దండకారణ్యం చరిత్ర, అంధకుడు హరునితో యుద్ధానికి దిగడం

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:12 pm

దండకారణ్యం చరిత్ర, అంధకుడు హరునితో యుద్ధానికి దిగడం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 2:50 pm

నలభయ్యవ అధ్యాయము

అరజా ఉవాచ ।
నాత్మానం తవ దాస్యామి బుహనోక్తేన కిం తవ ।
రక్షన్తీ భవతః శాపాదాత్మానం చ మహీ పతే ।। 40.1 ।।
ప్రహ్లాద ఉవాచ। ।
ఇత్థం వివదమానాం తాం భార్గవేన్ద్రసుతాం బలాత్ ।
కామోపహతచిత్తాత్మా వ్యధ్వంసయత మన్దధీః ।। 40.2 ।।
తాం కృత్వా చ్యుతచాపిత్రాం మదాన్ధః పృథివీపతిః ।
నిశ్చక్రామాశ్రమాత్ తస్మాద్ గతశ్చ నగరం నిజమ్ ।। 40.3 ।।
సాపి శుక్రసుతా తన్వీ అరజా రజసాప్లుతా ।
ఆశ్రమాదథ నిరగత్య బహిస్తస్థావధోసుఖీ ।। 40.4 ।।
చిన్తయన్తీ స్వపితరం రుదతీ చ ముహుర్ముహుః ।
మహాగ్రహోపతప్తేవ రోహిణీ శశినః ప్రియా ।। 40.5 ।।
తతో బహుతిథే కాలే సమాప్తే యజ్ఞకర్మణి ।
పాతాలాదాగమచ్ఛుక్రః ఖమాశ్రమపదం మునిః ।। 40.6 ।।
ఆశ్రమాన్తే చ దదృశే సుతాం దైత్య రజఖలామ్ ।
మేఘలేఖామివాకాశే సంధ్యారాగేణ రఞ్జితామ్ ।। 40.7 ।।
తాం దృష్ట్వా పరిపప్రచ్ఛ పుత్రి కేనాసి ధర్షితా ।
కః క్రీడతి సరోషేణ సమమాశీవిషేణ హి ।। 40.8 ।।
కోऽద్యైవ యామ్యాం నగరీం గమిష్యతి సుదుర్మతిః ।
యస్త్వాం సుద్ధసమాచారాం విధ్వంసయతి పాపకృత్ ।। 40.9 ।।
తతః స్వపితరం దృష్ట్వా కమ్పమానా పునః పునాః ।
రుదన్తీ వ్రీడయోపేతా మన్దం మన్దమువాచ హ ।। 40.10 ।।
తవ శిష్యేణ దణ్డేన వార్యమాణేన చాసకృత్ ।
బలాదనాథా రుదతీ నీతాహం వచనీయతామ్ ।। 40.11 ।।
ఏతత్ పుత్ర్యా వచః శ్రుత్వా క్రోధసంరక్తలోచనః ।
ఉపస్పృశ్య శుచిర్భూత్వా ఇదం వచనమబ్రవీత్ ।। 40.12 ।।
యస్మాత్ తేనావినితేన మత్తో హ్యభయముత్తమమ్ ।
గౌరవం చ తిరస్కృత్య చ్యుతధర్మారజా కృతా ।। 40.13 ।।
తస్మాత్ సరాష్ట్రః సబలః సభృత్యో వాహనైః సహ ।
సప్తరాత్రాన్తరాద్ భస్మ గ్రావవృష్ట్యా భవిష్యతి ।। 40.14 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా మునిపుఙ్గవోऽసౌ శప్త్వా స దణ్డం స్వసుతామువాచ ।
త్వం పాపమోక్షార్థమిహైవ పుత్రి తిష్ఠస్వ కల్యాణి తపశ్చరన్తీ ।। 40.15 ।।
శ్పత్వేత్థం భగవాన్ శుక్రో దణ్డమిక్ష్వాకునన్దనమ్ ।
జగామ శిష్యసహితః పాతాలం దానవాలయమ్ ।। 40.16 ।।
దణ్డోऽపి భస్మసాద్ భూతః సరాష్ట్రబలవాహనః ।
మహతా గ్రావవరషేణ సప్తరాత్రాన్తరే తదా ।। 40.17 ।।
ఏవం తదృణ్డకారణ్యం పరిత్యజ్యనతి దేవతా ।
ఆలయం రాక్షసానాం తు కృతం దేవేన శంభునా ।। 40.18 ।।
ఏవం పరకలత్రాణి నయన్తి సుకృతీనపి ।
భస్మభూతాన్ ప్రాకృతాంస్తు మహాన్తం చ పరాభవమ్ ।। 40.19 ।।
తస్మాదన్ధక దుర్బుద్ధిర్న కార్యా భవతా త్వియమ్ ।
ప్రాకృతాపి దహేన్నారీ కిముతాహోద్రినన్దినీ ।। 40.20 ।।
శఙ్కరోऽపి న దైత్యేశ శక్యో జేతుం సురాసురైః ।
ద్రష్టుమప్యమితౌజస్కః కిము యోధయితుం రణే ।। 40.21 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యేవముక్తే వచనే క్రుద్ధస్తామ్రేక్షణః శ్వసన్ ।
వాక్యమాహ మహాతేజాః ప్రహ్లాదం చాన్ధకాసురః ।। 40.22 ।।
కిం మమాసౌ రణే యోద్ధుం శక్తస్త్రిమయనోऽసుర ।
ఏకాకీ ధర్మరహితో భస్మారుణితవిగ్రహః ।। 40.23 ।।
నాన్ధకో బిభియాదిన్ద్రాన్నామరేభ్యః కథఞ్చన ।
స కథం వృషపత్రాక్షాద్ బిభేతి స్త్రీముఖేక్షకాత్ ।। 40.24 ।।
తచ్ఛ్రుత్వాస్య వచో ఘోరం ప్రహ్లాదః ప్రాహ నారద ।
న సమ్యగుక్తం భవతా విరుద్ధం ధర్మతోర్'థతః ।। 40.25 ।।
హుతాశనపతఙ్గాభ్యాం సింహక్రోష్టుకయోరివ ।
గజేన్ద్రమశకాభ్యాం చ రుక్మపాషాణయోరివ ।। 40.26 ।।
ఏతేషామేభిరుదితం యావదన్తరమన్ధక ।
తావదేవాన్తరం చాస్తి భవతో వా హరస్య చ ।। 40.27 ।।
వారితోऽసి మయా వీర భూయో భూయశ్చ వార్యసే ।
శృణుష్వ వాక్యం దేవర్షేరసితస్య మహాత్మనః ।। 40.28 ।।
యో ధర్మశీలో జితమానరోషో విద్యావినీతో న పరోపతాపీ ।
స్వదారతుష్టః పరదారవర్జో నతస్య లోకే భయమస్తి కిఞ్చిత్ ।। 40.29 ।।
యో ధర్మహీనః కలహప్రియః సదా పరోపతాపీ శ్రుతిశాస్త్రవర్జితః ।
పరార్థదారేష్సురవర్ణసంగమీ సుఖం న విన్దేత పరత్ర చేహ ।। 40.30 ।।
ధర్మాన్వితోऽభూన్మనురర్కపుత్రః స్వదారసంతుష్టమనాస్త్వగస్త్యః ।। 40.31 ।।
ఏతాని పుణ్యాని కృతాన్యమీభిర్మయా నిబద్ధాని కులక్రమోక్త్యా ।
తేజోన్వితాః శాపవరక్షమాశ్చ జాతాశ్చ సర్వే సురసిద్ధపూజ్యాః ।। 40.32 ।।
అధర్మ'యుక్తోऽఙ్గసుతో బభూవ విభుశ్చ నిత్యం కలహప్రియోऽభూత్ ।
పరోపతాపీ నముచిర్దురాత్మా పరాబలేప్సుర్నహుషశ్చ రాజా ।। 40.33 ।।
పరార్థలిప్సుర్దిజితో హిరణ్యదృక్ మూర్ఖస్తు తస్యాప్యనుజః సుదుర్మతిః ।
అవర్ణసంగీ యదుస్త్తమౌజా ఏతే వినష్టాస్త్వనయాత్ పురా హి ।। 40.34 ।।
తస్మాద్ ధర్మో న సంత్యాజ్యో ధర్మో హి పరమా గతిః ।
ధర్మహీనా నరా యాన్తి రౌరవం నరకం మహత్ ।। 40.35 ।।
ధర్మస్తు గదితః పుంభిస్తారణే దివి చేహ చ ।
పతనాయ తథాధర్మ ఇహ లోకే పరత్ర చ ।। 40.36 ।।
త్యాజ్యం ధర్మాన్వితైర్న్నిత్యం పరదారోపసేవనమ్ ।
నయన్తి పరదారా హి నరకానేకవింశతిమ్ ।
సర్వేషామపి వర్ణానామేష ధర్మో ధ్రువోऽన్ధక ।। 40.37 ।।
పరార్థపరదారేషు యదా వాఞ్ఛాం కరిష్యతి ।
స యాతి నరకం ఘోరం రౌరవం బహులాః సమాః ।। 40.38 ।।
ఏవం పురాసురపతే దేవర్షిరసితోऽవ్యాయః ।
ప్రాహ ధర్మవ్యవస్థానం ఖగేన్ద్రాయారుణాయ హి ।। 40.39 ।।
తస్మాత్ సుదూరతో వర్జేత్ పరదారాన్ విచక్షణాః ।
నయన్తి నికృతిప్రజ్ఞం పరదారాః పరాభవమ్ ।। 40.40 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యేవముక్తే వచనే ప్రహ్లాదం ప్రాహ చాన్ధకః ।
భవాన్ ధర్మపరస్త్వేకో నాహం ధర్మ సమాచరే ।। 40.41 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా ప్రహ్లాదమన్ధకః ప్రాహ శమ్బరమ్ ।
గచ్ఛ శమ్బర శైలేన్ద్రం మన్దరం వద శఙ్కరమ్ ।। 40.42 ।।
భిక్షో కిమర్థం శౌలేన్ద్రం స్వర్గోపమ్యం సకన్దరమ్ ।
పరిభుఞ్జసి కేనాద్య తవ దత్తో వదస్వ మామ ।। 40.43 ।।
తిష్ఠన్తి శాసనే మహ్యం దేవాః శక్రపురోగమాః ।
తత్ కిమర్థం నివససే మామనాదృత్య మన్దరే ।। 40.44 ।।
యదీష్టస్తవ శైలేన్ద్రః క్రియతాం వచనం మమ ।
యేయం హి భవతః పత్నీ సా మే శీఘ్రం ప్రదీయతామ్ ।। 40.45 ।।
ఇత్యుక్తః స తదా తేన శమ్బరో మన్దరం ద్రుతమ్ ।
జగామ తత్ర యత్రాస్తే సహ దేవ్యా పినాకధృక్ ।। 40.46 ।।
గత్వోవాచాన్ధకవచో యాథాతథ్యం దనోః సుతః ।
తముత్తరం హరః ప్రాహ శృణ్వత్యా గిరికన్యయా ।। 40.47 ।।
మమాయం మన్దరో దత్తః సహస్రాక్షేణ ధీమతా ।
తన్న శక్నోమ్యహం త్యక్తుం వినాజ్ఞాం వృక్షవైరిణః ।। 40.48 ।।
యచ్చాబ్రవీద్ దీయతాం మే గిరిపుత్రీతి దానవః ।
తదేషా యాతు స్వం కామం నాహం వారయితుం క్షమః ।। 40.49 ।।
తతోऽబ్రవీత్ గిరిసుతా శమ్బరం మునిసత్తమ ।
బ్రూహి గత్వాన్ధకం వీర మమ వాక్యం విపశ్చితమ్ ।। 40.50 ।।
అహం పతాకా సంగ్రామే భవానీశశ్చ దేవినౌ ।
ప్రామద్యూతం పరిస్తీర్య యో జేష్యతి స లప్స్యతే ।। 40.51 ।।
ఇత్యేవముక్తో మతిమాన్ శమ్బరోऽన్దకమాగమత్ ।
సమాగమ్యాబ్రవీద్ వాక్యం శర్వగౌర్యోశ్చ భాషితమ్ ।। 40.52 ।।
తచ్ఛ్రత్వా దానవపతిః క్రోధదీప్తేక్షణః శ్వసన్ ।
సమాహూయాబ్రవీద్ వాక్యం దుర్యోధనమిదం వచః ।। 40.53 ।।
గచ్ఛ శీఘ్రం మహాబాహో భేరీం సాన్నాహికీం దృఢామ్ ।
తాడయస్వ సువిశ్రబ్ధం దుఃశీలామివ యోషితమ్ ।। 40.54 ।।
సమాదిష్టోऽన్ధకేనాథ భేరీం దుర్యోధనో బలాత్ ।
తాడయామాస వేగేన యథాప్రాణేన భూయసా ।। 40.55 ।।
సా తాడితా బలవతా భేరీ దుర్యోధనేన హి ।
సత్వరం భైరవం రావం రురావ సురభీ యథా ।। 40.56 ।।
తస్యాస్తం స్వరమాకర్ణ్య సర్వ ఏవ మహాసురాః ।
సమాయాతాః సభాం తూర్ణం కిమేతదితి వాదినః ।। 40.57 ।।
యాథాతథ్యం చ తాన్ సర్వానాహ సేనాపతిర్బలీ ।
తే చాపి బలినాం శ్రేష్ఠాః సన్నద్ధా యుద్ధకాఙ్క్షిణః ।। 40.58 ।।
సహాన్ధకా నిర్యయుస్తే గజైరుష్ట్రైర్హయై రథైః ।
అన్ధకో రథమాస్థాయ పఞ్చనల్వప్రణమాణతః ।। 40.59 ।।
త్ర్యమ్బకం స పరాజేతుం కృతబుద్ధిర్వినిర్యయౌ ।
జమ్భః కుజమ్భో హుణ్డశ్చ తుహుణ్డః శమ్బరో బలిః ।। 40.60 ।।
బాణాః కార్తస్వరో హస్తీ సూర్యశత్రుర్మహోదరః ।
అయఃశుఙ్కుః శిబిః శాల్వో వృషపర్వా విరోచనః ।। 40.61 ।।
హయగ్రీవః కాలనేమిః సంహ్లాదః కాలనాశనః ।
శరభః శలభశ్చైవ విప్రచిత్తిశ్చ వీర్యవాన్ ।। 40.62 ।।
దుర్యోధనశ్చ పాకశ్చ విపాకః కాలశమ్బరౌ ।
ఏతే చాన్యే చ బహవో మహావీర్యా మహాబలాః ।
ప్రజగమురుత్సుకా యోద్ధుం నానాయుధధరా రణే ।। 40.63 ।।
ఇత్థం దురాత్మా దనుసైన్యపాలస్తదాన్ధకో యోద్ధుమనా హరేణ ।
మహాచలం మన్దరమభ్యుపేయివాన్ స కాలపాశావసితో హి మన్దధీః ।। 40.64 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే చత్వారిశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Shiva, Parvathi, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION