పాకశాసనుడు, గోత్రభేది

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:20 pm

పాకశాసనుడు, గోత్రభేది

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 3:48 pm

నలభై ఐదవ అధ్యాయము

నారద ఉవాచ ।
మలయేऽపి మహేన్ద్రేణ యత్కృతం బ్రాహ్మణర్షభ ।
నిష్పాదితం స్వకం కార్యం తన్మే వ్యాఖ్యాతుమర్హసి ।। 45.1 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శ్రూయతాం యన్మహేన్ద్రేణ మలయే పర్వతోత్తమే ।
కృతం లోకహితం బ్రహ్మన్నాత్మనశ్చ తథా హితమ్ ।। 45.2 ।।
అన్ధాసురస్యానుచరా మయతాపురోగమాః ।
తే నిర్జితాః సురగణైః పాతాలగమనోత్సుకాః ।। 45.3 ।।
దదృశుర్మలయం శైలం సిద్ధాధ్యుషితకన్దరమ్ ।
లతావితాసంఛన్నం మత్తసత్త్వసమాకులమ్ ।। 45.4 ।।
చన్దనైరురగాక్రాన్తైః సుశీతైరభిసేవితమ్ ।
మాధవీకుసుమామోదం ఋష్యర్చితహరం గిరిమ్ ।। 45.5 ।।
తం దృష్ట్వా శీతలచ్ఛాయం శ్రాన్తా వ్యాయామకర్షితాః ।
మయతారపురోగాస్తే నివాసం సమరోచయన్ ।। 45.6 ।।
తేషు తత్రోపవిష్టేషు ప్రాణతృప్తిప్రదోऽనిలః ।
వివాతి శీతః శనకైర్దక్షిణో గన్ధసంయుతః ।। 45.7 ।।
తత్రైవ చ రతిం చక్రః సర్వ ఏవ మహాసురాః ।
కుర్వన్తో లోకసంపూజ్యే విద్ధేషం దేవతాగణే ।। 45.8 ।।
తాఞ్జ్ఞాత్వా శఙ్కరః శక్రం ప్రేషయన్మలయేऽసురాన్ ।
స చాపి దదృశే గచ్ఛన్ పథి గోమాతరం హరిః ।। 45.9 ।।
తస్యాః ప్రదక్షిణాం కృత్వా దృష్ట్వా శైలం చ సుప్రభమ్ ।
దదృశే దానవాన్ సర్వాన్ సంహృష్టాన్ భోగసంయుతాన్ ।। 45.10 ।।
అథాజుహావ బలహా సర్వానేవ మహాసురాన్ ।
తే చాప్యాయయురవ్యగ్రా వికిరన్తః శేరోత్కరాన్ ।। 45.11 ।।
తానాగతాన్ బాణజాలైః రథస్థోऽద్భుతదర్శనా ।
ఛాదయామాస విప్రర్షే గిరీన్ వృష్ట్యా యథా ఘనః ।। 45.12 ।।
తతో బాణైరవచ్ఛాద్య మయాదీన్ దానవాన్ హరిః ।
పాకం జఘాన తీక్ష్ణాగ్రైర్మార్గణైః కఙ్గవాససైః ।। 45.13 ।।
తత్ర నామ విభుర్లోభే శాసనత్వాత్ శరైర్దృఢైః ।
పాకశాసనతాం శక్రః సర్వామరపతిర్విభుః ।। 45.14 ।।
తథాన్యం పురనామానం బాణాసురసుతం శరైః ।
సుపుఙ్ఖైర్దారయామాస తతోऽభూత్ స పురన్దరః ।। 45.15 ।।
హత్వేత్థం సమరేऽజైషీద్ గోత్రభిద్ దానవం బలమ్ ।
తచ్చాపి విజితం బ్రహ్మన్ రసాతలముపాగమత్ ।। 45.16 ।।
ఏతదర్థం సహస్రాక్షః ప్రేషితో మలయాచలమ్ ।
త్ర్యమ్బకేన మునిశ్రేష్ఠ కిమన్యచ్ఛ్రోతుమిచ్ఛసి ।। 45.17 ।।
నారద ఉవాచ ।
కిమర్థం దైవతపతిర్గౌన్త్రభిత్ కథ్యతే హరిః ।
ఏష మే సంశయో బ్రహ్మన్ హృది సంపరివర్తతే ।। 45.18 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శ్రుయతాం గోత్రభిచ్ఛక్రః కీర్తితో హి యథా మయా ।
హతే హిరణ్యకశిపౌ యచ్చకారారిమర్దనః ।। 45.19 ।।
దితిర్వినష్టపుత్రా తు కశ్యపం ప్రాహ నారద ।
విభో నాథోऽసి మే దేహి శక్రహన్తారమాత్మజమ్ ।। 45.20 ।।
కశ్యపస్తామువాచాథ యది త్వమసితేక్షణే ।
శౌచాచారసమాయుక్తా స్థాస్యసే దశతీర్దశ ।। 45.21 ।।
సంవత్సరాణాం దివ్యానాం తతస్త్రైలోక్యనాయకమ్ ।
జనయిష్యసి పుత్రం త్వం శత్రుఘ్నం నాన్యథా ప్రియే ।। 45.22 ।।
ఇత్యేవముక్తా సా భర్త్రా దితిర్నియమమాస్థితా ।
గర్భాధానం ఋషిః కృత్వా జగామోదయపర్వతమ్ ।। 45.23 ।।
గతే తస్మిన్ మునిశ్రేష్ఠే సహస్రాక్షోऽపి సత్వరమ్ ।
తమాశ్రమముపాగమ్య దితిం వచనమబ్రవీత్ ।। 45.24 ।।
కరిష్యామ్యనుశుశ్రూషాం భవత్యా యది మన్యసే ।
బాఞమిత్యబ్రవీద్ దేవీ భావికర్మప్రచోదితా ।। 45.25 ।।
సమిదాహరణాదీని తస్యాశ్చక్రే పురన్దరః ।
వినీతాత్మా చ కార్యార్థా ఛిద్రాన్వేషీ భుజఙ్గవత్ ।। 45.26 ।।
ఏకదా సా తపోయుక్తా శౌచే మహతి సంస్థితా ।
దశవర్షశతాన్తే తు శిరఃస్నాతా తపస్వినీ ।। 45.27 ।।
జానుభ్యాముపరి స్థాప్య ముక్తకేశా నిజం శిరః ।
సుష్వాప కేశప్రాన్తైస్తు సంశ్లిష్టచరణాభవత్ ।। 45.28 ।।
తమన్తరమశౌచస్య జ్ఞాత్వా దేవః సహస్రదృక్ ।
వివేశ మాతురుదరం నాసారన్ధ్రేణ నారద ।। 45.29 ।।
ప్రవిశ్య జఠరం క్రుద్ధో దైత్యమాతుః పురన్దరః ।
దదర్శోర్ధ్వముకం బాలం కటిన్యస్తకరం మహత్ ।। 45.30 ।।
తస్యైవాస్యేऽథ దదృశే పేశీం మాంసస్య వాసవః ।
శుద్ధస్ఫటికసంకాశాం కరాభ్యాం జగృహేऽథ తామ్ ।। 45.31 ।।
తతః కోపసమాధ్మాతో మాంసపేశీం శతక్రతుః ।
కరాభ్యం మర్దయామాస తతః సా కఠినాభవత్ ।। 45.32 ।।
ఊర్ధ్వేనార్ధం చ వవృధే త్వధోర్'ధం వవృధే తథా ।
శతపర్వాథ కులిశః సంజాతో మాంసపేశితః ।। 45.33 ।।
తేనైవ గర్భం దితిజం వజ్రేణ శతపర్వణా ।
చిచ్ఛేద సప్తధా బ్రహ్మన్ స రురోద చ విస్వరమ్ ।। 45.34 ।।
తతోऽపయబుధ్యత దితిరజానాచ్ఛక్రచోష్టితమ్ ।
శుశ్రావ వాచం పుత్రస్య రుదమానస్య నారద ।। 45.35 ।।
శక్రోऽపి ప్రాహ మా మూఢ రుదస్వేతి సుఘర్ఘరమ్ ।
ఇత్యేవముక్త్వా చైకైకం భూయశ్చిచ్ఛేద సప్తధా ।। 45.36 ।।
తే జాతా మరుతో నామ దేవభృత్యాః శతక్రతోః ।
మాతురేవాపచారేణ చలన్తే తే పురస్కృతాః ।
45.37 తతః సకులిశః శక్రో నిర్గమ్య జఠరాత్ తదా ।
దితిం కృతాఞ్జలిపుటః ప్రాహ భీతస్తు శాపతః ।। 45.38 ।।
మమాస్తి నాపరాధోऽయం యచ్ఛాస్తస్తనయస్తవ ।
తవైవాపనయాచ్ఛస్తస్తన్మే న క్రోద్ధమర్హసి ।। 45.39 ।।
దితిరువాచ ।
న తావత్రాపరాధోऽస్తి మన్యే దిష్టమిదం పురా ।
సంపూర్ణే త్వపి కాలే వై యా శౌచత్వముపాగతా ।। 45.40 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యేవముక్త్వా తాన్ బాలాన్ పరిసాన్త్వ్య దితిః స్వయమ్ ।
దేవారాజ్ఞా సహైతాంస్తు ప్రేషయామాస భామిని ।। 45.41 ।।
ఏవం పురా స్వానపి సోదరాన్ స గర్భస్థితానుజ్జరితుం భయార్తః ।
బిభేద వజ్రేణ తతః స గోత్రభిత్ ఖ్యాతో మహర్షే భగవాన్ మహేన్ద్రః ।। 45.42 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే పఞ్చచత్వారింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Devatas, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION