శ్రవణ ద్వాదశీ వ్రత మహిమ

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:08 am

శ్రవణ ద్వాదశీ వ్రత మహిమ

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 6:44 pm

యాభై మూడవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
కాలిన్దీసలిలే స్నాత్వా పూజయిత్వా త్రివిక్రమమ్ ।
ఉపోష్య రజనీమేకాం లిఙ్గభేదం గిరిం యయౌ ।। 53.1 ।।
తత్ర స్నాత్వా చ విమలే భవం దృష్ట్వా చ భక్తితః ।
ఉపోష్య రజనీమేకాం తీర్థం కేదారమావ్రజత్ ।। 53.2 ।।
తత్ర స్నాత్వార్'చ్య చేశానం మాధవం చాప్యభేదతః ।
ఉషిత్వా వాసరాన్ సప్త కుబ్జామ్రం ప్రజగామ హ ।। 53.3 ।।
తతః సుతీర్థే స్నాత్వా చ సోపవాసీ జితేన్ద్రియః ।
హృషీకేశం సమభ్యర్చ్య యయౌ బదరికాశ్రమమ్ ।। 53.4 ।।
తత్రోష్య నారాయణమర్చ్య భక్త్యా స్నాత్వాథ విద్వాన్ స సరస్వతీజలే ।
వరాహతీర్థే గరుడాసనం స దృష్ట్వాథ సంపూజ్య సుభక్తిమాంశ్చ ।। 53.5 ।।
భద్రకర్ణే తతో గత్వా జయేశం శశిశేఖరమ్ ।
దృష్ట్వా సంపూజ్య చ శివం విపాశామభితో యయౌ ।। 53.6 ।।
తస్యాం స్నాత్వా సమభ్యర్చ్య దేవదేవం ద్విజప్రియమ్ ।
ఉపవాసీ ఇరావత్యాం దదర్శ పరమేశ్వరమ్ ।। 53.7 ।।
యమారాధ్య ద్విజశ్రేష్ఠ శాకలే వై పురూరవాః ।
సమవాప పరం రూపమైశ్వర్య చ సుదుర్లభమ్ ।। 53.8 ।।
కుష్ఠరోగాభిభూతశ్చ యం సమారాఘ్య వై భృగుః ।
ఆరోగ్యమతులం ప్రాప సంతానమపి చాక్షయమ్ ।। 53.9 ।।
నారద ఉవాచ ।
కథం పురూరవా విష్ణుమారాఘ్య ద్విజసత్తమ ।
విరూపత్వం సముత్సృజ్య రూపం ప్రాప శ్రియా సహ ।। 53.10 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శ్రూయతాం కథయిష్యామి కథాం పాపుప్రణాశినీమ్ ।
పూర్వం త్రేతాయుగస్యాదౌ యథావృత్తం తపోధన ।। 53.11 ।।
మద్రదేశ ఇతి ఖ్యాతో దేశో వై బ్రహ్మణః సుత ।
శాకలం నామ నగరం ఖ్యాతం స్థానీయముత్తమమ్ ।। 53.12 ।।
తస్మిన్ విపణివృత్తిస్థః సుధర్మాఖ్యోऽభవద్ వణిక్ ।
ధనాఢ్యో గుణవాన్ భోగీ నానాసాస్త్రవిశారదః ।। 53.13 ।।
స త్వేకదా నిజాద్ రాష్ట్రాత్ సురాష్ట్రం గన్తుమద్యతః ।
సార్థేన మహతా యుక్తో నానావిపణపణ్యవాన్ ।। 53.14 ।।
గచ్ఛతః పథి తస్యాథ మరుభూమౌ కలిప్రియ ।
అభవద్ దస్యుతో రాత్రౌ అవస్కన్దోऽతిదుఃసహః ।। 53.15 ।।
తతః స హృతసర్వస్వో వణిగ్ గుఃఖసమన్వితః ।
అసహాయో మరౌ తస్మింశ్ చచారోన్మత్తవద్ వశీ ।। 53.16 ।।
చరతా తదరణ్యం వై దుఃఖాక్రాన్తేన నారద ।
ఆత్మా ఇవ శమీవృక్షో మరావాసాదితః శుభః ।। 53.17 ।।
తం మృగౌః పిక్షిక్షిశ్చైవ హీనం దృష్ట్వా శమీతరుమ్ ।
శ్రాన్తః క్షుత్తృట్పరీతాత్మా తస్యాధః సముపావిశత్ ।। 53.18 ।।
సుప్తశ్చాపి సువిశ్రాన్తో మధ్యాహ్నే పునరుత్యితః ।
సమపశ్యదథాయాన్తం ప్రేతం ప్రేతశతైర్వృతమ్ ।। 53.19 ।।
ఉద్వాహ్యన్తమథాన్యేన ప్రేతేన ప్రేతనాయకమ్ ।
పిణ్డాశిభిశ్చ పురతో ధావద్భీ రూక్షవిగ్రహైః ।। 53.20 ।।
అథాజగామ ప్రేతోऽసౌ పర్యటిత్వా వనాని చ ।
ఉపాగమ్య శమీమూలే వణిక్పుత్రం దదర్శ సః ।। 53.21 ।।
స్వాగతేనాభివాద్యైనం సమాభాష్య పరస్పరమ్ ।
సుఖోపవిష్టశ్ఛాయాయాం పృష్ట్వా కుశలమాప్తవాన్ ।। 53.22 ।।
తతః ప్రేతాధిపతినా పృష్టః స తు వణిక్సఖః ।
కుత ఆగమ్యతే బ్రూహి క్వ సాధో వా గమిష్యసి ।। 53.23 ।।
కథం చేదం మహారణ్యం మృగపక్షివివర్జితమ్ ।
సమాపన్నోऽసి భద్రం తే సర్వమాఖ్యాతుమర్హసి ।। 53.24 ।।
ఏవం ప్రేతాధిపతినా వణిక్ పృష్టః సమాసతః ।
సర్వమాఖ్యాతవాన్ బ్రహ్మన్ స్వదేశధనవిచ్యుతిమ్ ।। 53.25 ।।
తస్య శ్రుత్వా స వృత్తాన్తం తస్య దుఃఖేన దుఃఖితః ।
వమిక్పుత్రం తతః ప్రాహ ప్రేతపాలః స్వబన్ధువత్ ।। 53.26 ।।
ఏవం గతేऽపి మా శోకం కర్తుమర్హసి సువ్రత ।
భూయోऽప్యర్థాః భవిష్యన్తి యది భాగ్యబలం తవ ।। 53.27 ।।
భాగ్యక్షయేర్'థాః క్షీయన్తే భవన్త్యభ్యుదయే పునః ।
క్షీణస్యాస్య శరీరస్య చిన్తయా నోదయో భవేత్ ।। 53.28 ।।
ఇత్యుచ్చార్య సమాహూయ స్వాన్ భృత్యాన్ వాక్యమబ్రవీత్ ।
అద్యాతిథిరయం పూజ్యః సదైవ స్వజనో మమ ।। 53.29 ।।
అస్మిన్ సమాగతే ప్రేతాః ప్రీతిర్జాతా మమాతులా ।। 53.30 ।।
ఏవం హి వదతస్తస్య మృత్పాత్రం సుదృఢం నవమ్ ।
దధ్యోదనేన సంపూర్ణమాజగామ యథేప్సితమ్ ।। 53.31 ।।
తథా నవా చ సుదృఢా సంపూర్ణా పరమామ్భసా ।
వారిధానీ చ సంప్రాప్తా ప్రేతానామగ్రతః స్థితా ।। 53.32 ।।
తమాగతం ససలిలమన్నం వీక్ష్య మహామతిః ।
ప్రాహోత్తిష్ఠ వణిక్పుత్ర త్వమాహ్నికముపాచర ।। 53.33 ।।
తతస్తు వారిధాన్యాస్తౌ సలిలేన విధానతః ।
కృతాహ్నికావుభౌ జాతౌ వణిక్ ప్రేతపతిస్తథా ।। 53.34 ।।
తతో వణిక్సుతాయాదౌ దధ్యోదనమథేచ్ఛయా ।
దత్త్వా తేభ్యశ్చ సర్వేభ్యః ప్రేతేభ్యో వ్యదదాత్ తతః ।। 53.35 ।।
భుక్తవత్సు చ సర్వేషు కామతోऽమ్భసి సేవితే ।
అనన్తరం సబుభుజే ప్రేతపాలో బరాశనమ్ ।। 53.36 ।।
ప్రకామతృప్తే ప్రేత చ వారిధాన్యోదనం తథా ।
అన్తర్ధానమగాద్ బ్రహ్మన్ వణిక్పుత్రస్య పశ్యతః ।। 53.37 ।।
తతస్తదద్భుతతమం దృష్ట్వా స మతిమాన్ వణిక్ ।
పప్రచ్ఛ తం ప్రేతపాలం కౌతూహలమనా వశీ ।। 53.38 ।।
అరణ్యే నిర్జనే సాధో కుతోऽన్నస్య సముద్భవః ।
కుతశ్చ వారిధానీయం సంపూర్ణా పరమామ్భసా ।। 53.39 ।।
తథామీ తవ యే భృత్యాస్త్వత్తస్తే వర్మతః కృశాః ।
భవానపి చ తేజస్వీ కిఞ్చిత్పుష్టవపుః శుభః ।। 53.40 ।।
శుక్లవస్త్రపరీధానో బహూనాం పరిపాలకః ।
సర్వమేతన్మమాచక్ష్వ కో భవాన్ కా శమీ త్వియమ్ ।। 53.41 ।।
ఇత్థం వణిక్సుతవచః శ్రుత్వాసౌ ప్రేతనాయకః ।
శశంస సర్వమస్యాద్యం యథావృత్తం పురాతనమ్ ।। 53.42 ।।
అహమాసం పురా విప్రః శాకలే నగరోత్తమే ।
సోమశర్మేతి విఖ్యాతో బహులాగర్భసంభవః ।। 53.43 ।।
మమాస్తి చ వణిక్ శ్రీమాన్ ప్రాతి వేశ్యో మహాధనః ।
స తు సోమశ్రవా నామ విష్ణుభక్తో మహాయశాః ।। 53.44 ।।
సోऽహం కదర్యో మూఢాత్మా ధనేऽపి సతి దుర్మతిః ।
న దదామి ద్విజాతిభ్యో న చాశ్నామ్యన్నముత్తమమ్ ।। 53.45 ।।
ప్రమాదాద్ యది భుఞ్జామి దధిక్షీరఘృతాన్వితమ్ ।
తతో రాత్రౌ నృభిర్ ఘోరైస్తాడ్యతే మమ విగ్రహః ।। 53.46 ।।
ప్రాతర్భవతి మే ఘోరా మృత్యుతుల్యా విషూచికా ।
న చ కశ్చిన్మాభ్యాసే తత్ర తిష్ఠతి బాన్ధవః ।। 53.47 ।।
కథం కథమపి ప్రాణా మయా సంప్రతిధారితాః ।
ఏవమేతాదృశః పాపీ నివసామ్యతినిర్ఘృణః ।। 53.48 ।।
సౌవీరతిలపిణ్యాకసక్తుశాకాదిభోనైః ।
క్షపయామి కదన్నాద్యైరాత్మానం కాలయాపనైః ।। 53.49 ।।
ఏవం తత్రాసతో మహ్యం మహాన్ కాలోऽభ్యగాదథ ।
శ్రవణద్వాదశీ నామ మాసి భాద్రపదేऽభవత్ ।। 53.50 ।।
తతో నాగరికో లోకో గతః స్నాతుం హి సంగమమ్ ।
ఇరావత్యా నడ్వలాయా బ్రహ్మక్షత్రపురస్సరః ।। 53.51 ।।
ప్రాతివేశ్యప్రసంగేన తత్రాప్యనుగతోऽస్మ్యహమ్ ।
కృతోపవాసః శుచిమానేకాదశ్యాం యతవ్రతః ।। 53.52 ।।
తతః సంగమతోయేన వారిధానీం దృఢాం నవామ్ ।
సంపూర్ణాం వస్తుసంవీతాం ఛత్రోపానహసంయుతామ్ ।। 53.53 ।।
సృత్పాత్రమపి మిష్టస్య పూర్ణం దధ్యోదనస్య హ ।
ప్రదత్తం బ్రాహ్మణేన్ద్రాయ శుచయే జ్ఞానధర్మిణే ।। 53.54 ।।
తదేవ జీవతా దత్తం మయా దానం వణిక్సుత ।
వర్షాణాం సప్తతీనాం వై నాన్యద్ దత్తం హి కిఞ్చన ।। 53.55 ।।
మృతః ప్రేతత్వమాపన్నో దత్త్వా ప్రేతాన్నమేవ హి ।
అమీ చాదత్తదానాస్తు మదన్నేనోపజీవినః ।। 53.56 ।।
ఏతతే కారణం ప్రోక్తం యత్తదన్నం మయామ్భసా ।
దత్తం తదిదమాయాతి మధ్యాహ్నేऽపి దినే దినే ।। 53.57 ।।
యావన్నాహం చ భుఞ్జామి న తావత్ క్షయమేతి వై ।
మయి భుక్తే చ పీతే చ సర్వమన్తర్హితం భవేత్ ।। 53.58 ।।
యచ్చాతపత్రమదదం సోऽయం జాతః శమీతరుః ।
ఉవానద్యుగలే దత్తే ప్రేతో మే వాహనోऽభవత్ ।। 53.59 ।।
ఇయం తోవక్తా ధర్మజ్ఞ మయా కీనాశతాత్మనః ।
శ్రవణద్వాదశీపుణ్యం తవోక్యం పుణయవర్ధరమ్ ।। 53.60 ।।
ఇత్యేవముక్తే వచనే వణిక్పుత్రోऽబ్రవీద్ వచః ।
యన్మయా తాత కర్త్తవ్యం తదనుజ్ఞాతుమర్హసి ।। 53.61 ।।
తత్ తస్య వచనం శ్రుత్వా వణిక్పుత్రస్య నారద ।
ప్రేతపాలో వచః ప్రాహ స్వార్థసిద్ధికరం తతః ।। 53.62 ।।
యత్ త్వయా తాత కర్త్తవ్యం మద్ధితార్థం మహామతే ।
కథయిష్యామి తత్ సమ్యక్ తవ శ్రేయస్కరం మమ ।। 53.63 ।।
గయాయాం తీర్థజుష్టాయాం స్నాత్వా శౌచసమన్వితః ।
మమ నామ సముద్దిశ్య పిణ్డనిర్వపణం కురు ।। 53.64 ।।
తత్ర పిణ్డప్రదానేన ప్రేతభావాదహం సఖే ।
ముక్తస్తు సర్వదాతృణాం యాస్యామి సహలోకతామ్ ।। 53.65 ।।
యథేయం ద్వాదశీ పుణ్యా మాసి ప్రౌష్ఠపదే సితా ।
బుధశ్రవణసంయుక్తా సాతిశ్రేయస్కరీ స్మృతా ।। 53.66 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా వణిజం ప్రేతరాజోऽనుగైః సహ ।
స్వనామాని యథాన్యాయం సమ్యగాఖ్యాతవాఞ్ఛుచిః ।। 53.67 ।।
ప్రేతస్కన్ధే సమారోప్య త్యాజితో మరుమణ్డలమ్ ।
రమ్యేऽథ శూరసేనాఖ్యే దేశే ప్రాప్తః స వై వణిక్ ।। 53.68 ।।
స్వకర్మధర్మయోగేన ధనముచ్చావచం బహు ।
ఉవార్జయిత్వా ప్రయయౌ గయాశీర్షమనుత్తమమ్ ।। 53.69 ।।
పిణ్డనిర్వపణం తత్ర ప్రేతానామనుపూర్వశః ।
చకార స్వపితౄణాం చ దాయాదానామనన్తరమ్ ।। 53.70 ।।
ఆత్మనశ్చ మహాబుద్ధిర్మహాబోధ్యం తిలైర్వినా ।
పిణ్డనిర్వపణం చక్రే తథాన్యానపి గోత్రజాన్ ।। 53.71 ।।
ఏవం ప్రదత్తేష్వథ వై పిణ్డేషు ప్రేతభావతః ।
విముక్తాస్తే ద్విజ ప్రేతా బ్రహ్మలోకం తతో గతాః ।। 53.72 ।।
స చాపి హి వణిక్పుత్రో నిజమాలయమావ్రజత్ ।
శ్రవణద్వాదశీం కృత్వా కాలధర్మముపేయివాన్ ।। 53.73 ।।
గన్ధర్వలోకే సుచిరం భోగాన్ భుక్త్వా సుదుర్లభాన్ ।
మానుష్యం జన్మమాసాద్య స బభౌ శాకలే విరాట్ ।। 53.74 ।।
స్వధర్మకర్మవృత్తిస్థః శ్రవణద్వాదశీరతః ।
కాలధర్మమవాప్యాసౌ గుహ్యకావాసమాశ్రయత్ ।। 53.75 ।।
తత్రోష్య సుచిరం కాలం భోగాన్ భుక్త్వాథ కామతః ।
మర్త్యలోకమనుప్రాప్య రాజన్యతనయోऽభవత్ ।। 53.76 ।।
తత్రాపి క్షత్రవృత్తిస్థో దానభోగరతో వశీ ।
గోగ్రహేऽరిగణాఞ్జిత్వా కాలధర్మముపేయివాన్ ।
శక్రలోకం స సంప్రాప్య దేవైః సర్వైః సుపూజితః ।। 53.77 ।।
పుణ్యక్షయాత్ పరిభ్రష్టః శాకలే సోऽభవద్ ద్విజః ।
తతో వికటరూపోऽసౌ సర్వశాస్త్రార్థపారగః ।। 53.78 ।।
వివాహయద్ ద్విజసుతాం రూపేణానుపమాం ద్విజ ।
సావమేనే చ భర్త్తారం సుశీలమపి భామినీ ।। 53.79 ।।
విరూపమితి మన్వానా తతస్సోభూత్ సుదుఃఖితః ।
తతో నిర్వేదసంయుక్తో గత్వాశ్రమపదం మహత్ ।। 53.80 ।।
ఇరావత్యాస్తటే శ్రీమాన్ రూపధారిణమాసదత్ ।
తమారాధ్య జగన్నాథం నక్షత్రపురుషేణ హి ।। 53.81 ।।
సురూపతామవాప్యాగ్ర్యాం తస్మిన్నేవ చ జన్మని ।
తతః ప్రియోऽభూద్ భార్యాయా భోగవాంశ్చాభవద్ వశీ ।
శ్రవణద్వాదశీభక్తః పూర్వాభ్యాసాదజాయత ।। 53.82 ।।
ఏవం పురాసౌ ద్విజపుఙ్గవస్తు కురూపరూపో భగవత్ప్రసాదాత్ ।
అనఙ్గరూపప్రతిమో బభూవ మృశ్చ రాజా స పురూరవాభూత్ ।। 53.83 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే త్రిపఞ్చాశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION