బలికి ప్రహ్లాదుని ధర్మబోధ

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:10 am

బలికి ప్రహ్లాదుని ధర్మబోధ

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 4:03 pm

నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
సంనివృత్తే తతో బాణే దానవాః సత్వరం పునః ।
నివృత్తా దేవతానాం చ సశస్త్రా యుద్ధలాలసాః ।। 48.1 ।।
విష్ణురప్యమితౌజాస్తం జ్ఞాత్వాజేయం బలేః సుతమ్ ।
ప్రాహామన్త్ర్య సురాన్ సర్వాన్ యుధ్యధ్వం విగతజ్వరాః ।। 48.2 ।।
విష్ణునాథ సమాదిష్టా దేవాః శక్రపురోగమాః ।
యుయుధుర్దానవైః సార్ధం విష్ణుస్త్వన్తరధీయత ।। 48.3 ।।
మాధవం గతమాజ్ఞాయ శుక్రో బలిమువాచ హ। గోవిన్దేన మురాస్త్యక్తాస్త్వం జయస్వాధునా బలే ।। 48.4 ।।
స పురోహితవాక్యేన ప్రీతో యాతే జనార్దనే ।
గదామాదాయ దేజస్వీ దేవసైన్యమభిద్రుతః ।। 48.5 ।।
బాణో బాహుసహస్రేణ గృహ్య ప్రహరణాన్యథ ।
దేవసైన్యమభిద్రుత్య నిజఘాన సహస్రశః ।। 48.6 ।।
మయోऽపి మాయామాస్థాయ తైస్తై రూపాన్తరైర్మునే ।
యోధయామాస బలావాన్ సురాణాం చ వరూఛినీమ్ ।। 48.7 ।।
విద్యుజ్జిహ్వః ప్రరిభద్రో వృషపర్వా శతేక్షణః ।
విపాకో విక్షరః సైన్యం తేऽపి దేవానుపాద్రవన్ ।। 48.8 ।।
తే హన్యమానా దితిజైర్దేవాః శక్రపురోగమాః ।
గతే జనార్దనే దేవే ప్రాయశో విముఖ్యాభవన్ ।। 48.9 ।।
తాన్ ప్రభగ్నాన్ సురగాణాన్ బలిబాణాపురోగమాః ।
పృష్ఠతశ్చాద్రవన్ సర్వే త్రైలోక్యవిజిగీషవః ।। 48.10 ।।
సంబాధ్యమానా దైతేయైర్దవాః సేన్ద్రా భయాతురాః ।
త్రివిష్టపం పరిత్యజ్య బ్రహ్మలోకముపాగతాః ।। 48.11 ।।
బ్రహ్మలోకం గతేష్విత్థం సేన్ద్రేష్వపి సురేషు వై ।
స్వర్గభోక్తా బలిర్జాతః సపుత్రభ్రాతృబాన్ధవః ।। 48.12 ।।
శక్రోऽభూద్ భగవాన్ బ్రహ్మన్ బలిర్బాణో యమోऽభవత్ ।
వరుణోऽభూన్మయః సోమో రాహుర్హ్లోదో హుతాశనః ।। 48.13 ।।
స్వర్భానురభవత్ సూర్యః శుక్రశ్చాసీద్ బృహస్పతిః ।
యేऽన్యేऽప్యధికృతా దేవాస్తేషు జాతాః సురారయః ।। 48.14 ।।
పఞ్చమస్య కలేరాదౌ ద్వాపరాన్తే సుదారుణః ।
దేవాసురోऽభూత్ సంగ్రామో యత్ర శక్రోऽప్యభూద్ బలిః ।। 48.15 ।।
పాతాలాః సప్త తస్యాస్న్ వశే లోకత్రయం తథా ।
భూర్భువఃస్వరితి ఖ్యాతం దశలోకాధిపో బలిః ।। 48.16 ।।
స్వర్గే స్వయం నివసతి భుఞ్జన్ భోగాన్ సుదర్లభాన్ ।
తత్రోపాసన్త గన్ధర్వా విశ్వావసుపురోగమాః ।। 48.17 ।।
తిలోత్తమాద్యాప్సరసో నృత్యన్తి సురతాపస ।
వాదయన్తి చ వాద్యాని యక్షవిద్యాధరాదయః ।। 48.18 ।।
వివిధానపి భోగాంశ్చ భుఞ్జన్ దైత్యేశ్వరో బలి ।
సస్మార మనసా బ్రహ్మన్ ప్రహ్లాదం స్వపితామహమ్ ।। 48.19 ।।
సంస్మృతో నప్తృణా చాసౌ మహాభాగవతోऽసురః ।
సమభ్యాగాత్ త్వరాయుక్తః పాతాలాత్ స్వర్గమవ్యయమ్ ।। 48.20 ।।
తమాగతం సమీక్ష్యైవ త్యక్త్వా సింహాసనం బలిః ।
కృతాఞ్జలిపుటో భూత్వా వవన్దే చరణావుభౌ ।। 48.21 ।।
పాదయోః పతితం వీరం ప్రహ్లాదస్త్వరితో బలిమ్ ।
సముత్థాప్య పరిష్యవజ్య వివేశ పరమాసనే ।। 48.22 ।।
లం బలిః ప్రాహ భోస్తాత త్వత్ప్రసాదాత్ సురా మయా ।
నిర్జితాః శక్రరాజ్యం చ హృతం వీర్యబలాన్మయా ।। 48.23 ।।
తదిదం తాత మద్వీర్యవినిర్జితసురోత్తమమ్ ।
త్రైలోక్యరాజ్యం భుఞ్జ త్వం మయి భృత్యే పురఃస్థితే ।। 48.24 ।।
ఏతావతా పుణ్యయుతః స్యామహం తాత యత్ స్వయమ్ ।
త్వదఙ్ఘ్రిపూజాభిరతస్త్వదుచ్ఛిష్టాన్నభోజనః ।। 48.25 ।।
న సా పాలయతో రాజ్యం ధృతిర్భవతి సత్తమ ।
యా ధృతిర్గురుశుశ్రుషాం కుర్వతో జాయతే విభో ।। 48.26 ।।
తతస్తదుక్తం బలినా వాక్యం శ్రుత్వా ద్విజోత్తమ ।
ప్రహ్లాదః ప్రాహ వచనం ధర్మకామార్థసాధనమ్ ।। 48.27 ।।
మయా కృతం రాజ్యమకణ్టకం పురా ప్రశాసితా భూః సుహృదోऽనుపూజితాః ।
దత్తం యథేష్టం జనినాస్తథాత్మజాః స్థితో బలే సమ్ప్రతి యోగసాధకః ।। 48.28 ।।
గృహీతం పు6 విధివన్మయా భూయోऽర్పితః తవ ।
ఏవం భవ గురూణాం త్వం సదా సుశ్రూషణే రతః ।। 48.29 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా వచనం కరే త్వాదాయ దక్షిణే ।
శాక్రే సింహాసనే బ్రహ్మన్ బలిం తూర్ణం న్యవేశయత్ ।। 48.30 ।।
సోపవిష్టో మహేన్ద్రస్య సర్వరత్నమయే శుభే ।
సింహహాసనే దైత్యపతిః శుశుభే మఘవానివ ।। 48.31 ।।
తత్రోపవిష్టశ్చైవాసౌ కృతాఞ్జలిపుటో నతః ।
ప్రహ్లాదం ప్రాహ వచనం మేఘగమ్భీరయా గిరా ।। 48.32 ।।
యన్మయా తాత కర్తవ్యం త్రైలోక్యం పరిరక్షతా ।
ధర్మార్థకామమోక్షేభ్యస్తదాదిశతు మే భవాన్ ।। 48.33 ।।
తద్వాక్యసమ కాలం చ శుక్రః ప్రహ్లాదమబ్రవీత్ ।
యద్యుక్తం తన్మహాబాహో వదస్వాద్యోత్తరం వచః ।। 48.34 ।।
వచనం బలిశుక్రాభ్యాం శ్రుత్వా భాగవతోऽసురః ।
ప్రాహ ధర్మార్థసంయుక్తం ప్రహ్లాదో వాక్యముత్తమమ్ ।। 48.35 ।।
యదాయత్యాం క్షమం రాజన్ యద్ధితం భువనస్య చ ।
అవిరోధేన ధర్మస్య అర్థస్యోపార్జనం చ యత్ ।। 48.36 ।।
సర్వసత్త్వానుగమనం కామవర్గఫలం చ యత్ ।
పరత్రేహ చ యచ్ఛ్రేయః పుత్ర తత్కర్మ ఆరచ ।। 48.37 ।।
యతా శ్లాఘ్యం ప్రయాస్యద్య యథా కీర్తిర్భవేత్తవ ।
యతా నాయశసో యోగస్తథా కురు మహామతే ।। 48.38 ।।
ఏతదర్థ శ్రియం దీప్తాం కాఙ్క్షన్తే పురుషోత్తమాః ।
యేనైతాని గృహేऽస్మాకం నివసన్తి సునిర్వృతాః ।। 48.39 ।।
కులజో వ్యసనే మగ్నః సఖా చార్థబహిః కృతః ।
వృద్ధో జ్ఞాతిర్గుణీ విప్రః కీర్తీశ్చ యశసా సహ ।। 48.40 ।।
తస్మాద్ యథైతే నివసన్తి పుత్ర రాజ్యస్థితస్యేహ కులోద్గతాద్యాః ।
తథా యత్స్వామలసత్త్వచేష్ట యథా యశస్వీ భవితాసి లోకే ।। 48.41 ।।
భూభ్యాం సదా బ్రాహ్మణభూషితాయాం క్షత్రాన్వితాయాం దృఢవాపితాయామ్ ।
శుశ్రుషణాసక్తసముద్భవాయా మృద్ధిం ప్రయాన్తీహ నరాధిపేన్ద్రాః ।। 48.42 ।।
తస్మాద్ ద్విజాగ్ర్యాః శ్రుతిశాస్త్రయుక్తా నరాధిపాంస్తే క్రతుభిర్ద్విజేన్ద్రా యజ్ఞాగ్నిధూమేన నృపస్య శాన్తిః ।। 48.43 ।।
తపోऽధ్యయనసంపన్నా యాజనాధ్యాపనే రతాః ।
సన్తు విప్రా బలే పూజ్యాస్త్వత్తోऽనుజ్ఞామవాప్య హి । ।
48.44 స్వాధ్యాయయజ్ఞనిరతా దాతారః శస్త్రజీవినః ।
క్షత్రియాః సన్తు దైత్యేన్ద్ర ప్రజాపాలనధర్మిణః ।। 48.45 ।।
యజ్ఞాధ్యయనసంపన్నా దాతారః కృషికారిణః ।
పాశుపాల్యం ప్రకుర్వన్తు వేశ్యా విపణిజీవినః ।। 48.46 ।।
బ్రాహ్మణక్షత్రియవిశాం సదా శుశ్రుషణే రతాః ।
శూద్రాః సన్త్వసురశ్రేష్ఠ తవాజ్ఞాకారిణః సదా ।। 48.47 ।।
యదా వర్ణాః స్వధర్మస్థా భవన్తి దితిజేశ్వర ।
ధర్మవృద్ధిస్తదా స్యాద్వై ధర్మవృద్ధౌ నృపోదయః ।। 48.48 ।।
తస్మాద్ వర్ణాః స్వధర్మస్థాస్త్వయా కార్యాః సదా బలే ।
తద్వృద్ధౌ భవతో వృద్ధిస్తద్వానౌ హానిరుచ్యతే ।। 48.49 ।।
ఇత్థం వచః శ్రాణ్య మహాసురేన్ద్రో బలిం మహాత్మా స బభూవ తూష్ణీమ్ ।
తతో యదాజ్ఞాపయసే కరిష్యే ఇత్థం బలిః ప్రాహ వచో మహర్షే ।। 48.50 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే అష్టచత్వారింశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION