పాప శమన స్తోత్రం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:08 am

పాప శమన స్తోత్రం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 7:31 pm

అరవై ఒకటవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
ద్వితీయం పాపశమనం స్తవం వక్ష్యామి తే మునే ।
యేన సమ్యగధీతేన పాపం నాశం తు గచ్చతి ।। 61.1 ।।
మత్స్యం నమస్యే దేవేశం కూర్మం గోవిన్దమేవ చ ।
హయశీర్షం నమస్తేऽహం భవం విష్ణుం త్రివిక్రమమ్ ।। 61.2 ।।
నమస్యే మాధవేశానౌ హృషీకశకుమారిణౌ ।
నారాయణం నమస్యేऽహం నమస్యే గరుడాసనమ్ ।। 61.3 ।।
ఊర్ధ్వకేశం నృసిహం చ రుపధారం కురుధ్వజమ్ ।
కామపాలమఖణ్డం చ నమస్యే బ్రాహ్మణప్రియమ్ ।। 61.4 ।।
అజితం విశ్వకర్మాణం పుణ్డరీకం ద్విజప్రియమ్ ।
హంసం శంభుం నమస్యే చ బ్రహ్మాణం సప్రజాపతిమ్ ।। 61.5 ।।
నమస్యే శూలబాహుం చ దేవం చక్రధరం తథా ।
శివం విష్ణుం సువర్ణాక్షం గోపతిం పీతవాససమ్ ।। 61.6 ।।
నమస్యే చ గదాపాణిం నమస్యే చ కుశోశయమ్ ।
అర్ధనారీశ్వరం దేవం నమస్యే పాపనాశనమ్ ।। 61.7 ।।
గోపాలం చ సైవకుణ్ఠం నమస్యే చాపరాజితమ్ ।
నమస్యే విశ్వరూపం చ సౌగన్ధిం సర్వదాశివమ్ ।। 61.8 ।।
పాఞ్చాలికం హయగ్రీవం స్వయమ్భువమమరేశ్వరమ్ ।
నమస్యే పుష్కరాక్షం చ పయోగన్ధిం చ కేశవమ్ ।। 61.9 ।।
అవిముక్తం చ లోలం చ జ్యేష్ఠేయం మధ్యమం తథా ।
ఉపశాన్తం తమస్యేऽహం మార్కణ్డేయం సజమ్బుకమ్ ।। 61.10 ।।
నమస్యే పద్మకిరణం నమస్యే వడవాముఖమ్ ।
కార్త్తికేయం నమస్యేऽహం బాహ్లీకం శిఖినం తథా ।। 61.11 ।।
నమస్యే స్థాణుమనఘం నమస్యే వనమాలినమ్ ।
నమస్యే లాఙ్గలీశం చ నమస్యేऽహం శ్రియః పతిమ్ ।। 61.12 ।।
నమస్యే చ త్రినయనం నమస్యే హవ్యవాహనమ్ ।
నమస్యే చ త్రిసౌవర్ణం నమస్యే శశిభూషణమ్ ।। 61.13 ।।
త్రిణాచికేతం బ్రహ్మేశం నమస్యే శశిభూషణమ్ ।
కపర్దినం నమస్యే చ సర్వామయవినాశనమ్ ।। 61.14 ।।
నమస్యే శశినం సూర్యం ధ్రువం రౌద్రం మహౌజసమ్ ।
పద్మనాభం హిరణ్యాక్షం నమస్యే స్కన్దమవ్యయమ్ ।। 61.15 ।।
నమస్యే భీమహంసౌ చ నమస్యే హాటకేశ్వరమ్ ।
సదా హంసం నమస్యే చ నమస్యే ప్రామతర్పణమ్ ।। 61.16 ।।
నమస్యే రుక్మకవచం మహాయోగినమీశ్వరమ్ ।
నమస్యే శ్రీనివాసం చ నమస్యే పురుషోత్తమమ్ ।। 61.17 ।।
నమస్యే చ చతుర్బాహుం నమస్యే వసుధాధిపమ్ ।
వనస్పతిం పశుపతిం నమస్యే ప్రభుమవ్యయామ్ ।। 61.18 ।।
శ్రీకణ్ఠం వాసుదేవం నీలకణ్ఠం సదణ్డినమ్ ।
నమస్యే సర్వమనఘం గౌరీశం నకులీస్వరమ్ ।। 61.19 ।।
మనోహరం కృష్ణకేశం నమస్యే చక్రపాణినమ్ ।
యశోధరం మహాబాహుం నమస్యే చ కుశప్రియమ్ ।। 61.20 ।।
భూధరం ఛాదితగదం సునేత్రం శూలశఙ్ఖినమ్ ।
భద్రాక్షం వీరభద్రం చ నమస్యే శఙ్కుకర్ణికమ్ ।। 61.21 ।।
వషధ్వజం మహేశం చ విశ్వామిత్రం శశిప్రభమ్ ।
ఉపేన్ద్ర చైవ గోవిన్దం నమస్తే పఙ్కజప్రియమ్ ।। 61.22 ।।
సహస్రశిర్సం దేవం నమస్యే కున్దమాలినమ్ ।
కాలాగ్నిం రుద్రదేవేశం నమస్యే కృత్తివాససమ్ ।। 61.23 ।।
నమస్యే ఛాగలేశం చ నమస్యే పఙ్కజాసనమ్ ।
సహస్రాక్షం కోకనదం నమస్యే హరిశఙ్కరమ్ ।। 61.24 ।।
అగస్తయం గరుడం విష్ణుం కపిలం బ్రహ్మవాఙ్మయమ్ ।
సనాతనం చ బ్రహ్మాణం నమస్యే బ్రహ్మతత్పరమ్ ।। 61.25 ।।
అప్రతర్క్యం చతుర్బాహుం సహస్రాంశుం తపోమయమ్ ।
నమస్యే ధర్మరాజానం దేవం గరుడవాహనమ్ ।। 61.26 ।।
సర్వబూతగతం శాన్తం నిర్మలం సర్వలక్షణమ్ ।
మహాయోగినమవ్యక్తం నమస్యే పాపనాశనమ్ ।। 61.27 ।।
నిరఞ్జనం నిరాకారం నిర్గుణం నిర్మలం పదమ్ ।
నమస్యే పాపహన్తారం శరణ్యం శరణం వ్రజే ।। 61.28 ।।
ఏతత్ పవిత్రం పరమం పురాణం ప్రోక్తం త్వగస్తయేన మహర్షిణా చ ।
ధ్న్యం యశస్యం బహుపాపనాశనం సంకర్తనాత్ స్మారణాత్ సంశ్రవాచ్చ ।। 61.29 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే ఏకషష్టితమోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION