శివుడు చక్రాన్ని విష్ణువు శూలాన్ని ధరించిన కథ

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:21 pm

శివుడు చక్రాన్ని విష్ణువు శూలాన్ని ధరించిన కథ

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 6:51 pm

యాభై ఐదవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇరావతీమనుప్రాప్య పుణ్యాం తామృషికన్యకామ్ ।
స్త్రాత్వా సంపూజయామాస చైత్రాష్టమ్యాం జనార్దనమ్ ।। 55.1 ।।
నక్షత్రపురుషం చీర్త్వా వ్రతం పుణ్యప్రదం శుచిః ।
జగామ స కురుక్షేత్రం ప్రహ్లాదో దానవేశ్వరః ।। 55.2 ।।
అఇరావతేన మన్త్రేణ చక్రతీర్థం సుదర్శనమ్ ।
ఉపామన్త్ర్య తతః సస్నౌ వేదోక్తవిధినా మునే ।। 55.3 ।।
ఉపోష్య క్షణదాం భక్త్యా పూజియత్వా కురుధ్వజమ్ ।
కృతశౌచౌ జగామాథ ద్రష్టుం పురుషకేసరిమ్ ।। 55.4 ।।
స్నాత్వా తు దేవికాయాం చ నృసింహం ప్రతిపూజ్య చ ।
తత్రేష్య రజనోమేకాం గోకర్ణం దానవో యయౌ ।। 55.5 ।।
తస్మిన్ స్నాత్వా తథా ప్రాచీం పూజ్యేశం విశ్వకర్మిణమ్ ।
ప్రాచీనే చాపరే దైత్యో ద్రష్టుం కామేశ్వరం యయౌ ।। 55.6 ।।
తత్ర స్నాత్వా చ దృష్ట్వా చ పూజయిత్వా చ శఙ్కరమ్ ।
ద్రష్టుం యయౌ చ ప్రహ్లాదః పుణ్డరీకం మహామ్భసి ।। 55.7 ।।
తత్ర స్నాత్వా చ దృష్ట్వా చ సంతర్ప్య పితృదేవతాః ।
పుణ్డరీకం చ సంపూజ్య ఉవాస దివసత్రయమ్ ।। 55.8 ।।
విశాఖయూపే తదను దృష్ట్వా దేవం తథాజితమ్ ।
స్నాత్వా తథా కృష్ణతీర్థే త్రిరాత్రం న్యవసచ్ఛుచిః ।। 55.9 ।।
తతో హంసపదే హంసం దృష్ట్వా సంపూజ్య చేశ్వరమ్ ।
జగామాసౌ పయోష్ణాయామఖణ్డం ద్రష్టుమీశ్వరమ్ ।। 55.10 ।।
స్నాత్వా పయోష్ణ్యాః సలిలే పూజ్యాఖణ్డం జగత్పతిమ్ ।
ద్రష్టుం జగామ మతిమాన్ వితస్తాయాం కుమారిలమ్ ।। 55.11 ।।
తత్ర స్నాత్వార్'చ్య దేవేశం బాలఖిల్యైర్మరీచిషైః ।
ఆరాధ్యామానం యద్యత్ర కృతం పాపప్రణాశనమ్ ।। 55.12 ।।
యత్ర సా సురభిర్దేవీ స్వసుతాం కపిలాం శుభామ్ ।
దేవప్రియార్థమసృజద్ధితార్థం జగతస్తథా ।। 55.13 ।।
తత్ర దేవహ్రదే స్నాత్వా శంభుం సంపూజ్య భక్తితః ।
విధివద్దధి చ ప్రాశ్య మణిమన్తం తతో యయౌ ।। 55.14 ।।
తత్ర తీర్థవరే స్నాత్వా ప్రాజాపత్యే మహామతిః' దదర్శ శంభు బ్రహ్మాణం దేవేశం చ ప్రజాపతిమ్ ।। 55.15 ।।
విధానతస్తు తాన్ దేవాన్ పూజయిత్వా తపోధన ।
షడ్రాత్రం తత్ర చ స్థిత్వా జగామ మధునన్దినీమ్ ।। 55.16 ।।
మధుమత్సలిలే స్నాత్వా దేవం చక్రధరం హరమ్ ।
శూలబాహుం చ గోవిన్దం దదర్శ దనుపుఙ్గవః ।। 55.17 ।।
నారద ఉవాచ। ।
కిమర్థం భగవాన్ శమ్భుర్దధారాథ సుదర్శనమ్ ।
శూలం తథా వాసుదేవో మమైతద్ బ్రూహి పృచ్ఛతః ।। 55.18 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శ్రూయతాం కథయిష్యామి కథామేతాం పురాతనీమ్ ।
కథయామాస యాం విష్ణుర్భవిష్యమనవే పురా ।। 55.19 ।।
జలోద్భవో నామ మహాసురేన్ద్రో ఘోరం స తప్త్వా తప ఉగ్రవీర్యః ।
ఆరాధయామాస విరఞ్చిమారాత్ స తస్య తుష్టో వరదో బభూవ ।। 55.20 ।।
దేవాసురాణామజయో మహాహవే నిజైశ్చ శస్త్రైరమరైరవధ్యః ।
బ్రహ్మర్షిశాపైశ్చ నిరీప్సితార్థో జలే చ వహ్నౌ స్వగుణోపహర్త్తా ।। 55.21 ।।
ఏవంప్రభావో దనుపుఙ్గవోऽసౌ దేవాన్ మహర్షీన్ నృపతీన్ సమగ్రాన్ ।
ఆబాధమానో విచచార భూమ్యాం సర్వాః క్రియా నాశయదుగ్రమూర్తిః ।। 55.22 ।।
తతోऽమరా భూమిభవాః సభూపాః జగ్ముః శరణ్యం హరిమీశితారమ్ ।
తైశ్చాపి సార్ద్ధ భగవాఞ్జగామ హిమాలయం యత్ర హరస్త్రినేత్రః ।। 55.23 ।।
సంమన్త్ర్య దేవర్షిహితం చ కార్యం మతిం చ కృత్వా నిధనాయ శత్రోః ।
నిజాయుధానాం చ విపర్యయం తౌ దేవాధిపౌ చక్రతురుగ్రకర్మిణౌ ।। 55.24 ।।
తతశ్ చాసౌ దానవో విష్ణుశర్వౌ సమాయాతౌ తజ్జిఘాంసూ సురేశౌ ।
మత్వాజేయౌ శత్రుభిర్ఘోరరుపౌ భయాస్తోయే నిమ్నగాయాం వివేశ ।। 55.25 ।।
జ్ఞాత్వా ప్రనష్టం త్రిదివేన్ద్రశత్రుం నదీం విశాలాం మధుమత్సుపుణ్యామ్ ।
ద్వయోః సశస్త్రౌ తటయోర్హరీశౌ ప్రచ్ఛన్నమూర్తీ సహసా బభూవతుః ।। 55.26 ।।
జలోద్భవశ్చాపి జలం విముచ్య జ్ఞాత్వా గతౌ శఙ్కరవాసుదేవౌ ।
దిశస్సమీక్ష్య భయకాతరాక్షో దుర్గం హిమాద్రిం చ తదారురోహ ।। 55.27 ।।
మహీధ్రశృఙ్గోపరి విష్ణుశమ్భూ చఞ్చూర్యమాణం స్వరిపుం చ దృష్ట్వా ।
వేగాదుభౌ దుదువతుః సశస్త్రౌ విష్ణుస్త్రిశూలీ గిరిశశ్చ చక్రీ ।। 55.28 ।।
తాభ్యాం స దృష్టస్త్రిదశోత్తమాభ్యాం చక్రేణ శూలేన చ బిన్నదేహః ।
పపాత శైలాత్ తపనీయవర్ణో యథాన్తరిక్షాద్ విమలా చ తారా ।। 55.29 ।।
ఏవం త్రిశులం చ దధార విష్ణుశ్చక్రం త్రినేత్రోऽప్యరిసూదనార్థమ్ ।
యత్రాఘహన్త్రీ హ్యభవద్ వితస్తా హరాఙ్ఘ్రిపాతాచ్ఛిశిరాచలాత్తు ।। 55.30 ।।
తత్ప్రాప్య తీర్థం త్రిదశాధిపాభ్యాం పూజాం చ కృత్వా హరిశఙ్కరాభ్యామ్ ।
ఉపోష్య భక్త్యా హిమవన్తమాగాద్ ద్రష్టుం గిరీశం శివవిష్ణుగుప్తమ్ ।। 55.31 ।।
తం సమభ్యర్చ్చ విధివద్ దత్త్వా దానం ద్విజాతిషు ।
విస్తుతే హిమవత్పాదే భృగుతుఙ్గం జగామ సః ।। 55.32 ।।
యత్రేశ్వరో దేవవరస్య విష్ణోః ప్రాదాద్రథాఙ్గప్రవరాయుధం వై ।
యేన ప్రచిచ్ఛేద త్రిధైవ శఙ్కరం జిజ్ఞాసమానోऽస్త్రబలం మహాత్మా ।। 55.33 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే పఞ్చపఞ్చాశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Shiva, Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION