మహా భైరవుడు అంధకుని నిగ్రహించడం, కుజుడు చర్చిక పుట్టడం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:22 pm

మహా భైరవుడు అంధకుని నిగ్రహించడం, కుజుడు చర్చిక పుట్టడం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 3:44 pm

నలభై నాలుగవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
తస్మిస్తదా దైత్యబలే చ భగ్నే శుక్రోऽబ్రవీదన్దకమాసురేన్ద్రమ్ ।
ఏహ్యేహి వీరాద్య గృహం మహాసుర యోత్స్యామ భూయో హరమేత్య శైలమ్ ।। 44.1 ।।
తమువాచాన్ధకో బ్రహ్మన్ న సమ్యగ్భవతోదితమ్ ।
రణాన్నైవాపయాస్యామి కులం వ్యపదిశన్ స్వయమ్ ।। 44.2 ।।
పశ్య త్వం ద్విజశార్దూల మమ వీర్యం సుదుర్ధరమ్ ।
దేవదానవగన్ధర్వాన్ జేష్యే సేన్ద్రమహేశ్వరమ్ ।। 44.3 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా వచనం హిరణ్యాక్షసుతోऽన్ధకః ।
సమాశ్వాస్యాబ్రవీచ్ఛంభుం సారిథం సారిథిం మధురాక్షరమ్ ।। 44.4 ।।
సార్థే వాహయ రథం హరాభ్యాశం మహాబల ।
యావన్నిహన్మి బాణైఘైః ప్రమథామరవాహినీమ్ ।। 44.5 ।।
ఇత్యన్ధకవచః శ్రుత్వా సారథిస్తురగాంస్తదా ।
కృష్మవర్ణాన్ మహావేగాన్ కశయాభ్యాహనన్మునే ।। 44.6 ।।
తే యత్నతోऽపి తురఘాః ప్రేర్యమాణా హరం ప్రతి ।
జఘనేష్వవసీదన్తః కృచ్ఛ్రే ణోహుశ్చ తం రథమ్ ।। 44.7 ।।
వహన్తస్తురగా దైత్యం ప్రాప్తాః ప్రమథవాహినీమ్ ।
సంవత్సరేణ సాగ్రేణ వాయువేగసమా అపి ।। 44.8 ।।
తతః కార్ముకమానమ్య బాణజాలైర్గణేశ్వరాన్ ।
సురాన్ సంఛాదయామాస సేన్ద్రోపేన్ద్రమహేశ్వరాన్ ।। 44.9 ।।
బాణైశఛాదితమీక్ష్యైవ బలం త్రైలోక్యరక్షితా ।
సురాన్ ప్రోవాచ భగవాంశ్చక్రపిణిర్జనార్దనః ।। 44.10 ।।
విష్ణురువాచ ।
కిం తిష్ఠధ్వం సురశ్రేష్ఠా హతేనానేన వై జయః ।
తసమాన్మద్వచనం శీఘ్రం క్రియతాం వై జయేప్సవః ।। 44.11 ।।
శాత్యన్తామస్య తురాగాః సమం రథకుటుమ్బినా ।
భజ్యతాం స్యన్దనశ్చాపి విరథః క్రియతాం రిపుః ।। 44.12 ।।
విరథం తు కృతం పశ్చాదేనం ధక్ష్యతి శఙ్కరః ।
నోపేక్ష్యః శత్రురుద్దిష్టో దేవాచార్యేణ దేవతాః ।। 44.13 ।।
ఇతేయవముక్తాః ప్రమథా వాసుదేవేన సామరాః ।
చక్రుర్వేగం సహేన్ద్రేణ సమం చక్రధరేణ చ ।। 44.14 ।।
తురగాణాం సహస్రం తు మేఘాభానాం జనార్దనః ।
నిమిషాన్తరమాత్రేణ గదయా వినిపోథయత్ ।। 44.15 ।।
హతాశ్వాత్ స్యన్దనాత్ స్కన్దః ప్రగృహ్య రథసారథిమ్ ।
శక్త్యా విభిన్నహృదయం గతాసుం వ్యసృజద్ భువి ।। 44.16 ।।
వినాయకాద్యాః ప్రమథాః సమం శక్రేణ దైవతైః ।
సధ్వజాక్షం రథం తూర్ణమభఞ్జన్త తపోధనాః ।। 44.17 ।।
సహసా స మహాతేజా విరథస్త్యజ్య కార్ముకమ్ ।
గదామాదాయ బలవానభిదుద్రావ దైవతాన్ ।। 44.18 ।।
పదాన్యష్టౌ తతో గత్వా మేఘగమ్భీరయా గిరా ।
స్థిత్వా ప్రోవాచ దైత్యేన్ద్రో మహాదేవం స హేతుమత్ ।। 44.19 ।।
భిక్షో భవాన్ సహానీకస్త్వసహాయోऽస్మి సామ్ప్రతమ్ ।
తథాపి త్వాం విజేష్యామి పశ్య మేऽద్య పరాక్రమమ్ ।। 44.20 ।।
తద్వాక్యం శఙ్కరః శ్రుత్వా సేన్ద్రాన్సురగణాంస్తదా ।
బ్రహ్మణా సహితాన్ సర్వాన్ స్వశరీరే న్యవేశయత్ ।। 44.21 ।।
శరీరస్థాంస్తాన్ ప్రమథాన్ కృత్వా దేవాంశ్చ శఙ్కరః ।
ప్రాహ ఏహ్యేహి తుష్టాత్మన్ అహమేకోऽపి సంశ్థితః ।। 44.22 ।।
తం దృష్ట్వా మహదాశ్చర్యం సర్వామరగణక్షయమ్ ।
దైత్యః శఙ్కరమభ్యాగాద్ గదామాదాయ వేగవాన్ ।। 44.23 ।।
తమాపతన్తం భగవాన్ దృష్ట్వా త్యక్త్వా వృషోత్తమమ్ ।
శూలపాణిర్గిరిప్రస్థే పదాతిః ప్రత్యతిష్ఠత ।। 44.24 ।।
వేగేనైవాపతన్తం చ బిభేదోరసి భైరవః ।
దారుణం సుమహద్ రూపం కృత్వా త్రైలోక్యభీషణమ్ ।। 44.25 ।।
దంష్ట్రాకరాలం రవికోటిసంనిభం మృగారిచర్మాభివృతం జటాధరమ్ ।
భుజఙ్గహారామలకణ్ఠకన్దరం వింశార్ధబాహుం సషడర్ధలోచనమ్ ।। 44.26 ।।
ఏతాదృసేన రూపేణ భగవాన్ భూతభావననః ।
బిభేద శత్రుం శూలేన శుభదః శాశ్వతః శివః ।। 44.27 ।।
సశూలం భైరవం గృహ్య భిన్నేప్యురసి దానవః ।
విజహారాతివేగేన క్రోశమాత్రం మహామునే ।। 44.28 ।।
తతః కథఞ్చిద్ భగవాన్ సంస్తభ్యాత్మనామాత్మనా ।
తూర్ణముత్పాటయామాస శూలేన సగదం రిపుమ్ ।। 44.29 ।।
దైత్యాధిపస్తవపి గదాం హరమూర్ధ్ని న్యపాతయత్ ।
కరాభ్యాం గృహ్య శూలం చ సముత్పతత దానవః ।। 44.30 ।।
సంస్థితః స మహాయోగీ సర్వాధారః ప్రజాపతిః ।
గదాపాతక్షతాద్ భూరి చతుర్ధాసృగథాపతత్ ।। 44.31 ।।
పూర్వధారాసముద్భూతో భైరవోऽగ్నిసమప్రభః ।
విద్యారాజేతి విఖ్యాతః పద్మమాలావిభూషితః ।। 44.32 ।।
తథా దక్షిణధారోత్థో భైరవః ప్రేతమణ్డితః ।
కాలరాజేతి విఖ్యాతః కృష్ణాఞ్జనసమప్రభః ।। 44.33 ।।
అథ ప్రోతీచీధారోత్థో భైరవః పత్రభూషితః ।
అతసీకుసుమప్రఖ్యః కామరాజేతి విశ్రుతః ।। 44.34 ।।
ఉదగ్ధారాభవశ్చాన్యో భైరవః శూలభూషితః ।
సోమరాజేతి విఖ్యాతశ్చక్రమాలావిభూషితః ।। 44.35 ।।
క్షతస్య రుధిరాత్ జాతో భైరవః శూలభూషితః ।
స్వచ్ఛన్దరాజో విఖ్యాతః ఇన్ద్రాయుధసమప్రభః ।। 44.36 ।।
భూమిస్థాద్ రుధిరాజ్జాతో భైరవః శూలభూషితః ।
ఖ్యాతో లలితరాజేతి సౌభాఞ్జనసమప్రభః ।। 44.37 ।।
ఏవం హి సప్తరూపోऽసౌ కథ్యతే భైరవో మునే ।
విఘ్నరాజోऽష్టమః ప్రోక్తో భైరవాష్టకముచ్యతే ।। 44.38 ।।
ఏవం మహాత్మనా దైత్యః శూలప్రోతో మహాసురాః ।
ఛత్రవద్ ధారితో బ్రహ్మన్ భైరవేణ త్రిశులినా ।। 44.39 ।।
తస్యాసృగుల్బణం బ్రహ్మఞ్ఛూలభేదాదవాపతత్ ।
యేనాకష్ఠం మహాదేవో నిమగ్నః సప్తమూర్తిమాన్ ।। 44.40 ।।
తతః స్వేదోऽభవద్ భూరి శ్రమజః శఙ్కరస్య తు ।
లలాటఫలకే తస్మాజ్జాతా కన్యాసృగాప్లుతా ।। 44.41 ।।
యద్భూభ్యాం న్యపతద్ విప్ర స్వేదబిన్దుః శివాననాత్ ।
తస్మాదఙ్గరపుఞ్జాభో బాలకః సమజాయత ।। 44.42 ।।
స బాలస్తషితోऽత్యర్థం పపౌ రుధిరమాన్ధకమ్ ।
కన్యా చోత్కృత్య సంజాతమసృగ్విలిలిహేऽద్భుతా ।। 44.43 ।।
తతస్తామాహ బాలార్కప్రభాం భైరవమూర్తిమాన్ ।
శఙ్కరో వరదో లోకే శ్రేయోర్'థాయ వచో మహత్ ।। 44.44 ।।
త్వాం పూజయిష్యన్తి సురా ఋషః పితరోరగాః ।
యక్షవిద్యాధరాశ్చైవ మానవాశ్చ శుభఙ్కరి ।। 44.45 ।।
త్వాం స్తోష్యన్తి సదా దేవి బలిపుష్పోత్కరైః కరైః ।
చర్చ్చికేతి సుభం నామ యస్మాదా రుధిరచర్చితా ।। 44.46 ।।
ఇత్యేవముక్తా వరదేన చర్చికా భూతానుజాతా హరిచర్మవాసినీ ।
మహీం సమన్తాద్ విచచార సున్దరీ స్థానం గతా హైఙ్గులతాద్రిముత్తమమ్ ।। 44.47 ।।
తస్యాం గతాయాం వరదః కుజస్య ప్రాదాద్ వరం సర్వవరోత్తమం యత్ ।
గ్రహాధిపత్యం జగాతాం శుభాశుభం భవిష్యతి త్వద్వరాగం మహాత్మన ।। 44.48 ।।
హరోऽన్ధకం వర్షసహస్రమాత్రం దివ్యం స్వనేత్రార్కహుతాశనేన ।
చకార సంశుష్కతనుం త్వశోణితం త్వగస్థిశేషం భగవాన్ స భైరవః ।। 44.49 ।।
తత్రాగ్నినా నేత్రభవేన శుద్ధః స ముక్తపాపోऽసురరాడ్ బభువ ।
తతః ప్రజానాం బహురూపమీశం నాథం హి సర్వస్య చరాచరస్య ।। 44.50 ।।
జ్ఞాత్వా స సర్వేశ్వరమీశమవ్యయం త్రైలోక్యనాథం వరదం వరేణ్యమ్ ।
సర్వైః సురాద్యైర్నతమీడ్యమాద్యం తతోऽన్ధకః స్తోత్రమిదం చకార ।। 44.51 ।।
అన్ధక ఉవాచ ।
నమోऽస్తు తే భైరవ భీమమూర్తే త్రిలోకగోప్త్రే శితశూలధారిణే ।
వింశార్ద్ధబాహో భుజగేశహార త్రినేత్ర మాం పాహి విపన్నబుద్ధిమ్ ।। 44.52 ।।
జయస్వ సర్వేశ్వర విశ్వమూర్త్తే సురాసురైర్వన్దితపాదపీఠ ।
త్రైలోక్యమాతుర్గురవే వృషాఙ్క భీతః శరణ్యం శరణాగతోऽస్మి ।। 44.53 ।।
త్వాం నాథ దేవాః శివమీరయన్తి సిద్ధా హరం స్థాణుం మహర్షయశ్చ ।
భీమం చ యక్షా మనుజా మహేశ్వరం భూతాశ్చ భూతాధిపమామనన్తి ।। 44.54 ।।
నిశాచరా ఉగ్రముపార్చయన్తి భవేతి పుణ్యాః పితరో నమన్తి ।
దాసోऽస్మి తుభ్యం హర పాహి మహ్యం పాపక్షయం మే కురు లోకనాథ ।। 44.55 ।।
భావంస్త్రిదేవస్త్రియుగస్త్రిధర్మా త్రిపుష్కరశ్చాసి విభో త్రినేత్ర ।
త్రయ్యారుణిస్త్రితివ్యయాత్మన్ పునీహి మాం త్వాం శరణం గతోऽస్మి ।। 44.56 ।।
త్రిణాచికేతస్త్రిపదప్రతిష్ఠః షడఙ్గవిత్ త్వం విషయేష్వలుబ్ధః ।
త్రైలోక్యనాథోऽసి పునీహి శంభో దాసోऽస్మి భీతః శరణాగతస్తే ।। 44.57 ।।
కృతం మహత్ శఙ్కర తేऽపరాధం మయా మహాభూతపతే గిరీశ ।
కామారిణా నిర్జితమానసేన ప్రసాదయే త్వాం శిరసా నతోऽస్మి ।। 44.58 ।।
పాపోऽహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవః ।
త్రాహి మాం దేవ ఈశాన సర్వపాపహరో భవ ।। 44.59 ।।
మా మే క్రుధ్యస్వ దేవేశ త్వయా చైతాదృశోऽస్మయహమ్ ।
సృష్టః పాపసమాచారో మే ప్రసన్నో భవేశ్వర ।। 44.60 ।।
త్వం కర్త్తా చైవ ధాతా చ త్వం జయస్త్వం మహాజయః ।
త్వం మఙ్గల్యస్త్వమోఙ్కారస్త్వమీశానో ధ్రువోऽవ్యయః ।। 44.61 ।।
త్వం బ్రహ్మ సృష్టికృన్నాథస్త్వం విష్ణుస్త్వం మహేశ్వరః ।
త్వమిన్ద్రస్త్వం వషట్కారో ధర్మస్త్వం చ సురోత్తమః ।। 44.62 ।।
సూక్ష్మస్త్వం వ్యక్తరూపస్త్వం త్వమవ్యక్తస్త్వమీశ్వరః ।
త్వయా సర్వమిదం వ్యాప్తం జగత్ స్థావరజఙ్గమమ్ ।। 44.63 ।।
త్వమాదిరన్తో మధ్యశ్చ త్వమనాదిః సహస్రపాత్ ।
విజయస్త్వం సహస్రాక్షో విరూపాక్షో మహాభుజః ।। 44.64 ।।
అన్తః సర్వాగో వ్యాపీ హంసః ప్రాణాధిపోऽచ్యుతః ।
గీర్వాణపతిరవ్యగ్రో రుద్రః పశుపతిః శివః ।। 44.65 ।।
త్రైవిద్యస్త్వం జితక్రోధో జితారిర్విజితేన్ద్రియః ।
జయశ్చ శూలపాణిస్త్వం త్రాహి మాం శరణాగతమ్ ।। 44.66 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్థం మహేశ్వరో బ్రహ్మన్ స్తుతో దైత్యాధిపేన తు ।
ప్రీతియుక్తః విఙ్గలాక్షో హైరణ్యాక్షిమువాచ హ ।। 44.67 ।।
సిద్ధోऽసి దానవపతే పరితుష్టోऽస్మి తేऽన్ధక ।
వరం వరయ భద్రం తే యమిచ్ఛసి వినామ్బికామ్ ।। 44.68 ।।
అన్ధక ఉవాచ ।
అమ్బికా జననీ మహ్యం భగవాంస్త్ర్యమ్బకః పితా ।
వన్దామి చరణౌ మాతుర్వన్దనీయా మమామ్బికా ।। 44.69 ।।
వరదోऽసి యదీశాన తద్యాతు విలయం మమ ।
శారీరం మానసం వాగ్జం దుష్కృతం దుర్విచిన్తితమ్ ।। 44.70 ।।
తథా మే దానవో భావో వ్యపయాతు మహేశ్వర ।
స్థిరాస్తు త్వయి భక్తిస్తు వరమేతత్ ప్రయచ్ఛ మే ।। 44.71 ।।
మహాదేవ ఉవాచ ।
ఏవం భవతు దైత్యేన్ద్ర పాపం తే యాతు సంక్షయమ్ ।
ముక్తోऽసి దైత్యభావాచ్చ భృఙ్గీ గణపతిర్భవ ।। 44.72 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా వరదః శూలగ్రాదవతార్య తమ్ ।
నిర్మార్జ్య నిజహస్తేన చక్రే నిర్వ్రణమన్ధకమ్ ।। 44.73 ।।
తతః స్వదేహతో దేవాన్ బ్రహ్మాదీనాజుహావ సః ।
తే నిశ్చేరుర్మహాత్మానో నమస్యన్తస్త్రిలోచనమ్ ।। 44.74 ।।
గణాన్ సనన్దీనాహూయ సన్నివేశ్య తదాగ్రతః ।
భృఙ్గినం దర్శయామాస ధ్రువం నైషోऽన్ధకతి హి ।। 44.75 ।।
తం దృష్ట్వా దానవపతిం సంశుష్కపిశితం రిపుమ్ ।
గణాధిపత్యమాపన్నం ప్రశశంసుర్వృషధ్వజమ్ ।। 44.76 ।।
తతస్తాన్ ప్రాహ భగవాన్ సంపరిష్వజ్య దేవతాః ।
గచ్ఛధ్వం స్వాని ధిష్ణ్యాని భుఞ్జధ్వం త్రిదివం సుఖమ్ ।। 44.77 ।।
సహస్రాక్షోऽపి సంయాతు పర్వతం మలయం శుభమ్ ।
తత్ర స్వకార్యం కృత్వైవ పశ్చాద్ యాతు త్రివిష్టపమ్ ।। 44.78 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా త్రిదశాన్ సమాభాష్య వ్యసర్జయత్ ।
పిమామహం నమస్కృత్య పరిష్వజ్య జనార్దనమ్ ।
తే విసృష్టా మహేశేన సురా జగ్ముస్త్రక్షివిష్టపమ్ ।। 44.79 ।।
మహేన్ద్రో మలయం గత్వా కృత్వా కార్యం దివం గతః ।
గతేషు శక్రపాగ్ర్యేషు దేవేషు భగవాఞ్చిశవః ।। 44.80 ।।
విసర్జయామాస గణాననుమాన్య యథార్హతః ।
గణాశ్చ శఙ్కరం దృష్ట్వా స్వం స్వం వాహనమాస్థితాః ।। 44.81 ।।
జగ్ముస్తే శుభలోకాని మహాభోగాని నారద ।
యత్ర కామదుధా గావః సర్వకామఫలద్రుమాః ।। 44.82 ।।
నద్యస్త్వమృతవాహిన్యో హ్రదాః పాయసకర్దమాః ।
స్వాం స్వాం గతిం ప్రయాతేషు ప్రమథేషు మహేశ్వరః ।। 44.83 ।।
సమాదాయాన్ధకం హస్తే సనన్దిః శైలమభ్యగాత్ ।
ద్వాభ్యాం వర్షసహస్రాభ్యాం పునరాగాద్వరో గృహ్మ్ ।। 44.84 ।।
దదృశే చ గిరేః పుత్రీం శ్వేతార్కకుసుమస్థితామ్ ।
సమాయాతం నిరీక్ష్యైవ సర్వలక్షణసంయుతమ్ ।। 44.85 ।।
త్యక్త్వార్'కపుష్పం నిర్గత్య సఖీస్తాః సముపాహ్వయత్ ।
సమాహూతాశ్చ దేవ్యా తా జయాద్యాస్తూర్మమాగమన్ ।। 44.86 ।।
తాభిః పరివృతా తస్థౌ హరదర్శనలాలసా ।
తతస్త్రినేత్రో గిరిజాం దృష్ట్వా ప్రేక్ష్య చ దానవమ్ ।। 44.87 ।।
నన్దినం చ తథా హర్షాదాలిలిఙ్గే గిరేః సుతామ్ ।
అథోవాచైష దాసస్తే కృతో దేవి మయాన్ధకః ।। 44.88 ।।
పశ్యస్వ ప్రణతిం యాతం స్వసుతం చారుహాసిని ।
ఇత్యుచ్చార్యాన్ధకం చైవ పుత్ర పహ్యేహి సత్వరమ్ ।। 44.89 ।।
వ్రజస్వ శరణం మాతురేష శ్రేయస్కరీ తవ ।
ఇత్యుక్తో విభునా నన్దీ అన్ధకశ్చ గణేశ్వరః ।। 44.90 ।।
సమాగమ్యామ్బికాపాదౌ వవన్దతురుభావపి ।
అన్ధకోऽపి తదా గౌరీం భక్తినమ్రో మహామునే ।
స్తుతిం చక్రే మహాపుణ్యాం పాపఘ్నీం శ్రుతీసంమితామ్ ।। 44.91 ।।
అన్ధక ఉవాచ ।
ఓం నమస్యే భావానీం భూతభవ్యప్రియాం లోకధాత్రీం జనిత్రీం స్కన్దమాతరం మహాదేవప్రియాం ధారిణీం స్యన్దినీం చేతనాం త్రైలోక్యమాతరం ధరిత్రీం దేవమాతరమథేజ్యాం స్మృతిం దయాం లజ్జాం కాన్తిమగ్ర్యామసూయాం మతిం సదాపావనీం దైత్యసైన్యక్షయకరీం మహామాయాం వైజయన్తీ సుశుభాం కాలరాత్రిం గోవిన్దభగినీం శైలరాజపూత్రీం సర్వదేవార్చితాం సర్వభూతార్చితాం విద్యాం సరస్వతీం త్రినయనమహిషీం నమస్యామీ మృడానీం శరణ్యాం శరణముపాగతోऽహం నమో నమస్తే ।
ఇత్థం స్తుతా సాన్ధకేన పరితుష్టా విభావరీ ।
ప్రాహ పుత్ర ప్రసన్నాస్మి వృణుష్వ పరముత్తమమ్ ।। 44.92 ।।
భృఙ్గిరువాచ ।
పాపం ప్రశమమాయాతు త్రివిధం మమ పార్వతి ।
తథేశ్వరే చ సతతం భక్తిరస్తు మమామ్వికే ।। 44.93 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
బాఢమిత్యబ్రవీద్ గౌరీ హిరణ్యాక్షసుతం తతః ।
స చాస్తే పూజయఞ్శర్వం గణానామధిపోऽభవత్ ।। 44.94 ।।
ఏవం పురా దానవసత్తమం తం మహేశ్వరేణాథ విరూపదృష్ట్యా ।
కృత్వైవ రూపం భయదం చ భైరవం భృఙ్గిత్వమీసేన కృతం స్వభక్త్యా ।। 44.95 ।।
ఏతత్ తవోక్తం హరకీర్తివర్ధనం పుణ్యం పవిత్రం శుభదం మహర్షే ।
సంకీర్తనీయం ద్విజసత్తమేషు ధర్మాయురారోగ్యధనైషిణా సదా ।। 44.96 ।।

ఇతి శ్రీవామపురాణే చతుశ్చత్వారిశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Bhairava, Lord Shiva, Shakti peethas, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION