ప్రహ్లాదుడు తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరడం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:22 pm

ప్రహ్లాదుడు తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరడం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 4:56 pm

యాభై ఒకటవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
దేవమాతుః స్థితే ఉదరే వామనాకృతౌ ।
నిస్తేజసోऽసురా జాతా యథోక్తం విశ్వయోనినా ।। 51.1 ।।
నిస్తేజసోऽసురాన్ దృష్ట్వా ప్రహ్లాదం దానవేశ్వరమ్ ।
బలిర్దానవశార్దూల ఇదం వచనమబ్రవీత్ ।। 51.2 ।।
బలిరువాచ ।
తాత నిస్తేజసో దైత్యాః కేన జాతాస్తు హేతునా ।
కథ్యతాం పరమజ్ఞోऽసి శుభాశుభవిశారద ।। 51.3 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
తత్పౌత్రవచనం శ్రుత్వా ముహూర్తం ధ్యానమాస్తితః ।
కిమర్థం తేజసో హానిరితి కస్మాదతీవ చ ।। 51.4 ।।
స జ్ఞాత్వా వాసుదేవోత్థం భయం దైత్యేష్వనుత్తమమ్ ।
చిన్తయామాస యోగాత్మా క్వ విష్ణుః సాంప్రతం స్థితః ।। 51.5 ।।
అధో నాభేః స పాతాలాన్ సప్త సంచిన్త్య నారద ।
నాబేరుపరి భూరాదిల్లోకాంశ్చర్తుమియాద్ వశీ ।। 51.6 ।।
భూమిం స పఙ్కజాకారాం తన్మధ్యే పఙ్కజాకృతిమ్ ।
మేరుం దదర్శ శైలేన్ద్రం శాతకౌమ్భం మహర్ద్ధిమత్ ।। 51.7 ।।
తస్యోపరి మహాపుర్యస్త్వష్టౌ లోకపతీస్తథా ।
తేషామాతుః స దదృశే మృగపక్షిగణైర్వృతమ్ ।। 51.8 ।।
తదధస్తాన్మహాపుణ్యమాశ్రమం సురపూజితమ్ ।
దేవమాతుః స దదృశే మృగపక్షిగణైర్వృతమ్ ।। 51.9 ।।
తాం దృష్ట్వా దేవజననీం సర్వతేజోధికాం మునే ।
వివేశ దానవపతిరన్వేష్టుం మధుసూదనమ్ ।। 51.10 ।।
స దృష్టవాఞ్జగన్నాథం మాధవం వామనాకృతిమ్ ।
సర్వభీతవరేణ్యం తం దేవమాతురథోదరే ।। 51.11 ।।
తం దృష్ట్వా పుణ్డరీకాక్షం శఙ్ఖచక్రగదాధరమ్ ।
సురాసురగణైః సర్వైః సర్వతో వ్యాప్తవిగ్రహమ్ ।। 51.12 ।।
తేనైవ క్రమయోగేన దృష్ట్వా వామనతాం గతమ్ ।
దైత్యతేజోహరం విష్ణుం ప్రకృతిస్థోऽభవత్ తతః ।। 51.13 ।।
అథోవాచ మహాబుద్ధిర్విరోజనసుతం బలిమ్ ।
ప్రహ్లాదో మధురం వాక్యం ప్రణమ్య మధుసూదనమ్ ।। 51.14 ।।
ప్రహ్లాద ఉవాచ ।
శ్రూయతాం సర్వమాఖ్యాస్యే యతో వో భయమాగతమ్ ।
యేన నిస్తేజసో దైత్యా జాతా దైత్యేన్ద్ర హేతునా ।। 51.15 ।।
భవతా నిర్జితా దేవాః సేన్ద్రరుద్రార్కపావకాః ।
ప్రయాతాః శరణం దేవం హరిం త్రిభువనేశ్వరమ్ ।। 51.16 ।।
స తేషామభయం దత్త్వా శక్రాదినాం జగద్గురుః ।
అవతీర్ణో మహాబాహురదిత్యా జఠరే హరిః ।। 51.17 ।।
హృతాని వస్తేన బలే తేజాంసీతి మతిర్మమ ।
నాలం తమో విషహితుం స్థాతుం సూర్యోదయం బలే ।। 51.18 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ప్రహ్లాదవచనం శ్రుత్వా క్రోధప్రస్ఫురితాధరః ।
ప్రహ్లాదమాహాథ బలిర్భావికర్మప్రచోదితః ।। 51.19 ।।
బలిరువాచ ।
తాత కోऽయ హరిర్నామ యతో నో భయమాగతమ్ ।
సన్తి మే శతశో దైత్యా వాసుదేవబలాధికాః ।। 51.20 ।।
సహస్రశో యైరమరాః సేన్ద్రరుద్రాగ్నిమారుతాః ।
నిర్జిత్య త్యాజితాః స్వర్గం భగ్నదర్పా రణాజిరే ।। 51.21 ।।
యేన సూర్యరథాద్ వేగాత్ చక్రం కృష్టం మహాజవమ్ ।
స విప్రచిత్తిర్బలవాన్ మమ సైన్యపురస్సరః ।। 51.22 ।।
అయఃశుఙ్కు శివః శంభురసిలోమా విలోమకృత్ ।
త్రిశిరా మకరాక్షశ్చ వృషపర్వా నతేక్షమః ।। 51.23 ।।
ఏతే చానయే చ బలినో నానాయుధవిసారదాః ।
యేషామేకైకశో విష్ణుః కలాం నార్హతి షోడశీమ్ ।। 51.24 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
పౌత్రస్యైతద్ వచః శ్రుత్వా ప్రహ్లాదః క్రోధమూర్ఛితః ।
ధిగ్ధిగిత్యాహ స బలిం వైకుణ్ఠాక్షేపవాదినమ్ ।। 51.25 ।।
ధిక్త్వాం పాపసమారారం దుషుటబుద్ధిం సుబాలిశమ్ ।
హరిం నిన్దయతో జిహ్వా కథం న పతితా తవ ।। 51.26 ।।
శోచ్యస్త్వమసి దుర్బుద్ధే నిన్దనీయశ్ చ సాధుభిః ।
యత్ త్రైలోక్యగురుం విష్ణుమభినిన్దసి దుర్మతే ।। 51.27 ।।
శోచ్యశ్చాస్మి న సందేహో యేన జాతః పితా తవ ।
యస్య త్వం కర్కశః పుత్రో జాతో దేవావమాన్యకః ।। 51.28 ।।
భవాన్ కిల విజానాతి తథా చామీ మహాసురాః ।
యతా నాన్యః ప్రియః కశ్చిన్మమ తస్మాజ్జనార్దనాత్ ।। 51.29 ।।
జానన్నపి ప్రియతరం ప్రాణేభ్యోऽపి హరిం మమ్ ।
సర్వేశ్వరేశ్వరం దేవం కథం నిన్దితవానసి ।। 51.30 ।।
గురుః పూజ్యస్తవ పితా పూజ్యస్తస్యాప్యహం గురుః ।
మమాపి పూజ్యో భగవాన్ గురుర్లోకగురుర్హరిః ।। 51.31 ।।
గురోర్గురుగురుర్మూఢ పూజ్యః పజ్యతమస్తవ ।
పూజ్యం నిన్దయసే పాప కథం న పతితోऽస్యధః ।। 51.32 ।।
శోచనీయా దురాచారా దానవామీ కృతాస్త్వయా ।
యేషాం త్వం కర్కశో రాజా వాసుదేవస్య నిన్దకః ।। 51.33 ।।
యస్మాద్ పూజ్యోర్'చనీయశ్చ భవతా నిన్దితో హరిః ।
తస్మాత్ పాపసమాచరా రాజ్యనాశమవాప్నుహి ।। 51.34 ।।
యతా నాన్యత్ ప్రియతరం విద్యతే మమ కేశవాత్ ।
మనసా కర్మణా వాచా రాజ్యభ్రష్టస్తథా పత ।। 51.35 ।।
యతా న తస్మాదపరం వ్యతిరిక్తం హి విద్యతే ।
చతుర్దశసు లోకేషు రపాజ్యభ్రష్టస్తథా పత ।। 51.36 ।।
సర్వేషామంపి భూతానాం నాన్యల్లోకే పరాయణమ్ ।
యథా తథానుపస్యేయం భవన్తం రాజ్యవిచ్యుతమ్ ।। 51.37 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఏవముచ్చారితే వాక్యే బలిః సత్వరితస్తదా ।
అవతీర్యాసనాద్ బ్రహ్మన్ కృతాఞ్జలిపుటో బలీ ।। 51.38 ।।
శిరసా ప్రణిపత్యాహ ప్రసాదం యాతు మే గురుః ।
కృతాపరాధానపి హి క్షమన్తి గురవః శిశూన్ ।। 51.39 ।।
తత్సాధు యదహం శప్తో భవతా దానవేశ్వర ।
న బిభేమి పరేభ్యోऽహం న చ రాజ్యపరిక్షయాత్ ।। 51.40 ।।
నైవ దుఃఖం మమ విభో యదహం రాజ్యవిచ్యుతః ।
దుఃఖం కృతాపరాధత్వాద్ భవతో మే మహత్తరమ్ ।। 51.41 ।।
తత్ క్షమ్యతాం తాత మమాపరాధో బాలోऽస్మయనాథోऽస్మి సుదుర్మతిశ్చ ।
కృతేऽపి దోషే గురవః శిశూనాం క్షమన్తి దైత్యం సముపాగతానామ్ ।। 51.42 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
స ఏవముక్తో వచనం మహాత్మా విముక్తమోహో హరిపాదభక్తః ।
చిరం విచిన్త్యాద్భుతమేతదిత్థమువాచ పౌత్రం మధురం వచోऽథ ।। 51.43 ।।
ప్రహ్లాద ఉవాచ ।
తాత మోహేన మే జ్ఞానం వివేకశ్చ తిరస్కృతః ।
యేన సర్వగతం విష్ణుం జానంస్త్వాం సప్తవానహమ్ ।। 51.44 ।।
నూనమేతేన భావ్యం వై భవతో యేన దానవ ।
మమావిశన్మహాబాహో వివేకప్రతిషేధకః ।। 51.45 ।।
తస్మాద్ రాజ్యం ప్రతి విభో న జ్వరం కర్తుమర్హసి ।
అవశ్యం భావినో హ్యర్థా న వినశ్యన్తి కర్హిచిత్ ।। 51.46 ।।
పుత్రమిత్రకలత్రార్థ రాజ్యభోగధనాయ చ ।
ఆగమే నిర్గమే ప్రాజ్ఞో న విషాదం సమాచరేత్ ।। 51.47 ।।
యథా యథా సమాయాన్తి పూర్వకర్మవిధానతః ।
సుఖదుఃఖాని దైత్యేన్ద్ర నరస్తాని సహేత్ తథా ।। 51.48 ।।
ఆపదామాగమం దృష్ట్వా న విష్ణ్ణో భవేద్ వశీ ।
సంపదం చ సువిస్తీర్ణాం ప్రాప్య నోऽధృతిమాన్ భవేత్ ।। 51.49 ।।
ధనక్షయే న ముహ్యన్తి న హృష్యన్తి ధనాగమే ।
ధీరాః కార్యేషు చ సదా భవన్తి పురుషోత్తమాః ।। 51.50 ।।
ఏవం విదిత్వా దైత్యేన్ద్ర న విషాదం కథఞ్చన ।
కర్తుమర్హసి విద్వాంస్త్వం పణ్డితో నావసీదతి ।। 51.51 ।।
తథాన్యచ్చ మహాబాహో హితం శృణు మహార్థకమ్ ।
భవతోऽథ తథాన్యేషాం శ్రుత్వా తచ్చ సమాచర ।। 51.52 ।।
శరణ్యం శరణం గచ్ఛ తమేవ పురుషోత్త్మమ్ ।
స తే త్రాతా భయాదస్మాద్ దానవేన్ద్ర భవిష్యతి ।। 51.53 ।।
యే సంశ్రితా హరిమనన్తమనాదిమధ్యం విష్ణుం చరాచరగురుం హరిమీశితారమ్ ।
సంసారగర్తపతితస్య కరావలమ్బం నూనం న తే భువి నరా జ్వరిణో భవన్తి ।। 51.54 ।।
తన్మనా దానవశ్రేష్ఠ తద్భక్తశ్చ భవాధునా ।
స ఏష భవతః శ్రేయో విధాస్యతి జనార్ధనః ।। 51.55 ।।
అహం చ పాపోపశమార్థమీశమారాధ్య యాస్యే ప్రతితీర్థయాత్రామ్ ।
విముక్తపాపశ్చ తతో గమిష్యే యత్రాచ్యుతో లోకపతిర్నృసింహః ।। 51.56 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యేవమాశ్వాస్య బలిం మహాత్మా సంస్మృత్య యోగాధిపతిం చ విష్ణుమ్ ।
ఆమన్త్ర్య సర్వాన్ దనుయూథపాలాన్ జగామ కర్తుం త్వథ తీర్థయాత్రామ్ ।। 51.57 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే ఏకపఞ్చాశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION