గజేంద్ర మోక్షం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:20 pm

గజేంద్ర మోక్షం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 7:19 pm

యాభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము

నారద ఉవాచ ।
యాన్ జప్యాన్ భగవద్భ భక్త్యా ప్రహ్లాదో దానవోऽజపత్ ।
గజేన్ద్రమోక్షణాదీంస్తు చతురస్తాన్ వదస్వ మే ।। 58.1 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శృణుష్వ కథయిష్యామి జప్యానేతాంస్తపోధన ।
దుఃస్వప్ననాశో భవతి యైరుక్తైః సంశ్రుతైః స్మృతైః ।। 58.2 ।।
గజేన్ద్రమోక్షణం త్వాదౌ శృణుష్వ తదనన్తరమ్ ।
సారస్వతం తతః పుణ్యౌ పాపప్రశమనౌ స్తవౌ ।। 58.3 ।।
సర్వరత్నమయః శ్రీమాంస్త్రికూటో నామ పర్వతః ।
సుతః పర్వతరాజస్య సుమేరోర్భాస్కరద్యుతేః ।। 58.4 ।।
క్షీరోదజలవీచ్యగ్రైర్ధైతామలశిలాతలః ।
ఉత్థితః సాగరం భిత్త్వా దేవర్షిగణసేవితః ।। 58.5 ।।
అపసరోభిః పరివృతః శ్రీమాన్ ప్రస్వణాకులః ।
గన్ధర్వైః కిన్నరైర్యక్షైః సిద్ధచారణపన్నగైః ।। 58.6 ।।
విద్యాధరైః సపత్నీకైః సంయతైశ్చ తపస్విభిః ।
వృకద్వీపిగజేన్ద్రశ్చ వృగాత్రో విరాజతే ।। 58.7 ।।
పున్నాగైః కర్ణికారైశ్చ బిల్వామలకపాటలైః ।
చూతనీపకదమ్బైశ్చ చన్దనాగురుచమ్పకైః ।। 58.8 ।।
శాలైస్తాలైస్తమాలైశ్చ సరలార్జునపర్పటైః ।
తథాన్యైర్వివిధైర్వృక్షైః సర్వతః సమలఙ్కృతః ।। 58.9 ।।
నానాధాత్వఙ్కితైః శృఙ్గైః ప్రస్రవద్భిః సమన్తతః ।
శోభితో రుచిరప్రఖ్యైస్త్రిభిర్విస్తీర్ణసానుభిః ।। 58.10 ।।
మృగైః శాఖామృగైః సిందైర్మాతఙ్గైశ్చ సదామదైః ।
జీవఞ్జీవకసంఘుష్టైశ్చకోరశిఖినాదితైః ।। 58.11 ।।
తస్యైకం కాఞ్చనం శృఙ్గం సేవతే యం దివాకరః ।
నానాపుష్పసమాకీర్ణం నానాగన్ధాధివాసితమ్ ।। 58.12 ।।
ద్వితీయం రాజతం శృఙ్గం సేవతే యం నిశాకరః ।
పాణ్డురామ్బుదసంకాశం తుషారచయసంనిభమ్ ।। 58.13 ।।
వజ్రేన్ద్రనీలవైడూర్యతేజోభిర్భాసయన్ దిశః ।
తృతీయం బ్రహ్మసదనం ప్రకృష్టం శృఙ్గముత్తమమ్ ।। 58.14 ।।
న తత్కృతఘ్నాః పశ్యన్తి న నృశంసా న నాస్తికాః ।
నాతప్తతపసో లోకే యే చ పాపకృతో జనాః ।। 58.15 ।।
తస్య సానుమతః పృష్ఠే సరః కాఞ్చనపఙ్కజమ్ ।
కారణ్డవసమాకీర్ణం రాజహంసోపశోభితమ్ ।। 58.16 ।।
కుముదోత్పలకహ్లారైః పుణ్డరీకైశ్చ మణ్డితమ్ ।
కమలైః శతపత్రైశ్చ కాఞ్చనైః సమలఙ్కృతమ్ ।। 58.17 ।।
పత్రైర్మరకతప్రఖ్యైః పుష్పైః కాఞ్చనసంనిభైః ।
గుల్మైః కీచకవేణూనాం సమన్తాత్ పరివేష్టితమ్ ।। 58.18 ।।
తస్మిన్ సరసి దుష్టాత్మా విరూపోऽన్తర్జలేశయః ।
ఆసీద్ గ్రాహో గజేన్ద్రాణాం రిపురాకేకరేక్షమః ।। 58.19 ।।
అథ దన్తోజ్జ్వలముఖః కదాచిద్ గజయూథపః ।
మదస్రావీ జలాకాఙ్క్షీ పాదచారీవ పర్వతః ।। 58.20 ।।
వాసయన్మదగన్ధేన గిరిమైరావతోపమః ।
గజో హ్యఞ్జనసంకాశో మదాచ్చలితలోచనః ।। 58.21 ।।
తృషితః పాతుకామోऽసౌ అవతీర్ణశ్చ తజ్జలమ్ ।
సలీలః పఙ్కజవనే యూథమధ్యగతశ్చరన్ ।। 58.22 ।।
గృహీతస్తేన రౌద్రేణ గ్రాహేణావ్యక్తమూర్తినా ।
పశ్యన్తీనాం కరేణూనాం క్రోశన్తీనాం చ దారుణమ్ ।। 58.23 ।।
హ్రియతే పఙ్కజవనే గ్రాహేణాతిబలీయసా ।
వారుణైః సంయతః పాశైర్నిష్ప్రయత్నగతిః కృతః ।। 58.24 ।।
వేష్ట్యమానః సుఘోరైస్తు పాశైర్నాగో దృఢైస్తథా ।
విస్ఫూర్య చ యథాశక్తి విక్రోసంశ్చ మహారవాన్ ।। 58.25 ।।
వ్యథితః స నిరుత్సాహో గృహీతో ఘోరకర్మణా ।
పరమాపదమాపన్నో మనసాచిన్తయద్ధరిమ్ ।। 58.26 ।।
స తు నాగవరః శ్రీమన్ నారాయణపరాయణః ।
తమేవ శరణం దేవం గతః సర్వాత్మనా తదా ।। 58.27 ।।
ఏకాత్మా నిగృహీతాత్మా విశుద్ధేనాన్తరాత్మనా ।
జన్మజన్మాన్తరాభ్యాసాత్ భక్తిమాన్ గరుడధ్వజే ।। 58.28 ।।
నాన్యం దేవం మహాదేవాత్ పూజయామాస కేశవాత్ ।
మథితామృతఫేనాభం శఙ్ఖచక్రగదాధరమ్ ।। 58.29 ।।
సహస్రశుభనామానమాదిదేవమజం విభుమ్ ।
ప్రగృహ్య పుష్కరాగ్రేణ కాఞ్చనం కమలోత్తమమ్ ।
ఆపద్విమోక్షమన్విచ్ఛన్ గజః స్తోత్రముదీరయత్ ।। 58.30 ।।
గజేన్ద్ర ఉవాచ ।
ఓం నమో మూలప్రకృతయే అజితాయ మహాత్మనే ।
అనాశ్రితాయ దేవాయ నిఃస్పృహాయ నమోऽస్తు తే ।। 58.31 ।।
నమ ఆద్యాయ బీజాయ ఆర్షేయాయ ప్రవర్తినే ।
అన్తరాయ చైకాయ అవ్యక్తాయ నమో నమః ।। 58.32 ।।
నమో గుహ్యాయ గూఢాయ గుణాయ గుణవర్తినే ।
అప్రర్క్యాప్రమేయాయ అతులాయ నమో నమః ।। 58.33 ।।
నమః శివాయ శాన్తాయ నిశ్చిన్తాయ యశస్వినే ।
సనాతనాయ పూర్వాయ పురాణాయ నమో నమః ।। 58.34 ।।
నమో దేవాధిదేవాయ స్వభావాయ నమో నమః ।
నమో జగత్ప్రతిష్ఠాయ గోవిన్దాయ నమో నమః ।। 58.35 ।।
నమోऽస్తు పదమనాభాయ నమో యోగోద్భవాయ చ ।
విశ్వేశ్వరాయ దేవాయ శివాయ హరయే నమః ।। 58.36 ।।
నమోऽస్తు తస్మై దేవాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
నారాయణాయ విశ్వాయ దేవానాం పరమాత్మనే ।। 58.37 ।।
నమో నమః కారణవామనాయ నారాయణాయామితవిక్రమాయ ।
శ్రీశార్ఙ్గచక్రాసిగదాధరాయ నమోऽస్తు తస్మై పురుషోత్తమాయ ।। 58.38 ।।
గుహ్యాయ వేదనిలయాయ మహోదరాయ సింహాయ దైత్యనిధనాయ చతుర్భుజాయ ।
బ్రహ్మేన్ద్రరుద్రమునిచారణసంస్తుతాయ దేవోత్తమాయ వరదాయ నమోऽచ్యుతాయ ।। 58.39 ।।
నాగేన్ద్రదేహశయనాసనసుప్రియాయ గోక్షీరహేమశుకనీలఘనోపమాయ ।
పీతామ్బరాయ మధుకైటభనాశనాయ విశ్వాయ చారుముకుటాయ నమోऽజరాయ ।। 58.40 ।।
నాభిప్రజాతక్రమలస్థచతుర్మఖాయ శ్రీరోదకార్ణవనికేతయశోధరాయ ।
నానావిచిత్రముకుటాఙ్గదభూషణాయ సర్వేశ్వరాయ వరదాయ నమో వరాయ ।। 58.41 ।।
భక్తిప్రియాయ వరదీప్తసుదర్శనాయ ఫులాలారవిన్దవిపులాయతలోచనాయ ।
దేవేన్ద్రవిఘ్నశమనోద్యతపౌరుషాయ యోగేశ్వరాయ విరజాయ నమో వరాయ ।। 58.42 ।।
బ్రహ్మాయనాయ త్రిదశాయనాయ లోకాధినాథాయ భవాపనాయ ।
నారాయణాయాత్మహితాయనాయ మహావరాహాయ నమస్కరోమి ।। 58.43 ।।
కూటస్థమవ్యక్తమచిన్త్యరూపం నారాయణం కారణమాదిదేవమ్ ।
యుగాన్తశేషం పురుషం పురాణం తం దేవదేవం శరణం ప్రపద్యే ।। 58.44 ।।
యోగేశ్వరం చారువిచిత్రమౌలిమ్ అజ్ఞేయమ్ అగ్ర్యం ప్రకృతేః పరస్థమ్ ।
క్షేత్రజ్ఞమాత్మప్రభవం వరేణ్యం తం వాసుదేవం శరణం ప్రపద్య ।। 58.45 ।।
అదృశ్యమవ్యక్తమచిన్త్యమవ్యయం మహర్షయో బ్రహ్మయం సనాతనమ్ ।
వదన్తి యం వై పురుషం సనాతనం తం దేవగుహ్యం శరణం ప్రపద్యే ।। 58.46 ।।
యదక్షరం బ్రహ్మ వదన్తి సర్వగం నిశమ్య యం మృత్యుముఖాత్ ప్రముచ్యతే ।
తమీశ్వరం తృప్తమనుత్తమైర్గుణైః పరాయణం విష్ణుముపైమి సాశ్వతమ్ ।। 58.47 ।।
కార్యం క్రియా కారణమప్రమేయం హిరణ్యబాహుం వరపద్మనాభమ్ ।
మహాబలం వేదనిధిం సురేశం వ3జామి విష్ణుం శరణం జనార్దనమ్ ।। 58.48 ।।
కిరీటకేయూరమహార్హనిష్కైర్మణ్యుత్తమాలఙ్కృతసర్వగాత్రమ్ ।
పీతామ్బరం కాఞ్చనభక్తిచిత్రం మాలాధరం కేశవమభ్యుపైమి ।। 58.49 ।।
భవోద్భవం వేదవిదాం పరిష్ఠం యోగాత్మనాం సాంఖ్యవిదాం వరిష్ఠమ్ ।
ఆదిత్యరుద్రాశ్వివసుప్రభావం ప్రభుం ప్రపద్యేऽచ్యుతమాత్మవన్తమ్ ।। 58.50 ।।
శ్రీవత్సాఙ్కం మహాదేవం దేవగుహ్యమనౌపమమ్ ।
ప్రపద్యే సూక్ష్మమచలం వరేణ్యమభయప్రదమ్ ।। 58.51 ।।
ప్రభవం సర్వభూతానాం నిర్గుణం పరమేశ్వరమ్ ।
ప్రపద్యే ముక్తసంగానాం యతీనాం పరమాం గతిమ్ ।। 58.52 ।।
భగవన్తం గుణాధ్యక్షమక్షరం పుష్కరేక్షణమ్ ।
శరణ్యం శరణం భక్త్యా ప్రపద్యే భక్తవత్సలమ్ ।। 58.53 ।।
త్రివిక్రమం త్రిలోకేశం సర్వేషాం ప్రపితామహమ్ ।
యోగాత్మానం మహాత్మానం ప్రపద్యేऽహం జనార్దనమ్ ।। 58.54 ।।
ఆదిదేవమజం శంభుం వ్యక్తావ్యక్తం సనాతనమ్ ।
నారాయణమణీయాంసం ప్రపద్యే బ్రాహ్మణప్రియమ్ ।। 58.55 ।।
నమో వరాయ దేవాయ నమః సర్వసహాయ చ ।
ప్రపద్యే దేవదేవేశమణీయాంసమణోః సదా ।। 58.56 ।।
ఏకాయ లోకత్త్వాయ పరతః పరమాత్మనే ।
నమః సహస్రశిరసే అనన్తాయ మహాత్మనే ।। 58.57 ।।
త్వామేవ పరమం దేవమృషయో వేదపారగాః ।
కీర్తయన్తి చ యం సర్వే బ్రహ్మాదీనాం పరాయణమ్ ।। 58.58 ।।
నమస్తే పుణ్డరీకాక్ష భక్తానామభయప్రద ।
సుబ్రహ్మణ్య నమస్తేऽస్తు త్రాహి మాం శరణాగతమ్ ।। 58.59 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
భక్తిం తస్యానుసంచిన్త్య నాగస్యమోఘసంభవః ।
ప్రీతిమానభవద్ విష్ణుః శఙ్ఖచక్రగదాధరః ।। 58.60 ।।
సాన్నిధ్యం కల్పయామాస తస్మిన్ సరసి కేశవః ।
గరుడస్థో జగత్స్వామీ లోకాధారస్తపోధనః ।। 58.61 ।।
గ్రాహగ్రస్తం గజేన్ద్రం తం తం చ గ్రాహం జలాశయాత్ ।
ఉజ్జహారాప్రమేయాత్మా తరసా మధుసూదనః ।। 58.62 ।।
స్థలస్థం దారయామాస గ్రాహం చక్రేణ మాధవః ।
మోక్షయామాస నాగేన్ద్రం పాశేభ్యః శరణాగతమ్ ।। 58.63 ।।
స హి దేవలశాపేన హూహూర్గన్ధర్వసత్తమః ।
గ్రాహత్వమగమత్ కృష్ణాద్ వధం ప్రాప్య దివం గతః ।। 58.64 ।।
గజోऽపి విష్ణునా స్పృష్టో జాతో దివ్యవపుః పుమాన్ ।
ఆపద్విక్తౌ యుగపద్ గజగన్ధర్వసత్తమౌ ।। 58.65 ।।
ప్రీతీమాన్ పుణ్డరీకాక్షః శరణాగతవత్సలః ।
అభవత్ త్వథ దేవేశస్తాభ్యాం చైవ ప్రపూజితః ।। 58.66 ।।
ఇదం చ భగవాన్ యోగీ గజేన్ద్రం శరణాగతమ్ ।
ప్రోవాచ మునిశార్దూల మధురం మధుసూదనః ।। 58. 67 ।।
శ్రీభగవానువాచ ।
యో మాం త్వాఞ్చ సరశ్చైవ గ్రాహస్య చ విదారణమ్ ।
గుల్మకీచకరేణూనాం రూపం మేరోః సుతస్య చ । ।
58.68 అశ్వత్థం భాస్కరం గఙ్గం నైమిషారణ్యమేవ చ ।
సంస్మరిష్యన్తి మనుజాః ప్రయతాః స్థిరబుద్ధయః ।। 58.69 ।।
కీర్తయిష్యన్తి భక్త్యా చ శ్రోష్యన్తి చ శుచివ్రతః ।
దుఃస్వప్నో నశ్యతే తేషాం సుస్వప్నశ్చ భవిష్యతి ।। 58.70 ।।
మాత్స్యం కౌర్మఞ్చ వారాహం వామనం తార్క్ష్యమేవ చ ।
నారసింహం చ నాగేన్ద్రం సృష్టిప్రలయకారకమ్ ।। 58.71 ।।
ఏతాని ప్రాతరుత్థాయ సంస్మరిష్యనతి యే నరాః ।
సర్వపాపైః ప్రముచ్యన్తే పుణ్యం లోకమవాప్నుయుః ।। 58.72 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఏవముక్త్వా హృషీకేశో గజేన్ద్రం గరుడధ్వజః ।
స్పర్శయామాస హస్తేన గజం గన్ధర్వమేవ చ ।। 58.73 ।।
తతో దివ్యవపుర్భత్వా గజేన్ద్రో మధుసూదనమ్ ।
జగామ శరణం విప్ర నారాయణపరాయమః ।। 58.74 ।।
తతో నారాయణః శ్రీమాన్ మోక్షయిత్వా గజోత్తమమ్ ।
పాపబనధాచ్చ శాపాచ్చ గ్రాహం చాద్భుతకర్మకృత్ ।। 58.75 ।।
ఋషిభిః స్తూయమానశ్చ దేవగుహ్యపరాయణైః ।
గతః స భగవాన్ విష్ణుర్దుర్విజ్ఞేయగతిః ప్రభుః ।। 58.76 ।।
గజేన్ద్రమోక్షణం దృష్ట్వా దేవాః శక్రపురోగమాః ।
వవన్దిరే మహాత్మానం ప్రభుం నారాయణం హరిమ్ ।। 58.77 ।।
మహర్షయశ్చారణాశ్చ దృష్ట్వా గజవిమోక్షణమ్ ।
విస్మయోత్ఫూల్లనయనాః సంస్తువన్తి జనార్దనమ్ ।। 58.78 ।।
ప్రజాపతిపతిర్బ్రహ్మా చక్రపాణివిచేష్టితమ్ ।
గజేన్ద్రమోక్షణం దృష్ట్వా ఇదం వచనమబ్రవీత్ ।। 58.79 ।।
య ఇదం శృణుయాన్తిత్యం ప్రాతరుత్థాయ మానవః ।
ప్రాప్నుయాత్ పరమాం సిద్ధిం దుఃస్వప్నస్తస్య నశ్యతి ।। 58.80 ।।
గజేన్ద్ర మోక్షణం పుణ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ।
కథితేన స్మృతేనాథ శ్రుతేన చ తపోధనః ।
గజేన్ద్రమోక్షణేనేహ సద్యః పాపాత్ ప్రముచ్యతే ।। 58.81 ।।
ఏతత్పవిత్రం పరమం సుపుణ్యం సంకీర్తనీయం చరితం మురారేః ।
యస్మిన్ కిలోక్తే బహుపాపబన్ధనాత్ లభ్యేత మోక్షో ద్విరదేన యద్వత్ ।। 58.82 ।।
అజం వరేణ్యం వరపద్మనాభం నారాయణం బ్రహ్మనిధిం సురేశమ్ ।
తం దేవగుహ్యం పురుషం పురాణం వన్దామ్యహం లోకపతిం వరేణ్యమ్ ।। 58.83 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఏతత్ తవోక్తం ప్రవరం స్తవానాం స్తవం మురారేర్వరనాగకీర్తనమ్ ।
యం కీర్త్య సంశ్రుత్య తథా విచిన్త్య పాపాపనోదం పురుషో లభేత ।। 58.84 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే అష్టపఞ్చాశోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION