మరుత్తుల కథలు

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:24 pm

మరుత్తుల కథలు

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 3:53 pm

నలభై ఆరవ అధ్యాయము

నారద ఉవాచ ।
యదమీ భవతా ప్రోక్తా మరుతో దితిజోత్తమాః ।
తత్ కేన పూర్వమాసన్ వై మరున్మార్గేణ కథ్యతామ్ ।। 46.1 ।।
పూర్వమన్వన్తరేష్వేవ సమతీతేషు సత్తమ్ ।
కే త్వాసన్ వాయుమార్గస్థాస్తన్మే వ్యాఖ్యాతుమర్హసి ।। 46.2 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శ్రూయతాం పూర్వమరుతాముత్పత్తిం కథయామి తే ।
స్వాయంభువం సమారభ్య యావన్మన్వన్తరం త్విదమ్ ।। 46.3 ।।
స్వాయంభువస్య పుత్రోऽభూన్మనోర్నామ ప్రియవ్రతః ।
తస్యాసీత్ సవనో నామ పుత్రస్త్రైలోక్యపూజితః ।। 46.4 ।।
స చానపత్యో దేవర్షే నృపః ప్రేతగతిం గతః ।
తతోऽరుదత్ తస్య పత్నీ సుదేవా శోకవిహ్వలా ।। 46.5 ।।
న దదాతి తదా దగ్ధుం సమాలిఙ్గ్య స్థితా పతిమ్ ।
నాథ నాతేతి బహుశో విలపన్తీ త్వనాథవత్ ।। 46.6 ।।
తామన్తరిక్షాదశరీరిణీ వాక్ ప్రోవాచ మా రాజపత్నీహ రోదీః ।
యద్యస్తి తే సత్యమనుత్తమం తదా భవత్వయం తే పతినా సహాగ్నిః ।। 46.7 ।।
సా తాం వాణీమన్తరిక్షాన్నిశమ్య ప్రోవాచేదం రాజపుత్రీ సుదేవా ।
శోచామ్యేనం పార్థివం పుత్రహీనం నైవాత్మానం మన్దభాగ్యం విహఙ్గ ।। 46.8 ।।
సోऽథాబ్రవీన్మా రుదస్వాయతాక్షి పుత్రాస్త్వత్తో భూమిపాలస్య సప్త ।
భవిష్యన్తి వహ్నిమారోహ శీఘ్రం సత్యం ప్రోక్తం శ్రద్దధత్స్వ త్వమద్య ।। 46.9 ।।
ఇత్యేవముక్తా ఖచరేణ బాలా చితౌ సమారోప్య పితం వరార్హమ్ ।
హుతాశమాసాద్య పతివ్రతా తం సంచిన్తయన్తీ జ్వలనం ప్రవనన్నా ।। 46.10 ।।
తతో ముహూర్తాన్నృపతిః శ్రియా యుతః సముత్తస్థౌ సహితో భార్యయాసౌ ।
ఖముత్పపాతాథ స కామచారీ సమం మహిష్యా చ సునాభపుత్ర్యా ।। 46.11 ।।
తస్యామ్బరే నారద పార్థివస్య జాతా రజోగా మహిషీ తు గచ్ఛతః ।
స దివ్యయోగాత్ ప్రతిసంస్థితోऽమ్బరే భార్యాసహాయో దివసాని పఞ్చ ।। 46.12 ।।
తతస్తు షష్ఠేऽహని పార్థివేన ఋతుర్న వన్ధ్యోऽద్య భవేద్ విచిన్త్య ।
రరామ తన్వ్యా సహ కామచారీ తతోऽమ్బరాత్ ప్రాచ్యవతాస్య శుక్రమ్ ।। 46.13 ।।
శుక్రోత్సర్గావసానే తు నృపతిర్భార్యయా సహ ।
జగామ దివ్యయా గత్యా బ్రహ్మలోకం తపోధన ।
। ।
46.14 ।।
తదమ్బరాత్ ప్రచలితమభ్రవర్ణం శుక్రం సమానా నలినీ వపుష్మతీ ।
చిత్రా విశాలా హరితాలినీ చ సప్తర్షిపత్న్యో దదృశుర్యథేచ్ఛయా ।। 46.15 ।।
తద్ దృష్ట్వా పుష్కరే న్యస్తం ప్రత్యైచ్ఛన్త తపోధన ।
మన్యమానాస్తదమృతం సదా యౌవనలిప్సయా ।। 46.16 ।।
తతః స్నాత్వా చ విధివత్ సంపూజ్య తాన్ నిజాన్ పతీన్ ।
పతిభిః సమనుజ్ఞాతాః పపుః పుష్కరసంస్థితమ్ ।। 46.17 ।।
తచ్ఛుక్రం పార్థివేన్ద్రస్య మన్యమానాస్తదామృతమ్ ।
పీతమాత్రేణ శుక్రేణ పార్థివేన్ద్రోద్భవేన తాః ।। 46.18 ।।
బ్రహ్మతేజోవిహీనాస్తా జాతాః పత్న్యస్తపస్వితామ్ ।
తతస్తు తత్యజుః సర్వే సదోషాస్తాశ్చ పత్నయః ।। 46.19 ।।
సుషువుః సప్త తనయాన్ రుదతో భైరవం మునే ।
తేషాం రుదితశబ్దేన సర్వమాపూరితం జగత్ ।। 46.20 ।।
అథాజగామ భగవాన్ బ్రహ్మ లోకపితామహః ।
సమభ్యేత్యాబ్రవీద్ బాలాన్ మా రుదధ్వం మహాబలాః ।। 46.21 ।।
మరుతో నామ యూయం వై భవిష్యధ్వం వియచ్చరాః ।
ఇత్యేవముక్త్వా దేవేశో బ్రహ్మ లోకపితామహః ।। 46.22 ।।
తానాదాయ వియచ్చారీ మారుతానాదిదేశ హ ।
తే త్వాసన్ మరుతస్త్వాద్యా మనోః స్వాయంభువేऽన్తరే ।। 46.23 ।।
స్వారేచిషే తు మరుతో వక్ష్యామి శృణు నారద ।
స్వారోచిషస్య పుత్రస్తు శ్రీమానాసీత్ క్రతుధ్వజః ।। 46.24 ।।
తస్య పుత్రాభవన్ సప్త సప్తార్చ్చిఃప్రతిమా మునే ।
తపోర్'థం తే గతాః శైలం మహామేరుం నరేశ్వరాః ।। 46.25 ।।
ఆరాధయన్తో బ్రహ్మణం పదమైన్ద్రమథేప్సవః ।
తతో విపశ్చిన్నామాథ సహస్రాక్షో భయాతురః ।। 46.26 ।।
పూతనామప్సరోముఖ్యాం ప్రాహ నారద వాక్యవిత్ ।
గచ్ఛస్వ పూతనే శైలం మహామేరుం విశాలినమ్ ।। 46.27 ।।
తత్ర తప్యన్తి హి తపః క్రతుధ్వజసుతా మహత్ ।
యథా హి తపసో విఘ్నం తేషాం భవతి సున్దరి ।। 46.28 ।।
తథా కురుష్వ మా తేషాం సిద్ధిర్భవతు సున్దరి ।
ఇత్యేవముక్తా శక్రేణ పూతనా రూపశాలినీ ।। 46.29 ।।
తత్రాజగామ త్వరితా యత్రాతప్యన్త తే తపః ।
ఆశ్రమస్యావిదూరే తు నదీ మన్దోదవాహినీ ।। 46.30 ।।
తస్యాం స్నాతుం సమాయాతాః సర్వ ఏవ సహోదరాః ।
సాపి స్నాతుం సుచార్వఙ్గీ త్వవతీర్ణా మహానదీమ్ ।। 46.31 ।।
దదృశుస్తే నృపాః స్నాతాం తతశ్చుక్షుభిరే మునే ।
తేషాం చ ప్రాచ్యవచ్ఛుక్రం తత్పపౌ జలచారిణీ ।। 46.32 ।।
శఙ్ఖినా గ్రాహముఖ్యస్య మహాశఙ్ఖస్య వల్లభా ।
తేऽపి విభ్రష్టతపసో జగ్మూ రాజ్యం తు షైతృకమ్ ।। 46.33 ।।
సా చాపసరాః శక్రమేత్య యాథాతథ్యం న్యవేదయత్ ।
తతో బహుతిథే కాలే సా గ్రాహీ శఙ్ఖరూపిణీ ।। 46.34 ।।
సముద్ధృతా మహాజాలౌర్మత్స్యబన్ధేన మానినీ ।
స తాం దృష్ట్వా మహాశఙ్ఖీ స్థలాస్థాం మత్స్యజీవికః ।। 46.35 ।।
నివేదయామాస తదా క్రతుధ్వజసుతేషు వై ।
తథాభ్యేత్య మహాత్మానో యోగినో యోగధారిణః ।। 46.36 ।।
నీత్వా స్వమన్దిరం సర్వే పురవాప్యాం సముత్సృజన్ ।
తతః ప్రమాచ్ఛఙ్ఖినీ సీ సుషువే సప్త వై శిశూన్ ।। 46.37 ।।
జాతమాత్రేషు పుత్రేషు మోక్షభావమగాచ్చ సా ।
అమాతృపితృకా బాలా జలమధ్యవిహారిణః ।। 46.38 ।।
స్తాన్యార్థినో వై రురుదురాథాభ్యాగాత్ పితామహః ।
మా రుదధ్వమితీత్యాహ మరుతో నామ పుత్రకాః ।। 46.39 ।।
యూయం దేవా భవిష్యధ్వం వాయుస్కన్ధవిచారిణః ।
ఇత్యేవముక్త్వాథాదాయ సర్వాస్తాన్ దైవతాన్ ప్రతి ।। 46.40 ।।
నియోజ్య చ మరుమార్గే వైరాజం భవనం గతః ।
ఏవమాసంశ్చ మరుతో మనోః స్వారోచిషేऽన్తరే ।। 46.41 ।।
ఉత్తమే మరుతో యే చ తాఞ్ఛృణుష్వ తపోధన ।
ఉత్తమస్యాన్వవాయే తు రాజాసీన్నిషధాధిపః ।। 46.42 ।।
వపుష్మానితి విఖ్యాతో వపుషా భాస్కరోపమః ।
తస్య పుత్రో గుణశ్రేష్ఠో జ్యోతిష్మాన్ ధార్మికోऽభవత్ ।। 46.43 ।।
స పుత్రార్థో తపస్తేపే నదీం మన్దాకినీమను ।
తస్య భార్యా చ సుశ్రోణీ దేవాచార్యాసుతా శుభా ।। 46.44 ।।
తపశ్చారణయుక్తస్య బభూవ పరిచారికా ।
సా స్వయం ఫలపుష్పామ్బుసమిత్కుశం సమాహరత్ ।। 46.45 ।।
చకార పద్మపత్రాక్షీ సమ్యక్ చాతిథిపూజనమ్ ।
పతిం శుశ్రూషమాణా సా కృశా ధమనిసంతతా ।। 46.46 ।।
తేజోయుక్తా సుచార్వఙ్గీం దృష్టా సప్తర్షిభిర్వనే ।
తాం తథా చారుసర్వాఙ్గీం దృష్ట్వాథ తపసా కృసామ్ ।। 46.47 ।।
పప్రచ్ఛుస్తపసో హేతుం తస్యాస్తద్భర్తురేవ చ ।
సాబ్రవీత్ తనయార్థాయ ఆవాభ్యాం వై తపఃక్రియా ।। 46.48 ।।
తే చాస్యై వరదా బ్రహ్మన్ జాతాః సప్త సహర్షయాః ।
వ్రజధ్వం తనయాః సప్త భవిష్యన్తి న సశం యః ।। 46.49 ।।
యువయోర్గుణసంయుక్తా మహర్షీణాం ప్రసాదతః ।
ఇత్యేవముక్త్వా జగ్ముస్తే సర్వ ఏవ మహర్షయః ।। 46.50 ।।
స చాపి రాజర్షిరగాత్ సభార్యో నగరం నిరమ్ ।
తతో బహుతిథే కాలే సా రాజ్ఞో మహిషీ ప్రియా ।। 46.51 ।।
అవాప గర్భం తన్వఙ్గీ తస్మాన్నృపతిసత్తమాత్ ।
గుర్విణ్యామథ భార్యాయాం మమారాసౌ నరాధిపః ।। 46.52 ।।
సా చాప్యారోఢుమిచ్ఛన్తీ భర్తారం వై పతివ్రతా ।
నివారితా తదామాత్యైర్న తథాపి వ్యతిష్ఠతా ।। 46.53 ।।
సమారోప్యాథ భర్తారం చితాయామారుహచ్చ సా ।
తతోऽగ్నిమధ్యాత్ సలిలే మాంసపేశ్యపతన్మునే ।। 46.54 ।।
సామ్భసా సుఖశీతేన సంసిక్తా సప్తధాభవత్ ।
తేऽజాయన్తాథ మరుత ఉత్తమస్యాన్తరే మనోః ।। 46.55 ।।
తామసస్యాన్తరే యే చ మరుతోऽప్యభవన్ పురా ।
తానహం కీర్తయిష్యామి గీతనృత్యకలిప్రియ ।। 46.56 ।।
తామసస్య మనోః పుత్రో ఋతధ్వజ ఇతి శ్రుతః ।
స పుత్రర్థో జుహావాగ్నౌ స్వమాంసం రుధిరం తథా ।। 46.57 ।।
అస్థీని రోమకేశాంశ్చ స్నాయుమజ్జాయకృద్ఃఅనమ్ ।
శుక్రం చ చిత్రగౌ రాజా సుతార్థో ఇతి నః శ్రుతమ్ ।। 46.58 ।।
సప్తస్వేవార్చిషు తతః శుక్రపాతాదనన్తరమ్ ।
మా మా క్షిపస్వేత్యభవచ్ఛబ్దః సోऽపి మృతో నృపః ।। 46.59 ।।
తతస్తస్మాద్ధుతవహాత్ సప్త తత్తేజసోపమాః ।
శిశవః సమజాయన్త తే రుదన్తోऽభవన్ మునే ।। 46.60 ।।
తేషాం తు ధ్వనిమాకర్ణ్య భగవాన్ పద్మసంభవః ।
సమాగమ్య నివార్య్యాథ స చక్రే మరుతః సుతాన్ ।। 46.61 ।।
తే త్వాసన్ మరుతో బ్రహ్మంస్తమసే దేవతాగణాః ।
యేऽభవన్ రైవతే తాంశ్చ శృణుష్వ త్వం తపోధనః ।। 46.62 ।।
రైవతస్యాన్వవాయే తు రాజాసీద్ రిపుజిద్ వశీ ।
రిపుజిన్నామతః ఖ్యాతో న తస్యాసీత్ సుతః కిల ।। 46.63 ।।
స సమారాధ్య తపసా భాస్కరం తేజసాం నిధిమ్ ।
అవాప కన్యాం సురతిం తాం ప్రగృహ్య గృహం యయౌ ।। 46.64 ।।
తస్యాం పితృగృహే బ్రహ్మన్ వసన్త్యాం స పితా మృతః ।
సాపి దుఃఖపరీతాఙ్గీం స్వాం తనుం త్యక్తుముద్యతా ।। 46.65 ।।
తతస్తాం వారయామాసురృషయః సప్త మానసాః ।
తస్యామాసక్తచిత్తాస్తు సర్వ ఏవ తపోధనాః ।। 46.66 ।।
అపారయన్తీ తద్దుఃఖం ప్రజ్వాల్యాగ్నిం వివేశ హ ।
తే చాపశ్యన్త ఋషయస్తచ్చిత్తా భావితాస్తథా ।। 46.67 ।।
తాం మృతామృషయో దృష్ట్వా కష్టం కష్టేతి వాదినః ।
ప్రజగ్ముర్జ్వలనాచ్చాపి సప్తాజాయన్త దారకాః ।। 46.68 ।।
తే చ మాత్రా వినాభూతా రురుదుస్తాన్ పితామహః ।
నివారయిత్వా కృతవాంల్లోకనాథో మరుద్గణాన్ ।। 46.69 ।।
రైవతస్యాన్తరే జాతా మరుతోऽమీ తపోధన ।
శృణుష్వ కీర్తయిష్యామి చాక్షుషస్యాన్తరే మనోః ।। 46.70 ।।
ఆసీన్మఙ్కిరితి ఖ్యాతస్తపస్వీ సత్యవాక్ శుచిః ।
సప్తసారస్వతే తీర్థే సోऽతప్యత మహత్ తపః ।। 46.71 ।।
విఘ్నార్థం తస్య తుషితా దేవాః సంప్రేషయన్ వపుమ్ ।
సా చాభ్యేత్య నదీతీరే క్షోభయామాస భామినీ ।। 46.72 ।।
తతోऽస్య ప్రాచ్యవచ్ఛ్రుక్రం సప్తసారస్వతే జలే ।
తాం చైవాప్యశపన్మూఢాం మునిర్మఙ్కణకో వపుమ్ ।। 46.73 ।।
గచ్ఛ లబ్ధాసి మూఢే త్వం పాపస్యాస్య మహత్ ఫలమ్ ।
విధ్వంసయిష్యతి హయో భవతీం యజ్ఞసంసది ।। 46.74 ।।
ఏవం శప్త్వా ఋషిః శ్రీమాన్ జగామాథ స్వమాశ్రమమ్ ।
సరస్వతీభ్యః సప్తభయః సప్త వై మరుతోऽభవన్ ।। 46.75 ।।
ఏతత్ తవోక్తా మరుతః పురా యథా జాతా వియద్వ్యాప్తికరా మహర్షే ।
యేషాం శ్రుతే జన్మని పాపహానిర్భవేచ్చ ధర్మాభ్యుదయో మహాన్ వై ।। 46.76 ।।

ఇతి శ్రీవాముపురాణే షట్చత్విరింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Devatas, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION