నరాధిప ।
గచ్ఛస్వ శుక్రశాపేన సభృత్యజ్ఞాతిబాన్ధవః ।। 37.37 ।।
తతోऽ'బ్రవీన్నరపతిః సుతను శృణు చేష్టితమ్ ।
చిత్రాఙ్గదాయా యద్ వృత్తం పురా దేవయుగే శుభే ।। 37.38 ।।
విశ్వకర్ణసుతా సాధ్వీ నామ్నా చిత్రాఙ్గదాభవత్ ।
రూపయౌవనసంపన్నా పద్మహీనేవ పద్మినీ ।। 37.39 ।।
సా కదాచిన్మహారణ్యం సఖీభిః పరివారితా ।
జగామ నేమిషం నామ స్నాతుం కమలలోచనా ।। 37.40 ।।
సా స్నాతుమవతీర్ణా చ అథాభ్యాగాన్నరేశ్వరః ।
సుదేవతనయో ధీమాన్ సురథో నామ నామతః ।
।।
తాం దదర్శ చ తన్వఙ్గీం శుభాఙ్గో మదనాతురః ।। 37.41 ।।
తం దృష్ట్వా సా సఖీరాహ వచనం సత్యసంయుతమ్ ।
అసౌ నరాధిపసుతో మదనేన సదర్థ్యతే ।। 37.42 ।।
మదర్థే చ క్షమం మేऽస్య స్వప్రదానం సురూపిణః ।
సఖ్యస్తామబ్రువన్ బాలా న ప్రగల్భ'సి సున్దరి ।। 37.43 ।।
అస్వాతన్త్ర్యం తవాస్తీహ ప్రదానే స్వత్మనోऽనఘే ।
పితా తవాస్తి ధర్మిష్ఠః సర్వశిల్పవిశారదః ।। 37.44 ।।
న తే యుక్తమిహాత్మానం దాతుం నరపతేః స్వయమ్ ।
ఏతస్మిన్నన్తరే రాజా సురథః సత్యవాత్ సుధీ ।। 37.45 ।।
సమభ్యేత్యాబ్రబీదేనాం కన్దర్పశరపీడితః ।
త్వం ముగ్ధే మోహయసి మాం దృష్ట్యైవ మదిరేక్షణే ।। 37.46 ।।
త్వద్దృష్టిరపాతేన స్మరేణాభ్యేత్య తాడితః ।
తన్మాం కుచతలే తల్పే అభిశాయితుమర్హసి ।। 37.47 ।।
నోచేత్ ప్రధక్ష్యతే కామో భూయో భూయోऽతిదర్శనాత్ ।
తతః సా చారుసర్వాఙ్గీ రాజ్ఞో రాజీవలోచనా ।। 37.48 ।।
వార్యమాణా సఖీభిస్తు ప్రాదాదాత్మానమాత్మనా ।
ఏవం పురా తయా తైన్వ్యా పరిత్రాతః స భూపతిః ।। 37.49 ।।
తస్మాన్మామపి సుశ్రోణి త్వం పరిత్రాతుమర్హసి ।
అరజస్కాబ్రవీద్ దణ్డం తస్యా యద్ వృత్తముత్తరమ్ ।। 37.50 ।।
కిం త్వయా న పిరజ్ఞాతం తస్మాత్ తే కథయామ్యహమ్ ।
తదా తయా తు తన్వఙ్గ్యా సురథస్య మహీపతేః ।। 37.51 ।।
ఆత్మా ప్రదత్తః స్వాతన్త్ర్యాత్ తతస్తామశపత్ పితా ।
యస్మాద్ ధర్మం పరిత్యజ్య స్త్రీభావాన్ మన్దచేతసే ।। 37.52 ।।
ఆత్మా ప్రదత్తస్తస్మాద్ధి న వివాహో భవిష్యతి ।
వివాహరహితా నైవ సుఖం లప్స్యసి భర్తృతః ।। 37.53 ।।
న చ పుత్రఫలం నైవ పతినా యోగమేష్యసి ।
ఉత్సృష్టమాత్రే శాపే తు హ్యపోవాహ త్రయోదశ ।
అపకృష్టే నపరపతౌ సాపి మోహముపాగతా ।। 37.54 ।।
అకృతార్థం నరపతిం యోజనాని త్రయోదశ ।
అపకృష్టే నపరపతౌ సాపి మోహముపాగతా ।। 37.55 ।।
తతస్తాం సిషిచుః సఖ్యః సరస్వత్యా జలేన హి ।
సా సిచ్యమానా సుతరాం శిశిరేణాప్యథామ్భసా ।। 37.56 ।।
మృతకల్పా మహాబాహో విశ్వకర్మసుతాభవత్ ।
తాం మృతామితి విజ్ఞాయ జగ్ముః సఖ్యస్త్వరాన్వితాః ।। 37.57 ।।
కాష్ఠాన్యాహర్తుమపరా వహ్నిమానేతుమాకులాః ।
సా చ తాస్వపి సర్వాసు గతాసు వనముత్తమమ్ ।। 37.58 ।।
సంజ్ఞాం లేభే సుచార్వఙ్గీ దిశశ్చాప్యవలోకయత్ ।
అపశ్యన్తీ నాపతిం తథా స్నిగ్ధం సఖీజనమ్ ।। 37.59 ।।
నిపపాత సరస్వత్యాః పయసి స్ఫురితేక్షణా ।
తాం వేగాత్ కాఞ్చనాక్షీ తు మహానద్యాం నరేశ్వర ।। 37.60 ।।
గోమత్యాం పరిచిక్షేప తరఙ్కుటిలే జలే ।
తయాపి తస్యాస్తద్భావ్యం విదిత్వాథ విశాం పతే ।। 37.61 ।।
మహావనే పరిక్షిప్తా సింహవ్యాఘ్రభయాకులే ।
ఏవం తస్యాః స్వతన్త్రాయా ఏషావస్థా శ్రుతా మయా ।। 37.62 ।।
తాం ప్రాహ పుత్రి కస్యాసి సుతా సురసుతోపమా ।
కిమర్థమాగతాసీహ నిర్మనుష్యమృగే వనే ।। 37.63 ।।
తతః సా ప్రాహ తమృషిం యథాతథ్యం కృశోదరీ ।
శ్రుత్వార్షిః కోపమగమదశపచ్ఛిల్పినాం వపమ్ ।। 37.64 ।।
యస్మాత్ స్వతనుజాతేయం పరదేయాపి పాపినా ।
యోజితా నైవ పతినా తస్మాచ్ఛాఖామృగోऽస్తు సః ।। 37.65 ।।
ఇత్యుక్త్వా స మహాయోగీ భూయః స్నాత్వా విధానతః ।
ఉపాస్య పశ్విమాం సన్ధ్యాం పూజయామాస శఙ్కరమ్ ।। 37.66 ।।
సంపూజ్య దేవదేవేశం యథోక్తవిధినా హరమ్ ।
ఉవాచాగమ్యతాం సుభ్రూం సుదతీం పతిలాలసామ్ ।। 37.67 ।।
గచ్ఛస్వ సుభగే దేశం సప్తగోదావరం శుభమ్ ।
తత్రోపాస్య మహేశానం మహాన్తం హాటకేశ్వరమ్ ।। 37.68 ।।
తత్ర స్థితాయా రమ్భోరు ఖ్యాతా దేవవతీ శుభా ।
ఆగమిష్యతి దైత్యస్య పుత్రీ కన్దరమాలినః ।। 37.69 ।।
తథాన్యా సుహ్యకసుతా నన్దయన్తీతి విశ్రుతా ।
అఞ్జనస్యైవ తత్రాపి సమేష్యతి తపస్వినీ ।
తథాపరా వేదవతీ పర్జన్యదుహితా శుభా ।। 37.70 ।।
యదా తిస్రః సమేష్యన్తి సప్తగోదావరే జలే ।
హాటకాఖ్యే మహాదేవ తదా సంయోగమేష్యసి ।। 37.71 ।।
ఇత్యేవముక్తా మునినా బాలా చిత్రాఙ్గదా తదా ।
సప్తగోదావరం తీర్థమగమత్ త్వరితా తతః ।। 37.72 ।।
సంప్రాప్య తత్ర దేవేశం పూజయన్తీ త్రిలోచనమ్ ।
సమధ్యాస్తే శుచిపరా ఫలమూలాశనాభవత్ ।। 37.73 ।।
స చర్షిర్జ్ఞానసంపన్నః శ్రీకణ్ఠాయతనేऽలిఖత్ ।
శ్లోకమేకం మహాఖ్యానం తస్యాశ్చ ప్రియకామ్యయా ।। 37.74 ।।
న సోऽస్తి కశ్చిత్ త్రిదశోऽసురో వా యక్షోऽథ మర్త్యో రజనీచరో వా ।
ఇదం హి దుఃఖం మృగశావనేత్ర్యా నిర్మార్జయేద్ యః స్వపరాక్రమేణ ।। 37.75 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా స మునిర్జగామ ద్రష్టుం విభుం పుష్కరనాథమీడ్యమ్ ।
నదీం పయోష్ణీం మునివృన్దవన్ద్యాం సంచిన్తయన్నేవ విశాలనేత్రామ్ ।। 37.76 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సప్తత్రింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION