సర్వ పాప ప్రమోచన స్తోత్రం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:23 pm

సర్వ పాప ప్రమోచన స్తోత్రం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 7:29 pm

అరవయ్యవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
నమస్తేऽస్తు జగన్నాథ దేవదేవం నమోऽస్తు తే ।
వాసుదేవ నమస్తేऽస్తు బహురూప నమోऽస్తు తే ।। 60.1 ।।
ఏకశృఙ్గ నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం వృషాకపే ।
శ్రీనివాస నమస్తేऽస్తు నమస్తే భూతభావన ।। 60.2 ।।
విష్వక్సేన నమస్తుభ్యం నారాయణ నమోऽస్తు తే ।
ధ్రువధ్వజ నమస్తోऽస్తు సత్యధ్వజ నమోऽస్తు తే ।। 60.3 ।।
యజ్ఞధ్వజ నమస్తుభ్యం ధర్మధ్వజ నమోऽస్తు తే ।
తాలధ్వజ నమస్తేऽస్తు నమస్తే గరుహధ్వజ ।। 60.4 ।।
వరేణ్య విష్ణో వైకుణ్ఠ నమస్తే పురుషోత్తమ ।
నమో జయన్త విజయ జయానన్త పరాజిత ।। 60.5 ।।
కృతావర్తద మహావర్త మహాదేవ నమోऽస్తు తే ।
అనాద్యాద్యన్త మధ్యాన్త నమస్తే పద్మజప్రియ ।। 60.6 ।।
పురఞ్జయ నమస్తుభ్యం శత్రుఞ్జయ నమోऽస్తు తే ।
శుభఞ్జయ నమస్తేऽస్తు నమస్తేऽస్తు ధనఞ్జయ ।। 60.7 ।।
సృష్టిగర్భ నమస్తుభ్యం శుచిశ్రవః వృథుశ్రవః ।
నమో హిరణ్యగర్భాయ పద్మగర్భాయ తే నమః ।। 60.8 ।।
నమః కమలనేత్రాయ కాలనేత్రాయ తే నమః ।
కాలనాభ నమస్తుభ్యం మహానాభ నమో నమః ।। 60.9 ।।
వృష్టిమూల మహామూల మూలావాస నమోऽస్తు తే ।
ధర్మావాస జలావాస శ్రీనివాస నమోऽస్తు తే ।। 60.10 ।।
ధర్మాధ్యక్ష ప్రజాధ్యక్ష లోకాధ్యక్ష నమో నమః ।
సేనాధ్యక్ష నమస్తుభ్యం కాలాధ్యక్ష నమో నమః ।। 60.11 ।।
గదాధర శ్రుతిధర చక్రధారిన్ శ్రియో ధర ।
వనమాలాధర హరే నమస్తే ధరణీధర ।। 60.12 ।।
ఆర్చిషేణ మహాసేన నమస్తేऽస్తు పురుష్టుత ।
వహుకల్ప మహాకల్ప నమస్తే కల్పనాముఖ ।। 60.13 ।।
సర్వాత్మన్ సర్వగ విభో విరిఞ్చే శ్వేత కేశవ ।
నీల రక్త మహానీల అనిరుద్ధ నమోऽస్తు తే ।। 60.14 ।।
ద్వాదశాత్మక కాలాత్మన్ సామాత్మన్ పరమాత్మక ।
వ్యోమకాత్మక సుబ్రహ్మన్ భూతాత్మక నమోऽస్తు తే ।। 60.15 ।।
హరికేశ మహాకేశ గుడాకేశ నమోऽస్తు తే ।
ముఞ్జకేశ హృషీకేశ సర్వనాథ మనోऽస్తు తే ।। 60.16 ।।
సుక్ష్మ స్థూల మహాస్థూల మహాసూక్ష్మ శుభఙ్కర ।
శ్వేతపీతామ్బరధర నీలవాస నమోऽస్తు తే ।। 60.17 ।।
కుశేశయ నమస్తేऽస్తు సీరధ్వజ నజార్ధన ।
గోవిన్ద ప్రీతికర్తా చ హంస పీతామ్బరప్రియ ।। 60.18 ।।
అధోక్షజ నమస్తుభ్యం సీరధ్వజ జనార్దన ।
వామనాయ నమస్తేऽస్తు నమస్తే మధుసూదన ।। 60.19 ।।
సహస్రశీర్షాయ నమో బ్రహ్మశీర్షాయ తే నమః ।
నమః సహస్రనేత్రాయ సోమసూర్యానలేక్షమ ।
।। 60.20 ।।
నమశ్చాథర్వశిరసే మహాశీర్షాయ తే నమః ।
నమస్తే ధర్మనేత్రాయ మహానేత్రాయ తే నమః ।। 60.21 ।।
నమః సహస్రపాదాయ సహస్రభుజమన్యవే ।
నమో యజ్ఞవరాహాయ మహారూపాయ తే నమః ।। 60.22 ।।
నమస్తే విశ్వదేవాయ విశ్వాత్మన్ విశ్వసంభవ ।
విశ్వరూప నమస్తేऽస్తు త్వత్తో విశ్వమభూదిదమ్ ।। 60.23 ।।
న్యగ్రోధస్తవం మహాశాఖస్త్వం మూలకుసుమార్చితః ।
స్కన్ధపత్రాఙ్కురలతాపల్లవాయ నమోऽస్తు తే ।। 60.24 ।।
మూలం తే బ్రాహ్మణా బ్రహ్మన్ స్కన్ధస్తే క్షత్రియోర్దిశః ।
నాభ్యా హ్యభూదన్తరిక్షం శశాఙ్కో మనసస్తవ ।। 60.25 ।।
బ్రాహ్మణాః సాగ్నయో వక్త్రాః దేర్దణ్డాః సాయుధా నృపాః ।
పార్శ్వాద్ విశశ్చేరుయుగాజ్జాతాః శూద్రాశ్చ పాదతః ।। 60.26 ।।
నేత్రాద్ భానురభూత్ తుభ్యం పద్భ్యాం భూః శ్రోత్రయోర్దిశః ।
నాభ్యా హ్యభూదన్తరిక్షం శశాఙ్కో మనసస్తవ ।। 60.27 ।।
ప్రాణాద్ వాయుః సమభవత్ కామాద్ బ్రహ్మా పితామహః ।
క్రోధాత్ త్రినయనో రుద్రః శీర్ష్ణోః ద్యౌః సమవర్తత ।। 60.28 ।।
ఇన్ద్రాగ్నీ వదనాత్ తుభ్యం పశవో మలసంభవాః ।
ఓషధ్యో రోమసంభూతా విరాజస్త్వం నమోऽస్తు తే ।। 60.29 ।।
పుష్పహాస నమస్తేऽస్తు మహాహాస నమోऽస్తు తే ।
ఓఙ్కారస్త్వం వషట్కారో వౌషట్ త్వం చ స్వధా సుధా ।। 60.30 ।।
స్వాహాకార నమస్తుభ్యం హన్తకార నమోऽస్తు తే ।
సర్వాకార నిరాకార వేదాకార నమోऽస్తు తే ।। 60.31 ।।
త్వం హి వేదమయో దేవః సర్వదేవమయస్తథా ।
సర్వతీర్థమయశ్చైవ సర్వయజ్ఞమయస్తథా ।। 60.32 ।।
నమస్తే యజ్ఞపురుష యజ్ఞభాగభుజే నమః ।
నమః సహస్రధారాయ శతధారాయ తే నమః ।। 60.33 ।।
భీర్భువఃస్వఃస్వరూపాయ గోదాయామృతదాయినే ।
సువర్ణబ్రహ్మదాత్రే చ సర్వదాత్రే చ తే నమః ।। 60.34 ।।
బ్రహ్మేశాయ నమస్తుభ్యం బ్రహ్మాదే బ్రహ్మరూపధృక్ ।
పరబ్రహ్మ నమస్తేऽస్తు శబ్దబ్రహ్మ నమోऽస్తు తే ।। 60.35 ।।
విద్యాస్త్వం వేద్యరూపస్త్వం వేదనీయస్త్వమేవ చ ।
బుద్ధిస్త్వమపి బోధ్యశ్చ బోధస్త్వం చ నమోऽస్తు తే ।। 60.36 ।।
హోతా హోమశ్చ హవ్యం చ హూయమానశ్చహవ్యావాట్ ।
పాతా పోతా చ పుతశ్చ పావనీయశ్చ ఓం నమః ।। 60.37 ।।
హన్తా చ హన్యమానశ్ చ హ్రిమాణస్త్వమేవ చ ।
హర్త్తా నేతా చ నీతిశ్చ పూజ్యోऽగ్ర్యో విశ్వధార్యసి ।। 60.38 ।।
స్రుక్స్రువౌ పరధామాసి కపాలోలూఖలోऽరణిః ।
యజ్ఞపాత్రాణేయస్త్వమేకధా బహుధా త్రిధా ।। 60.39 ।।
యజ్ఞస్త్వం యజమానస్త్వమీడ్యస్త్వమసి యాజకః ।
జ్ఞాతా జ్ఞేయస్తథా జ్ఞానం ధ్యేయో ధ్యాతాసి చేశ్వర ।। 60.40 ।।
ధ్యానయోగశ్చ యోగీ చ గతిర్మోక్షో ధృతిః సుఖమ్ ।
యోగాఙ్గాని త్వమీశానః సర్వగస్త్వం నమోऽస్తు తే ।। 60.41 ।।
బ్రహ్మ హోతా తథోద్గాతా సామ యూపోऽత దక్షిణా ।
దీక్షా త్వం త్వం పురోడాశస్త్వం పశుః పశువాహ్యసి ।। 60.42 ।।
గుహ్యో ధాతా చ పరమః శివో నారాయణస్తథా ।
మహాజనో నిరయనః సహస్రార్కేన్దురూపవాన్ ।। 60.43 ।।
ద్వాదశారోऽథ షణ్ణాభిస్త్రివ్యూహో ద్వియుగస్తథా ।
కాలచక్రో భవానీశో నమస్తే పురుషోత్తమః ।। 60.44 ।।
పరాక్రమో విక్రమస్త్వం హయగ్రీవో హరీశ్వరః ।
నరేశ్వరోऽథ బ్రహ్మేశః సూర్యేశస్త్వం నమోऽస్తు తే ।। 60.45 ।।
అశ్వవక్త్రో మహామేధాః శంభుః శక్రః ప్రభఞ్జనః ।
మిత్రావరుణమూర్తిస్త్వమమూర్తిరనఘః పరః ।। 60.46 ।।
ప్రాగ్వంశకాయో భూతాదిర్మహాభూతోऽచ్యుతో ద్విజః ।
త్వమూర్ధ్వకర్త్తా ఊర్ధ్వశ్ చ ఊర్ధ్వరేతా నమోऽస్తు తే ।। 60.47 ।।
మహాపాతకహా త్వం చ ఉపపాతకహా తథా ।
అనీశః సర్వపాపేభ్యస్త్వామహం శరణం గతః ।। 60.48 ।।
ఇత్యేతత్ పరమం స్తోత్రం సర్వపాపప్రమోచనమ్ ।
మహేశ్వరేణ కథితం వారాణస్యాం పురా మునే ।। 60.49 ।।
కేశవస్యాగ్రతో గత్వా స్నాత్వా తీర్థే సితోదకే ।
ఉపశాన్తస్తథా జాతో రుద్రః పాపవశాత్ తతః ।। 60.50 ।।
ఏతత్ పవిత్రం త్రిపురధ్నభాషితం పఠన్ నరో విష్ణుపరో మహర్షే ।
విముక్తపాపో హ్యుపశాన్తమూర్తి సంపూజ్యతే దేవవరైః ప్రసిద్ధైః ।। 60.51 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే షష్ఠితమోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION