అదితికి విష్ణుమూర్తి వరం ప్రసాదించడం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:09 am

అదితికి విష్ణుమూర్తి వరం ప్రసాదించడం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 4:20 pm

యాభయ్యవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
గతే త్రైలోక్యరాజ్యే తు దానవేషు పురన్దరః ।
జగామ బ్రహ్మసదనం సహ దేవైః శచీపతిః ।। 50.1 ।।
తత్రాపశ్యత్ స దేవేశం బ్రహ్మాణం కమలోద్భవమ్ ।
ఋషిభిః సార్ధమాసీనం పితరం స్వం చ కశ్యపమ్ ।। 50.2 ।।
తతో ననామ శిరసా శక్రః సురగణైః సహ ।
బ్రహ్మాణం కశ్యపం చైవ తాంశ్చ సర్వాస్తపోధనాన్ ।। 50.3 ।।
ప్రోవాచేన్ద్రః సురైః సార్ధ దేవనాథం పితామహమ్ ।
పితామహ హృతం రాజ్యం బలినా బలినా మమ ।। 50.4 ।।
బ్రహ్మా ప్రోవాచ శక్రైతద్ భుజ్యతే స్వకృతం ఫలమ్ ।
శక్రః పప్రచ్ఛ భో బ్రూహి కిం మయా దుష్కృతం కృతమ్ ।। 50.5 ।।
కశ్యపోऽప్యాహ దేవేశం భ్రూణహత్యా కృతా త్వయా ।
దిత్యుదరాత్ త్వయా గర్భః కృత్తో వై బహుధా బలాత్ ।। 50.6 ।।
పితరం ప్రాహ దేవేన్ద్రః స మాతుర్దేషతో విభో ।
కృన్తనం ప్రాప్తవాన్ గర్భో యదశౌచా హి సా భవత్ ।। 50.7 ।।
తతోऽబ్రవీత్ కశ్యపస్తు మాతుర్దేషః స దాసతామ్ ।
గతస్తతో వినిహతో దాసోऽపి కులిశేన భో ।। 50.8 ।।
తచ్ఛ్రుత్వా కశ్యపవచః ప్రాహ శక్రః పితామహమ్ ।
వినాశం పాప్మనో బ్రూహి ప్రాయశ్చిత్తం విభో మమ ।। 50.9 ।।
బ్రహ్మా ప్రోవాచ దేవేశం వశిష్ఠః కశ్యపస్తథా ।
హితం సర్వస్య జగతః శక్రస్యాపి విశేషతః ।। 50.10 ।।
శఙ్ఖచక్రగదాపాణిర్మాధవః పురుషోత్తమః ।
తం ప్రపద్యస్వ శరణం స తే శ్రేయో విధాస్యతి ।। 50.11 ।।
సహస్రాక్షోऽపి వచనం గురూణాం స నిశమ్య వై ।
ప్రోవాచ స్వల్పకాలేన కస్మిన్ ప్రాప్యో బహూదయః ।
తమూచుర్దేవతా మర్త్యే స్వల్పకాలే మహోదయః ।। 50.12 ।।
ఇత్యేవముక్తః సురరాడ్ విరిఞ్చినా మరీచిపుత్రేణ చ కశ్యపేన ।
తథైవ మిత్రావరుణాత్మజేన వేగాన్మహీపృష్ఠమవాప్య తస్థౌ ।। 50.13 ।।
కాలిఞ్జరస్యోత్తరతః సుపుణ్యస్తథా హిమాద్రేరపి దక్షిణస్థః ।
సుశస్థలాత్ పూర్వత ఏవ విశ్రుతో వసోః పురాత్ పిశ్చిమతోऽవతస్థే ।। 50.14 ।।
పూర్వం గయేన నృవరేమ యత్ర యష్టోऽశ్వమేధః శతకృత్సదక్షిణః ।
మనుష్యేమేధః శతకృత్సహస్రకృన్నరేన్ద్రసూయశ్చ సహస్రకృద్ వై ।। 50.15 ।।
తథా పురా దుర్యజనః సురాసురైః ఖ్యాతో మహామేధ ఇతి ప్రసిద్ధః ।
యత్రాస్య చక్రే భగవాన్ మురారిః వాస్తవ్యమవ్యక్తతనుః ఖమూర్తిమత్ ।
ఖ్యాతిం జగామాథ గదాధరేతి మహాఘవృక్షస్య శితః కుఠారః ।। 50.16 ।।
యస్మిన్ ద్విజేన్ద్రాః శ్రుతిశాస్త్రవర్జితాః సమత్వమాయాన్తి పితామహేన ।
సకృత్ పితృన్ యత్ర చ సంప్రపూజ్య భక్త్యా త్వనన్యేన హి చేతసైవ ।
ఫలం మహామేధమఖస్య మానవా లభన్త్యనన్త్యం భగవత్ప్రసాదాత్ ।। 50.17 ।।
మహానదీ యత్ర సురర్షికన్యా జలాపదేశాద్ధిమశైలమేత్య ।
చక్రే జగత్పాపవినష్టిమగ్ర్యాం సందర్శనప్రాశనమఞ్జనేన ।। 50.18 ।।
తత్ర శక్రః సమభ్యేత్య మహానద్యాస్తటేऽద్భుతే ।
ఆరాధనాయ దేవస్య కృత్వాశ్రమమవస్థితః ।। 50.19 ।।
ప్రాతఃస్నాయీ త్వధఃశాయీ ఏకభక్తస్త్వయాచితః ।
తపస్తేపే సహస్రాక్షః స్తువన్ దేవం గదాధరమ్ ।। 50.20 ।।
తస్యైవం తప్యతః స్మయగ్జితసర్వేన్ద్రియస్య హి ।
కామక్రోధవిహీనస్య సాగ్రః సంవత్సరో గతః ।। 50.21 ।।
తతో గదాధరః ప్రీతో వాసవం ప్రాహ నారద ।
గచ్ఛ ప్రీతోऽస్మి భవతో ముక్తపాపోऽసి సామ్ప్రతమ్ ।। 50.22 ।।
నిజం రాజ్యం చ దేవేశ ప్రాప్స్యసే న చిరాదివ ।
యతిష్యామి తథా శక్ర భావి శ్రేయో యతా తవ ।। 50.23 ।।
ఇత్యేవముక్తోऽథ గదాధరేణ విసర్జితః స్నాప్య మనోహరాయామ్ ।
స్నాతస్య దేవస్య తదైనసో నరాస్తం ప్రోచురస్మాననుసాసయస్వ ।। 50.24 ।।
ప్రోవాచ తాన్ భీషణకర్మకారాన్ నామ్నా పులిన్దాన్ మమ పాపసంభవాః ।
వసధ్వమేవాన్తరమద్రిసుఖ్యయోర్హిమాద్రికాలిఞ్జరయోః పులిన్దాః ।। 50.25 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా సురరాట్ పులిన్దాన్ విముక్తపాపోऽమరసిద్ధయక్షైః ।
సంపూజ్యమానోऽనుజగామ చమం మాతుస్తదా ధర్మనివాసమీడ్యమ్ ।। 50.26 ।।
దృష్ట్వాదితిం మూర్ధ్ని కృతాఞ్జలిస్తు వినామ్రమౌలిః సముపాజగామ్ ।
ప్రణమ్య పాదౌ కమలోదరాభౌ నివేదయామాస తపస్తదాత్మనః ।। 50.27 ।।
పప్రచ్ఛ సా కారణమీశ్వరం తమ్ ఆఘ్రాయ చాలిఙ్గ్య సహాశ్రుదృష్ట్యా ।
స చాచచక్షే బలినా రణే జయం తదాత్మనో దేవగణైశ్చ సార్ధమ్ ।। 50.28 ।।
శ్రుత్వైవ సా శోకపరిప్లుతాఙ్గీ జ్ఞాత్వా జితం దైత్యసుతైః సుతం తమ్ ।
దుఃఖాన్వితా దేవమనాద్యమీడ్యం జగామ విష్ణుం శరణం వరేణ్యమ్ ।। 50.29 ।।
నారద ఉవాచ ।
కస్మిన్ జనిత్రీ సురసత్తమానాం స్థానే హృషీకేశమనన్తమాద్యమ్ ।
చరాచరస్య ప్రభవం పురాణమారాధయామాస శుభే వద త్వమ్ ।। 50.30 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
సురారణిః శక్రమవేక్ష్య దీనం పరాజితం దానవనాయకేన ।
సితేऽథ పక్షే మరార్క్షగేర్'కే ఘృతార్చిషః స్యాదథ సప్తమేऽహ్ని । ।
50.31 దృష్ట్వైవే దేవం త్రిదశాధిపం తం మహోదయే శక్రదిశాధిరూఢమ్ ।
నిరాశనా సంయతవాక్ సుచితా తదోపతస్థే శరణం సురేన్ద్రమ్ ।। 50.32 ।।
అదితిరువాచ ।
జయస్వ దివ్యామ్బుజకోశచౌర జయస్వ సంసారతరోః కుఠార ।
జయస్వ పాపేన్ధనజాతవేదస్తమౌఘసంరోధ నమో నమస్తే ।। 50.33 ।।
నమోऽసు తే భాస్కర దివ్యమూర్తే త్రైలోక్యలక్ష్మీతిలకాయ తే నమః ।
త్వం కారణం సర్వచరాచరస్య నాథోऽసి మాం పాలయ విశ్వమూర్తే ।। 50.34 ।।
త్వయా జగన్నాథ జగన్మయేన నాథేన శక్రో నిజరాజ్యహానిమ్ ।
అవాప్తావాన్ శత్రుపరాభవం చ తతో భవన్తం శరణం ప్రపన్నా ।। 50.35 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా సురుపూజితం సా ఆలిఖ్య రక్తేన హి చన్దనేన ।
సంపూజయిత్వా కరవీరపుష్యైః సంధూప్య ధూపైః కణమర్కభోజ్యమ్ ।। 50.36 ।।
నివేద్య చైవాజ్యయుతం మహార్హమన్నం మహేన్ద్రస్య హితాయ దేవీ ।
స్తవేన పుణ్యేన చ సంస్తువన్తీ స్థితా నిరాహారమథోపవాసమ్ ।। 50.37 ।।
తతో ద్వితీయేऽహ్ని కృతప్రణామా స్నాత్వా విధానేన చ పూజయిత్వా ।
దత్త్వా ద్విజేభ్యః కణకం తిలాజ్యం తతోऽగ్రతః సా ప్రయతా బభూవ ।। 50.38 ।।
తతః ప్రీతోऽభవద్ భానుర్ఘృతార్చిః సూర్యమణ్డలాత్ ।
వినిఃసృత్యయాగ్రతః స్థిత్వా ఇదం వచనమబ్రవీత్ ।। 50.39 ।।
వ్రతేతానేన సుప్రీతస్తవాహం దక్షనన్దిని ।
ప్రాప్స్యసే దుర్లభం కామం మత్ప్రసాదాన్న సంశయః ।। 50.40 ।।
రాజ్యం త్వత్తనయానాం వై దాస్యే దేవి సురారణి ।
దానవాన్ ధ్వంసయిష్యామి సంభూయైవోదరే తవ ।। 50.41 ।।
తద్ వాక్యం వాసుదేవస్య శ్రుత్వా బ్రహ్మన్ సురారణిః ।
ప్రోవాచ జగతాం యోనిం వేపమానా పునః పునః ।। 50.42 ।।
కథం త్వాముదరేణాహం వోఢుం శక్ష్యామి దుర్ధరమ్ ।
యస్యోదరే జగత్సర్వం వసతే స్థాణుజఙ్గమమ్ ।। 50.43 ।।
కస్త్వాం ధారయితుం నాథ శక్తస్త్రైలోక్యధార్యసి ।
యస్య సప్తార్ణవాః కుక్షౌ నివసన్తి సహాద్రిభిః ।। 50.44 ।।
తస్మాద్ యథా సురపతిః శక్రః స్యాత్ సురరాడిహ ।
యథా చ న మమ క్లేశస్తథా కురు జనార్దన ।। 50.45 ।।
విష్ణురువాచ ।
సత్యమేతన్మహాభాగే దుర్ధరోऽస్మి సురాసురైః ।
తథాపి సంభవిష్యామి అహం దేవ్యుదరే తవ ।। 50.46 ।।
ఆత్మానం భువనాన్ శైలాంస్త్వాఞ్చ దేవి సకశ్యపామ్ ।
ధారయిష్యామి యోగేన మా విషాదం కుథామ్బికే ।। 50.47 ।।
తవోదరేऽహం దాక్షేయి సంభవిష్యామి వై యదా ।
తదా నిస్తేజసో దైత్యాః సభవిష్యన్త్యసంశయమ్ ।। 50.48 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా భగవాన్ వివేశ తస్యాశ్చ భూయోऽరిగణప్రమర్దీ ।
స్వతేజసోం'శేన వివేశ దేవ్యాః తదోదరే శక్రహితాయ విప్ర ।। 50.49 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే పఞ్చాశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Devatas, Kashyapa maharshi, Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION