శ్వేతార్క పుష్పంలో పార్వతీ దేవి

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:22 pm

శ్వేతార్క పుష్పంలో పార్వతీ దేవి

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 3:38 pm

నలభై మూడవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
తతః స్వైసైన్యమాలక్ష్య నిహతం ప్రమథైరథ ।
అన్ధకోऽభ్యేత్య శుక్రం తు ఇదం వచనమబ్రవీత్ ।। 43.1 ।।
భగవంస్త్వాం మాశ్రిత్య వయం బాధామ దేవతాః ।
అథాన్యానపి విప్రర్షే గన్ధర్వసురకిన్నరాన్ ।। 43.2 ।।
తదియం పశ్య భగవన్ మయా గుప్తా వరూథినీ ।
అనాథేన యథా నారీ ప్రమథైరపి కాల్యతే ।। 43.3 ।।
కుజమ్భాద్యాశ్చ నిహతా భ్రాతరో మమ భార్గవ ।
అక్షయాః ప్రమథాశ్చామీ కురుక్షేత్రఫలం యథా ।। 43.4 ।।
తస్మాత్ కురుష్వ శ్రేయో నో న జీయేమ యథా పరైః ।
జయేమ చ పరాన్ యుద్ధే తథా త్వం కుర్తుమర్హసి ।। 43.5 ।।
శుక్రోऽన్ధకవచః శ్రుత్వా సాన్త్వయన్ పరమాద్భుతమ్ ।
వచనం ప్రాహ దేవర్షే బ్రహ్మర్షిర్దానవేశ్వరమ్ ।
త్వద్ధితార్థ యతిష్యామి కరిష్యామి తవ ప్రియమ్ ।। 43.6 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా వచనం విద్యాం సంజీవనీం కవిః ।
ఆర్వతయామాస తదా విధానేన శుచివ్రతః ।। 43.7 ।।
తస్యామావర్త్యమానాయాం విద్యాయామసురేశ్వరాః ।
యే హతాః ప్రథమం యుద్ధే దానవాస్తే సముత్థితాః ।। 43.8 ।।
కుజమ్భాదిషు దైత్యేషు నన్దీ శఙ్కరమబ్రవీత్ ।
యుద్ధాయాభ్యాగతేష్వేవ నన్దీ శఙ్కరమబ్రవీత్ ।। 43.9 ।।
మహాదేవ వచో మహ్యం శృణు త్వం పరమాద్భుతమ్ ।
అవిచిన్త్యమసహ్యం చ మృతానాం జీవనం పునః ।। 43.10 ।।
యే హతాః ప్రమథైర్దైత్యా యథాశక్త్యా రణాజిరే ।
తే సముజ్జీవితా భూయో భార్గావేణాథ విద్యాయా ।। 43.11 ।।
తదిదం తైర్మహాదేవ మహత్కర్మ కృతం రణే ।
సంజాతం స్వల్పమేవేశ శుక్రవిద్యాబలాక్షయమ్ ।। 43.12 ।।
ఇత్యేవముక్తే వచనే నన్దినా కులనన్దినా ।
ప్రత్యువాచ ప్రభుః ప్రీత్య స్వార్థసాధనముత్తమమ్ ।। 43.13 ।।
గచ్ఛ సుక్రం గణపతే మమాన్తికముపానయ ।
అహం తం సంయమిష్యామి యథాయోగం సమేత్య హి ।। 43.14 ।।
ఇత్యేవముక్తో రుద్రేణ నన్దీ గణపతిస్తతః ।
సమాజగామ దైత్యానాం చముం శుక్రజిఘృక్షయా ।। 43.15 ।।
తం దదర్శాసురశ్రేష్ఠో బలవాన్ హయకన్ధరః ।
సంరురోధ తదా మార్గం సిహస్యేవ పశుర్వనే ।। 43.16 ।।
సముపేత్యాహనన్నన్దీ వజ్రేణ శతపర్వణా ।
స పపాతాథ నిఃసంజ్ఞో యయౌ నన్దీ తతస్త్వరన్ ।। 43.17 ।।
తతః కుజమ్భో జమ్భశ్చ బలో వృత్రస్త్వయఃశిరాః ।
పఞ్చ దానవశార్దులా నన్దినం సముపాద్రవన్ ।। 43.18 ।।
తథాన్యే దానవశ్రేష్ఠ మయహ్లాదపురోగమాః ।
నానాప్రహరణా యుద్ధే గణనాథమభిద్రవన్ ।। 43.19 ।।
తతో గణానామధిపం కుట్యమానం మహాబలైః ।
సమపశ్యన్త దేవాస్తం పితామహపురోగమాః ।। 43.20 ।।
తం దృష్ట్వా భగవాన్ బ్రహ్మ ప్రాహ శక్రపురోగమాన్ ।
సాహాయ్యం క్రియతాం శంభోరేతదన్తరముత్తమమ్ ।। 43.21 ।।
పితామహోక్తం వచనం శ్రుత్వా దేవాః సవాసవాః ।
సమాపతన్త వేగేన శివసైన్యమథామ్బరాత్ ।। 43.22 ।।
తేషామాపతతాం వేగః ప్రమథానాం బలే బభౌ ।
ఆపగానాం మహావేగం పతన్తీనాం మహార్ణవే ।। 43.23 ।।
తతో హలహలాశబ్దః సమజాయత చోభయోః ।
బలయోర్ఘోరసంకాశో సురప్రమథయోరథ ।। 43.24 ।।
తమన్తరముపాగమ్య నన్దీ సంగృహ్య వేగవాన్ ।
రథాద్ భార్గవమాక్రామత్ సింహః క్షుద్రమృగం యథా ।। 43.25 ।।
తమాదాయ హరాభ్యాశమాగమద్ గణనాయకః ।
నిపాత్య రక్షిణః సర్వానథ శుక్రం న్యవేదయత్ ।। 43.26 ।।
తమానీతం కవిం శర్వః ప్రాక్షిపద్ వదనే ప్రభుః ।
భార్గవం త్వావృతతనుం జఠరే స న్యవేశయత్ ।। 43.27 ।।
స శంభునా కవిశ్ర్ష్ఠో గ్రస్తో జఠరమాస్థితః ।
తుష్టావ భగవాన్తం తం మునిర్వాగ్భిరథాదరాత్ ।। 43.28 ।।
శుక్ర ఉవాచ ।
వరదాయ నమస్తుభ్యం హరాయ గుణశాలినే ।
శఙ్కరాయ మహేశాయ త్ర్యమ్బకాయ నమో నమః ।। 43.29 ।।
జీవనాయ నమస్తుభ్యం లోకనాథ వృషాకపే ।
మదనాగ్నే కాలశత్రో వామదేవాయ తే నమః ।। 43.30 ।।
స్థాణవే విశ్వరూపాయ వామనాయ సదాగతే ।
మహాదేవాయ శర్వాయ ఈశ్వరాయ నమో నమః ।। 43.31 ।।
త్రినయన హర భవ శఙ్కర ఉమాపతే జీమూతకేతో శుహాగృహ శ్మశాననిరత భూతివిలేపన సూలపాణే పశుపతే గోపతే తత్పురుషసత్త్మ నమో నమస్తే ।
ఇత్థం స్తుతః కవివరేమ హరోऽథ భక్త్యా ప్రీతో వరం వరయ దద్మి తవేత్యువాచ ।
స ప్రాహ దేవవర దేహి వరం మమాద్య యద్వై తవైవ జఠరాత్ ప్రతినిర్గమోऽస్తు ।। 43.32 ।।
తతో హరోऽక్షీణి తదా నిరుధ్య ప్రాహ ద్విజేన్ద్రాద్య వినిర్గమస్వ ।
ఇత్యుక్తమాత్రో విభునా చచార దేవోదరే భార్గవపుఙ్గవస్తు ।। 43.33 ।।
పరిభ్రమన్ దదర్శాథ శంభోరేవోదరే కవిః ।
భువనార్ణవపాతాలాన్ వృతాన్ స్థావరజఙ్మైః ।। 43.34 ।।
ఆదిత్యాన్ వసవో రుద్రాన్ విశ్వేదేవాన్ గణాంస్తథా ।
యక్షాన్ కింపురుషాద్యాదీన్ గన్ధర్వాప్సరసాం గణాన్ ।। 43.35 ।।
మునీన్ మనుజసాధ్యాంశ్చ పశుకీటపిపీలికాన్ ।
వృక్షగుల్మాన్ గిరీన్ వల్ల్యః ఫలమూలౌషధాని చ ।। 43.36 ।।
స్థాలస్థాంశ్చ జలస్థాంశ్చానిమిషాన్నిమిషానపి ।
చతుష్పదాన్ సద్విపదాన్ స్థావరాన్ జఙ్గమానపి ।। 43.37 ।।
అవ్యక్తాంశ్చైవ వ్యక్తాంశ్చ సగుణాన్నిర్గుణానపి ।
స దృష్ట్వా కౌతుకావిష్టః పరిబభ్రామ భార్గవః ।
తత్రాసతో భార్గవస్య దివ్యః సంవత్సరో గతః ।। 43.38 ।।
న చానమలభద్ బ్రహ్మంస్తతః శ్రాన్తోऽభవత్ కవిః ।
స శ్రన్తం వీక్ష్య చాత్మానం నాలభన్నిర్గమం వశీ ।
భిక్తినమ్రో మహాదేవం శరణం సముపాగమ్ ।। 43.39 ।।
శుక్ర ఉవాచ। ।
విశ్వరూప మహారూప విశ్వరూపాక్షసూత్రధృక్ ।
సహస్రాక్ష మహాదేవ త్వామహం శరణం గతః ।। 43.40 ।।
నమోऽస్తు తే శఙ్కర శర్వ శంభో సహస్రనేత్రాఙ్ఘ్రిభుజఙ్గభూషణ ।
దృష్ట్వైవ సర్వాన్ భువనాంస్తవోదరే శ్రాన్తో భవన్తం శరణం ప్రపన్నః ।। 43.41 ।।
ఇత్యేవముక్తే వచనే మహాత్మా శంభుర్వచః ప్రాహ తతో విహస్య ।
నిర్గచ్ఛ పుత్రోऽసి మమాధునా త్వం శిశ్నేన భో భార్గవవంశచన్ద్ర ।। 43.42 ।।
నామ్నా తు శుక్రేతి చరాచరాస్త్వాం స్తోష్యన్తి నైవాత్ర విచారమన్యత్ ।
ఇత్యేవముక్త్వా భగవాన్ ముమోచ శిశ్నేన శుక్రం స చ నిర్జగామ ।। 43.43 ।।
వినిర్గతో భార్గావవంశచన్ద్రః శుక్రత్వమాపద్య మహానుభావః ।
ప్రణమ్య శంభుం స జగామ తూర్ణ మహాసురాణాం బలముత్తమౌజాః ।। 43.44 ।।
భార్గవే పునరాయాతే దానవా ముదితాభవన్ ।
పునర్యుద్ధాయ విదధుర్మతిం సహ గణేశ్వరైః ।। 43.45 ।।
గణేశ్వరాస్తానసురాన్ సహామరాగణైరథ ।
యుయుధుః సంకులం యుద్ధం సర్వ ఏవ జయేప్సవః ।। 43.46 ।।
తతోऽసురగణానాం చ దేవతానాం చ యుధ్యతామ్ ।
ద్వన్ద్వయుద్ధూం సమభవద్ ఘోరరూపం తపోధన ।। 43.47 ।।
అన్ధకో నన్దినం యుద్ధం శఙ్కుకర్ణం త్వయఃశిరాః ।
కుమ్భధ్వజం బలిర్ధీమాన్ నన్దిషేణం విరోచనః ।। 43.48 ।।
అశ్వగ్రీవో విశాఖం చ శాఖో వృత్రమయోధయత్ ।
వాణస్తథా నైగమేయం బలం రాక్షసపుఙ్గవః ।। 43.49 ।।
వినాయకో మాహావీర్య పరశ్వధధరో రణే ।
సంక్రుద్ధో రాక్షసశ్రేష్ఠం తుహుణ్డం సమయోధయత్ ।
దుర్యోధనశ్చ బలినం ఘణ్టాకర్ణమయోధయత్ ।। 43.50 ।।
హస్తీ చ కుణ్డజఠరం హ్లాదో వీరం ఘటోదరమ్ ।
ఏతే హి బలినాం శ్రేష్ఠా దానవాః ప్రమథాస్తథా ।
సంయోధయన్తి దేవర్షే దివ్యాబ్దానాం శతని షట్ ।। 43.51 ।।
శతక్రతుమథాయాన్తం వజ్రపాణిమభిస్థితమ్ ।
వారయామాస బలవాన్ జమ్భో నామ మహాసురః ।। 43.52 ।।
సమ్భునామాసురపతిః స బ్రహ్మణమయోధయత్ ।
మహౌజసం కుజమ్భశ్చ విష్ణుం దైత్యాన్తకారిణమ్ ।। 43.53 ।।
వివస్వన్తం రణే శాల్వో వరుణం త్రిశిరాస్తథా ।
ద్విమూర్ధా పవనం సోమం రాహుర్మిత్రం విరూపధృక్ ।। 43.54 ।।
అష్టౌ యే వసవః ఖ్యాతా ధరాద్యాస్తే మహాసురాన్ ।
అష్టావేవ మహేష్వాసాన్ వారయామాసురాహవే ।। 43.55 ।।
సరభః శలక్షః పాకః పురోऽథ విపృథుఃపృథుః ।
వాతాపి చేల్వలశ్చైవ నానాశస్త్రాస్త్రయోధినః ।। 43.56 ।।
విశ్వేదేవగణాన్ సర్వాన్ విష్వక్సేనపురోగమాన్ ।
ఏక ఏవ రణే రౌద్రః కాలనేమిర్మహాసురః ।। 43.57 ।।
ఏకాదశైవ యే రుద్రాస్తానేకోऽపి రణోత్కటః ।
యోధయామాస తేజస్వీ విద్యున్మాలీ మహాసురః ।। 43.58 ।।
ద్వావశ్వినౌ చ నరకో భాస్కరానేవ శమ్బరః ।
సాధ్యాన్ మరుద్గణాంశ్చైవ నివాతకవచాదయః ।। 43.59 ।।
ఏవం ద్వన్ద్రవసహస్రాణి ప్రమథామరదానవైః ।
కృతాని చ సురాబ్దానాం దశతీః షట్ మహామునే ।। 43.60 ।।
యదా న శకితా యోద్ధుం దైవతైరమరారయః ।
తదా మాయం సమాశ్రిత్య గ్రసన్తః క్రమశోऽవ్యయాన్ ।। 43.61 ।।
తతోऽభవచ్ఛైలపృష్ఠం ప్రావృడభ్రసమప్రభైః ।
ఆవృతం వర్జితం సర్వైః ప్రమథైరమరైరపి ।। 43.62 ।।
దృష్ట్వా శూన్యం గిరిప్రస్థం గ్రస్తాంశ్ చ ప్రమథామరాన్ ।
క్రోధాదుత్పాదయామాస రుద్రో జృమ్భాయికాం వశీ ।। 43.63 ।।
తయా స్పృష్టా దనుసుతా అలసా మన్దభాషిణః ।
వదనం వికృతం కృత్వా ముక్తశస్త్రం విజృమ్భిరే ।। 43.64 ।।
జృమ్భమాణేషు చ తదాచ దానవేషు గణేశ్వరాః ।
సురాశ్చ నిర్యయుస్తూర్ణం దైత్యదేహేభ్య ఆకులా ।। 43.65 ।।
మేఘప్రభేభ్యో దైత్యేభ్యో నిర్గచ్ఛన్తోऽమరోత్తమాః ।
శోభన్తే పద్మపత్రాక్షా మేఘేభ్య ఇవ విద్యుతః ।। 43.66 ।।
గణామరేషు చ సమం నిర్గతేషు తపోధన ।
అయుధ్యన్త మహాత్మానో భూయ ఏవాతికోపితాః ।। 43.67 ।।
తతస్తు దేవైః సగణైః దానవాః శర్వపాలితైః ।
పరాజీయన్త సంగ్రామే భూయో భూయస్త్వహర్నిశమ్ ।। 43.68 ।।
తతస్త్రినేత్రః స్వైం సంధ్యాం సప్తాబ్ధశతికే గతే ।
కాలేऽభ్యుపాసత తదా సోऽష్టాదశభుజోऽవ్యయః ।। 43.69 ।।
సంస్పృశ్యాపః సరస్వత్యాం స్నాత్వా చ విధినా హరః ।
కృతార్థో భక్తిమాన్ మూర్ధ్నా పుష్పాఞ్జలిముపాక్షిపత్ ।। 43.70 ।।
తతో ననామ శిరసా తతశ్చక్రే ప్రదక్షిణమ్ ।
హిరణ్యగర్భేత్యాదిత్యముపతస్థే జజాప హ ।। 43.71 ।।
త్వష్ట్రే నమో నమస్తేऽస్తు సమ్యగుచ్చార్య శూలధృక్ ।
ననర్త భావగమ్భీరం దోర్దణ్డం భ్రామయన్ బలాత్ ।। 43.72 ।।
పరినృత్యతి దేవేశే గణాశ్చైవామరాస్తథా ।
నృత్యన్తే భావసంయుక్తా హరస్యానువిలాసినః ।। 43.73 ।।
సన్ధ్యాముపాస్య దేవేశః పరినృత్య యథేచ్ఛయా ।
యుద్ధాయ దానవైః సర్వైస్త్రినేత్రభుజపాలితైః ।। 43.74 ।।
తతోऽమరగణాః సర్వైస్త్రినేత్రభుజపాలితైః ।
దానవా నిర్జితాః సర్వే బలిభిర్భయవర్జితైః ।। 43.75 ।।
స్వబలం నిర్జితం దృష్ట్వా మత్వాజేయం చ శఙ్కమ్ ।
అన్ధకః సున్దమాహూయ ఇదం వచనమబ్రీత్ ।। 43.76 ।।
సున్ద భ్రాతాసి మే వీర విశ్వస్యః సర్వవస్తుషు ।
తద్వదామ్యద్య యద్వాక్యం తచ్ఛ్రుత్వా యత్క్షమం కురు ।। 43.77 ।।
దుర్జయోऽసౌ రణపటుర్ధర్మాత్మా కారణాన్తరైః ।
సమాసతే హి హృదయే పద్మాక్షీ శైలనన్దినీ ।। 43.78 ।।
తదుత్తిష్ఠస్వ గచ్ఛామో యత్రాస్తే చారుహాసినీ ।
తత్రైనాం మోహయిష్యామి హరరూపేణ దానవ ।। 43.79 ।।
భవాన్ భవస్యానుచరో భవ నన్దీ గణేశ్వరః ।
తతో గత్వాథ భుక్త్వా తాం జేష్యామి ప్రమథాన్ సురాన్ ।। 43.80 ।।
ఇత్వేవముక్తే వచనే బాఢం సున్దోऽమ్భయభాషత ।
సమజాయత శైలాదిరన్ధకః శఙ్కరోऽప్యభూత్ ।। 43.81 ।।
నన్దిరుద్రౌ తతో భూత్వా మహాసురచమూపతీ ।
సంప్రాప్తౌ మన్దరగిరిం ప్రహారైః క్షతవిగ్రహౌ ।। 43.82 ।।
హస్తమాలమ్బ్య సున్దస్య అన్ధకో హరమన్దిరమ్ ।
వివేశ నిర్విశఙ్కేన చిత్తేనాసురసత్తమః ।। 43.83 ।।
తతో గిరిసుతా దూరాదాయాన్తం వీక్ష్య చాన్ధకమ్ ।
మహేశ్వరవపుశ్ఛ్న్నం ప్రహారైర్జర్జరచ్ఛవిమ్ ।। 43.84 ।।
సున్దం శైలాదిరూపస్థమవష్టమ్యావిశత్ తతః ।
తం దృష్ట్వా మాలినీం ప్రాహ సుయశాం విజయాం జయామ్ ।। 43.85 ।।
జయే పశ్యస్వ దేవస్య మదర్థే విగ్రహం కృతమ్ ।
శత్రుభిర్దానవవరైస్తదుత్తిష్ఠస్వ సత్వరమ్ ।। 43.86 ।।
ఘృతమానయ పౌరాణం బీజికాం లవణం దధి ।
వ్రణభఙ్గం కరిష్యామి స్వయమేవ పినాకినః ।। 43.87 ।।
కురుష్వ శీఘ్రం సుయశే స్వభర్తుర్వ్రణనాశనమ్ ।
ఇత్యేవముక్త్వా వచనం సమత్థాయ వరాసనాత్ ।। 43.88 ।।
అభ్యుద్యయౌ తదా భక్త్వా మన్యమానా వృషధ్వజమ్ ।
శూలపాణేస్తతః స్థిత్వా రూపం చిహ్నాని యత్నతః ।। 43.89 ।।
అన్వియేష తతో బ్రహ్మన్నోభౌ పార్శ్వస్థితౌ వృషౌ ।
సా జ్ఞాత్వా దానవం రౌద్రం మాయాచ్ఛాదితవిగ్రహ్మ్ ।। 43.90 ।।
అపయానం తదా చక్రే గిరిరాజసుతా మునే ।
దేవ్యాశ్చిన్తితమాజ్ఞాయ సున్దం త్యక్త్వాన్ధకోऽసురః ।। 43.91 ।।
సమాద్రవత వేగేన హరకాన్తాం విభావరీమ్ ।
సమాద్రవత దైతేయో యేన మార్గేణ సాగమత్ ।। 43.92 ।।
అపస్కారాన్తరం భఞ్జన్ పాదప్లుతిభిరాకులః ।
తమాపతన్తం దృష్ట్వైవ గిరిజా ప్రాద్రవద్ భయాత్ ।। 43.93 ।।
గృహం త్యక్త్వా హయుపవనం సఖీభిః సహితా తదా ।
తత్రాప్యనుజగామాసౌ మదాన్ధో మునిపుఙ్గవ ।। 43.94 ।।
తథాపి న శశషైనం తపసో గోపనాయ తు ।
తద్భయాదావిశద్ గౌరీ శ్వేతార్కకుసుమం శుచి ।। 43.95 ।।
విజడయాద్యా మహాగుల్మే సంప్రయాతా లయం మునే ।
నష్టాయామాథ పార్వత్యాం భూయో హైరణ్యలోచనిః ।। 43.96 ।।
సున్దం హస్తే సమాదాయ స్వసైన్యం పునరాగమత్ ।
అన్ధకే పురాయాతే స్వబలం మునిసత్తమ ।। 43.97 ।।
ప్రావర్తత మహాయుద్ధం ప్రమథాసురయోరథ ।
తతోऽమరగణశ్రేష్ఠో విష్ణుశ్చక్రగదాధరః ।। 43.98 ।।
నిజఘానాసురబలం శఙ్కరప్రియకామ్యయా ।
శార్ఙ్గచాపచ్యుతైర్బాణైః సంస్యూతా దానవర్షభాః ।। 43.99 ।।
పఞ్చ షట్ సప్త చాష్టౌ వా వ్రఘ్నపాదైర్ఘనా ఇవ ।
గదయా కాంశ్చిదవధీత్ చక్రేణాన్యాన్ జనార్దనః ।। 43.100 ।।
ఖఙ్గేన చ చకర్తాన్యాన్ దృష్ట్యాన్యాన్ భస్మాసాద్వ్యధాత్ ।
హలేనాకృష్య చైవాన్యాన్ ము సలేన వ్యచూర్ణయత్ ।। 43.101 ।।
గరుడః పక్షపాతాభ్యాం తుణ్డేనాప్యురసాహనత్ ।
స చాదిపురుషో ధాతా పురాణాః ప్రపితామహః ।। 43.102 ।।
భ్రామయన్ విపులం పద్మమభ్యషిఞ్చత వారిణా ।
సంస్పృష్టా బ్రహ్మతోయేన సర్వతీర్థమయేన హి ।। 43.103 ।।
గణామరగణాశ్చాసన్ నవనాగశతాధికాః ।
దానవాస్తేన తోయేన సంస్పృష్టాశ్చాఘహారిణా ।। 43.104 ।।
సవాహనాః క్షయం జగ్ముః కులిశేనేవ పర్వతాః ।
దృష్ట్వా బ్రహ్మహరీ యుద్ధే ఘాతయన్తౌ మహాసురాన్ ।। 43.105 ।।
శతక్రతుశ్చ దుద్రావ ప్రగృహ్య కులిశం బలీ ।
తమాపతన్తం సంప్రేక్ష్య బలో దానవసత్తమః ।। 43.106 ।।
ముక్త్వా దేవం గదాపాణిం విమానస్థం చ పద్మజమ్ ।
శక్రమేవాద్రవద్ యోద్ధుం ముష్టిముద్యామ్య నారద ।
బలవాన్ దానవపతిరజేయో దేవదానవై ।। 43.107 ।।
తమాపతన్తం త్రిదశేశ్వరస్తు దోష్ణాం సహస్రేణ యతాబలేన ।
వజ్రం పరిభ్రామ్య బలస్య మూర్ధ్ని చిక్షేప హే మూఢ హతోऽస్యుదీర్య ।। 43.108 ।।
స తస్య మూర్ధ్ని ప్రవరోऽపి వజ్రో జగామ తూర్ణం హి సహస్రధా మునే ।
బలోऽద్రవద్ దేవపతిశ్చ భీతః పరాఙ్ముఖోऽభృత్ సమరాన్మహర్షే ।। 43.109 ।।
తం చాపి జమ్భో విముఖం నిరీక్ష్య భూత్వాగ్రతః ప్రాహ న యుక్తమేతత్ ।
తిష్ఠస్వ రాజాసి చరాచరస్య న రాజధర్మే గదితం పలాయనమ్ ।। 43.110 ।।
సహస్రాక్షో జమ్భవాక్యం నిఖమ్య భీతస్తూర్ణం విష్ణుమాగాన్మహర్షే ।
ఉపేత్యాహ శ్రూయతాం వాక్యమీశ త్వం మే నాథో భూతభవ్యేశ విష్ణో ।। 43.111 ।।
జమ్భస్తర్జయతేऽత్యర్థం మాం నిరాయుధమీక్ష్య హి ।
ఆయుధం దేహి భగవాన్ త్వామహం శరణం గతః ।। 43.112 ।।
తమువాచ హరిః శక్రం త్యక్త్వా దర్ప వ్రజాధునా ।
ప్రార్థయస్వాయుధం వహ్నిం స తే దాస్యత్యసంశయమ్ ।। 43.113 ।।
జనార్దనవచః శ్రుత్వా శక్రస్త్వరితవిక్రమః ।
శరణం పావకమగాదిదం చోవాచ నారద ।। 43.114 ।।
శక్ర ఉవాచ ।
నిఘ్ననో మేబలం వజ్రం కృశానో శతధా గతమ్ ।
ఏష చాహూయతే జమ్భస్తస్మాద్దేహ్యాయుధం మమ ।। 43.115 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
తమాహ భగవాన్ వహ్నిః ప్రీతోऽసి తవ వాసవ ।
యత్త్వం దర్ప పరిత్యజ్య మామేవ శరణం గతః ।। 43.116 ।।
ఇత్యుచ్చార్య స్వశక్త్యాస్తు శక్తిం నిష్క్రామ్య భావతః ।
ప్రాదాదిన్ద్రాయ భగవాన్ రోచమానో దివం గతః ।। 43.117 ।।
తామాదాయ తదా శక్తిం శతఘణ్టాం సుదారుణామ్ ।
ప్రత్యుద్యయౌ తదా జమ్భం హన్తుకామోऽరిమర్దనః ।। 43.118 ।।
తేనాతియశసా దైత్యః సహసైవాభిసంద్రుతః ।
క్రోధం చక్రే తదా జమ్భ నిజఘాన గజాధిపమ్ ।। 43.119 ।।
జమ్భముష్టినిపాతేన భగ్నకుమ్భకటో గజః ।
నిపపాత యథా శైలః శక్రవజ్రహతః పురా ।। 43.120 ।।
పతమానాద్ ద్విపేన్ద్రాత్ తు శక్రశ్చాప్లుత్య వేగవాన్ ।
త్యక్త్వైవ మన్దరగిరిం పపాత వసుధాతలే ।। 43.121 ।।
పతమాన హరిం శిద్ధాశ్చారణాశ్చ తదాబ్రువన్ ।
మా మా శక్ర పతస్వాద్య భూతలే తిష్ఠ వాసవ ।। 43.122 ।।
స తేషాం వచనం శ్రుత్వా యోగీ తస్థౌ క్షణం తదా ।
ప్రాహ చైతాన్ కథం యోత్స్యే అపత్రః శత్రుభిః సహః ।। 43.123 ।।
తమూచుర్దేవగన్ధర్వా మా విషాదం వ్రజేశ్వర ।
యుధ్యస్వ త్వం సమారుహ్యప్రేషయిష్యామ యదా రథమ్ ।। 43.124 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా విపులం రథం స్వస్తికలక్షణమ్ ।
వానరధ్వజసంయుక్తం హరిభిర్హరిభిర్యుతమ్ ।। 43.125 ।।
శుద్ధజామ్భూనదమయం కిఙ్కిణీజాలమణ్డితమ్ ।
శక్రాయ ప్రేషయామాసుర్విశ్వావసుపురోగమాః ।। 43.126 ।।
తమాగతముదీక్ష్యాథ హీనం సారథినా హరిః ।
ప్రాహ యోత్స్యే కథం యుద్ధే సంయమిష్యే కథం హయాన్ ।। 43.127 ।।
యది కశ్చిద్ధి సారథ్యం కరిష్యతి మమాధునా ।
తతోऽహం ఘాతయే శత్రూన్ నాన్యథేతి కథఞ్చన ।। 43.128 ।।
తతోऽబ్రువంస్తే గన్ధర్వా నాస్మాకం సారథిర్విభో ।
విద్యతే స్వయమేవాశ్వాంస్త్వం సంయన్తుమిహార్హసి ।। 43.129 ।।
ఇత్యేవముక్తే గవాంస్త్యక్త్వా స్యన్దనముత్తమమ్ ।
క్షమాతలం నిపపాతైవ పరిభ్రష్టస్రగమ్బరః ।। 43.130 ।।
చలన్మౌలిర్ముక్తకచః పరిభ్రష్టాయుధాఙ్గదః ।
పతమానం సహస్రాక్షం దృష్ట్వా భూః సమకమ్పత ।। 43.131 ।।
పృథివ్యాం కమ్పమానాయాం శమీకర్షేస్తపస్వినీ ।
భార్యాబ్రవీత్ ప్రభో బాలం బహిః కురు యథాసుఖమ్ ।। 43.132 ।।
స తు శీలావచః శ్రుత్వా కిమర్థమితి చావ్రవీత్ ।
సా చాహ శ్రూయతాం నాథ దైవజ్ఞపరిభాషితమ్ ।। 43.133 ।।
యదేయం కమ్పతే భూమిస్తదా ప్రక్షిప్యతే బహిః ।
యద్బాహ్యతో మునిశ్రేష్ఠ తద్ భవేద్ ద్విగుణం మునే ।। 43.134 ।।
ఏతద్వాక్యం తదా శ్రుత్వా బాలమాదాయ పుత్రకమ్ ।
నిరాశఙ్కో బహిః శీఘ్రం ప్రాక్షిపత్ క్ష్మాతలే ద్విజః ।। 43.135 ।।
భూయో గోయుగలార్థాయ ప్రవిష్టో భార్యయా ద్విజః ।
నివారితో గతా వేలా అర్ద్ధూహానిర్భవిష్యతి ।। 43.136 ।।
ఇత్యేవముక్తే దేవర్షే బహిర్నిర్గమ్య వేగవాన్ ।
దదర్శ బాలద్వితయం సమరూపమవస్థితమ్ ।। 43.137 ।।
తం దృష్ట్వా దేవతాః పూజ్య భార్యాం చాద్భుతదర్శనామ్ ।
ప్రాహ తత్త్వం న విన్దామి యత్ పృచ్ఛామి వదస్వ తత్ ।। 43.138 ।।
బాలస్యాస్య ద్వితీయస్య కే భవిష్యద్గుణా వద ।
భాగ్యాని చాస్య యచ్చోక్తం కర్మతత్ కథయాధునా ।। 43.139 ।।
సాబ్రవీన్నాద్య తే వక్ష్యే వదిష్యామి పునః ప్రభో ।
సోऽబ్రవీద్ వద మేऽద్యైవ నోచేన్నాశ్నామి భోజనమ్ ।। 43.140 ।।
సా ప్రాహ శ్రూయతాం బ్రహ్మన్ వదిష్యే వచనం హితమ్ ।
కాతరేణాద్య యత్పృష్టం భావ్యః కారురయం కి ।। 43.141 ।।
ఇత్యుక్తావతి వాక్యే తు బాల ఏవ త్వేచేతనః ।
జగామ సాహ్యం శక్రస్య కర్తుం సౌత్యవిశారదః ।। 43.142 ।।
తం వ్రజన్తం హి గన్ధర్వా విశ్వావసుపురోగమాః ।
జ్ఞాత్వేన్ద్రస్యైవ సాహాయ్యే తేజసా సమవర్ధయన్ ।। 43.143 ।।
గన్ధర్వతేజసా యుక్తః శిశుః శక్రం సమేత్య హి ।
ప్రోవాచైహ్యేహి దేవేశ ప్రియో యన్తా భవామి తే ।। 43.144 ।।
తచ్ఛ్రత్వాస్య హరిః ప్రాహ కస్య పుత్రోऽసి బాలక ।
సంయన్తాసి కథం చాశ్వాన్ సంశయః ప్రతిభాతి మే ।। 43.145 ।।
సోऽబ్రవీదృషితేజోత్థం క్ష్మాభవనం విద్ధి వాసవ ।
గన్ధర్వతేజసా యుక్తం వాజియానవనిశారదమ్ ।। 43.146 ।।
తత్ఛ్రవా భగవాఞ్ఛక్రః ఖం భేజే యోగినాం వరః ।
స చాపి విప్రతనయో మాతలిర్నామవిశ్రుతః ।। 43.147 ।।
తతోऽధిరూఢస్తు రథం శక్రస్త్రిదశపుఙ్గవః ।
రశ్మీన్ శమీకతనయో మాతలిః ప్రగృహీతవాన్ ।। 43.148 ।।
తతో మన్దరమాగమ్య వివేశ రిపువాహినీమ్ ।
ప్రవిశన్ దదృశే శ్రీమాన్ పతితం కార్సుకం మహత్ ।। 43.149 ।।
సశరం పఞ్చవర్ణాభం సితరక్తాసితారుణమ్ ।
పాణ్డుచ్ఛాయం సురశ్రేష్ఠస్తం జగ్రాహ సమార్గణమ్ ।। 43.150 ।।
తతస్ మనసా దేవాన్ రజఃసత్త్వతమోమయాన్ ।
నమస్కృత్య శరం చాపే సాధిజ్యే వినియోజయత్ ।। 43.151 ।।
తతో నిశ్చేరురత్యుగ్రాః శరా బర్హిణవాససః ।
బ్రహ్మేశథవిష్ణునామాఙ్కాః సూదయన్తోऽసురాన్ రణే ।। 43.152 ।।
ఆకాశం విదిశః పృథ్వీం దిశశ్చ స శరోత్కరైః ।
సహస్రాక్షోऽతిపటుభిశ్ఛాదయామాస నారద ।। 43.153 ।।
గజో విద్ధో హయో భిన్నః పృథివ్యాం పతితో రథః ।
మహామాత్రో ధరాం ప్రాప్తః సద్యః సీదఞ్ఛరాతురః ।। 43.154 ।।
పదాతి పతితో భూమ్యాం శక్రమార్గణతాడితః ।
హతప్రధానభూయిష్ఠం బలం తదభవద్ రిపోః ।। 43.155 ।।
తం శక్రబాణభిహతం దురాసదం సైన్యం సమాలక్ష్య తదా కుజమ్భః ।
జమ్భాసురశ్చాపి సురేశమవ్యయం ప్రజగమతుర్గృహ్య గదే సుఘోరే ।। 43.156 ।।
తావాపతన్తౌ భగవాన్ నిరీక్ష్య సుదర్శనేనారివినాశనేన ।
విష్ణుః కుజమ్భం నిజఘాన వేగాత్ స స్యన్దనాద్ గామగమద్ గతాసుః ।। 43.157 ।।
తస్మిన్ హతే భ్రాతరి మాధవేన జమ్భస్తతః క్రోధవశం జగామ ।
క్రోధాన్వితః శక్రముపాద్రవద్ రణే సింహం యతైణోऽతివిపన్నబుద్ధిః ।। 43.158 ।।
తమాపతన్తం ప్రసమీక్ష్య శక్రస్త్యక్త్వైవ చాపం సశరం మహాత్మా ।
జగ్రాహ శక్తిం యమదణ్డకల్పాం తామగ్నిదత్తాం రిపవే ససర్జ ।। 43.159 ।।
శక్తిం సఘణ్టాం కృతనిఃస్వనాం వై దృష్ట్వా పతన్తీం గదయా జఘాన ।
గదాం చ కృత్వా సహసైవ భస్మసాద్ బిభేద జమ్భం హృదయే చ తూర్ణమ్ ।। 43.160 ।।
శక్త్యా స భిన్నో హృదయే సురారిః పపాత భూమ్యాం విగతాసురేవ ।
తం వీక్ష్య భూమౌ పతితం విసంజ్ఞం దైత్యాస్తు భీతా విముఖా బభూవుః ।। 43.161 ।।
జమ్భే హతే దైత్యబలే చ భగ్నే గణాస్తు హృష్టా హరిమర్చయన్తః ।
వీర్యం ప్రశంసన్తి శతక్రతోశ్చ స గోత్రభిచ్ఛర్వముపేత్య తస్థౌ ।। 43.162 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే త్రిచత్వారిశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Devatas, Lord Shiva, Parvathi, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION