ప్రహ్లాదుడి తీర్థయాత్ర

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:22 pm

ప్రహ్లాదుడి తీర్థయాత్ర

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 7:16 pm

యాభై ఏడవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
తస్మింస్తీర్థవరే స్నాత్వా దృష్ట్వా దేవం త్రిలోచనమ్ ।
పూజయిత్వా సువర్ణాక్షం నైమిషం ప్రయయౌ తతః ।। 57.1 ।।
తత్ర తీర్థసహస్రాణి త్రింశత్పాపహరాణి చ ।
తోమ్త్యాః కాఞ్చనాక్ష్యాశ్చ గురుదాయాశ్చ మధ్యతః ।। 57.2 ।।
తేషు స్నాత్వార్చ్య దేవేశం పీతవాససమచ్యుతమ్ ।
ఋషీనపి చ సంపూజ్య నైమిషారణ్యవాసినః ।। 57.3 ।।
దేవదేవం తథేశానం సంపూజ్య విధినా తతః ।
గయాయాం గోపతిం ద్రష్టుం జగామ స మహాసురః ।। 57.4 ।।
తత్ర బ్రహ్మధ్వజే స్నాత్వా కృత్వా చాస్య ప్రదక్షిణామ్ ।
పిణ్డనిర్వపణం పుణ్యం పిదృణాం స చకార హ ।। 57.5 ।।
ఉదపానే తథా స్నాత్వా తత్రాభ్యర్చ్య పితౄన్ వశీ ।
గదాపాణిం సమభ్యర్చ్య గోపతిం చాపి శఙ్కరమ్ ।। 57.6 ।।
ఇన్ద్రతీర్థే తథా స్నాత్వా సంతర్ప్య పితృదేవతాః ।
మహానదీజలే స్నాత్వా సరయూమాజగామ సః ।। 57.7 ।।
తస్యాం స్నాత్వా సమభ్యర్చ్య గోప్రతారే కుశేశయమ్ ।
ఉపోష్య రజనీమేకాం విరజాం నగరీం యయౌ ।। 57.8 ।।
స్నాత్వా విరజసే తీర్థే దత్త్వా పిణ్డం పితౄంస్ తథా ।
దర్శనార్థ యయౌ శ్రీమాన్ అజితం పురుషోత్తమమ్ ।। 57.9 ।।
తం దృష్ట్వా పుణ్డరీకాక్షమక్షరం పరమం శుచిః ।
షడ్రాత్రముష్య తత్రైవ మహేన్ద్రం దక్షిణం యయౌ ।। 57.10 ।।
తత్ర దేవవరం శంభుమర్ద్ధనారీశ్వరం హరమ్ ।
దృష్ట్వార్చ్య సంపూజ్య పితౄన్ మహేన్ద్రం చోత్తరం గతః ।। 57.11 ।।
తత్ర దేవవరం శంభుం గోపాలం సోమపాయినమ్. దృష్ట్వా స్నాత్వా సోమతీర్థే సహ్యాచలముపాగతః ।। 57.12 ।।
తత్ర స్నాత్వా మహోదక్యాం వైకుణ్ఠం చార్చ్యం భక్తితః ।
సురాన్ పితృన్ సమభ్యర్చ్య పారియాత్రం గిరిం గతః ।। 57.13 ।।
తత్ర స్నాత్వా లాహ్గలిన్యాం పూజయిత్వాపరాజితమ్ ।
కశేరుదేశం చాభయేత్య విశ్వరూపం దదర్శ సః ।। 57.14 ।।
యత్ర దేవవరః శంభుర్గణానాం తు సుపూజితమ్ ।
విశ్వరూపమథాత్మానం దర్శయామాస యోగవిత్ ।। 57.15 ।।
తత్ర మఙ్కుణికాతోయే స్నాత్వాభ్యర్య్య మహేశ్వరమ్ ।
జగామాద్రిం స సౌగన్ధి ప్రహ్లాదో మలాయాచలమ్ ।। 57.16 ।।
మహాహ్రదే తతః స్నాత్వా పూజయిత్వా చ శఙ్కరమ్ ।
తతో జగామ యోగాత్మా ద్రష్టుం విన్ధ్యే సదాశివమ్ ।। 57.17 ।।
తతో విపాశాసలిలే స్నాత్వాభ్యర్చ్య సదాశివమ్ ।
త్రిరాత్రం సముపోష్యాథ అవన్తీం నగరీం యయో ।। 57.18 ।।
తత్ర శిప్రాజలే స్నాత్వా విష్ణుం సంపూజ్య భక్తితతః ।
శ్మశానస్థం దదర్శాథ మహాకాలవపుర్ధరమ్ ।। 57.19 ।।
తస్మిన్ హి సర్వసత్త్వానాం తేన రూపేణ శఙ్కరః ।
తామసం రూపమాస్థాయ సంహారం కురుతే వశీ ।। 57.20 ।।
తత్రస్థేన సురేశేన శ్వేతకిర్నామ భూపతిః ।
రక్షితస్త్వన్తకం దగ్ధ్వా సర్వబూతాపహారిణమ్ ।। 57.21 ।।
తత్రాతిహృష్టో వసతి నిత్యం శర్వః సహోమయా ।
వృతః ప్రమథకోటీభిర్బహుభిస్త్రిదశార్చితః ।। 57.22 ।।
తం దృష్ట్వాథ మహాకాలం కాలకాలాన్తకాన్తకమ్ ।
యమసంయమనం మృత్యోర్మృత్యుం చిత్రవిచిత్రకమ్ ।। 57.23 ।।
శ్మసాననిలయం శంభుం భూతనాథం జగత్పతిమ్ ।
పూజయిత్వా శూలధరం జగామ నిషధాన్ ప్రతి ।। 57.24 ।।
తత్రామరేశ్వరం దేవం దృష్ట్వా సంపూజ్య భక్తితః ।
మహోదయం సమభ్యేత్య హయగ్రీవం దదర్శ సః ।। 57.25 ।।
అశ్వతీర్థే తతః స్నాత్వా దృష్ట్వా చ తురగాననమ్ ।
శ్రీధరం చైవ సంపూజ్య పఞ్చాలవిషయం యయౌ ।। 57.26 ।।
తత్రేశ్వరగుణైర్యుక్తం పుత్రమర్థపతేరథ ।
పాఞ్చాలికం వశీ దృష్ట్వా ప్రయాగం పరతో యయౌ ।। 57.27 ।।
స్నాత్వా సన్నిహితే తీర్థే యామునే లోకవిశ్రుతే ।
దృష్ట్వా వటేశ్వరం రుద్రం మాధవం యోగశాయినమ్ ।। 57.28 ।।
ద్వావేవ భక్తితః పూజ్యౌ పూజయిత్వా మహాసురః ।
మాఘమాసమథోపోష్య తతో వారాణసీం గతః ।। 57.29 ।।
తతోऽస్యాం వరణాయం చ తీర్థేషు చ పృథక్ పృథక్ ।
సర్వపాపహరాద్యేషు స్నాత్వార్'చ్య పితృదేవతాః ।। 57.30 ।।
ప్రదక్షిమీకృత్య పురీం పూజ్యావిముక్తకేశవౌ ।
లోలం దివాకరం దృష్ట్వా తతో మధువనం యయౌ ।। 57.31 ।।
తత్ర స్వయంభువం దేవం దదర్శాసురసత్తమః ।
తమభ్యర్చ్య మహాతేజాః పుష్కరారణ్యమాగమత్ ।। 57.32 ।।
తేషు త్రిష్వపి తీర్థేషు స్నాత్వార్'చ్య పితృదేవతాః ।
పుష్కరాక్షమయోగన్ధి బ్రహ్మాణం చాప్యపూజయత్ ।। 57.33 ।।
తతో భూయః సరస్వత్యాస్తీర్థే త్రైలోక్యవిశ్రుతే ।
కోటితీర్థే రుద్రకోటిం దదర్శ వృషభధ్వజమ్ ।। 57.34 ।।
నైమిషేయా ద్విజవరా మాగధేయాః ససైన్ధవాః ।
ధర్మారణ్యాః పౌష్కరేయా దణ్డకారణ్యకాస్తథా ।। 57.35 ।।
చామ్పేయా భారుకచ్ఛేయా దేవికాతీరగాశ్చ యే ।
తే తత్ర శఙ్కరం ద్రష్టుం సమాయాతా ద్విజాతయః ।। 57.36 ।।
కోటిసంఖ్యాస్తపః సిద్ధా హరదర్శలాలసాః ।
అహం పూర్వమహం పూర్వమిత్యేవం వాదినో మున్ ।। 57.37 ।।
తాన్ సంక్షుబ్ధాన్ హరో దృష్ట్వా మహర్షీన్ దగ్ధకిల్బిషాన్ ।
తేషామేవానుకమ్పార్థం కోటిమూర్త్తిరభూద్ భవః ।। 57.38 ।।
తతస్తే మునయః ప్రీతాః సర్వ ఏవ మహేశ్వరమ్ ।
సంపూజయన్తస్తస్థుర్వై తీర్థం కృత్వా పృథక్ పృథక్ ।
ఇత్యేవం రుద్రకోటీతి నామ్నా శంభురజాయత ।। 57.39 ।।
తం దదర్శ మహాతేజాః ప్రహ్లాదో భక్తిమాన్ వశీ ।
కోటితీర్థే తతః స్నాత్వా తర్పయిత్వా వసున్ పితౄన్ ।
రుద్రకోటిం సమభ్యర్చ్య జగామ కురుజాఙ్గలమ్ ।। 57.40 ।।
త6 దేవవరం స్థాణుం శఙ్కరం పార్వతీప్రియమ్ ।
సరస్వతీజలే మగ్నం దదర్శ సురపూజితమ్ ।। 57.41 ।।
సారస్వతేऽమ్భసి స్నాత్వా స్థాణుం సంపూజ్య భక్తితః ।
స్నాత్వా దసాశ్వమేధే చ సంపూజ్య చ సురాన్ పితృన్ ।। 57.42 ।।
సహస్రలిఙ్గం సంపూజ్య స్నాత్వా కన్యాహ్రదే శుచిః ।
అభివాద్య గురుం శుక్రం సోమతీర్థం జగామ హ ।। 57.43 ।।
తత్ర స్నాత్వార్'చ్య చ పితృన్ సోమం సంపూజ్య భక్తితతః ।
క్షీరికావాసమభ్యేత్య స్నానం చక్రే మహాయశాః ।। 57.44 ।।
ప్రదక్షిణీకృత్య తరుం వరుణం చార్చ్య బుద్ధిమాన్ ।
భూయః కురుధ్వజం దృష్ట్వా పద్మాఖ్యాం నగరీ గతః ।। 57.45 ।।
తత్రార్చ్య మిత్రావరుణౌ భాస్కరౌ లోకపూజితౌ ।
కుమారధారామభ్యేత్య దదర్శ స్వామినం వశీ ।। 57.46 ।।
స్నాత్వా కపిలధారాయాం సంతర్ప్యార్చ్య పితృన్ సురాన్ ।
దృష్ట్వా స్కన్దం సమభ్యర్చ్య నర్మదాయాం జగామ హ ।। 57.47 ।।
తస్యాం స్నాత్వా సమభ్యర్చ్య వాసుదేవం శ్రియః పతిమ్ ।
జగామ భూధరం ద్రష్టుం వారాహం చక్రధారిణమ్ ।। 57.48 ।।
స్నాత్వా కోకాముకే తీర్థే సంపూజ్య ధరణీధరమ్ ।
త్రిసౌవర్ణం మహాదేవమర్బుదేశం జగామ హ ।। 57.49 ।।
తత్ర నారీహ్రదే స్నాత్వా పూజయిత్వా చ శఙ్కరమ్ ।
కాలిఞ్జరం సమభ్యేత్య నీలకణ్ఠం దదర్శ సః ।। 57.50 ।।
నీలతీర్థజలే స్నాత్వా పూజయిత్వా తతః శివమ్ ।
జగామ సాగరానూపే ప్రభాసే ద్రష్టుమీశ్వరమ్ ।। 57.51 ।।
స్నాత్వా చ సంగమే నద్యాః సరస్వత్యార్ణంవస్య చ ।
సోమేశ్వరం లోకపతిం దదర్శ స కపర్దినమ్ ।। 57.52 ।।
యో దక్షశాపనిర్దగ్ధః క్షయీ తారాధిపః శశీ ।
ఆప్యాయితః శఙ్కరేణ విష్ణునా సకపర్దినా ।। 57.53 ।।
తావర్చ్య దేవప్రవరౌ ప్రజగామ మహాలయమ్ ।
తత్ర రుద్రం సమభ్యర్చ్య ప్రజగామోత్తరాన్ కురూన్ ।। 57.54 ।।
పద్మనాభం స తత్రర్చ్య సప్తగోదావరం యయౌ ।
తత్ర స్నాత్వార్'చ్య విశ్వేశం భీమం త్రైలోక్యవన్దితమ్ ।। 57.55 ।।
గత్వా దారువనే శ్రీమాన్ లిఙ్గం స దదర్శ హ ।
తమర్చ్య బ్రాహ్మణీం గత్వా స్నాత్వార్'చ్య త్రిదశేశ్వరమ్ ।। 57.56 ।।
ప్లక్షావతరణం గత్వా శ్రీనివాసమపూజయత్ ।
తతశ్చ కుణ్డినం గత్వా సంపూజ్య ప్రామతృప్తిదమ్ ।। 57.57 ।।
శూర్పారకే చతుర్బాహుం పూజయిత్వా విధానతః ।
మాగధారణ్యమాసాద్య దదర్శ వసుధాధిపమ్ ।। 57.58 ।।
తమర్చయిత్వా విశ్వేశం స జగామ ప్రజాముఖమ్ ।
మహాతీర్థే తతః స్నాత్వా వాసుదేవం ప్రణమ్య చ ।। 57.59 ।।
శోణం శంప్రాప్య సంపూజ్య స్కమవర్మాణమీశ్వరమ్ ।
మహాకోశ్యాం మహాదేవం హంసాఖ్యం భక్తిమానథ ।। 57.60 ।।
పూజయిత్వా జగామాథ సైన్ధవారణ్యముత్తమమ్ ।
తత్రేశ్వరం సునేత్రాఖ్యం శఙ్ఖశూలధరం గురుమ్ ।
పూజయిత్వా మహాబాహుః ప్రజాగామ త్రివిష్టపమ్ ।। 57.61 ।।
తత్ర దేవం మహేశానం జటాధరమితి శ్రుతమ్ ।
తం దృష్ట్వార్'చ్య హరిం చాసౌ తీర్థం కనఖలం యయౌ ।। 57.62 ।।
తత్రార్చ్య భద్రకాలీశం వీరభద్రం చ దానవః ।
ధనాధిపం చ మేఘఙ్కం యయావథ గిరివ్రజమ్ ।। 57.63 ।।
తత్ర దేవం పశుపతిం లోకనాథం మహేశ్వరమ్ ।
సంపూజయిత్వా పిధివత్కామరూపం జగామ హ ।। 57.64 ।।
శశిప్రభం దేవవరం త్రినేత్రం సంపూజయిత్వా సహ వై మృడాన్యా ।
జగామ తీర్థప్రవరం మహాఖ్యం తస్మిన్ మహాదేవమపూజయత్ ।। 57.65 ।।
తతస్త్రికూటం గిరిమత్రిపుత్రం జగామ ద్రష్టుం స హి చక్రపాణినమ్ ।
తమీడ్య భక్త్యా తు గజేన్ద్రసోక్షణం జజాప జప్యం పరమం పవిత్రమ్ ।। 57.66 ।।
తత్రోష్య దైత్యేశ్వరసూనురాదరాన్మాసత్రయం మూలఫలామ్బుభక్షీ ।
నివేద్య విప్రప్రవరేషు కాఞ్చనం జగామ ఘోరం స హి దణ్డకం వనమ్ ।। 57.67 ।।
తత్ర దివ్యం మహాశాఖం వనస్పతివపుర్ధరమ్ ।
దదర్శ పుణ్డరీకాక్షం మహాశ్వాపదవారణమ్ ।। 57.68 ।।
తస్యాధస్థాత్ త్రిరాత్రం స మహాభాగవతోऽసురః ।
స్థితః స్థిణ్డిలశాయీ తు పఠన్ సారస్వతం స్తవమ్ ।। 57.69 ।।
తస్మాత్ తీర్థవరం విద్వాన్ సర్వపాపప్రమోచనమ్ ।
జగామ దానవో ద్రష్టుం సర్వపాపహరం హరిమ్ ।। 57.70 ।।
తస్యాగ్రతో జజాపాసౌ స్తవౌ పాపప్రణాశనౌ ।
యౌ పురా భగవాన్ ప్రాహ క్రోడరూపీ జనార్దనః ।। 57.71 ।।
తస్మాదథాగాద్ దైత్యేన్ద్రః శాలగ్రామం మహాఫలమ్ ।
యత్ర సంనిహితో విష్ణుశ్చరేషు స్థావరేషు చ । ।
57.72 తత్ర సర్వగతం విష్ణుం మత్వా చక్రే రతిం బలీ ।
పూజయన్ భగవత్పాదౌ మహాభాగవతో మునే ।। 57.73 ।।
ఇయం తవోక్తా మునిసంఘజుష్టా ప్రహ్లాదతీర్థానుగతిః సుపుణ్యా ।
యత్కీర్త్తనాచ్ఛ్రవణాత్ స్పర్శనాచ్చ విముక్తపాపా మనుజా భవన్తి ।। 57.74 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సప్తపఞ్చాశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION