బలి చక్రవర్తి ఆదర్శ పాలన

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:24 pm

బలి చక్రవర్తి ఆదర్శ పాలన

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 4:12 pm

నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
తతో గతేషు దేవేషు బ్రహ్మలోకం ప్రతి ద్విజ ।
త్రైలోక్యం పాలయామాస బలిర్ధర్మాన్వితః సదా ।। 49.1 ।।
కలిస్తదా ధర్మయుతం జగద్ దృష్ట్వా కృతే యథా ।
బ్రహ్మాణం శరణం భేజే స్వభావస్య నిషేణాత్ ।। 49.2 ।।
గత్వా స దదృశే దేవం సేన్ద్రైర్దేవైః సమన్వితమ్ ।
స్వదీప్త్యా ద్యోతయన్తం చ స్వదేశం ససురాసురమ్ ।। 49.3 ।।
ప్రణిపత్య తమాహాథ తిష్యో బ్రహ్మాణమీశ్వరమ్ ।
మమ స్వభావో బలినా నాశితో దేవసత్తమ ।। 49.4 ।।
తం ప్రాహ భగవాన్ యోగీ స్వభావం జగతోऽపి హి ।
న కేవలం హి భవతో హృతం తేన బలీయసా ।। 49.5 ।।
పశ్యస్వ తిష్య దేవేన్ద్రం వరుణం చ సమారుతమ్ ।
భాస్కరోऽపి హి దీనత్వం ప్రయాతో హి బలాద్ బలేః ।। 49.6 ।।
న తస్య కశ్చిత్ త్రైలోక్యే ప్రతిషేద్ధాస్తి కర్మణః ।
ఋతే సహస్రం శిరసం హరిం దశశతాఙ్ఘ్రికమ్ ।। 49.7 ।।
మ భూమిం చ తథా నాకం రాజ్యం లక్ష్మీం యసోऽవ్యయః ।
సమాహరిష్యతి బలేః కర్తుః సద్ధర్మగోచరమ్ ।। 49.8 ।।
ఇత్యేవముక్తో దేవేన బ్రహ్మణా కలిరవ్యయః ।
దీనాన్ దృష్ట్వా స శక్రాదీన్ విభీతకవనం గతః ।। 49.9 ।।
కృతః ప్రావర్త్తత తదా కలేర్నాసాత్ జగత్త్రయే ।
ధర్మోऽభవచ్చతుష్పాదశ్చాతుర్వర్ణ్యేऽపి నారద ।। 49.10 ।।
తపోऽహింసా చ సత్యం చ శౌచమిన్ద్రియనిగ్రహః ।
దయా దానం త్వానృశంస్యం శుశ్రుషా యజ్ఞకర్మ చ ।। 49.11 ।।
ఏతాని సర్వజగతః పరివ్యాప్య స్థితాని హి ।
బలినా బలవాన్ బ్రహ్మన్ తిష్యోऽపి హి కృతః కృతః ।। 49.12 ।।
స్వధర్మస్థాయినో వర్ణా హ్యాశ్రమాంశ్చావిశ్న్ ద్విజాః ।
ప్రజాపాలనధర్మస్థాః సదైవ మనుజర్షభాః ।। 49.13 ।।
ధర్మోత్తరే వర్తమానే బ్రహ్మన్నస్మిఞ్జగత్త్రయే ।
త్రైలోక్యలక్ష్మీర్వరదా త్వాయాతా దానవేశ్వరమ్ ।। 49.14 ।।
తామాగతాం నిరీక్ష్యైవ సహస్రాక్షశ్రియం బలిః ।
పప్రచ్ఛ కాసి మాం బ్రూహి కేనాస్యర్థేన చాగతా ।। 49.15 ।।
సా తద్వచనమాకర్ణ్య ప్రాహ శ్రీః పద్మమాలినీ ।
బలే శృణుష్వ యాస్మి త్వామాయాతా మహిషి బలాత్ ।। 49.16 ।।
అప్రమేయబలో దేవో యోऽసౌ చక్రగదాధరః ।
తేన త్యక్తస్తు మఘవా తతోऽహం త్వామిహాగతా ।। 49.17 ।।
స నిర్మమే యువతయశ్చాస్రో రూపసంయుతాః ।
శ్వేతామ్బరధరా చైవ శ్వేతస్రగనులేపనా ।। 49.18 ।।
శ్వేతవృన్దారకారూఢా సత్త్వాఢ్యా శ్వేతవిగ్రహా ।
రక్తామ్బరధరా చాన్యా రక్తస్రగనులేపనా ।। 49.19 ।।
రక్తవాజిసామారూఢా రక్తాఙ్గీ రాజసీ హి సా ।
పీతామ్బరా పీరవర్ణా పీతమాల్యానులేపనా ।। 49.20 ।।
సౌవర్ణస్యన్దనచరా తామసం గుణమాశ్రితా ।
నీలామ్బరా నీమాల్యా నీలగన్ధామనులేపనా ।। 49.21 ।।
నీలవృషసమారూఢా త్రిగుణా సా ప్రకీర్తితా ।
యా సా శ్వేతామ్భరా శ్వేతా సత్త్వాఢ్యా కుఞ్జరస్థితా ।। 49.22 ।।
సా బ్రహ్మాణం సమాయాతా చన్ద్రం చన్ద్రానుగానపి ।
యా రక్తా రక్తవసనా వాజిస్థా రజసాన్వితా ।। 49.23 ।।
తాం ప్రాదాద్ దేవరాజాయ మనేవ తత్సమేషు చ ।
పీతామ్బరా యా సుభగా రథస్థా కనకప్రభా ।। 49.24 ।।
ప్రజాపతిభ్యస్తాం ప్రాదాత్ శుక్రాయ చ విశఃసు చ ।
నీలవస్త్రాలిసదృశీ యా చుర్థీ వృషస్థితా ।। 49.25 ।।
సా దానవాన్ నైఋతాంశ్ చ శూద్రాన్ విద్యాధరానపి ।
విప్రాద్యాః శ్వేతరూపాం తాం కథయన్తి సరస్వతీమ్ ।। 49.26 ।।
స్తువన్తి బ్రహ్మణా సార్ధం మఖే మన్త్రాదిభిః సదా ।
క్షత్రియా రక్తవర్ణాం తాం జయశ్రీమితి శంసిరే ।। 49.27 ।।
సా చేన్ద్రేణాసురశ్రేష్ఠ మనునా చ యశస్వినీ ।
వైశ్యాస్తాం పీతవసనాం కనకాఙ్గీం సదైవ హి ।। 49.28 ।।
స్తువన్తి లక్ష్మీమిత్యేవం ప్రజాపాలాస్తథైవ హి ।
శూద్రాస్తాం నీలవర్ణాఙ్గీం స్తువన్తి చ సుభక్తితః ।। 49.29 ।।
శ్రియా దేవీతి నామ్నా తాం సమం దైత్యైశ్చ రాక్షసైః ।
ఏవం విభక్తాస్తా నార్యస్తేన దేవేన చక్రిణా ।। 49.30 ।।
ఏతాసాం చ స్వరూపస్తాస్తిష్ఠన్తి నిధయోऽవ్యయాః ।
ఇతిహాసపురాణాని వేదాః సాఙ్గాస్తథోక్తయః ।। 49.31 ।।
చతుఃషష్టికలాః శ్వేతా మహాపద్మో నిధిః స్థితః ।
ముక్తాసువర్ణరజతం రథాశ్వగజభూషణమ్ ।। 49.32 ।।
శస్త్రాస్త్రాదికవస్త్రాణి రక్తా పద్మో నిధిః స్మృతః ।
గోమహిష్యః ఖరోష్ట్రం చ సువర్ణామ్బరభూమయః ।। 49.33 ।।
ఓషధ్యః పశవః పీతా మహానీలో నిధిః స్థితః ।
సర్వాసామపి జాతీనాం జాతిరేకా ప్రతిష్ఠితా ।। 49.34 ।।
అన్యేషామపి సంహర్త్రీ నీలా శఙ్ఖో నిధిః స్థితః ।
ఏతాసు సంస్థితానాం చ యాని రూపాణి దానవ ।
భవన్తి సురుషాణాం వై తాన్ విబోధ వదామి తే ।। 49.35 ।।
సత్యశౌచాభిసంయుక్తా మఖదానోత్సవే రతాః ।
భవన్తి దావనపతే మహాపద్మాశ్రితా నరాః ।। 49.36 ।।
యజ్వినః సుభగా దృప్తా మానినో బహుదక్షిణాః ।
సర్వసామాన్యసుఖినో నరాః పద్మాశ్రితాః స్మృతాః ।। 49.37 ।।
సత్యానృతసమాయుక్తా దానాహరణదక్షిణాః ।
న్యాయాన్యాయవ్యయోపేతా మహానీలాశ్రితా నరాః ।। 49.38 ।।
నాస్తికాః శౌచరహితాః కృపణా భోగవర్జితాః ।
స్తేయానృతకథాయుక్తా నరాః శఙ్ఖశ్రితా బలే ।। 49.39 ।।
ఇత్యేవం కథితస్తుభ్యం తేషాం దానవ నిర్ణయః ।। 49.40 ।।
అహం సా రాగిణీ నామ జాయశ్రీస్త్వాముపాగతా ।
మమాస్తి దావనపతే ప్రతిజ్ఞా సాధుసంమతా ।। 49.41 ।।
సమాశ్రయామి శౌర్యఢ్యం న చ క్లీబం కథఞ్చన ।
న చాస్తి భవతస్తుల్యో త్రైలోక్యేऽపి బలాధికః ।। 49.42 ।।
త్వయా బలవిభూత్యా హి ప్రీతిర్మే జనితా ధ్రువా ।
యత్త్వయా యుధి విక్రమ్య దేవరాజో వినిర్జితః ।। 49.43 ।।
అతో మమ పరా ప్రీతిర్జాతా దానవ శాశ్వతీ ।
దృష్ట్వా తే పరమం సత్త్వం సర్వేభ్యోऽపి బలాధికమ్ ।। 49.44 ।।
శౌణ్డీర్యమానినం వీరం తతోऽహం స్వయమాగతా ।
నాశ్చర్య దానవశ్రేష్ఠ హిరణ్యకశిపోః కులే ।। 49.45 ।।
ప్రసూతస్యాసురేన్ద్రస్య తవ కర్మ యదీదృశమ్ ।
విశేషితస్త్వయా రాజన్ దైతేయః ప్రపితామహః ।। 49.46 ।।
విజితం విక్రమాద్ యేన త్రైలోక్యం వై పరైర్హృతమ్ ।
ఇత్యేవముక్త్వా వచనం దానవైన్ద్రం తదా బలిమ్ ।। 49.47 ।।
జయశ్రీశ్చన్ద్రవదనా ప్రవిష్టాద్యోతయచ్ఛుభా ।
తస్యాం చాథ ప్రవిష్టాయాం విధవా ఇవ యోషితః ।। 49.48 ।।
సమాశ్రయన్తి బలినం హ్రీశ్రీధీధృతికీర్త్తయః ।
ప్రభా మతిః శ్రమా భూతిర్విద్యా నీతిర్దయా తథా ।। 49.49 ।।
శ్రుతిః స్మృతిర్ధృతిః కీర్తిర్మూర్తిః శాన్తి క్రియాన్వితాః ।
పుష్టిస్తుష్టీ రుచిస్త్వన్యా తథా సత్త్వాశ్రితా గుణాః ।
తాః సర్వా బలిమాశ్రిత్య వ్యశ్రామ్యన్త యథాసుఖమ్ ।। 49.50 ।।
ఏవం గుణోऽభృద్ దనుపుఙ్గవోऽసౌ బలిర్మహాత్మా శుభబుద్ధిరాత్మవాన్ ।
యజ్వా తపస్వీ మృదురేవ సత్యవాక్ దాతా విభర్తా స్వజనాభిగోప్తా ।। 49.51 ।।
త్రివిష్టపం శాసతి దానవేన్ద్రే నాసీన్ క్షుధార్తో మలినో న దీనః ।
సదోజ్జ్వలో ధర్మరతోऽథ దాన్తః కామోపభోక్తా మనుజోऽపి జాతః ।। 49.52 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే ఏకోనపఞ్చాశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Mahalakshmi, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION