విష్ణు సారస్వత స్తోత్రం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:24 pm

విష్ణు సారస్వత స్తోత్రం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 7:25 pm

యాభై తొమ్మిదవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
కశ్చిదాసీద్ ద్విజద్రోగ్ధా పిశునః క్షత్రియాధమః ।
పరపీడారుచిః క్షుద్రః స్వభావాదపి నిర్ఘృణః ।। 59.1 ।।
పర్యాసితాః దా తేన పితృదేవద్విజాతయః ।
స త్వాయుషి పరిక్షిణే జజ్ఞే ఘోరో నిశాచరః ।। 59.2 ।।
తేనైవ కర్మదోషేమ స్వేన పాపకృతాం వరః ।
క్రురైశ్చక్రే తతో వృత్తిం రాక్షసత్వాద్ విశేషతః ।। 59.3 ।।
తస్య పాపరతస్యైవం జగ్ముర్వర్షశతాని తు ।
తేనైవ కర్మదోషేణ నాన్యాం వృత్తిమరోచయత్ ।। 59.4 ।।
యం యం పశ్యతి సత్త్వం స తం తమాదాయ రాక్షసః ।
చఖాద రౌద్రకర్మాసౌ బాహుగోచరమాగతమ్ ।। 59.5 ।।
ఏవం తస్యాతిదుష్టస్య కుర్వతః ప్రాణినాం వధమ్ ।
జగామ చ మహాన్ కాలః పరిణామం తథా వయః ।। 59.6 ।।
స కదాచిత్ తపస్యన్తం దదర్శ సతరితస్తటే ।
మహాభాగమూర్ధ్వభుజం యథావత్సంయతేన్ద్రియమ్ ।। 59.7 ।।
అనయా రక్షయా బ్రహ్మన్ కృతరక్షం తపోనిధిమ్ ।
యోగాచార్యం శుచిం దక్షం వాసుదేవపరాయణమ్ ।। 59.8 ।।
విష్ణుః ప్రాచ్యాం స్తితశ్చక్రీ విషణుర్దక్షిణతో గదీ ।
ప్రతీచ్యాం శార్ఙ్గధృగ్విష్ణుర్విష్ణుః ఖడ్గీ మమోత్తరే ।। 59.9 ।।
హృషీకేశో వికోణేషు తచ్ఛిద్రేషు జనార్దనః ।
క్రోడరూపీ హరిర్భూమౌ నారసింహోऽమ్బరే మమ ।। 59.10 ।।
శ్రురాన్తమమలం చక్రం భ్రమత్యేతత్ సుదర్శనమ్ ।
అస్యాంశుమాలా దుష్ప్రేక్ష్యా హన్తుం ప్రేతనిశాచరాన్ ।। 59.11 ।।
గదా చేయం సహస్రార్చిరుద్వమన్ పావకో యథా ।
రక్షోభూతపిశాచానాం డాకినీనాం చ శాతనీ ।। 59.12 ।।
శార్ఙ్గం విస్ఫూర్జితం చైవ వాసుదేవస్య మద్రిపూన్ ।
తిర్యఙ్మనుష్యకూష్మాణ్డప్రేతాదీన్ హన్త్వశేషతః ।। 59.13 ।।
ఖడ్గధారాజ్వలజ్జ్యోత్స్నానిర్ధూతా యే మమాహితాః ।
తే యాన్తు సౌమ్యతాం సద్యో గరుడేనేవ పన్నగాః ।। 59.14 ।।
యే కూష్మాణ్డాస్తథా యక్షా దైత్యా యే చ నిశాచరాః ।
ప్రేతా వినాయకాః క్రూరా మనుష్యా జృమ్భకాః ఖగాః ।। 59.15 ।।
సింహాదయో యే పశవో దన్దశూకాశ్చ పన్నగాః ।
సర్వే భవన్తు మే సౌమ్యా విష్ణుచక్రరవాహతాః ।। 59.16 ।।
చిత్తవృత్తిహరా యే చ యే జనాః స్మృతీహారకాః ।
బలౌజసాం చ హర్తారశ్ఛాయావిధ్వంసకాశ్చ యే ।। 59.17 ।।
యే చోపభోగహర్తారో యే చ లక్షణనాశకాః ।
కూష్మాణ్డాస్తే ప్రణశ్యన్తు విష్ణుచక్రరవాహతాః ।। 59.18 ।।
బుద్ధిస్వాస్థ్యం మనఃస్వాస్థ్యం స్వాస్థమైన్ద్రియకం తథా ।
మమాస్తు దేవదేవస్య వాసుదేవస్య కీర్తనాత్ ।। 59.19 ।।
పృష్ఠే పురస్తాదథ దక్షిణోత్తరే వికోణతశ్చాస్తు నజార్దనో హరిః ।
తమీడ్యమీశానమనన్తమచ్యుతం జనార్దనం ప్రణిపతితో న సీదతి ।। 59.20 ।।
యథా పరం బ్రహ్మ హరిస్తథా పరం జగత్స్వరూపశ్చ స ఏవ కేశవః ।
ఋతేన తేనాచ్యుతనామకీర్తనాత్ప్రణాశమేతు త్రివిధం మమాసుభమ్ ।। 59.21 ।।
ఇత్యసావాత్మరక్షార్థం కృత్వా వై విష్ణుపఞ్జరమ్ ।
సంస్థితోऽసావపి బలీ రాక్షసః సముపాద్రవత్ ।। 59.22 ।।
తతో ద్విజనియుక్తాయాం రక్షాయాం రజనీచరః ।
నిర్ధూతవేగః సహసా తస్థౌ మాసచతుష్టయమ్ ।। 59.23 ।।
యావద్ ద్విజస్య దేవర్షే సమాప్తిర్వై సమాధితః ।
జాతే జప్యావసానేऽసౌ త దదర్శ నిశాచరమ్ ।। 59.24 ।।
దీనం హతబాలోత్సాహం కాన్దిశీకం హతౌజసమ్ ।
తం దృష్ట్వా కృపయావిష్టః సమాశ్వాస్య నిశాచరమ్ ।। 59.25 ।।
పప్రచ్ఛాగమనే హేతుం స చాచష్ట యథాతథమ్ ।
స్వభావమాత్మనో ద్రష్టుం రక్షయా తేజసః క్షితిమ్ ।। 59.26 ।।
కథయిత్వా చ తద్రక్షః కారణం వివిధం తతః ।
ప్రసీదేత్యబ్రవీద్ విప్రం నిర్విణ్ణాః స్వేన కర్మణా ।। 59.27 ।।
బహూని పాపాని మోక్షమిచ్ఛామి త్వత్ప్రసాదతః ।
కృతాః స్త్రియో మయా బహ్వ్యో విధవాః పుత్రవర్జితాః ।
అనాగసాం చ సత్త్వానామల్పకానాం క్షయః కృతః ।। 59.28 ।।
తస్మాత్ పాపాదహం మోక్షమిచ్ఛమి త్వత్ప్రసాదతః ।
పాపప్రశమనాయాలం కురు మే ధర్మదేశనమ్ ।। 59.29 ।।
పాపస్యాస్య క్షయరముపదేశం ప్రయచ్ఛ మే ।
తస్య తద్ వచనం శ్రుత్వా రాక్షసస్య ద్విజోత్తమః ।। 59.30 ।।
వచనం ప్రాహ ధర్మాత్మా హేతుమచ్చ సుభాషితమ్ ।
కథం క్రూరస్వభావస్య సతస్తవ నిశాచర ।
సహసైవ సమాయాతా జిజ్ఞాసా ధర్మవర్త్మని ।। 59.31 ।।
రాక్షస ఉవాచ ।
త్వాం వై సమాగతోऽస్మ్యద్య క్షిప్తోऽహం రక్షయా బలాత్ ।
తవ సంసర్గతో బ్రహ్మన్ జాతో నిర్వేద ఉత్తమః ।। 59.32 ।।
కా సా రక్షా న తాం వేద్మి వేద్మి నాస్యాః పరాయణమ్ ।
యస్యాః సంసర్గసాసాద్య నిర్వేదం ప్రాపితం పరమ్ ।। 59.33 ।।
త్వం కృపాం కురు ధర్మజ్ఞ మయ్యనుక్రోశమావహ ।
యథా పాపాపనోదో మే భవత్యార్య తథా కురు ।। 59.34 ।।
పులస్త్య ఉవాచ। ।
ఇత్యేవముక్తః స మునిస్తదా వై తేన రక్షసా ।
ప్రత్యువాచ మహాభాగో విమృశ్య సుచిరం మునిః ।। 59.35 ।।
ఋషిరువాచ। ।
యన్మమాహోపదేశార్థం నిర్విణ్ణాః స్వేన కర్మణా ।
యుక్తమేతద్ధి పాపానాం నివృత్తిరుపకారికా ।। 59.36 ।।
కరిష్యే యాతుధానానాం నత్వహం ధర్మదేశనమ్ ।
తాన్ సంపృచ్ఛ ద్విజాన్ సౌమ్య యే వై ప్రవచనే రతాః ।। 59.37 ।।
ఏవముక్త్వా యయౌ విప్రశ్చిన్తామాప స రాక్షసః ।
కథం పాపాపనోదః స్యాదితి చిన్తాకులేన్ద్రియః ।। 59.38 ।।
న చఖాద స సత్త్వాని క్షుధా సంబాధితోऽపి సన్ ।
షష్ఠే షష్ఠే తదా కాలే జన్తుమేకమభక్షయత్ ।। 59.39 ।।
స కదాచిత్క్షుధావిష్టః పర్యటన్ విపులే వనే ।
దదర్శాథ ఫలాహారమాగతం బ్రహ్మచారిణమ్ ।। 59.40 ।।
గృహీతో రక్షసా తేన స తదా మునిదారకః ।
నిరాశో జీవితే ప్రాహ సామపూర్వం నిశాచరమ్ ।। 59.41 ।।
బ్రాహ్మణ ఉవాచ ।
భో భద్ర బ్రూహి యత్ కార్యం గృహీతో యేన హేతునా ।
తదనుబ్రూహి భద్రం తే అయమస్మ్యనుశాధి మామ్ ।। 59.42 ।।
రాక్షస ఉవాచ ।
షష్ఠే కాలే త్వమాహారః క్షుధితస్య సమాగతః ।
నిఃశ్రీకస్యాతిపాపస్య నిర్ఘృణస్య ద్విజద్రుహః ।। 59.43 ।।
బ్రాహ్మణ ఉవాచ ।
యద్యవశ్యం త్వయా చాహం భక్షితవ్యో నిశాచర ।
ఆయాస్యామి తవాద్యైవ నివేద్య గురవే ఫలమ్ ।। 59.44 ।।
గుర్వర్థమేతదాగత్య యత్ఫలగ్రహణం కృతమ్ ।
మమాత్ర నిష్ఠా ప్రాప్తస్య ఫలాని వినివేదితుమ్ ।। 59.45 ।।
స త్వం ముహూర్తమాత్రం మామత్రైవం ప్రతిపాలయ ।
నివేద్య గురవే యావదిహాగచ్ఛామ్యహం ఫలమ్ ।। 59.46 ।।
రాక్షస ఉవాచ। ।
షష్ఠే కాలే న మే బ్రహ్మన్ కశ్చిద్ గ్రహణమాగతః ।
ప్రతిముచ్యేత దేవోऽపి ఇతి మే పాపాజీవికా ।। 59.47 ।।
ఏక ఏవాత్ర మోక్షస్య తవ హేతుః శృణుష్వ తత్ ।
ముఞ్చామ్యహమసందిగ్ధం యది తత్కురుతే భవాన్ ।। 59.48 ।।
బ్రాహ్మణ ఉవాచ ।
గురోర్యన్న విరోధాయ యన్న ధర్మోపరోధకమ్ ।
తత్కరిష్యామ్యహం రక్షో యన్న వ్రతహరం మమ ।। 59.49 ।।
రాక్షస ఉవాచ ।
మయా నిసర్గతో బ్రహ్మన్ జాతిదోషాద్ విశేషతః ।
నిర్వివేకేన చిత్తేన పాపకర్మ సదా కృతమ్ ।। 59.50 ।।
ఆబాల్యాన్మమ పాపేషు న ధర్మేషు రతం మనః ।
తత్పాపాసంక్షయాన్మోక్షం ప్రాప్నుయాం యేన తద్ వద ।। 59.51 ।।
యాని పాపాని కర్మాణి బాలత్వాచ్చరితాని చ ।
దుష్టాం యోనిమిమాం ప్రాప్య తన్ముక్తిం కథయ ద్విజ ।। 59.52 ।।
యద్యేతద్ ద్విజపుత్ర త్వం సమాఖ్యాస్యస్యశేషతః ।
తతః క్షుధార్తాన్మత్తస్త్వం నియతం మోక్షమాప్స్యసి ।। 59.53 ।।
న చేత్ తత్పాపశీలోऽహమత్యర్థం క్షుత్పిపాసితః ।
షష్ఠే కాలే నృశంసాత్మా భక్షయిష్యామి నిర్ఘృణః ।। 59.54 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఏవముక్తో మునిసుతస్తేన ఘోరేమ రక్షసా ।
చిన్తామవాప మహతీమశక్తస్తదుదీరణే ।। 59.55 ।।
స విమృశ్య చిరం విప్రః శరణం జాతవేదసమ్ ।
జగామ జ్ఞానదానాయ సంశయం పరమం గతః ।। 59.56 ।।
యది శుశ్రుషితో వహ్నిర్గురుశుశ్రూషణాదను ।
వ్రతాని వా సుచీర్ణాని సప్తార్చిః పాతు మాం తతః ।। 59.57 ।।
న మాతరం న పితరం గౌరవేణ యథా గురుమ్ ।
సర్వదైవావగచ్ఛామి తథా మాం పాతు పావకః ।। 59.58 ।।
యథా గురుం న మనసా కర్మణా వచసాపి వా ।
అవజానామ్యహం తేన పాతు సత్యేన పావకః ।। 59.59 ।।
ఇత్యేవం మనసా సత్యాన్ కుర్వతః శపథాన్ పునః ।
సప్తర్చిషా సమాదిష్టా ప్రాదురాసీత్ సరస్వతీ ।। 59.60 ।।
సా ప్రోవాచ ద్విజసుతం రాక్షసగ్రహణాకులమ్ ।
మా భైర్ద్విజసుతాహం త్వాం మోక్షయిష్యామి సంకటాత్ ।। 59.61 ।।
యదస్య రక్షసః శ్రేయో జిహ్వాగ్రే సంస్థితా తవ ।
తత్ సర్వం కథయిష్యామి తతో మోక్షమవాప్స్యసి ।। 59.62 ।।
అదృశ్యా రక్షసా తేన ప్రోక్త్వేత్థం సా సరస్వతీ ।
అదర్శానం గతా సోऽపి ద్విజః ప్రాహ నిశాచరమ్ ।। 59.63 ।।
బ్రాహ్మణ ఉవాచ ।
శ్రుయతాం తవ యచ్ఛ్రేయస్తథాన్యేషాం చ పాపినామ్ ।
సమస్తపాపశుద్ధ్యర్థం పుణ్యోపచయదం చ యత్ ।। 59.64 ।।
ప్రాతరుత్థాయ జప్తవ్యం మధ్యాహ్నేऽహ్నక్షయేऽపి వా ।
అసంశయం సదా జప్యో జపతాం పుష్టిశాన్తిదః ।। 59.65 ।।
ఓం హరిం కుష్ణం హృషీకేశం వాసుదేవం జనార్దనమ్ ।
ప్రణతోऽస్మి జగన్నాథం స మే పాపం వ్యపోహతు ।। 59.66 ।।
చరాచరసురుం నాథం గోవిన్దం శేషశాయినమ్ ।
ప్రణతోऽస్మి పరం దేవం స మే పాపం వ్యపోహతు ।। 59.67 ।।
శఙ్ఖినం చక్రిణం శార్ఙ్గధారిణం స్రగ్ధరం పరమ్ ।
ప్రణతోऽస్మి పతిం లక్ష్మ్యాః స మే పాపం వ్యపోహతు ।। 59.68 ।।
దామోదరముదారాక్షం పుణ్డరీకాక్షమచ్యుతమ్ ।
ప్రణతోऽస్మి స్తుతం స్తుత్యైః స మే పాపం వ్యపోహతు ।। 59.69 ।।
నారాయణం నరం శౌరిం మాధవం మధుసూదనమ్ ।
ప్రణతోऽస్మి ధరాధారం స మే పాపం వ్యపోహతు ।। 59.70 ।।
కేశవం చన్ద్రసూర్యాక్షం కంసకేశినిషూదనమ్ ।
ప్రణతోऽస్మి మహాబాహుం స మే పాపం వ్యపోహతు ।। 59.71 ।।
శ్రీవత్సవక్షసం శ్రీశం శ్రీధరం శ్రీనికేతనమ్ ।
ప్రణతోऽస్మి శ్రియః కాన్తం స మే పాపం వ్యపోహతు ।। 59.72 ।।
యమీశం సర్వభూతానాం ధ్యాయన్తి యతయోऽక్షరమ్ ।
వాసుదేవమనిర్దేశ్యం తమస్మి శరణం గతః ।। 59.73 ।।
సమస్తాలమ్బనేభ్యో యం వ్యావృత్త్య మనసో గతిమ్ ।
ధ్యాయన్తి వాసుదేవాఖ్యం తమస్మి శరణం గతః ।। 59.74 ।।
సర్వగం సర్వభూతం చ సర్వస్యాధారమీశ్వరమ్ ।
వాసుదేవం పరం బ్రహ్మ తమస్మి శరణం గతః ।। 59.75 ।।
పరమాత్మానమవ్యక్తం యం ప్రయాన్తి సుమేధసః ।
కర్మక్షయేऽక్షయం దేవం తమస్మి శరణం గతః ।। 59.76 ।।
పుణ్యపాపవినిర్ముక్తా యం ప్రవిశ్య పునర్భవమ్ ।
న యోగినః ప్రాప్నువన్తి తమస్మి శరణం గతః ।। 59.77 ।।
బ్రహ్మ భూత్వా జగత్ సర్వం సదేవాసురమానుషమ్ ।
యః సృజత్యచ్యుతో దేవస్తమస్మి శరణం గతః ।। 59.78 ।।
బ్రహ్మత్వే యస్య వక్త్రేభ్యశ్చతుర్వేదమయం వపుః ।
ప్రభుః పురాతనో జజ్ఞే తమస్మి శరణం గతః ।। 59.79 ।।
బ్రహ్మరూపధరం దేవం జగద్యోని జనార్దనమ్ ।
స్రష్టృత్వే సంస్థితం సృష్టౌ ప్రణతోऽస్మి సనాతనమ్ ।। 59.80 ।।
స్రష్టా భూత్వా స్థితో యోగీ స్థితావసురసూదనః ।
తమాదిపురుషం విష్ణుం ప్రమతోऽస్మి జనార్దనమ్ ।। 59.81 ।।
ధృతా మహీ హతా దైత్యాః పరిత్రాతాస్తథా సురాః ।
యేన తం విష్ణుమాద్యేశం ప్రణతోऽస్మి జనార్దనమ్ ।। 59.82 ।।
యజ్ఞైర్యజన్తి యం విప్రా యజ్ఞేశం యజ్ఞభావనమ్ ।
తం యజ్ఞపురుషం విష్ణుం ప్రణతోऽస్మి సనాతనమ్ ।। 59.83 ।।
పాతాలవీథీభూతాను తథా లోకాన్ నిహన్తి యః ।
తమన్తపురుషం రుద్రం ప్రణతోऽస్మి సనాతనమ్ ।। 59.84 ।।
సంభక్షయిత్వా సకలం యథాసృష్టమిదం జగత్ ।
యో వై నృత్యతి రుద్రాత్మా ప్రణతోऽస్మి జనార్దనమ్ ।। 59.85 ।।
సురాసురాః పితృగణాః యక్షగన్ధర్వరాక్షసాః ।
సంభూతా యస్య దేవస్య సర్వగం తం నమామ్యహమ్ ।। 59.86 ।।
సమస్తదేవాః సకలా మనుష్యాణాం చ జాతయః ।
యస్యాంశభూతా దేవస్య సర్వగం తం నతోऽస్మయహమ్ ।। 59.87 ।।
వృక్షగుల్మాదయో యస్య తథా పశుమృగాదయః ।
ఏకాంశభూతా దేవస్య సర్వగం తం నమామ్యహమ్ ।। 59.88 ।।
యస్మాన్నాన్యత్ పరం కిఞ్చిద్ యస్మిన్ సర్వం మహాత్మని ।
యః సర్వమధ్యగోऽనన్తః సర్వగం తం నమామ్యహమ్ ।। 59.89 ।।
యథా సర్వేషు భూతేషు గూఢోऽగ్నిరివ దారుషు ।
విష్ణురేవం తథా పాపం మమాశేషం ప్రణశ్యతు ।। 59.90 ।।
యథా విష్ణుమయం సర్వం బ్రహ్మది సచరాచరమ్ ।
యచ్చ జ్ఞానపరిచ్ఛేద్యం పాపం నశ్యతు మే తథా ।। 59.91 ।।
శుభశుభాని కర్మాణి రజఃసత్త్వతమాంసి చ ।
అనేకజన్మకర్మోత్థం పాపం నశ్యతు మే తథా ।। 59.92 ।।
యన్నిశాయాం చ యత్ప్రాతర్యన్మధ్యాహ్నాపరాహ్ణయోః ।
సంధ్యయోశ్చ కృతం పాపం కర్మణా మనసా గిరా ।। 59.93 ।।
యత్ తిష్ఠతా యద్ వ్రజతా యచ్చ శయ్యాగతేన మే ।
కృతం యదశుభం కర్మ కాయేన మనసా గిరా ।। 59.94 ।।
అజ్ఞానతో జ్ఞానతో వా మదాచ్చలితమానసైః ।
తత్ క్షిప్రం విలయం యాతు వాసుదేవస్య కీర్తనాత్ ।। 59.95 ।।
పరదారపరద్రవ్యవాఞ్ఛాద్రోహోద్భవం చ యత్ ।
పరపీడోద్భవాం నిన్దాం కుర్వతా యన్మహాత్మనామ్ ।। 59.96 ।।
యచ్చ భోజ్యే తథా పేయే భక్ష్యే చోష్యే విలేహనే ।
తద్ యాతు విలయం తోయే యథా లవణభాజనమ్ ।। 59.97 ।।
యద్ బాల్యే యచ్చ కౌమారే యత్ పాపం యౌవనే మమ ।
వయఃపరిణతౌ యచ్చ యచ్చ జన్మాతరే కృతమ్ ।। 59.98 ।।
తన్నారాయణ గోవిన్ద హరికృష్ణేశ కీర్తనాత్ ।
ప్రయాతు విలయం తోయే యథా లవణభాజనమ్ ।। 59.99 ।।
విష్ణవే వాసుదేవాయ హరయే కేశవాయ చ ।
జనార్దనాయ కృష్ణాయ నమో భూయో నమో నమః ।। 59.100 ।।
భవిష్యన్నరకఘ్నాయ నమః కంసవిఘాతినే ।
అరిష్టకేశిచణూరదేవారిక్షయిణే నమః ।। 59.101 ।।
కోऽన్యో బలేర్వఞ్చయితా త్వామృతే వై భవిష్యతి ।
కోऽన్యో నాశయతి బలాద్ దర్పం హైహయభూపతేః ।। 59.102 ।।
కః కరిష్యత్యథాన్యో వై సాగరే సేతుబన్ధనమ్ ।
వధిష్యతి దశగ్రీవం కః సామాత్యపురఃసరమ్ ।। 59.103 ।।
కస్త్వామృతేऽన్యో నన్దస్య గోకులే రతిమేష్యతి ।
ప్రలమ్బపూతనాదీనాం త్వామృతే మధుసూదన ।
నిహన్తాప్యథబా శాస్తా దేవదేవ భవిష్యతి ।। 59.104 ।।
జపన్నేవం నరః పుణ్యం వైష్ణవం ధర్మముత్తమమ్ ।
ఇష్టానిష్టప్రసంగేభ్యో జ్ఞానతోऽజ్ఞానతోऽపి వా ।। 59.105 ।।
కృతం తేన తు యత్ పాపం సప్తజన్మాన్తరాణి వై ।
మహాపాతకసంజ్ఞం వా తథా చైవోపపాతకమ్ ।। 59.106 ।।
జజ్ఞాదీని చ పుణ్యాని జపహోమవ్రతాని చ ।
నాశయేద్ యోగినాం సర్వమామపాత్రమివామ్భసి ।। 59.107 ।।
నరః సంవత్సరం పూర్ణం తిలపాత్రాణి షోడశ ।
అహన్యహని యో దద్యాత్ పఠత్యేతచ్చ తత్సమమ్ ।। 59.108 ।।
అవిలుప్తబ్రహ్మచర్యం సంప్రాప్య స్మరణం హరేః ।
విష్ణులోకమవాప్నోతి సత్యమేతన్మయోదితమ్ ।। 59.109 ।।
యథైతత్ స్తయముక్తం మే న హ్యల్పమపి మే మృషా ।
రాక్షసస్త్రస్తసర్వాఙ్గం తథా మామేష ముఞ్చతు ।। 59.110 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఏవముచ్చారితే తేన ముక్తో విప్రస్తు రక్షసా ।
అకామేన ద్విజో భూయస్తమాహ రజనీచరమ్ ।। 59.111 ।।
బ్రహ్మణ ఉవాచ ।
ఏతద్ భద్ర మయా ఖ్యాతం తవ పాతకనాశనమ్ ।
విష్ణోః సారస్వతం స్తోత్రం యజ్జగాద సరస్వతీ ।। 59.112 ।।
హుతాశనేన ప్రహితా మమ జిహ్వాగ్రసంస్థితా ।
జగాదైనం స్తవం విష్ణోః సర్వేషాం చోపశాన్తిదమ్ ।। 59.113 ।।
అనేనైవ జగన్నాథం త్వమారాధయ కేసవమ్ ।
తతః శాపాపనోదం తు స్తుతే లప్స్యసి కేశవే ।। 59.114 ।।
అహర్నిశం హృషీకేశం స్తవేనానేన రాక్షస ।
స్తుహి భక్తిం దృఢాం కృత్వా తతః పాపాద్ విమోక్ష్యసే ।। 59.115 ।।
స్తుతో హి సర్వపాపాని నాశయిష్యత్యసంశయమ్ ।
స్తుతో హి భక్త్యా నౄణాం వై సర్వపాపహరో హరిః ।। 59.116 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
తతః ప్రణమ్య తం విప్రం ప్రసాద్య స నిశాచరః ।
తదైవ తపసే శ్రీమాన్ శాలగ్రామమగాద్ వశీ ।। 59.117 ।।
అహర్నిశం స ఏవైనం జపన్ సారస్వతం స్తవమ్ ।
దేవక్రియారతిర్భూత్వా తపస్తేపే నిశాచరః ।। 59.118 ।।
సమారాధ్య జగన్నాథం స తత్ర పురషోత్తమమ్ ।
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణులోకమవాప్తవాన్ ।। 59.119 ।।
ఏతత్ తే కథితం బ్రహ్మన్ విష్ణోః సారస్వతం స్తవమ్ ।
విప్రవక్త్రస్థయా సమ్యక్సరస్వత్యా సమీరితమ్ ।। 59.120 ।।
య ఏతత్ పరమం స్తోత్రం వాసుదేవస్య మానవః ।
పఠష్యతి స సర్వేభ్యః పాపేభ్యో మోక్షమాప్స్యతి ।। 59.121 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే ఏకోనషష్టితమోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION