శివ కేశవుల అభేదం శివుడే తెలియజేయడం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:05 am

శివ కేశవుల అభేదం శివుడే తెలియజేయడం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 3:01 pm

నలభై ఒకటవ అధ్యాయము

పులాస్త్య ఉవాచ ।
హరోऽపి శమ్బరే యాతే సమాహూయాథ నన్దినమ్ ।
ప్రాహామన్త్రయ శైలాదే యే స్థితాస్తవ శాసనే ।। 41.1 ।।
తతో మహేశవచనాన్నన్దీ తూర్ణతరం గతః ।
ఉపస్పృశ్య జలం శ్రీమాన్ సస్మార గణనాయకాన్ ।। 41.2 ।।
నన్దినా సంస్మృతాః సర్వే గణనాథాః సహస్రశః ।
సముత్పత్య త్వరాయుక్తాః ప్రణతాస్త్రిదసేశ్వరమ్ ।। 41.3 ।।
ఆగతాంశ్చ గణాన్నన్దీ కృతాఞ్జలిపుటోऽవ్యయః ।
సర్వాన్ నివేదయామాస శఙ్కరాయ మహాత్మనే ।। 41.4 ।।
నన్ద్యువాచ ।
యానేతాన్ పశ్యసే శంభో త్రినేత్రాఞ్జటిలాఞ్శుచీన్ ।
ఏతే రుద్రా ఇతి ఖ్యాతాః కోట్య ఏకాదశైవ తు ।। 41.5 ।।
వానరాస్యాన్ పశ్యసే యాన్ శార్దూలసమవిక్రమాన్ ।
ఏతేషాం ద్వారపాలాస్తే మన్నమానో యశోధనాః ।। 41.6 ।।
షణ్ముఖాన్ పశ్యసే యాంశ్చ శక్తిపాణీఞ్శిఖిధ్వజాన్ ।
షట్ చ షష్టిస్తథా కోట్యః స్కన్దనామ్నః కుమారకాన్ ।। 41.7 ।।
ఏతావత్యస్తథా కోట్య శాఖా నామ షడాననాః ।
విశాఖాస్తావదేవోక్తా నైగమేయాశ్చ శఙ్కర ।। 41.8 ।।
సప్తకోటిశతం శంభో అమీ వై ప్రమథోత్తమాః ।
ఏకైకం ప్రతి దేవేశ తావత్యో హ్యపి మాతరః ।। 41.9 ।।
భస్మారుణితదేహాశ్చ త్రినేత్రాః శూలపాణయః ।
ఏతే శైవా ఇతి ప్రోక్తాస్తవ భక్తా గణేశ్వరాః ।। 41.10 ।।
తథా పాశుపతాశ్చాన్యే భస్మప్రహారణా విభో ।
ఏతే గణాస్త్వసంఖ్యాతాః సహాయార్థం సమాగతాః ।। 41.11 ।।
పినాకధారిణో రౌద్రా గణాః కాలముఖాపరే ।
తవ భక్తాః సమాయాతా జటామణ్డలినోద్భుతాః ।। 41.12 ।।
ఖట్వాఙ్గయోధినో వీరా రక్తచర్మసమావృతాః ।
ఇమే ప్రాప్తా గణా యోద్ధుం మహావ్రతిన ఉత్తమాః ।। 41.13 ।।
దిగ్వాససో మౌనినశ్చ ఘణ్టాప్రహరణాస్తథా ।
నిరాశ్రయా నామ గణాః సమాయాతా జగద్గురో ।। 41.14 ।।
సార్ధద్వినేత్రాః పద్మాక్షాః శ్రీవత్సాఙ్కితవక్షసః ।
సమాయాతాః ఖగారూఢా వృషభధ్వజినోऽవ్యయాః ।। 41.15 ।।
మహాపాశుపతా నామ చక్రశూలధరాస్తథా ।
భైరవో విష్ణునా సార్ద్ధమభేదేనార్చితో హి యై ।। 41.16 ।।
ఇమే మృగోన్ద్రవదనాః శూలబాణధనుర్ధరాః ।
గణాస్త్వద్రోమసంభూతా వీరభద్రపురోగమాః ।। 41.17 ।।
ఏతే చాన్యే చ బహవః శతశోऽథ సహస్రశః ।
సహాయార్థం తవాయాతా యథాప్రీత్యాదిశస్వ తాన్ ।। 41.18 ।।
తతోऽభ్యేత్య గణాః సర్వే ప్రణేముర్వృషభధ్వజమ్ ।
తాన్ కరేణైవ భగవాన్ సమాశ్వాస్యోపవేశయత్ ।। 41.19 ।।
మహాపాశుపతాన్ దృష్ట్వా సముత్థాయ మహేశ్వరః ।
సంపరిష్వజతాధ్యక్షాంస్తే ప్రణేముర్మహేశ్వరమ్ ।। 41.20 ।।
తతస్తదద్భుతతమం దృష్ట్వా సర్వే గణేశ్వరాః సుచిరం విస్మితాక్షాశ్చ వైలక్ష్యమగమత్ పరమ్ ।। 41.21 ।।
విస్మితాక్షాన్ గణాన్ దృష్ట్వా సైలదిర్యోగినాం వరః ।
ప్రాహ ప్రహస్య దేవేశం శూలపాణిం గణాధిపమ్ ।। 41.22 ।।
విస్మితామీ గణా దేవ సర్వ ఏవ మహేశ్వర ।
మహాపాశుపతానాం హి యత్ త్వయాలిఙ్గనం కృతమ్ ।। 41.23 ।।
తదేతేషాం మహాదేవ స్ఫుటం త్రైలోక్యవిన్దకమ్ ।
రూపం జ్ఞానం వివేకం చ వదస్వ స్వేచ్ఛయా విభో ।। 41.24 ।।
ప్రమథాధిపతేర్వాక్యం విదిత్వా భూతభావనః ।
బభాషే తాన్ గణాన్ సర్వాన్ భావాభావవిచారిణః ।। 41.25 ।।
రుద్ర ఉవాచ। ।
భవ్ద్భిర్భక్తిసంయుక్తైర్హరో భావేన పూజితః ।
అహఙ్కారవిమూఢైశ్చ నిన్దద్భిర్వైష్ణవం పదమ్ ।। 41.26 ।।
తేనాజ్ఞానేన భవతోనాదృత్యానువిరోధితాః ।
యోऽహం స భగవాన్ విష్ణుర్విష్ణుర్యః సోऽహమవ్యయః ।। 41.27 ।।
నావయోర్వై విశేషోऽస్తి ఏకా మూర్తిర్ద్విధా స్థితా ।
తదమీభిర్నరవ్యాఘ్రైర్భక్తిభావయుతైర్గణైః ।। 41.28 ।।
యథాహం వై పరిజ్ఞాతో న భవద్భిస్తథా ధ్రువమ్ ।
యేనాహం నిన్దితో నిత్యం భవద్భిర్మూఢబుద్ధిభిః ।। 41.29 ।।
తేన జ్ఞానం హి వై నష్టం నాతస్త్వాలిఙ్గితా మయా ।
ఇత్యేవముక్తే వచనే గణాః ప్రోచుర్మహేశ్వరమ్ ।। 41.30 ।।
కథం భవాన్ యథైక్యేన సంస్థితోऽస్తి జనార్దనః ।
భవాన్ హి నిర్మలః సుద్ధః శాన్తః సుక్లో నిరఞ్జనః ।। 41.31 ।।
స చాప్యఞ్జనసంకాశః కథం తేనేహ యుజ్యతే ।
తేషాం వచనమర్థాఢ్యం శ్రుత్వా జీమూతవాహనః ।। 41.32 ।।
విహస్య మేఘగమ్భీరం గణానిదమువాచ హ ।
శ్రూయతాం సర్వమాఖ్యాస్యే స్వయశోవర్ద్ధనం వచః ।। 41.33 ।।
న త్వేవ యోగ్యా యూయం హి మహాజ్ఞానస్య కర్హిచిత్ ।
అపవాదభయాద్ గుహ్యం భవతాం హి ప్రకాశయే ।। 41.34 ।।
ప్రియధ్వమపి చైతేన యన్మచ్చిత్తాస్తు నిత్యశః ।
ఏకరూపాత్మకం దేహం కురుధ్యం యత్నమాస్థితాః ।। 41.35 ।।
పయసా హవిషాద్యైశ్చ స్నాపనేన ప్రయత్నతః ।
చన్దనాదిభిరేకాగ్రైర్న మే ప్రీతిః ప్రజాయతే ।। 41.36 ।।
యత్నాత్ క్రకచమాదాయ ఛిన్దధ్వం మమ విగ్రహమ్ ।
నరకార్హా భవద్భక్తా రక్షామి స్వయశోర్'థతః ।। 41.37 ।।
మాయం వదిష్యతే లోకో మహాన్తమపవాదినమ్ ।
యథా పతన్తి నరకే హరభక్తాస్తపస్వినః ।। 41.38 ।।
వ్రజన్తి నరకం ఘోరం ఇత్యేవం పరివాదినః ।
అతోర్'థం న క్షిపామ్యద్య భవతో నరకేऽద్భుతే ।। 41.39 ।।
యన్నిన్దధ్వం జగన్నాథం పుష్కరాక్షం చ మన్మయమ్ ।
స చైవ సదృశో లోకే విద్యతే సచరాచరే ।
శ్వేతమూర్తిః స గవాన్ పీతో రక్తోऽఞ్జనప్రభః ।। 41.40 ।।
న తస్య సదృశో లోకే విద్యతే సచరాచరే ।
శ్వేతమూర్తిః స భగవాన్ పీతో రక్తోऽఞ్జనప్రభః ।। 41.41 ।।
తస్మాత్ పరతరం లోకే నాన్యద్ ధర్మ హి విద్యతే ।
సాత్త్వికం రాజసం చైవ తామసం మిశ్రకం తథా ।
స ఏవ ధత్తే భగవాన్ సర్వపూజ్యః సదాశివః ।। 41.42 ।।
శఙ్కరస్య వచః శ్రుత్వా శైవాద్యా ప్రమథోత్తమాః ।
ప్రత్యూచుర్భగవన్ బ్రూహి సదాశివవిశేణమ్ ।। 41.43 ।।
తేషాం తద్ భాషితం శ్రుత్వా ప్రమథానామథేశ్వరః ।
దర్శయామాస తద్రూపం సదాశైవం నిరఞ్జనమ్ ।। 41.44 ।।
తతః పశ్యన్తి హి గణాః తమీసం వై శహస్రశః ।
సహస్రవక్త్రచరణం సహస్త్రభుజమీశ్వరమ్ ।। 41.45 ।।
దణ్డపాణిం సుదుర్దృశ్యం లోకైర్వ్యాప్తం సమన్తతః ।
దణ్డసంస్థాస్య దృశ్యన్తే దేవప్రహరణాస్తథా ।। 41.46 ।।
తత ఏకముఖం భూయో దదృశుః శఙ్కరం గణాః ।
రౌద్రైశ్చ వైష్ణవైశ్చైవ వృతం చిహ్నైః సహస్రశః ।। 41.47 ।।
అర్ద్ధేన వైష్ణవవపుర్ద్ధేన హరవిగ్రహః ।
ఖగధ్వజం వృషారూఢం వృషధ్వజమ్ ।। 41.48 ।।
యథా యథా త్రినయనో రూపం ధత్తే గుణాగ్రణీః ।
తథా తథా త్వజాయన్త మహాపాశుపతా గణాః ।। 41.49 ।।
తతోऽభవచ్చైకరూపీ శఙ్కరో బహురూపవాన్ ।
ద్విరూపశ్చాభవద్ యోగీ ఏకరూపోऽప్యరూపవాన్ ।
క్షణాచ్ఛ్వేతః క్షణాద్ రక్తః పీతో నీలః క్షణాదపి ।। 41.50 ।।
మిశ్రకో వర్ణహీనశ్చ మహాపాశుపతస్తథా ।
క్షణాద్ భవతి రుద్రేన్ద్రః క్షణాచ్ఛంభుః ప్రభాకరః ।। 41.51 ।।
క్షణార్ద్ధాచ్ఛఙ్కరో విష్ణుః క్షణాచ్ఛర్వః పితామహః ।
తతస్తదద్భుతతమం దృష్ట్వా శైవాదయో గణాః ।। 41.52 ।।
అజానన్త తదైక్యేన బ్రహ్మవిష్ణ్వీశభాస్కరాన్ ।
యదాభిన్నమమన్యన్త దేవేదేవం సదాశివమ్ ।। 41.53 ।।
తదా నిర్ధూతపాపాస్తే సమజాయన్త పార్షదాః ।
తేష్వేవం ధూతపాపేషు అభిన్నేషు హరీశ్వరః ।। 41.54 ।।
ప్రీతాత్మా విబభో శంశుః ప్రీతీయుక్తోऽబ్రవీద్ వచః ।
పరితుష్టోऽస్మి వః సర్వే జ్ఞానేనానేన సువ్రతాః ।। 41.55 ।।
వృణుధ్వం వరమానన్త్యం దాస్యే వో మనసేప్సితమ్ ।
ఊచుస్తే దేహి భగవన్ వరమస్మాకమీశ్వర ।
భిన్నదృష్ట్యుద్భవం పాపం యత్తద్ భ్రంశం ప్రయాతు నః ।। 41.56 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
బాఢమిత్యబ్రవీచ్ఛర్వశ్చక్రే నిర్ధూతకల్పషాన్ ।
సంపరిష్వజతావ్యక్తస్తాన్ సర్వాన్ గణయూథపాన్ ।। 41.57 ।।
ఇతి విభునా ప్రణతార్తిహరేణ గణపతయో వృషమేఘరథేన ।
శ్రుతిగదితానుగమేనేవ మన్దరం గిరిమవతత్య సమధ్యవసన్తమ్ ।। 41.58 ।।
ఆచ్ఛాదితో గిరివరః ప్రమథైర్ఘనాభై రాభాతి శుక్లతనురీశ్వరపాదజుష్టః ।
నీలాజినాతతతనుః శరదభ్రవర్ణో యద్వద్ విభాతి బలవాన్ వృషభో హరస్య ।। 41.59 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే ఏకచత్వారిశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Shiva, Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION