కాలనేమి వధ

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:05 am

కాలనేమి వధ

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 3:58 pm

నలభై ఏడవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
ఏతదర్థం బలిర్దైత్యః కృతో రాజా కలిప్రియ ।
మన్త్రప్రదాతా ప్రహ్లాదః శుక్రశ్చాసీత్ పురోహితః ।। 47.1 ।।
జ్ఞాత్వాభిషిక్తం దైతేయం విరోచనసుతం బలిమ్ ।
దిదృక్షవః సమాయాతాః సమయాః సర్వ ఏవ హి ।। 47.2 ।।
తానాగతాన్నిరీక్ష్యైవ పూజయిత్వా యతాక్రమమ ।
పప్రచ్ఛ కులజాన్ సర్వాన్ కింను శ్రేయస్కరం మమ ।। 47.3 ।।
తముచుః సర్వ ఏవైనం శృణుష్వ సురమర్దన ।
యత్ తే శ్రేయస్కరం కర్మ యదస్మాకం హితం తథా ।। 47.4 ।।
పితామహస్తవ 7లీ ఆసీద్ దానవపాలకః ।
హిరణ్యకశిపుర్వీరః స శక్రోऽభూజ్జగత్త్రయే ।। 47.5 ।।
తమాగమ్య సురశ్రేష్ఠో విష్ణుః సింహవపుర్ధరః ।
ప్రత్యక్షం దానవేన్ద్రాణాం నఖైస్తం హి వ్యదారయత్ ।। 47.6 ।।
అపకృష్టం తథా రాజ్యమాన్ధకస్య మహాత్మనః ।
తేషామర్థే మహాబాహో శఙ్కరేమ త్రిశూలినా ।। 47.7 ।।
తథా తవ పితృవ్యోऽపి జమ్భః శక్రేణ ఘాతితః ।
కుజమ్భో విష్ణునా చాపి ప్రత్యక్షం పశువత్ తవ ।। 47.8 ।।
శమ్భుః పాకో మహేన్ద్రేణ భ్రాతా తవ సుదర్శనః ।
విరోచనస్తవ పితా నిహతః కథయామి తే ।। 47.9 ।।
శ్రుత్వా గో6క్షయం బ్రహ్మన్ కృత శక్రేణ దానవః ।
ఉద్యోగం కారయామాస సహ సర్వైర్మహాసురైః ।। 47.10 ।।
రథైరన్యే గజైరన్యే వాజిభిశ్చాపరేऽసురాః ।
పదాతయస్తథైవాన్యే జగ్ముర్యుద్ధాయ దైవతైః ।। 47.11 ।।
మయోऽగ్రే యాతి బలవాన్ సేనానాథో భయఙ్కరః ।
సైన్యస్య మధ్యే చ బలిః కాలనేమిశ్చ షృష్ఠతః ।। 47.12 ।।
వామపార్శ్వమవష్టభ్య శాలవః ప్రథితవిక్రమః ।
ప్రయాతి దక్షిణం ఘోరం తారకాఖ్యో భయఙ్కరః ।। 47.13 ।।
దానవానాం సహస్రాణి ప్రయుతాన్యర్బుదాని చ। సంప్రయాతాని యుద్ధాయ దేవైః సహ కలిప్రియ ।। 47.14 ।।
శ్రుత్వాసురాణాముద్యోగం శక్రః సురపతిః సురాన్ ।
ఉవాచ యామ దైత్యాంస్తాన్ యోద్ధుం సబలసంయుతాన్ ।। 47.15 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా వచనం సురరాట్ స్యన్దనం బలీ ।
సమారురోహ భగవాన్ యతమాతలివాజినమ్ ।। 47.16 ।।
సమారూఢే సహస్రాక్షే స్యన్దనం దేవతాగణః ।
స్వం స్వం వాహనమారుహ్య నిశ్చేరుర్యుద్ధకాఙ్క్షిమః ।। 47.17 ।।
ఆదిత్యా వసవో రుద్రాః సాధ్యా విశ్వేऽశ్వినౌ తథా ।
విద్యాధరా గుహ్యకాశ్చ యక్షరాక్షసపన్నగాః ।। 47.18 ।।
రాజర్షయస్తథా సిద్ధా నానాభూతాశ్ చ సంహతాః ।
గజానన్యే రథానన్యే హయానన్యే సమారుహన్ ।। 47.19 ।।
విమానాని చ సుభ్రాణి పక్షివాహ్యాని నారద ।
సమారుహ్యాద్రవన్ సర్వే యతో దైత్యబలం స్థితమ్ ।। 47.20 ।।
ఏతస్మిన్ విష్ణుః సురశ్రేష్ఠ అధిరుహ్య సమభ్యగాత్ ।। 47.21 ।।
తమాగతం సహస్రాక్షస్త్రైలోక్యపతిమవ్యయమ్ ।
వవన్ద మూర్ధ్నావనతః సహ సర్వైః సురోత్తమైః ।। 47.22 ।।
తతోऽగ్రే దేవసైన్యస్య కార్తికేయో గదాధరః ।
పాలయఞ్జఘనం విష్ణుర్యాతి మధ్యే సహస్రదృక్ ।। 47.23 ।।
వామం పార్శ్వంమవష్భ్య జన్తో వ్రజతే మునే ।
దక్షిణం వరుణః పార్శ్వమవష్టభ్యావ్రజద్ బలీ ।। 47.24 ।।
తతోऽమరాణాం పృతనా యశస్వినీ స్కన్దేన్ద్రవిష్ణువమ్బుపసూర్యపాలితా ।
నానాస్త్రశస్త్రోద్యతదోఃసమూహా సమాససాదారిబలం మహీధ్రే ।। 47.25 ।।
ఉదయాద్రితటే రమ్యే శుభే సమశిలాతలే ।
నిర్వృక్షే పక్షిరహితే జాతో దేవాసురో రణః ।। 47.26 ।।
సంనిపాతస్తయో రౌద్రః సైన్యయోరభవన్మునే ।
మహీధరోత్తమే పూర్వం యథా వానరహస్తినోః ।। 47.27 ।।
రణరేణు రథోద్ధూతః పిఙ్గలో రణమూర్ధని ।
సంద్యానురక్తః సదృశో మేఘః ఖే సురతాపస ।। 47.28 ।।
తదాసీత్ తుములం యుద్ధం న ప్రాజ్ఞాయత కిఞ్చన ।
శ్రూయతే త్వనిశం శబ్దః ఛిన్ధి భిన్ధీతి సర్వతః ।। 47.29 ।।
తతో విశసనో రౌద్రో దైత్యానాం దైవతైః సహ ।
జాతో రుధిరనిష్యన్దో రజఃసయమనాత్మకః ।। 47.30 ।।
శాన్తే రజసి దేవాద్యాస్తద్ దానవబలం మహత్ ।
అభిద్రవన్తి సహితాః సమం స్కన్దేన ధీమతా ।। 47.31 ।।
నిజఘ్నుర్దానవాన్ దేవాః కుమారభుజపాలితాః ।
దేవాన్ నిజఘ్నుర్దైత్యాశ్చ మయగుప్తాః ప్రహారిణః ।। 47.32 ।।
తతోऽమృతరసాస్వాదాద్ వినా భూతాః సురత్తమాః ।
నిర్జితాః సమరే దైత్యైః సమం స్కన్దేన నారద ।। 47.33 ।।
వినిర్జితాన్ సురాన్ దృష్ట్వా వైనతేయధ్వజోऽరిహా ।
శార్ఙ్గమానమ్య బాణైఘైర్నిజఘాన తతస్తతః ।। 47.34 ।।
తే విష్ణునా హన్యమానాః పతత్త్రిభిరయోముఖైః ।
దైతేయాః శరణం జగ్ముః కాలనేమిం మహాసురామ్ ।। 47.35 ।।
తేభ్యః స చాభయం దత్త్వా జ్ఞాత్వాజేయం చ మాధవమ్ ।
వివృద్ధిమగమద్ బ్రహ్మన్ యథా వ్యాధిరుపేక్షితః ।। 47.36 ।।
యం యం కరేణ స్పృశతి దేవం యక్షం సకిన్నరమ్ ।
తం తమాదాయ చిక్షేప విస్తృతే వదనే బలీ ।। 47.37 ।।
సంరమ్భాద్ దానవేన్ద్రో విమృదతి దితిజైః సంయుతో దేవసైన్యం సేన్ద్రం సార్క సచన్ద్రం కరచరణనఖైరస్క్షత్రహీనోऽపి వేగాత్ ।
చక్రైర్వైశ్వానరాభైస్త్వవనిగగనయోస్తిర్యగూర్ధ్వం సమన్తాత్ ప్రాప్తేऽన్తే కాలవహ్నేర్జగదఖిలమిదం రూపమాసీద్ దిధక్షోః ।। 47.38 ।।
తం దృష్ట్వా వర్ద్ధమానం రిపమతిబలినం దేవగన్ధర్వముఖ్యాః సిద్ధాఃసాధ్యాశ్విముఖ్యా భయతరలదృశః ప్రాద్రవన్ దిక్షు సర్వే ।
పోప్లూయన్తశ్చ దైత్యా హరిమమరగణైరర్చితం చారుమౌలిం నానాశస్త్రాస్త్రపాతైర్విగలితయశసంచక్రురుత్సిక్తదర్పాః ।। 47.39 ।।
తానిత్థంప్రేక్ష్య దైత్యాన్ మయబలిపురగాన్ కాలనేమిప్రధానాన్ బాణైరాకృష్య శార్ఙ్గ త్వనవరతమురోభేదిబిర్వజ్రకల్పైః ।
కోపాదారక్తదృష్టిః సరథగజహయాన్ దృష్టినిర్ధూతవీర్యాన్ నారాచఖ్యైః సుపుఙ్ఖైర్జలద్ ఇవ గిరీన్ ఛాదయామాస విష్ణుః ।। 47.40 ।।
తైర్వాణైశ్ఛాద్యమానా హరికరనుదితైః కాలదణ్డప్రకాశైర్నారాచైరర్ధచన్ద్రైర్బాలిమయపురాగా భీతభీతాస్త్వారన్తః ।
ప్రారమ్బే దానవేన్ద్రం శతవదనమథో ప్రేషయన్ కాలనేమిం స ప్రాయాద్ దేవసైన్యప్రభుమమితబలం కేశవం లోకనాథమ్ ।। 47.41 ।।
తం దృష్ట్వా శతశీర్షముద్యతగదం శైలేన్ద్రశృఙ్గాకృతిం విష్ణుః శార్ఙ్గమపాస్య సత్వరమథో జగ్రాహ చక్రం కరే ।
సోऽప్యేనం ప్రసమీక్ష్య దైత్యవిటపప్రచ్ఛేదనం మానినం ప్రోవాచాథ విహస్య తం చ సుచిరం మేఘస్వనో దానవః ।। 47.42 ।।
అయం స దనుపుత్రసైన్యవిత్రాసకృద్రిషుః పరమకోపితః స మధోర్విఘాతకృత్ ।
హిరణ్యనయనాన్తకః కుసుమపూజారతిః క్వ యాతి మమ దృష్టిగోచరే నిపతితః ఖలః ।। 47.43 ।।
యద్యేష సంప్రతి మమాహవమభ్యుషైతి నృనం న యాతి నిలయం నిజమమ్బుజాక్షః ।
మన్ముష్టిపిష్టశిథిలాఙ్గముపాత్తభస్మ సంద్రక్ష్యతే సురజనో భయకాతరాక్షః ।। 47.44 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా మధుసూదనం వై స కాలనేమిః స్ఫురితాధరోష్ఠః ।
గదాం ఖగేన్ద్రోపరి జాతకోపో ముమోచ శైలే కులిశం యథేన్ద్రః ।। 47.45 ।।
తామాపతన్తీం ప్రసమీక్ష్య విష్ణుర్ఘోరాం గదాం దానవబాహుముక్తామ్ ।
చక్రేణ చిచ్ఛేద సుదుర్గతస్య మనోరథం పూర్వకృతేన కర్మ ।। 47.46 ।।
గదాం ఛిత్త్వా దానవాభ్యాశమేత్య భుజౌ పీనౌ సంప్రచిచ్ఛేద వేగాత్ ।
భుజాభ్యాం కృత్తాభ్యాం దగ్ధశైలప్రకాశః సందృశ్యేతాప్యపరః కాలనేమి ।। 47.47 ।।
తతోऽస్య మాధవః కోపాత్ శిరశ్చక్రేణ భూతలే ।
ఛిత్త్వా నిపాతయామాస పక్వం తాలఫలం యథా ।। 47.48 ।।
తథా విబాహుర్విశిరా ముణ్డతాలో యథా వనే ।
తస్థౌ మేరురివాకమ్ప్యః కబన్ధః క్ష్మాధరేశ్వరః ।। 47.49 ।।
తం వైనతేయోऽప్యుపసా ఖగోత్త్మో నిపాతయామాస మునే ధరణ్యామ్ ।
యథామ్బరాద్ బాహుశిరః ప్రణష్టబలం మహేన్ద్రః కులిశేన భూమ్యామ్ ।। 47.50 ।।
తస్మిన్ హతే దానవసైన్యపాలే సంపీడ్యమానాస్త్రిదశైస్తు దైత్యాః ।
విముక్తశస్త్రాలకచర్మవస్త్రాః సంప్రాద్రవన్ బాణమృతేऽసురేన్ద్రాః ।। 47.51 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సప్తచత్వారింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION