బలి యజ్ఞం మొదలుపెట్టడం

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:12 pm

బలి యజ్ఞం మొదలుపెట్టడం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 7:35 pm

అరవై రెండవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
గతేऽథ తీర్థయాత్రాయాం ప్రహ్లాదే దానవేశ్వరే ।
కురుక్షేత్రం సమభ్యాగాద్ యష్టుం వైరోచనో వలిః ।। 62.1 ।।
తస్మిన్ మహాధర్మయుతే తీర్థే బ్రాహ్మణపుఙ్గవః ।
శుక్రో ద్విజాతిప్రవరానామన్త్రయత్ భార్గవాన్ ।। 62.2 ।।
భృగూనామన్త్ర్యమాణాన్ వై శ్రుత్వాత్రేయాః సగౌతమాః ।
కౌశికాఙ్గిరసశ్చైవ తత్యజుః కురుజాఙ్గలాన్ ।। 62.3 ।।
ఉత్తరాశాం ప్రజగ్ముస్తే నదీమను శతద్రుకామ్ ।
శాతద్రవే జలే స్నాత్వా విపాశాం ప్రయయుస్తతః ।। 62.4 ।।
విజ్ఞాయ తత్రాప్యరతిం స్నాత్వార్'చ్య పితృదేవతాః ।
ప్రజగ్ముః కిరణాం పుణ్యాం దినేశకిరణచ్యుతామ్ ।। 62.5 ।।
తస్యాం స్నాత్వార్'చ్య దేవేర్షే సర్వ ఏవ మహర్షయః ।
అఇరావతీం సుపుణ్యోదాం స్నాత్వా జగ్మురథేశ్వరీమ్ ।। 62.6 ।।
దేవికాయా జలే స్నాత్వా పయోష్ణ్యాం చైవ తాపసాః ।
అవతీర్ణా మునే స్నాతుమాత్రేయాద్యాః శుభాం నదీమ్ ।। 62.7 ।।
తతో నిమగ్నా దదృశుః ప్రతిబిమ్బమథాత్మనః ।
అన్తర్జలే ద్విజశ్రేష్ఠ మహదాశ్చర్యకారకమ్ ।। 62.8 ।।
ఉన్మజ్జనే చ దదృశుః పునర్విస్మితమానసాః ।
తతః స్నాత్వా సముత్తీర్ణా ఋషయః సర్వ ఏవ హి ।। 62.9 ।।
జగముస్తతోऽపి తే బ్రహ్మన్ కథయన్తః పరస్పరమ్ ।
చిన్తయన్తశ్చ సతతం కిమేతదితి విస్మితాః ।। 62.10 ।।
తతో దూరాదపశ్యన్త వనషణ్డం సువిస్తృతమ్ ।
వనం హరగలశ్యామం ఖగధ్వనినినాదితమ్ ।। 62.11 ।।
అతితుఙ్గతయా వయోమ ఆవృణ్వానం నగోత్తమమ్ ।
విస్తృతాభిర్జటాభిస్తు అన్తర్భూమిఞ్చ నారద ।। 62.12 ।।
కాననం పుష్పితైర్వృక్షైరతిభాతి సమన్తతః ।
దశార్ద్ధవర్ణైః సుఖదైర్నభస్తారాగణైరివ ।। 62.13 ।।
తం దృష్ట్వా కమలైర్వ్యాప్తం పుణ్డరీకైశ్చ శోభితమ్ ।
తద్వత్ కోకనదైర్వ్యాప్తం వనం పద్మవనం యథా ।। 62.14 ।।
ప్రజగ్ముస్తుష్టిమతులాం తే హ్లాదం పరమం యయః ।
వివిశుః ప్రీతమనసో హంసా ఇవ మహాసరః ।। 62.15 ।।
తన్మధ్యే దదృశుః పుణ్యమాశ్రమం లోకపూజితమ్ ।
చతుర్ణాం లోకపాలానాం వర్గాణాం మునిసత్తమ । ।
62.16 ధర్మాశ్రమం ప్రాఙ్ముఖం తు పలాశవిటపావృతమ్ ।
ప్రతీచ్యభిముఖం బ్రహ్మన్ అర్థస్యేక్షువనావృతమ్ ।। 62.17 ।।
దక్షిణాభిముఖం కామ్యం రమ్భాశోకవనావృతమ్ ।
ఉదఙ్ముఖం చ మోక్షస్య శుద్ధస్ఫటికవర్చసమ్ ।। 62.18 ।।
కృతాన్తే త్వాశ్రమీ మోక్షః కామస్త్రేతాన్తరే శ్రమీ ।
ఆశ్రమ్యర్థో ద్వాపరాన్తే తిష్యాదౌ ధర్మ ఆశ్రమీ ।। 62.19 ।।
తాన్యాశ్రమాణి మునయో దృష్ట్వాత్రేయాదయోऽవ్యయాః ।
తత్రైవ చ రతిం చక్రురఖణ్డే సలిలాప్లుతే ।। 62.20 ।।
ధర్మాద్యైర్భగవాన్ విష్ణురఖణ్డ విశ్రుతః ।
చతుర్ముర్తిర్జగన్నాథః పుర్వమేవ ప్రతిష్ఠితః ।। 62.21 ।।
తమర్చయన్తి ఋషయో యోగాత్మానో బహుశ్రుతాః ।
శుశ్రూషయాథ తపసా బ్రహ్మచర్యేణ నారద ।। 62.22 ।।
ఏవం తే న్యవసంస్తత్ర సమేతా మునయో వనే ।
అసురేభ్యస్తదా భీతాః స్వాశ్రిత్యాఖణ్డపర్వతమ్ ।। 62.23 ।।
తథాన్యే బ్రాహ్మణా బ్రహ్మన్ అశ్మకుట్టా మరీచిపాః ।
స్నాత్వా జలే హి కాలిన్ద్యాః ప్రజగ్ముర్దక్షిణాముఖాః ।। 62.24 ।।
అవన్తివిషయం ప్రాప్య విష్ణుమాసాద్య సంస్థితాః ।
విష్ణోరపి ప్రసాదేన దుష్ప్రవేశం మహాసురైః ।। 62.25 ।।
బాలఖిల్యాదయో జగ్మురవశా దానవాద్ భయాత్ ।
రుద్రకోటిం సమాశ్రిత్య స్థితాస్తే బ్రహ్మచారిణః ।। 62.26 ।।
ఏవం గతేషు విప్రేషు గౌతమాఙ్గిరసాదిషు ।
శుక్రస్తు భార్గవాన్ సర్వాన్ నిన్యే యజ్ఞవిధౌ మునే ।। 62.27 ।।
అధిష్ఠితే భార్గవైస్తు మహాయజ్ఞేऽమితద్యుతే ।
యజ్ఞదీక్షాం బలేః శుక్రశ్చాకార విధినా స్వయమ్ ।। 62.28 ।।
శ్వేతామ్బరధరో దైత్యః శ్వేతమాల్యానులేపనః ।
మృగాజినావృతః పృష్ఠే బర్హిపత్రవిచిత్రితః ।। 62.29 ।।
సమాస్తే వితతే యజ్ఞే సదస్యైరభిసంవృతః ।
హయగ్రీవప్రలమ్బాద్యైర్మయబాణపురోగమైః ।। 62.30 ।।
పత్నీ విన్ధ్యావలీ చాస్య దీక్షితా యజ్ఞకర్మణి ।
లలనానాం సహస్రస్య ప్రధానా ఋషికన్యకా ।। 62.31 ।।
శుక్రేణాశ్వః శ్వేతవర్ణో మధుమాసే సులక్ణః ।
మహీం విహర్తుముత్సృష్టస్తారకాక్షోऽన్వగాచ్చ తమ్ ।। 62.32 ।।
ఏవమశ్వే సముత్సృష్టే వితతే యజ్ఞకర్మణి ।
గతే చ మాసత్రితయే హూయమానే చ పావకే ।। 62.33 ।।
పూజ్యమానేషు దైత్యేషు మిషునస్థే దివాకరే ।
సుషువే దేవజననీ మాధవం వామనాకృతిమ్ ।। 62.34 ।।
తం జాతమాత్రం భగవన్తమీశం నారాయణం లోకపతిం పురాణమ్ ।
బ్రహ్మా సమభ్యేత్య సమం మహర్షిభిః స్తోత్రం జగాదాథ విభోర్మహర్షే ।। 62.35 ।।
నమోऽస్తు తే మాధవ సత్త్వమూర్త్తే నమోऽస్తు తే శాశ్వత విశ్వరూప ।
నమోऽస్తు తే శత్రువనేన్ధనాగ్నే నమోऽస్తు వై పాపమహాదవాగ్నే ।। 62.36 ।।
నమస్తే పుణ్డరీకాక్ష నమస్తే విశ్వభావన ।
నమస్తే జగాదాధార నమస్తే పురుషోత్తమ ।। 62.37 ।।
నారాయణ జగన్మూర్తే జగన్నాథ గదాధర ।
పీతవాసః శ్రియఃకాన్త జనార్దన నమోऽస్తు తే ।। 62.38 ।।
భవాంస్త్రాతా చ గోప్తా చ విశ్వాత్మా సర్వగోऽవ్యయః ।
సర్వధారీ ధరాధారీ రూపధారీ నమోऽస్తు తే ।। 62.39 ।।
వర్ధస్వ వర్ధితాశేషత్రైలోక్య సురపూజిత ।
కురుష్వ దైవతపతే మఘోనోऽశ్రుప్రమార్జనమ్ ।। 62.40 ।।
త్వం ధాతా చ విధాతా చ సంహర్తా త్వం మహేశ్వరః ।
మహాలయ మహాయోగిన్ యోగశాయిన్ నమోऽస్తు తే । ।
62.41 ఇత్థం స్తుతో జగన్నాథం సర్వాత్మా సర్వగో హరిః ।
ప్రోవాచ భగవాన్ మహ్యం కురూపనయనం విభో ।। 62.42 ।।
తతశ్చకార దేవస్య జాతకర్మాదికాః క్రియాః ।
భరద్వాజో మహాతేజా బార్హస్పత్యస్తపోధనః ।। 62.43 ।।
వ్రతబన్ధం తథేశస్త కృతవాన్ సర్వసాస్త్రవిత్ ।
తతో దదుః ప్రీతియుతాః సర్వ ఏవ వరాన్ క్రమాత్ ।। 62.44 ।।
యజ్ఞోపవీతం పులహస్త్వహం చ సితవాససీ ।
మృగాజినం కుమ్భయోనిర్భరద్వాజస్తు మేఖలామ్ ।। 62.45 ।।
పాలాశమదదద్ దణ్డం మరీచిర్బ్రహ్మణాః సుతః ।
అక్షసూత్రం వారుణిస్తు కౌశ్యం వేదమథాఙ్గిరాః ।। 62.46 ।।
ఛత్రం ప్రాదాద్ రఘూ రాజా ఉపానద్యుగలం నృగః ।
కమ్ణ్డలుం బృహత్తేజాః ప్రాదాద్విష్ణోర్బృహస్పతిః ।। 62.47 ।।
ఏవం కృతోపనయనో భగవాన్ భూతభావనః ।
సంస్తూయమానో ఋషిభిః సాఙ్గం వేదమధీయత ।। 62.48 ।।
భరద్వాజాదాఙ్గిరసాత్ సామవేదం మహాధ్వనిమ్ ।
మహదాఖ్యానసంయుక్తం గన్ధర్వసహితం మునే ।। 62.49 ।।
మాసేనైకేన బగవాన్ జ్ఞానశ్రుతిమహార్ణవః ।
లోకచారప్రవృత్త్యర్థమభూచ్ఛ్రుతివిశారదః ।। 62.50 ।।
సర్వశాస్త్రేషు నైపుణ్యం గత్వా దేవోऽక్షయోऽవ్యయః ।
ప్రోవాచ బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠం భరద్వాజమిదం వచః ।। 62.51 ।।
శ్రీవామన ఉవాచ ।
బ్రహ్మన్ వ్రజామి దేహ్యాజ్ఞాం కురుక్షేత్రం మహోదయమ్ ।
తత్ర దైత్యపతేః పుణ్యో హయమేధః ప్రవర్తతే ।। 62.52 ।।
సమావిష్టాని పశ్యస్వ తేజాంసి పృథివీతలే ।
యే సంనిధానాః సతతం మదంశాః పుణ్యవర్ధనాః ।
తేనాహం ప్రతిజానామి కురుక్షేత్రం గతో బలిః ।। 62.53 ।।
భరద్వాజ ఉవాచ ।
స్వేచ్ఛయా తిష్ఠ వా గచ్ఛ నాహమాజ్ఞాపయామి తే ।
గమిష్యామో వయం విష్ణో బలేరధ్వరం మా ఖిద ।। 62.54 ।।
యద్ భవన్తమహం దేవ పరిపృచ్ఛామి తద్ వద ।
కేషు కేషు విభో నిత్యం స్థానేషు పురుషోత్తమ ।
సాన్నిధ్యం భవతో బ్రూహి జ్ఞాతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః ।। 62.55 ।।
వామన ఉవాచ ।
శ్రూయతాం కథయిష్యామి యేషు యేషు గురో అహమ్ ।
నివాసామి సుపుణ్యేషు స్థానేషు బహురూపవాన్ ।। 62.56 ।।
మమావతారైర్వసుధా నభస్తలం పాతాలమమ్భోనిధయో దివఞ్చ ।
దిశః సమస్తా గిరయోऽమ్బుదాశ్చ వ్యాప్తా భరద్వాజ మమానురూపైః ।। 62.57 ।।
యే దివ్యా యే చ భౌమా జలగగనచరాః స్థావరా జఙ్గమాశ్చ సేన్ద్రాః సార్కాః సచన్ద్రా యమవసువరుణా హ్యగ్నయః సర్వపాలాః ।
బ్రహ్మాద్యాః స్థావరాన్తా ద్విజఖగమహితా మూర్తిమన్తో హ్యమూర్తాః తే సర్వే మత్ప్రసూతా బహు వివిధగుణాః పూరణార్థం పృథివ్యాః ।। 62.58 ।।
ఏతే హి ముఖ్యాః సురసిద్ధదానవైః పుజ్యాస్తథా సంనిహితా మహీతలే ।
యైర్దృష్టమాత్రైః సహసైవ నాశం ప్రయాతి పాపం ద్విజవర్య కీర్తనైః ।। 62.59 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే ద్విషష్టితమోऽధ్యాయః


Topic Tags

Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION