నక్షత్ర పురుష వ్రత మహిమ

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:07 am

నక్షత్ర పురుష వ్రత మహిమ

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 6:48 pm

యాభై నాలుగవ అధ్యాయము

నారద ఉవాచ ।
పురూరవా ద్విజశ్రేష్ఠ యథా దేవం శ్రియః పతిమ్ ।
నక్షత్రపురుషాఖ్యేన ఆరాధయత తద్ వద ।। 54.1 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శ్రూయతాం కథయిష్యామి నక్షత్రపురుషవ్రతమ్ ।
నక్షత్రాఙ్గని దేవస్య యాని యానీహ నారద ।। 54.2 ।।
మూలర్క్షం చరణౌ విష్ణోర్జఙ్ఘే ద్వే రోహిణీ స్మృతే ।
ద్వే జానునీ తథాశ్విన్యౌ సంస్తితే రూపధారిమః ।। 54.3 ।।
ఆషాఢం ద్వే ద్వయం చోర్వోర్గుహ్యస్థం ఫాల్గునీద్వయమ్ ।
కటిస్థాః కృత్తికాశ్చైవ వాసుదేవస్య సంస్థితాః ।। 54.4 ।।
ప్రౌష్ఠపద్యాద్వయం పార్శ్వే కుక్షిభ్యాం రేవతీ స్థితా ।
ఉరఃసంస్థా త్వనురాధా శ్రవిష్ఠా పృష్ఠసంస్థితా ।। 54.5 ।।
విశాఖా భుజయోర్హస్తః కరద్వయముదాహృతమ్ ।
పునర్వసురథాఙ్గుల్యో నఖాః సార్పం తథోచ్యతే ।। 54.6 ।।
గ్రీవాస్థైతా తథా జ్యేష్ఠా శ్రవణం కర్ణయోః స్థితమ్ ।
ముఖసంస్థస్తథా పుష్యః స్వాతిర్దన్తాః ప్రకీర్తితాః ।। 54.7 ।।
హనూ ద్వే వారుణశ్చోక్తో నాసా పైత్ర ఉదాహృతః ।
మృగశీర్షం నయనయో రూపధారిణి తిష్ఠతి ।। 54.8 ।।
చిత్రా చైవ లలాటే తు భరణీ తు తథా శిరః ।
శిరోరుహస్థా చైవార్ద్రా నక్షత్రాఙ్గమిదం హరేః ।। 54.9 ।।
విధానం సంప్రవక్ష్యామి యథాయోగేన నారద ।
సంపూజితో హరిః కామాన్ విదధాతి యథేప్సితాన్ ।। 54.10 ।।
చైత్రమాసే సితాష్టమ్యాం యదా మూలగతః శశీ ।
తదా తు భగవత్పాదౌ పూజయేత్ తు విధానతః ।
నక్షత్రసన్నిధౌ దద్యాద్ విప్రేన్ద్రాయ చ భోజనమ్ ।। 54.11 ।।
జానునీ చాశ్వినీయోగే పూజయేదథ భక్తితః ।
దోహదే చ హవిష్యాన్నం పూర్వవద్ ద్విజభోజనమ్ ।। 54.12 ।।
ఆషాఢాభ్యాం తథా ద్వాభ్యాం ద్వావూరూ పూజయేద్ బుధః ।
సలిలం శిశిరం తత్ర దోహదే చ ప్రకీర్తితమ్ ।। 54.13 ।।
ఫాల్గునీద్వితయే గుహ్యం పూజనీయం విచక్షణైః ।
దోదహే చ పయో గవ్యం దేయం చ ద్విజభోజనమ్ ।। 54.14 ।।
కృత్తికాసు కటిః పూజ్యా సోపవాసో జితేన్ద్రియః ।
దేయఞ్చ దోహదం విష్ణోః సుగన్ధకుసుమోదకమ్ ।। 54.15 ।।
పార్శ్వే భాద్రపదాయుగ్మే పూజయిత్వా విధానతః ।
గుడం సలేహకం దద్యాద్ దోహదే దేవకీర్తితమ్ ।। 54.16 ।।
ద్వే కుక్షీ రేవతీయోగే దోహదే ముద్గమోదకాః ।
అనురాధాసు జఠరం షష్ఠికాన్నం చ దోహదే ।। 54.17 ।।
శ్రవిష్ఠాయాం తథా పృష్ఠం సాలిభక్తం చ దోహదే ।
భుజయుగ్మం విశాఖాసు దోహదే పరమోదనమ్ ।। 54.18 ।।
హస్తే హస్తౌ తథా పూజ్యౌ యావకం దోహదే స్మృతమ్ ।
పునర్వసావఙ్గులీశ్చ పటోలస్తత్ర దోహదే ।। 54.19 ।।
ఆశ్లేషాసు నఖాన్ పూజ్య దోహదే తిత్తిరామిషమ్ ।
జ్యేష్ఠాయాం పూజయేద్ గ్రీవాం దోహదే తిలమోదకమ్ ।। 54.20 ।।
శ్రవణే శ్రవణౌ పూజ్యౌ దధిభక్తం చ దోహదే ।
పుష్యే ముఖం పూజయేత దోహదే ఘృతపాయసమ్ ।। 54.21 ।।
స్వాతియోగే చ దశనా దోహదే తిలశష్కులీ ।
దాతవ్యా కేశవప్రీత్యై బ్రహ్మణస్య చ భోజనమ్ ।। 54.22 ।।
హనూ శతభిషాయోగే పూజయేచ్చ ప్రయత్నతః ।
ప్రియఙ్గురక్తశాల్యన్నం దోహదం మధువిద్విషః ।। 54.23 ।।
మఘాసు నాసికా పూజ్యా మధు దద్యాచ్చ దోహదే ।
మృగోత్తమాఙ్గే నయనే మృగమాంసం చ దోహదే ।। 54.24 ।।
చిత్రాయోగే లలాటం చ దోహదే చారుభోజనమ్ ।
భరణీషు శిరః పూజ్యం చారు భక్తం చ దోహదే ।। 54.25 ।।
సంపూజనీయా విద్వద్భిరార్ద్రాయోగే శిరోరుహాః ।
విప్రాంశ్చ భోజయేద్ భక్తయా దోహదే చ గుడార్ద్రకమ్ ।। 54.26 ।।
నక్షేత్రయోగేష్వేతేషు సమ్పూజ్య జగతః పతిమ్ ।
పారితే దక్షిణాన్దద్యాత్ స్త్రీపుంసోశ్చారువాససీ ।। 54.27 ।।
ఛత్రోపానత్శ్వేతయుగం సప్త ధాన్యాని కాఞ్చనమ్ ।
ఘృతపాత్రం చ మతిమన్ బ్రాహ్మణాయ నివేదయేత్ ।। 54.28 ।।
ప్రతినక్షత్రయోగేన పూజనీయా ద్విజాతయః ।
నక్షత్రమయ ఏవైష పురుషః శాశ్వతో మతః ।। 54.29 ।।
నక్షత్రపురుషాఖ్యం హి వ్రతానాముత్తమం వ్రతమ్ ।
పూర్వం కృతం హి భృగుణా సర్వపాతకనాశనమ్ ।। 54.30 ।।
అఙ్గోపాఙ్గాని దేవర్షే పూజయిత్వా జగద్గురోః ।
సురూపామ్యభిజాయన్తే ప్రత్యఙ్గఙ్గాని చైవ హి ।। 54.31 ।।
సప్తజన్మకృతం పాపం కులసంగాగతం చ యత్ ।
పితృమాతృసముత్థం చ తత్సర్వం హన్తి కేశవః ।। 54.32 ।।
సర్వాణి భద్రాణ్యాప్నోతి శరీరారోగ్యముత్తమమ్ ।
అనన్తాం మనసః ప్రీతిం రూపం చాతీవ శోభనమ్ ।। 54.33 ।।
వాఙ్మాధుర్యం తథా కాన్తి యచ్చాన్యదభివాఞ్ఛితమ్ ।
దదాతి నక్షత్రపుమాన్ పూజితస్తు జనార్దనః ।। 54.34 ।।
ఉపోష్య సమ్యగేతేషు క్రమేణర్క్షేషు నారద ।
అరున్ధతీ మహాభాగా ఖ్యాతిమగ్ర్యాం జగామ హ ।। 54.35 ।।
ఆదిత్యస్తనయార్థాయ నక్షత్రాఙ్గం జనార్దనమ్ ।
సంపూజయిత్వా గోవిన్దం రేవన్తం పుత్రమాప్తవాన్ ।। 54.36 ।।
రమ్భా రూపమవాపాగ్ర్యం వాఙ్మాధుర్యం చ మేనకా ।
కాన్తి విధురవాపాగ్ర్యాం రాజ్యం రాజా పూరూవాః ।। 54.37 ।।
ఏవం విధానతో బ్రహ్మన్నక్షత్రాఙ్గో జనార్దనః ।
పూజితో రూపధారీ యైస్తైః ప్రాప్తా తు సుకామితా ।। 54.38 ।।
ఏతత్ తవోక్తం పరమం పవిత్రం ధన్యం యశస్యం శుభరూపదాయి ।
నక్షత్రపుంసః పరమం విధానం శృణుష్వ పుణ్యామిహ తీర్థయాత్రామ ।। 54.39 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే చతుష్పఞ్చాశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION