మందరగిరి వద్ద జరిగిన యుద్ధ వర్ణన

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:21 pm

మందరగిరి వద్ద జరిగిన యుద్ధ వర్ణన

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 3:29 pm

నలభై రెండవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
ఏతస్మిన్నన్తరే ప్రాప్తః సమం దైత్యైస్తథాన్ధకః ।
మన్దరం పర్వతశ్రేష్ఠం ప్రమథాశ్రితకన్దరమ్ ।। 42.1 ।।
ప్రమథా దానవాతన్ దృష్ట్వా చక్రుః కిలకిలాధ్వనిమ్ ।
ప్రమథాశ్చాపి సంరబ్ధా జఘ్నుస్తూర్యాణ్యనేకశః ।। 42.2 ।।
స చావృణోన్మహానాదో రోదసీ ప్రలయోపమః ।
శుశ్రావ వాయుమార్గస్థో విఘ్నరాజో వినాయకః ।। 42.3 ।।
సమభ్యయాత్ సుసంక్రుద్ధః ప్రమథైరభిసంవృతః ।
మన్దరం పర్వతశ్రేష్ఠం దదృశే పితరం తథా ।। 42.4 ।।
ప్రణిపత్య తథా భక్త్యా వాక్యమాహ మహేశ్వరమ్ ।
కిం తిష్ఠసి జగన్నాథ సముత్తిష్ఠ రణోత్సుకః ।। 42.5 ।।
తతో విఘ్నేశవచనాజ్జగన్నాథోऽమ్బికాం వచః ।
ప్రాహ యాస్యేऽన్ధకం హన్తుం స్థేయమేవాప్రమత్తయా ।। 42.6 ।।
తతో గిరిసుతా దేవం సమాలిఙ్గ్య పునః పునః ।
సమీక్ష్య సస్నేహహరం ప్రాహ గచ్ఛ జయాన్ధకమ్ ।। 42.7 ।।
తతోऽమరగురోర్గౌరీ చన్దనం రోచనాఞ్జనమ్ ।
ప్రతివన్ద్య సుసంప్రీతా పాదావేవాభ్యవన్దత ।। 42.8 ।।
తతో హరః ప్రాహ వచో యశస్యం మాలినీమపి ।
జయాం చ విజయాం చైవ జయన్తీం చాపరాజితామ్ ।। 42.9 ।।
యుష్మాభిరప్రమత్తాభిః స్థేయం గేహే సురక్షితే ।
రక్షణీయా ప్రయత్నేన గిరిపుత్రీ ప్రమాదతః ।। 42.10 ।।
ఇతి సందిశ్య తాః సర్వాః సమారుహ్య వృషం విభుః ।
నిర్జగామ గృహాత్ తుష్టో జయేప్సుః శూలధృగ్ బలీ ।। 42.11 ।।
నిర్గచ్ఛతస్తు భవనాదీశ్వరస్య గణాధిపాః ।
సమన్తాత్ పరివార్యైవ జయశబ్దాంశ్చ చక్రిరే ।। 42.12 ।।
రణాయ నిర్గచ్ఛతి లోకపాలే మహేశ్వరే శూలధరే మహర్షే ।
శుభాని సౌమ్యాని సుమఙ్గలాని జాతానీ చిహ్నాని జయాయ శంభోః ।। 42.13 ।।
శివా స్థితా వామతరేऽథ భాగే ప్రయాతి చాగ్రే స్వనమున్నదన్తీ ।
క్రవ్యాదసంఘాశ్ చ తథామిషైణః ప్రయాన్తి హృష్టాస్తృషితాసృగర్థే ।। 42.14 ।।
దక్షిణాఙ్గం నఖాన్తం వై సమకమ్పత శూలినః ।
శకునిశ్ చాపి హారీతో మౌనీ యాతి పరాఙ్గముఖః ।। 42.15 ।।
నిమిత్తానీదృశాన్ దృష్ట్వా భూతభవ్యభవో విభుః ।
శైలాదిం ప్రాహ వచనం సస్మితం శశిశేఖరః ।। 42.16 ।।
హర ఉవాచ ।
నన్దిన్ జజోऽద్య మే భావీ న కథఞ్చిత్ పరాజయః ।
నిమిత్తానీహ దృస్యన్తే సంభూతాని గణేశ్వర ।। 42.17 ।।
తచ్ఛంభువచనం శ్రుత్వా శైలాదిః ప్రాహ సంకరమ్ ।
కః సందేహో మహాదేవ యత్ త్వం జయసి శాత్రవాన్ ।। 42.18 ।।
తచ్ఛంభువచనం శ్రుత్వా శైలాదిః ప్రాహ శఙ్కరమ్ ।
సమాదిదేశ యుద్ధాయ మహాపశుపతైః సహ ।। 42.19 ।।
తేऽభ్యేత్య దానవబలం మర్దయన్తి స్మ వేగితాః ।
నానాశస్త్రధరా వీరా వృక్షానశనయో యథా ।। 42.20 ।।
తే వధ్యమానా బలిభిః ప్రమథైర్దైత్యదానవాః ।
ప్రవృత్తాః ప్రమథాన్ హన్తుం కూటముద్గరపాణయః ।। 42.21 ।।
తతోऽమ్బరతలే దేవాః సేన్ద్రవిష్ణుపితామహాః ।
ససూర్యాగ్నిపురోగాస్తు సమాయాతా దిదృక్షవః ।। 42.22 ।।
తతోऽమ్బరతలే ఘోషః సస్వనః సమజాయత ।
గీతవాద్యాదిసంమిశ్రో దున్దుభీనాం కలిప్రియ ।। 42.23 ।।
తతః పశ్యత్సు దేవేషు మహాపాశుపతాదయః ।
గణాస్తద్దానవం సైన్యం జిఘాంసన్తి స్మ కోపితాః ।। 42.24 ।।
చతురఙ్గబలం దృష్ట్వా హన్యమానం గణేశ్వరైః ।
క్రోధాన్వితస్తుహుణ్డస్తు వేగోనాబిససార హ ।। 42.25 ।।
ఆదాయ పరిఘం ఘోరం పట్టోద్బ్ద్ధమయస్మయమ్ ।
రాజతం రాజతేऽత్యర్థమిన్ద్రధ్వజమివోచ్ఛ్రితమ్ ।। 42.26 ।।
తం భ్రామయానో బలవాన్ నిజఘాన రణే గణాన్ ।
రుద్రాద్యాః స్కన్దపర్యన్తాస్తేऽభజ్యన్త భయాతురాః ।। 42.27 ।।
తత్ప్రభగ్నం బలం దృష్ట్వా గణనాథో వినాయకః ।
సమాద్రవత వేగేన తుహుణ్డం దనురుఙ్గవమ్ ।। 42.28 ।।
ఆపతన్తం గణపతిం దృష్ట్వా దైత్యో దురాత్మవాన్ ।
పరిఘం పాతయామాస గుమ్భపృష్ఠే మహాబలః ।। 42.29 ।।
వినాయకస్య తత్కుమ్భే పరిఘం వజ్రభూషణమ్ ।
శతధా త్వగమద్ బ్రహ్మన్ మేరోః కూట ఇవాశనిః ।। 42.30 ।।
పరిఘం విఫలం దృష్ట్వా సమాయాన్తం చ పార్షదమ్ ।
బబన్ధ బాహుపాశేన రాహూ రక్షన్ హి మాతులమ్ ।। 42.31 ।।
స బద్ధో బాహుపాసేన బలాదాకృష్య దానవమ్ ।
సమాజఘాన శిరశి కుఠారేణ మహోదరః ।। 42.32 ।।
కాష్ఠవత్ స ద్విధా భూతో నిపపాత ధరాతలే ।
తథాపి నాత్యజద్ రాహుర్బలవాన్ దానవేశ్వరః ।
స మోక్షార్థేऽకరోద్ యత్నం న శశాక చ నారద ।। 42.33 ।।
వినాయకం సంయతమీక్ష్య రాహుణా కుణ్డోదరో నామ గణేశ్వరోऽథ ।
ప్రగృహ్య తూర్ణ ముశలం మహాత్మా రాహుం దురాత్మానమసౌ జఘాన ।। 42.34 ।।
తతో గణేశః కలశధ్వజస్తు ప్రాసేన రాహుం హృదయే బిభేద ।
ఘటోదరో వై గదయా జఘాన ఖడ్గేన రక్షోऽధిపతిః సుకేశీ ।। 42.35 ।।
స తైశ్చతుర్భిః పరితాడ్యమానో గణాధిపం రాహురథోత్ససర్జ ।
సంత్యక్తమాత్రోऽథ పరశ్వధేన తుహుణ్మూర్ద్ధానమథో బిభేద ।। 42.36 ।।
హతే తుహుణ్డే విముఖే చ రాహౌ గణేశ్వరాః క్రోధవిషం ముముక్షవః ।
పఞ్చైకకాలానలసన్నికాశా విశాన్తి సేనాం దనుపుఙ్గవానామ్ ।। 42.37 ।।
తాం బధ్యమానాం స్వచమూం సమీక్ష్యచబలిర్బలీ మారుతతుల్యవేగః ।
గదాం సమావిధ్య జఘాన మూర్ధ్ని వినాయకం కుమ్భతటే కరే చ ।। 42.38 ।।
కుణ్డోదరం భగ్నకటిం చకార మహోదరం శీర్ణశిరఃకపాలమ్ ।
కుమ్భధ్వజం చూర్ణితసంధిబన్ధం ఘటోదరం చోరువిభిన్నసంధిమ్ ।। 42.39 ।।
గణాధిపాంస్తాన్ విముఖాన్ స కృత్వా బలన్వితో వీరతరోऽసురేన్ద్రః ।
సమభ్యధావత్ త్వరితో నిహన్తుం గణేశ్వరాన్ స్కన్దవిశాఖముఖ్యాన్ ।। 42.40 ।।
తమాపతన్తం భగవాన్ సమీక్ష్య మహేశ్వరః శ్రేష్ఠతమం గణానామ్ ।
శైలాదిమామన్త్ర్య వచో బభాషే గచ్ఛస్వ దైత్యాన్ జహి వీర యుద్ధ ।। 42.41 ।।
ఇత్యేవముక్తో వృషభధ్వజేన వజ్రం సమాదాయ శిలాదసూనుః ।
బలిం సమ్భ్యేత్య జఘాన మూర్ధ్ని సంమోహితః సోऽవనిమాససాద ।। 42.42 ।।
సంమోహితం భ్రాతృసుతం విదిత్వా బలీ కుజమ్భో ముసలం ప్రగృహ్య ।
సంభ్రామయంస్తూర్ణతరం స వేగాత్ ససర్జ నన్దిం ప్రతి జాతకోపః ।। 42.43 ।।
తమాపతన్తం ముసలం ప్రగృహ్య కరేణ తూర్ణ భగవాన్ స నన్దీ ।
జఘాన తేనైవ కుజమ్భమాహవే స ప్రాణహీనో నిపపాత భూమౌ ।। 42.44 ।।
హత్వా కుజమ్భం ముసలేన నన్దీ వజ్రేణ వీరః శతశో జఘాన ।
తే వధ్యమానా గణనాయకేన దుర్యోధనం వై శరణం ప్రపన్నాః ।। 42.45 ।।
దుర్యోధనః ప్రేక్ష్య గణాధిపేన వజ్రపహారైర్నిహతాన్ దితీశాన్ ।
ప్రాసం సమావిధ్య తడిత్ప్రకాశం నన్దిం ప్రచిక్షేప హతోऽసి వై బ్రువన్ ।। 42.46 ।।
తమాపతన్తం కులిశేన నన్దీ బిభేద గుహ్యం పిశునో యథా నరః ।
తత్ప్రాసమాలక్ష్య తదా నికృత్తం సంవర్త్త్య ముష్టిం గణమాససాద ।। 42.47 ।।
తతోऽస్య నన్దీ కులిసేన తృర్ణ శిరోऽచ్ఛినత్ తాలఫలప్రకాశమ్ ।
హతోऽథ భూమౌ నిపపాత వేగాద్ దైత్యాశ్చ భీతా విగతా దిశో దశ ।। 42.48 ।।
తతో హతం స్వం తనయం నిరీక్ష్య హస్తీ తదా నన్దినమాజగామ ।
ప్రగృహ్య బాణాసనముగ్రవేగం బిభేద బాణైర్యమదణ్డకల్పైః ।। 42.49 ।।
గణాన్ సన్దీన్ వృషభధ్వజాంస్తాన్ ధారాభిరేవామ్బురాస్తు శైలాన్ ।
తే ఛాద్యమానాసురబామజాలైర్వినాయకాద్యా బలినోऽపి సమన్తాన్ ।। 42.50 ।।
పరాఙ్ముఖాన్ వీక్ష్య గణాన్ కుమారః శక్త్యా పృషత్కాన్థ వారయిత్వా ।
తూర్ణం సభభ్యేత్య రిపుం సమీక్ష్య ప్రగృహ్య శక్త్యా హృదయే విభేద ।। 42.51 ।।
శక్తినిర్భిన్నహృదయో హస్తీ భూమ్యాం పపాతహ ।
మమార చారిపృతనా జాతా భూయః పరాఙ్ముఖీ ।। 42.52 ।।
అమరారిబలం దృష్ట్వా భగ్నం క్రుద్ధా గణేశ్వరాః ।
పురతో నన్దినం కృత్వా జిఘాంసన్తి స్మ దానవాన్ ।। 42.53 ।।
తే వధ్యమానాః ప్రమథైర్దైత్యాశ్చాపి పరాఙ్ముఖాఃష ।
భూయో నివృత్తా బలినః కార్త్తస్వరపురోగమాః ।। 42.54 ।।
తాన్ నివృత్తాన్ సమీక్ష్యైవ క్రోధదీప్తేక్షణః శ్వశసన్ ।
నన్దిషేణో వ్యాఘ్రముఖో నివృత్తశ్చాపి వేగవాన్ ।। 42.55 ।।
తస్మిన్ నివృత్తే గణపే పట్టిశాగ్రకరే తదా ।
కార్త్తస్వరో నివవృతే గదామాదాయ నారద ।। 42.56 ।।
తమాపతన్తం జ్వలనప్రకాశం గమః సమీక్ష్యైవ మహాసురేన్ద్రమ్ ।
తం పట్టిశం భ్రామ్య జఘాన మూర్ధ్ని కార్తస్వరం విస్వరమున్నదన్తమ్ ।। 42.57 ।।
తస్మిన్ హతే సమావిధ్య తురఙ్గకన్ధరః ।
బబన్ధ వీరః సహ పట్టిశేన గణేశ్వరం చాప్యథ నన్దిషేణమ్ ।। 42.58 ।।
నన్దిషేణం తథా బద్ధం సమీక్ష్య బలినాం వరః ।
విశాఖః కపితోऽభ్యేత్య శక్తిపాణిరవస్థితః ।। 42.59 ।।
తం దృష్ట్వా బలినాం శ్రేష్ఠః పాశపాణిరయఃశిరాః ।
సంయోధయామాస బలీ విశాఖం కుక్కుటధ్వజమ్ ।। 42.60 ।।
విశాఖం సంనిరుద్ధం వై దృష్ట్వాయశిరసా రణే ।
శాఖశ్చ నైగమేయశ్చ తూర్ణమాద్రవతాం రిపుమ్ ।। 42.61 ।।
ఏకతో నైగమేయేన భిన్నః శక్త్యా త్వయఃసిరాః ।
శాఖశ్చ నైగమేయశ్చ తూర్ణమాద్రవతాం రిపుమ్ ।। 42.62 ।।
స త్రిభిః శఙ్కరసుతైః పీడ్యమానో జహౌ పణమ్ ।
తే ప్రాప్తాః శమ్బరం తూర్ణం ప్రేక్ష్యమాణా గణేశ్వరాః ।। 42.63 ।।
పాశం శక్త్యా సమాహత్య చతుర్భిః శఙ్కరాత్మజైః ।
జగామ విలయం తూర్ణమాకాసాదివ భూతలమ్ ।। 42.64 ।।
పాశే నిరాశతాం యాతే శమ్బరః కాతరేక్షణః ।
దిశోऽథ భేజే దేవర్షే కుమారః సైన్యమర్దయత్ ।। 42.65 ।।
తైర్వధ్యమానా పృతనా మహర్షే సాదానవీ రుద్రసుతైర్గణైశ్చ ।
విషణ్ణారూపా భయవిహ్వలాఙ్గీ జగామ సుక్రం శరణం భయార్తా ।। 42.66 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే ద్విచత్వారింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Ganesha, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION