బలి చెప్పిన కోశ‌కార పుత్రుని వృత్తాంతం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:06 am

బలి చెప్పిన కోశ‌కార పుత్రుని వృత్తాంతం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 7:45 pm

అరవై నాలుగవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
తతః సమాగచ్చతి వాసుదేవే మహీ చకమ్పే గిరయచ చేలుః ।
క్షుబ్ధాః సముద్రా శ్రీవామనపురాణం-64 పులస్త్య ఉవాచ ।
తతః సమాగచ్చతి వాసుదేవే మహీ చకమ్పే గిరయశ్చ చేలుః ।
క్షుబ్ధాః సముద్రా దివి ఋక్షమణ్డలో బభౌ విపర్యస్తగతిర్మహర్షే ।। 64.1 ।।
యజ్ఞః సమాగాత్ పరమాకులత్వం న వేద్మి కిం మే మధుహా కరిష్యతి ।
యథా ప్రదగ్ధోऽస్మి మహేశ్వరేణ కిం మాం న సంధక్ష్యయతి వాసుదేవః ।। 64.2 ।।
ఋక్సామమన్త్రాహుతిభిర్హుతాభిర్వితానకీయాన్ జ్వలనాస్తు భాగాన్ ।
భక్త్యా ద్విజేన్ద్రరపి సంప్రపాదితాన్ నైవ ప్రతీచ్చన్తి విభోర్భయేన ।। 64.3 ।।
తాన్ దృష్ట్వా ఘోరరుపాంస్తు ఉత్పాతాన్ దానవేశ్వరః ।
పప్రచ్ఛోశనసం శుక్రం ప్రణిపత్య కృతాఞ్జలిః ।। 64.4 ।।
కిమర్థమాచార్య మహీ సశైలా రమ్భేవ వాతాభిహతా చచాల ।
కిమాసురీయాన్ సుహుతానపీహ భాగాన్ న గృహ్ణన్తి హుతాశనాశ్చ ।। 64.5 ।।
క్షుబ్ధాః కిమర్థం మకరాలయాశ్చ భో ఋక్షా న ఖే కిం ప్రచరన్తి పూర్వవత్ ।
దిశః కిమర్థం తమసా పరిప్లుతా దోషేణ కస్యాద్య వదస్వ మే గురో ।। 64.6 ।।
పుల్స్త్య ఉవాచ ।
శుక్రస్తద్ వాక్యమాకర్ణ్య విరోచనసుతేరితమ్ ।
అథ జ్ఞాత్వా కారణం చ బలిం వచనమబ్రవీత్ ।। 64.7 ।।
శుక్ర ఉవాచ ।
శృణుష్వ దైత్యేశ్వర యేన భాగాన్ నామీ ప్రతీచ్ఛన్తి హి ఆసురీయాన్ ।
హుతాశనా మన్త్రహుతానపీహ నూనం సమాగచ్ఛతి వాసుదేవః ।। 64.8 ।।
తదఙ్ఘ్రివిక్షేపమపారయన్తీ మహీ సశైలా చలితా దితీశ ।
తస్యాం చలత్యాం మకరాలయామీ ఉద్వృత్తవేలా దితిజాద్య జాతాః ।। 64.9 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
శుక్రస్య వచనం శ్రుత్వా బలిర్భార్గవమబ్రవీత్ ।
ధర్మం సత్యం చ పథ్యం చ సర్వోత్సాహసమీరితమ్ ।। 64.10 ।।
బలిరువాచ ।
ఆయాతే వాసుదేవే వద మమ భగవన్ ధర్మకామర్థత్తత్త్వం కిం కార్యం కిం చ దేయం మణికన్కమథో భూగజాశ్వాదికం వా ।
కిం వా వాచ్యం మురారేర్నిజహితమథవా తద్ధితం వా ప్రయుఢఞ్జే తథ్యం పథ్యంప్రియభోమమ వదశుభదన్తత్కరిష్యే న చాన్యత్ ।। 64.11 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
తద్ వాక్యం భార్గవం శ్రుత్వా దైత్యనాథేరితం వరమ్ ।
విచిన్త్య నారద ప్రాహ భూతభవ్యవిదీశ్వరః ।। 64.12 ।।
త్వాయా కృతా యజ్ఞభుజోऽసురేన్ద్రా బహిష్కృతా యే శ్రుతిదృష్టమార్గే ।
శ్రుతిప్రమాణం మఖభోజినో బహిః సురాస్తదర్థం హరిర్ అభ్యుపైతి ।। 64.13 ।।
తస్యాధ్వరం దైత్యసమాగతస్య కార్యం హి కిం మాం పరిపృచ్ఛసే యత్ ।
కార్యం న దేయం హి విభో తృణాగ్రం యదధ్వరే భూకనకాదికం వా ।। 64.14 ।।
వాచ్యం తథా సామ నిరర్థకం విభో కస్తే వరం దాతుమలం హి శక్నుయాత్ ।
యస్యోదరే భూర్భువనాకపాలరసాతలేశా నివసన్తి నిత్యశః ।। 64.15 ।।
బలిరువాచ ।
మయా న చోక్తం వచనం హి భార్గవ న చాస్తి మహ్యం న చ దాతుముత్సహే ।
సమాగతేऽప్యయర్థిని హీనవృత్తే జనార్దనే లోకపతౌ కథం తు ।। 64.16 ।।
ఏవం చ శ్రుయతే శ్లోకః సతాం కథయతాం విభో ।
సద్భావో బ్రాహ్మణేష్వేవ కర్త్తవ్యో భూతిమిచ్ఛతా ।
దృశ్యతే హి తథా తచ్చ సత్యం బ్రాహ్మణసత్తమ ।। 64.17 ।।
పూర్వాభ్యాసేన కర్మాణి సంభవన్తి నృణాం స్ఫుటమ్ ।
వాక్కాయమనసానీహ యోన్యన్తరగతాన్యపి ।। 64.18 ।।
కిం వా త్వయా ద్విజశ్రేష్ఠ పౌరాణీ న శ్రుతా కథా ।
యా వృత్తా మలయే పూర్వం కోశకారసుతస్య తు ।। 64.19 ।।
శుక్ర ఉవాచ ।
కథయస్వ మహాబాహో కోశకారసుతాశ్రయామ్ ।
కథాం పౌరాణికీం పుణ్యాం మహాకౌతూహలం హి మే ।। 64.20 ।।
బలిరువాచ ।
శృణుష్వ కథయిష్యామి కథామేతాం మఖాన్తరే ।
పూర్వాభ్యాసనిబద్ధాం హి సత్యాం భృగుకులోద్వహ ।। 64.21 ।।
ముద్గలస్య మునేః పుత్రో జ్ఞానవిజ్ఞానపారగః ।
కోశకార ఇతి ఖ్యాత ఆసీద్ బ్రహ్మంస్తపోరతః ।। 64.22 ।।
తస్యాసీద్ దయితా సాధ్వీ ధర్మిష్ఠా నామతః సుతా ।
సతీ వాత్స్యాయనసుతా ధర్మశీలా పతివ్రతా ।। 64.23 ।।
తస్యామస్య సుతో జాతః ప్రకృత్యా వై జడాకృతిః ।
మూకవన్నాలపతి స న చ పశ్యతి చాన్ధవత్ ।। 64.24 ।।
తం జాతం బ్రాహ్మణీ పుత్రం జడం మూకం త్వచక్షుషమ్ ।
మన్యమానా గృహద్వారి షష్ఠేऽహని సముత్సృజత్ ।। 64.25 ।।
తతోऽభ్యాగాద్ దురాచారా రాక్షసీ జాతహారిణీ ।
స్వం శిశుం కృశమాదాయ సూర్పాక్షీ నామ నామతః ।। 64.26 ।।
తత్రోత్సృజ్య స్వపుత్రం సా జగ్రాహ ద్విజనన్దనమ్ ।
తమాదాయ జగామాథ భోక్తుం శాలోదరే గిరౌ ।। 64.27 ।।
తతస్తామాగతాం వీక్ష్య తస్యా భర్తా ఘటోదరః ।
నేత్రహీనః ప్రత్యువాచ కిమానీతస్త్వయా ప్రియే ।। 64.28 ।।
సాబ్రవీత్ రాక్షసపతే మయా స్థాప్య నిజం శిశుమ్ ।
కోశకారద్విజగృహే తస్యానీతః ప్రభో సుతః ।। 64.29 ।।
స ప్రాహ న త్వయా భద్రే భద్రమాచరితం త్వితి ।
మహాజ్ఞానీ ద్విజేన్ద్రోऽసౌ తతః శప్స్యతి కోపితః ।। 64.30 ।।
తస్మాచ్ఛీఘ్రమిమం త్యక్త్వా మనుజం ఘోరరుపిణమ్ ।
అన్యస్య కస్యచిత్ పుత్రం శీఘ్రమానయ సున్దరి ।। 64.31 ।।
ఇత్యేవముక్తా సా రౌద్రా రాక్షసీ కామచారిణీ ।
సమాజగామ త్వరితా సముత్పత్య విహాయసమ్ ।। 64.32 ।।
స చాపి రాక్షససుతో నిసృష్టో గృహబాహ్యతః ।
రురోద సుస్వరం బ్రహ్మన్ ప్రక్షిప్యాఙ్గుష్ఠమాననే ।। 64.33 ।।
సా క్రన్దితం చిరాచ్ఛ్రుత్వా ధర్మిష్ఠా పతిమబ్రవీత్ ।
పశ్య స్వయం మునిశ్రేష్ఠ సశబ్దస్తనయస్తవ ।। 64.34 ।।
త్రస్తా సా నిర్జగామాథ గృహమధ్యాత్ తపస్వినీ ।
స చాపి బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠః సమపశ్యత తం శిశుమ్ ।। 64.35 ।।
వర్ణరూపాదిసంయుక్తం యథా స్వతనయం తథా ।
తతో విహస్య ప్రోవాచ కోశకారో నిజాం ప్రియామ్ ।। 64.36 ।।
ఏతేనావిశ్య ధర్మిష్ఠే భావ్యం భూతేన సామ్ప్రతమ్ ।
కోऽప్యటస్మాకం ఛలయితుం సురూపీ భువి సంస్థితః ।। 64.37 ।।
ఇత్యుక్త్వా వచనం మన్త్రీ మన్త్రైస్తం రాక్షసాత్మజమ్ ।
బబన్ధోల్లిఖ్య వసుధాం సకుశేనాథ పాణినా ।। 64.38 ।।
ఏతస్మిన్నన్తరే ప్రాప్తా సూర్పాక్షీ విప్రబాలకమ్ ।
అన్తర్ధానగతా భూమౌ చిక్షేప గృహదూరతః ।। 64.39 ।।
తం క్షిప్తమాత్రం జగ్రాహ కోశకారః స్వకం సుతమ్ ।
సా చాభ్యేత్య గ్రహీతుం స్వం నాశకద్ రాక్షసీ సుతమ్ ।। 64.40 ।।
ఇతశ్చేతశ్చ విభ్రష్టా సా భర్తారముపాగమత్ ।
కథయామాసా యద్ వృత్తం స్వద్విజాత్మజహీరిణమ్ ।। 64.41 ।।
ఏవం గతాయం రాక్షస్యాం బ్రాహ్మణేన మహాత్మనా ।
స రాభసశిశుర్బ్రహ్మన్ భార్యాయై వినివేదితః ।। 64.42 ।।
స చాత్మతనయః పిత్రా కపిలాయాః సవత్సయాః ।
దధ్నా సంయోజితోऽత్యర్థం క్షీరేణేక్షురసేన చ ।। 64.43 ।।
ద్వావేవ వర్ధితౌ బాలౌ సంజాతౌ సప్తవార్షికౌ ।
పిత్రా చ కృతనామానౌ నిశాకరదివాకరౌ ।। 64.44 ।।
నైశాచరిర్దివాకీర్తిర్నిశాకీర్తిః స్వపుత్రకః ।
తయోశ్చకార విప్రోऽసౌ వ్రతబన్ధక్రియాం క్రమాత్ ।। 64.45 ।।
వ్రతబన్ధే కృతే వేదం పపాఠాసౌ దివాకరః ।
నిశాకరో జడతయా న పపాఠేతి నః శ్రుతమ్ ।। 64.46 ।।
తం బాన్ధవాశ్చ పితరౌ మాతా భ్రాతా గురుస్తథా ।
పర్యనిన్దంస్తథా యే చ జనా మలయవాసినః ।। 64.47 ।।
తతః స పిత్రా క్రుద్ధేన క్షిప్తః కూపే నిరూదకే ।
మహాశిలాం చోపరి వై పిధానమవరోపయత్ ।। 64.48 ।।
ఏవం క్షిప్తస్తదా కూపే సమతీతేషు భార్గవ ।
తస్య మాతాగమత్ కూపం తమన్ధం శిలయాచితమ్ ।। 64.49 ।।
తతో దశసు వర్షేషు సమతీతేషు భార్గవ ।
తస్య మాతాగమత్ కూపం తమన్ధం శిలయాచితమ్ ।। 64.50 ।।
సా దృష్టావా నిచితం కూపం శిలయా గిరికల్పయా ।
ఉచ్చైః ప్రోవాచ కేనేయం కూపోపరి శిలా కృతా ।। 64.51 ।।
కూపాన్తస్థః స తాం వాణీం శ్రుత్వా మాతుర్నిశాకరః ।
ప్రాహ ప్రదత్తా పిత్రా మే కూపోపరి శిలా త్వియమ్ ।। 64.52 ।।
సాతిభీతాబ్రవీత్ కోऽసి కూపాన్తస్థోऽద్భుతస్వరః ।
సోऽప్యాహ తవ పుత్రోऽస్మి నిశాకరేతి విశ్రుతః ।। 64.53 ।।
సాబ్రవీత్ తనయో మహ్యం నామ్నా ఖ్యాతో దివాకరః ।
నిశాకరేతి నామ్నాహో న కశ్చిత్ తనయోऽస్తి మే ।। 64.54 ।।
స చాహ పూర్వచరితం మాతుర్నిరవశేషతః ।
సా శ్రుత్వా తాం శిలాంసుభ్రః సముత్క్షిప్యాన్తయోऽశ్రిపత్ ।। 64.55 ।।
సోత్తీర్య కూపాత్ భగవన్ మాతుః పాదావవన్దత ।
సా స్వానురూపం తనయం దృష్ట్వా స్వసుతస్య చ ।। 64.56 ।।
తతస్తమాదాయ సుతం ధర్మిష్ఠా పతిమేత్య చ ।
కథయామాస తత్సర్వం చేష్టితం స్వసుతస్య చ ।। 64.57 ।।
తతో।న్వపృచ్ఛద్ విప్రోऽసౌ కిమిదం తాత కారణమ్ ।
నోక్తవాన్ యద్భవాన్ పూర్వం మహత్కౌతూహలం మమ ।। 64.58 ।।
తచ్ఛ్రుత్వా వచనం ధీమాన్ కోశకారం ద్విజోత్తమమ్ ।
ప్రాహ పుత్రోऽద్భుతం వాక్యం మాతరం పితరం తథా ।। 64.59 ।।
శ్రూయతాం కారణం తాత యేన మూకత్వమాశ్రితమ్ ।
మయా జడత్వమనఘ తథాన్ధత్వం స్వచక్షుషః ।। 64.60 ।।
పూర్వమాసమహం విప్ర కులే వృన్దారకస్య తు ।
వృషాకపేశ్చ తనయో మాలాగర్భసముద్భవః ।। 64.61 ।।
తతః పితా పాఠయన్మాం శాస్త్రం ధర్మార్థకామదమ్ ।
మోక్షశాస్త్రం పరం తాత సేతిహాసశ్రుతిం తథా ।। 64.62 ।।
సోऽహం తాత మహాజ్ఞానీ పరావరవిశారదః ।
జాతో మదాన్ధస్తేనాహం దుష్కర్మాభిరతోऽభవమ్ ।। 64.63 ।।
మదాత్ సమభవల్లేభస్తేన నష్టా ప్రగల్భతా ।
వివేకో నాశమగమత్ మూర్ఖభావముపాగతః ।। 64.64 ।।
మూఢ భావతయా చాథ జాతః పాపరతోऽస్మ్భహమ్ ।
పరదారపరార్థేషు మతిర్మే చ సదాభవత్ ।। 64.65 ।।
పరదారాభిమర్శిత్వాత్ పరార్థహరణాదపి ।
మృతోऽస్మ్యుద్బ్న్ధనేనాహం నరకం రౌరవం గతః ।। 64.66 ।।
తస్మాద్ వర్షసహస్రాన్తే భుక్తశిష్టే తదాగసి ।
అరణ్యే మృగహా పాపః సంజాతోऽహం మృగాధిపః ।। 64.67 ।।
వ్యాఘ్రత్వే సంస్థితస్తాత బద్ధః పఞ్జరగః కృతః ।
నరాధిపేన విభునా నీతశ్చ నగరం నిజమ్ ।। 64.68 ।।
బద్ధస్య పిఞ్జరస్థస్య వ్యాఘ్రత్వేऽధిష్ఠితస్య హ ।
ధర్మార్థకామశాస్త్రాణి ప్రత్యభాసన్త సర్వశః ।। 64.69 ।।
తతో నృపతిశార్దూలో గదాపాణిః కదాచన ।
ఏకవస్త్రపరీధానో నగరాన్నిర్యయౌ బహిః ।। 64.70 ।।
తస్య భార్యా జితా నామ రూపేణాప్రతిమా భువి ।
సా నిర్గతే తు రమణే మమాన్తికముపాగతా ।। 64.71 ।।
తాం దృష్ట్వా వవృధే మహ్యం పూర్వాభ్యాసాన్మనోభవః ।
యథైవ ధర్మశాస్త్రాణి తథాహమవదం చ తామ్ ।। 64.72 ।।
రాజపుత్రి సుకల్యాణి నవయౌవనశాలిని ।
చిత్తం హరసి మే భీరు కోకిలా ధ్వనినా యథా ।। 64.73 ।।
సా మద్వచనమాకర్ణ్య ప్రోవాచ తనుమధ్యమా ।
కథమేవావయోర్వ్యాఘ్ర రతియోగముపేష్యతి ।। 64.74 ।।
తతోऽహమబ్రువం తాత రాజపుత్రీం సుమధ్యమామ్ ।
ద్వారముద్ఘాటయస్వాద్య నిర్గమిష్యామి సత్వరమ్ ।। 64.75 ।।
సాప్యయబ్రవీద్ దివా వ్యాఘ్ర లోకోऽయం పరిపశ్యతి ।
రాత్రావుద్ఘాటయిష్యామ తతో రంస్యావ స్వేచ్ఛయా ।। 64.76 ।।
తామేవాహమవోచం వై కాలక్షేపేऽహమక్షమః ।
తస్మాదుద్ఘాటయ ద్వారం మాం బన్ధాచ్చ విమోచయ ।। 64.77 ।।
తతః సా పీవరశ్రేణీ ద్వారముద్ఘాటయన్మునే ।
ఉద్ఘాటితే తతో ద్వారే నిర్గతోऽహం బహిః శ్రణాత్ ।। 64.78 ।।
పాశాని నిగడాదీని ఛిన్నాని హి బలాన్మయా ।
సా గృహీతా చ నృపతేర్భార్యా రమితుమిచ్ఛతా ।। 64.79 ।।
తతో దృష్టోऽస్మి నృపతేర్భృత్యైరతులవిక్రమైః ।
శస్త్రహస్తైః సర్వతశ్చ తైరహం పరివేష్టితః ।। 64.80 ।।
మహాపాశైః శృఙ్ఖలాభిః సమాహత్య చ ముద్గరైః ।
వధ్యమానోऽబ్రువమహం మా మా హింసధ్వమాకులాః ।। 64.81 ।।
తే మద్వచనమాకర్ణ్య మత్వైవ రజనీచరమ్ ।
దృఢం వృక్షే సముద్బ్ధ్య ఘాతయన్త తపోధన ।। 64.82 ।।
భయో గతశ్చ నరకం పరదారనిషేవణాత్ ।
ముక్తో వర్షసహస్రాన్తే జాతోऽహం శ్వేతగర్దభః ।। 64.83 ।।
బ్రాహ్మణస్యాగ్నివేశ్యస్య గేహే బహుకలత్రిణః ।
తత్రాపి సర్వవిజ్ఞానం ప్రత్యభాసత్ తతో మమ ।। 64.84 ।।
ఉపవనాహ్యః కృతశ్చాస్మి ద్విజయోషిద్భిరాదరాత్ ।
ఏకదా నవరాష్ట్రీయా భార్యా తస్యాగ్రజన్మనః ।। 64.85 ।।
విమతిర్నామతః ఖ్యాతా గన్తుమైచ్ఛద్ గృహం పితుః ।
తామువాచ పతిర్గచ్ఛ ఆరుహ్యం శ్వేతగర్దభమ్ ।। 64.86 ।।
మాసేనాగమనం కార్యం న స్థేయం పరతస్తతః ।
ఇత్యేవముక్తా సా భర్త్రా తన్వీ మామధిరుహ్య చ ।। 64.87 ।।
బన్ధనాదవముచ్యాథ జగామ త్వరితా మునే ।
తతోర్'ధపథి సా తన్వీ మత్పృష్ఠాదవరుహ్య వై ।। 64.88 ।।
అవతీర్ణా నదీం స్నాతుం స్వరూపా చార్ద్రవాససా ।
సాఙ్గోపాఙ్గాం రూపవతీం దృష్ట్వా తామహమాద్రవమ్ ।। 64.89 ।।
మయా చాభిద్రుతా తూర్ణం పతితా పృథివీతలే ।
తస్యాముపరి భో తాత పతితోऽహం భృశాతురః ।। 64.90 ।।
హృష్టో భర్త్రానుసృష్టేన నృణా తదనుసారిణా ।
ప్రోత్క్షిప్య యష్టిం మాం బ్రహ్మన్ సమాధావత్ త్వరాన్వితః ।। 64.91 ।।
తద్ భయాత్ తాం పరిత్యజ్య ప్రద్రుతో దక్షిణాముఖః ।
తతోऽభిద్రవతస్తూర్ణ ఖలీనరసనా మునే ।। 64.92 ।।
మమాసక్తా వంశగుల్మే దుర్మోక్షే ప్రాణనాశనే ।
తత్రాసక్తస్య షడ్రాత్రాన్మమాభూజ్జీవితక్షయః ।। 64.93 ।।
గతోऽస్మి నరకం భూయస్తస్మాన్ముక్తోऽభవం శుకః ।
మహారణ్యే తథా బద్ధః శబరేణ దురాత్మనా ।। 64.94 ।।
పఞ్జరే క్షిప్య విక్రీతో వణిక్పుత్రాయ శాలినే ।
తేనాప్యన్తః పురవరే యువతీనాం సమీపతః ।। 64.95 ।।
శబ్దశాస్త్రవిదిత్యేవ దోషఘ్నశ్చేత్యవస్థితః ।
తత్రాసతస్తరుణ్యస్తా ఓదనామ్బుఫలాదిభిః ।। 64.96 ।।
భక్ష్యైశ్చ దాడిమఫలైః పుష్ణన్త్యహరహః పితః ।
కదాచిత్ పద్మపత్రాక్షీ శ్యామా పీనపయోధరా ।। 64.97 ।।
సుశ్రోణీ తనుమధ్యా చ వణిక్పుత్రప్రియా శుభా ।
నామ్నా చన్ద్రావలీ నామ సముద్ఘాట్యాథ పఞ్జరమ్ ।। 64.98 ।।
మాం జగ్రాహ సుచార్వఙ్గీ కరాభ్యాం చారుహాసినీ ।
చకారోపరి పీనాభ్యాం కరాభ్యాం చారుహాసినీ ।
చకారోపరి పీనాభ్యాం స్తనాభ్యాం సా హి మాం తతః ।। 64.99 ।।
తతోऽహం కృతవాన్ భావం తస్యాం విలసితుం ప్లవన్ ।
తతోऽనుప్లపతస్తత్ర హారే మర్కటబన్ధనమ్ ।। 64.100 ।।
బద్ధోऽహం పాపసంయుక్తో మృశ్చ తదనన్తరమ్ ।
భూయోऽపి నరకం ఘోరం ప్రపన్నోऽస్మి సుదుర్మతిః ।। 64.101 ।।
తస్మాచ్చాహం వృషత్వం వై గతశ్చాణ్డాలపక్వణే ।
స చైకదా మాం శకటే నియోజ్య స్వాం విలాసినీమ్ ।। 64.102 ।।
సమారోప్య మహాతేజా గన్తుం కృతమతిర్వనమ్ ।
తతోऽగ్రతః స చణ్డాలో గతస్త్వేవాస్య పృష్ఠతః ।। 64.103 ।।
గాయన్తీ యాతి తచ్ఛ్రుత్వా జాతోऽహం వ్యథితేన్ద్రియః ।
పృష్ఠస్తు సమాలోక్య విపర్యస్తస్తథోత్ప్లుతః ।। 64.104 ।।
పతితో భూమిమగమమ్ తదక్షే క్షణవిక్రమాత్ ।
యోక్త్రే సుబద్ధ ఏవాస్మి పఞ్చత్వమగమం తతః ।। 64.105 ।।
భూయో నిమగ్నో నరకే దశవర్షశతాన్యపి ।
అతస్తవ గృహే జాతస్త్వహం జాతిమనుస్మరన్ ।। 64.106 ।।
తావన్త్యేవాద్య జన్మాని స్మరామి చానుపూర్వశః ।
పూర్వాభ్యాసాచ్చ శాస్త్రాణి బన్ధనం చాగతం మమ ।। 64.107 ।।
తదహం జాతవిజ్ఞానో నాచరిష్యే కథఞ్చన ।
పాపాని ఘోరరూపాణి మనసా కర్మణా గిరా ।। 64.108 ।।
శుభం వాప్యశుభం వాపి స్వాధ్యాయం శాస్త్రజీవికా ।
బన్ధనం వా వధో వాపి పూర్వాభ్యాసేన జాయతే ।। 64.109 ।।
జాతిం యదా పౌర్వికీం తు స్మరతే తాత మానవః ।
తదా స తేభ్యః పాపేభ్యో శుభవర్ధనాయ పాపక్షయాయాథ మునే హ్యరణ్యమ్ ।
భవాన్ దివాకీర్తిమిమం సుపుత్రం గార్హస్థ్యధర్మే వినియోజయస్వ ।। 64.110 ।।
తస్మాద్ గమిష్యే శుభవర్ధనాయ పాపక్షయాయాథ మునే హ్యరణ్యమ్ ।
భవాన్ దివాకీర్తిమిమం సుపుత్రం గార్హస్థ్యధర్మే వినియోజయస్వ ।। 64.111 ।।
బలిరువాచ ।
ఇత్యేవముక్త్వా స నిశాకరస్తదా ప్రణమ్య మాతాపితరౌ మహర్షే ।
జగామ పుణ్యం సదనం మురారేః ఖ్యాతం బదర్యాశ్రమమాద్యమీడ్యమ్ ।। 64.112 ।।
ఏవం పురాభ్యాసరతస్య పుంసో భవన్తి దానాధ్యయనాదికాని ।
తస్మాచ్చ పూర్వం ద్విజవర్య వై మయా అభ్యస్తమాసీన్నను తే బ్రవీమి ।। 64.113 ।।
దానం తపో వాధ్యయనం మహర్షే స్తేయం మహాపాతకమగ్నిదాహమ్ ।
జ్ఞానాని చైవాబ్యసంతాం హి పూర్వం భవన్తి ధర్మార్థశాంసి నాథ ।। 64.114 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యేవముక్త్వా బలవాన్ స శుక్రం దైత్యేశ్వరః స్వః గురుమీశితారమ్ ।
ధ్యాయంస్తదాస్తే మధుకైటభఘ్నం నారాయణం చక్రగదాసిపాణిమ్ ।। 64.115 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే చతుఃషష్టితమోऽధ్యాయః


Topic Tags

Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION