విష్ణుమూర్తి శివుడి నుండి చక్రాయుధం వరంగా పొందడం

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:12 pm

విష్ణుమూర్తి శివుడి నుండి చక్రాయుధం వరంగా పొందడం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 6:57 pm

యాభై ఆరవ అధ్యాయము

నారద ఉవాచ ।
భగవంల్లోకనాథాయ విష్ణవే విషమేక్షణః ।
కిమర్థమాయుధం చక్రం దత్తవాంల్లోకపూజితమ్ ।। 56.1 ।।
పులస్త్య ఉవాచ। ।
శృణుష్వావహితో భూత్వా కథామేతాం పురాతనీమ్ ।
చక్రప్రదానసంబద్ధాం శివమాహాత్మయవర్ధినీమ్ ।। 56.2 ।।
ఆసీద్ ద్విజాతిప్రవరో వేదవేదాంఙ్గపారగః ।
గృహాశ్రమీ మహాభాగో వీతమన్యురితి స్మృతః ।। 56.3 ।।
తస్యాత్రేయీ మహాభాగో భార్యాసీచ్ఛీలసంమతా ।
పతివ్రతా పతిప్రాణా ధర్మశీలేతి విశ్రుతా ।। 56.4 ।।
తస్యామస్య మహర్షేస్తు ఋతుకాలాభిగామినః ।
సంబభూవ సుతః శ్రీమాన్ ఉపమన్యురితి సమృతః ।। 56.5 ।।
తం మాతా మునిశార్దూల శాలిపిష్టరసేన వై ।
పోషయామాస వదతీ క్షీరమేతత్ సుదుర్గతా ।। 56.6 ।।
సోऽజానానోऽథ క్షీరస్య స్వాదుతాం పయ ఇత్యథ ।
సంభావనామప్యకరోచ్ఛాలిపిష్టరసేऽపి హి ।। 56.7 ।।
స త్వేకదా సమం పిత్రా కుత్రచిద్ ద్విజమేశ్మని ।
క్షీరౌదనం చ బుభుజే సుస్వాదు ప్రాణపుష్టిదమ్ ।। 56.8 ।।
స లబ్ధ్వానుపమం స్వాదం క్షీరస్య ఋషిదారకః ।
మాత్రా దత్తం ద్వితీయేऽహ్ని నాదత్తే పిష్టవారి తత్ ।। 56.9 ।।
రురోదాథ తతో బాల్యాత్ పోయ'ర్థి చాతకో యథా ।
తం మాతా రుదతీ ప్రాహ బాష్పగద్గదయా గిరా ।। 56.10 ।।
ఉమాపతౌ పశుపతౌ శూలధారిణి సంకరే ।
అప్రసన్నే విరుపాక్షే కుతః క్షీరేణ భోజనమ్ ।। 56.11 ।।
యదీచ్ఛసి పయో భోక్తుం సద్యః పుష్టికరం సుత ।
తదారాధయ దేవేశం విరూపాక్షం త్రిశూలినమ్ ।। 56.12 ।।
తస్మిస్తుష్టే జగద్ధామ్ని సర్వకల్యాణదాయిని ।
ప్రాప్యతేऽమృతపాయిత్వం కిం పునః క్షీరభోజనమ్ ।। 56.13 ।।
తన్మాతుర్వచనం శ్రుత్వా వీతమన్యుసుతోऽబ్రవీత్ ।
కోऽయం విరూపాక్ష ఇతి త్వయారాధ్యస్తు కీర్తితః ।। 56.14 ।।
తతః సుతం ధర్మశీలా ధర్మాఢ్యం వాక్యమబ్రవీత్ ।
యోऽయం విరుపాక్ష ఇతి శ్రూయతాం కథయామి తే ।। 56.15 ।।
ఆసీన్మహాసురపతిః శ్రీదామ ఇతి విశ్రుతః ।
తేనాక్రమ్య జగత్సర్వం శ్రీర్నీతా స్వవశం పురా ।। 56.16 ।।
నిఃశ్రీకాస్తు త్రయో లోకాః కృతాస్తేన దురాత్మానా ।
శ్రీవత్సం వాసుదేవస్య హర్తుమైచ్ఛన్మహాబలః ।। 56.17 ।।
తమ్స్య దుష్టం భగవానభిప్రాయం జనార్దనః ।
జ్ఞాత్వా తస్య వధాకాఙ్క్షీ మహేశ్వరముపాగమత్ ।। 56.18 ।।
ఏతస్మిన్నన్తరే శంభుర్యోగమూర్తిధరోऽప్యయః ।
తస్థౌ హిమాచలప్రస్థమాశ్రిత్య శ్లుక్ష్ణభూతలమ్ ।। 56.19 ।।
అథాభ్యేత్య జగన్నాథం సహస్రశిరసం విభుమ్ ।
ఆరాధయామాస హరిః స్వయమాత్మానమాత్మనా ।। 56.20 ।।
సాగ్రం వర్షసహస్రం తు పాదాఙ్గుష్ఠేన తస్తివాన్ ।
గృణంస్తత్పరమం బ్రహ్మ యోగిజ్ఞేయమలక్షణమ్ ।। 56.21 ।।
తతః ప్రీతః ప్రభుః ప్రాదాద్ విష్ణవే పరమం వరమ్ ।
ప్రత్యక్షం తైజసం శ్రీమాన్ దివ్యం చక్రం సుదర్శనమ్ ।। 56.22 ।।
తద్ దత్త్వా దేవదేవాయ సర్వభూతభయప్రదమ్ ।
కాలచక్రనిభం చక్రం శఙ్కరో విష్ణుమబ్రవీత్ ।। 56.23 ।।
వరాయుధోऽయం దేవేశ సర్వాయుధనిబర్హణః ।
సుదర్శనో ద్వాదశారః షణ్ణాభిర్ద్వియుగో జవీ ।। 56.24 ।।
ఆరాసంస్థాస్త్వమీ చాస్య దేవా మాసాశ్చ రాశయః ।
శిష్టానాం రక్షణార్థాయ సంస్థితా ఋథవశ్చ షట్ ।। 56.25 ।।
అగ్నిః సోమస్తథా మిత్రో వరుణోऽథ శచీపతిః ।
ఇన్ద్రాగ్నీ చాప్యథో విశ్వే ప్రజాపతయ ఏవ చ ।। 56.26 ।।
హనూమాంశ్ చాథ బలావాన్ దేవో ధన్వన్తరిస్తథా ।
తపశ్చైవ తపస్యశ్చ ద్వాదశైతే ప్రతిష్ఠితాః ।
చైత్రాద్యాః ఫాల్గునాన్తాశ్చ మాసాస్తత్ర ప్రతిష్ఠతాః ।। 56.27 ।।
త్వమేవమాధాయ విభో వరాయుధం శత్రుం సురాణాం జహి మా విశఙ్కిథాః ।
అమోఘ ఏషోऽమరరాజడపూజితో ధృతో మయా నేత్రగతస్తపోబలాత్ ।। 56.28 ।।
ఇత్యుక్తః శంభూనా విష్ణుః భవం వచనమబ్రవీత్ ।
కథం శంభో విజానీయామమోఘో మోఘ ఏవ వా ।। 56.29 ।।
యద్యమోఘో విభో చక్రః సర్వత్రాప్రతిఘస్తవ ।
జిజ్ఞాసార్థం తవైవేహ ప్రక్షేప్స్యామి ప్రతీచ్ఛ భోః ।। 56.30 ।।
తద్వాక్యం వాసుదేవస్య నిశమ్యాహ వినాకధృక్ ।
యద్యేవం ప్రక్షిపస్వేతి నిర్విశఙ్కేన చేతసా ।। 56.31 ।।
తన్మహేశానవచనం శ్రుత్వా విష్ణుః సుదర్శనమ్ ।
ముమోచ తేజోజిజ్ఞాసుః శఙ్కరం ప్రతి వేగవాన్ ।। 56.32 ।।
మురారికరవిభ్రష్టం చక్రమభ్యేత్య శూలినమ్ ।
త్రిధా చకార విశ్వేశం యజ్ఞేశం యజ్ఞయాజకమ్ ।। 56.33 ।।
హరం హరిస్త్రిధాభూతం దృష్టవా కృత్తం మహాభుజః ।
వ్రీడోపప్లుతదేహస్తు ప్రణిపాతపరోऽభవత్ ।। 56.34 ।।
పాదప్రణామావనతం వీక్ష్య దామోదరం భవః ।
ప్రాహ ప్రీతిపరః శ్రీమానుత్తిష్ఠతి పునః పునః । ।
56.35 ప్రాకృతోऽయం మహాబాహో వికారశ్చక్రనేమినా ।
నికృత్తో న స్వరభావో మే సోऽచ్ఛేద్యోऽదాహ్య ఏవ చ ।। 56.36 ।।
తద్యదేతాని చక్రేణ త్రీణి భాగాని కేశవ ।
కృతాని తాని పుణ్యని భవిష్యన్తి న సశయః ।। 56.37 ।।
హిరణ్యాక్షః స్మృతో హ్యేకః సువర్ణాక్షస్తథా పరః ।
తృతీయశ్చ విరూపాక్షస్త్రయోऽమీ పుణ్యదా నృణామ్ ।। 56.38 ।।
ఉత్తిష్ఠ గచ్ఛస్వ విభో నిహన్తుమమరార్దనమ్ ।
శ్రీదామ్ని నిహతే విష్ణో నన్దయిష్యన్తి దేవతాః ।। 56.39 ।।
ఇత్యేవముక్తో భగవాన్ హరేమ గరుడధ్వజః ।
గత్వా సురగిరిప్రస్థం శ్రీదామానం దదర్శ హ ।। 56.40 ।।
తం దృష్ట్వా దేవదర్పఘ్నం దైత్యం దేవవరో హరిః ।
ముమోచ చక్రం వేగాఢ్యం హతోऽసీతి బ్రువన్ముహుః ।। 56.41 ।।
తతస్తు తేనాప్రతిపౌరుషేణ చక్రేణ దైత్యస్య శిరో నికృత్తమ్ ।
సంఛిన్నసీర్షో నిపపాత శైలాద్ వజ్రాహతం శైలశిరో యథైవ ।। 56.42 ।।
తసమిన్ హతే దేవరిపౌ మురారిరీశం సమారాధ్య విరూపనేత్రమ్ ।
లబ్ధ్వా చ చక్రం ప్రవరం మహాయుధం జగామ దేవో నిలయం పయోనిధిమ్ ।। 56.43 ।।
సోऽయం పుత్ర నిరూపాక్షో దేవదేవో మహేశ్వరః ।
తమారాధయ చేత్ సాధో క్షీరేణోచ్ఛసి భోజనమ్ ।। 56.44 ।।
తన్మాతుర్వచనం శ్రుత్వా వీతమన్యుసుతో బలీ ।
తమారాధ్య విరూపాక్షం ప్రాప్తః క్షీరేణ భోజనమ్ ।। 56.45 ।।
ఏవం తవోక్తం పరమం పవిత్రం సంఛేదనం శర్వతనోః పురా వై ।
తత్తీర్థవర్యం స మహాసురో వై సమాససాదాథ సుపుణ్యహేతోః ।। 56.46 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణో ష్ట్పఞ్చాశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Shiva, Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION