బ్రహ్మ చేసిన వామన స్తుతి

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:23 pm

బ్రహ్మ చేసిన వామన స్తుతి

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 7:53 pm

అరవై ఆరవ అధ్యాయము

నారద ఉవాచ ।
శ్రుతం యథా భగవతా బలిర్బద్ధో మహాత్మనా ।
కిం త్వస్తయన్యత్తు ప్రష్టవ్యం తచ్ఛ్రుత్వా కథయాద్య మే ।। 66.1 ।।
భగవాన్ దేవరాజాయ దత్త్వా విష్ణుస్త్రివిష్టపమ్ ।
అన్తర్ధానం గతః క్వాసౌ సర్వాత్మా తాత కథ్యతామ్ ।। 66.2 ।।
సుతలస్థశ్చ దైత్యేన్ద్రః కిమకార్షీత్ తథా వద ।
కా చేష్టా తస్య విప్రర్షే తన్మే వ్యాఖ్యాతుమర్హసి ।। 66.3 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
అన్తర్ధాయ సురావాసం వామనోऽభూదవామనః ।
జగామ బ్రహ్మసదనమధిరుహ్యోరగాశనమ్ ।। 66.4 ।।
వాసుదేవం సమాయాన్తం జ్ఞాత్వా బ్రహ్మావ్యయాత్మకః ।
సముత్థాయాయథ సౌహార్దాత్ సస్వజే కమలాసనః ।। 66.5 ।।
పరిష్వజ్యార్చ్య విధినా వేధాః పూజాదినా హరిమ్ ।
పప్రచ్ఛ కిం చిరేణేహ భవతాగమనం కృతమ్ ।
66.6 అథోవాచ జగత్స్వామీ మయా కార్యం మహత్కృతమ్ ।
సురాణాం క్రతుభాగార్థం స్వయంభో బలిబన్ధనమ్ ।। 66.7 ।।
పితామహస్తద్ వచనం శ్రుత్వా ముదితమానసః ।
కథం కథమితి ప్రాహ త్వం మాం దర్శితుమర్హసి ।। 66.8 ।।
ఇత్యేవముక్తే వచనే భగవాన్ గరుడధ్వజః ।
దర్శయామాస తద్రూపం సర్వదేవమయం లఘు ।। 66.9 ।।
తం దృష్ట్వా పుణ్డరీకాక్షం యోజనాయుతవిస్తృతమ్ ।
తావానేవోర్ధ్వామానేన తతోऽజః ప్రణతోऽభవత్ ।। 66.10 ।।
తతః ప్రణమ్య సుచిరం సాధు సాధ్విత్యుదీర్య చ ।
భక్తితమ్రో మహాదేవం పద్మజః స్తోత్రమీరయత్ ।। 66.11 ।।

ఓం నమస్తే దేవాధిదేవ వాసుదేవ ఏకశృఙ్గ బహురూప వృషాకపే భూతభావతన సురాసురవృష సురాసురమథన పీతవాసః శ్రీనివాస అసురనిర్మితాన్త అమితనిర్మిత కపిల మహాకపిల విష్వక్సేన నారాయణ (5) ధ్రువధ్వజ సత్యధ్వజ ఖఙ్గధ్వజ తాలధ్వజ వైకుణ్ఠం పురుషోత్తమ వరేణ్య విష్ణో అపరాజిత జయ జయన్త విజయ కృతావర్త మహాదేవ అనాదే అనన్త ఆద్యాన్తమధ్యనిధన పురఞ్జయ ధనఞ్జయ శుచిశ్రవ పృశ్నిగర్భ (10) కమలగర్భ కమలాయతాక్ష శ్రీపతే విష్ణుమూల మూలాధివాస ధర్మాధివాస ధర్మవాస ధర్మాధ్యక్ష ప్రజాధ్యక్ష గదాధర శ్రీధర శ్రుతిధర వనమాలాధర లక్ష్మీధర ధరణీధర పద్భనామ (15) విరిఞ్జే ఆర్ష్టిషేణ మహాసేన సేనాధ్యక్ష పురుష్టుత బహుకల్ప మహాకల్ప కల్పనాముఖ అనిరుద్ధ సర్వగ సర్వాత్మన్ ద్వాదశాత్మక సూర్యాత్మక సోమాత్మక కాలాత్మక వ్యోమాత్మక భూతాత్మక (20) రసాత్మక పరమాత్మన్ సనాతన ముఞ్జకేశ హరికేశ గుడాకేశ కేశవ నీల సూక్ష్మ స్థూల పీత రక్త శ్వేత శ్వేతాధివాస రక్తామ్బరప్రియ ప్రీతికర ప్రీతివాస హంస నీలవాస సీరధ్వజ సర్వలోకాధివాస (25) కుశేశయ అధోక్షజ గోవిన్ద జనార్దన మధుసూదన వామన నమస్తే ।
సహస్రశీర్షోऽసి సహస్రదృగసి సహస్రపాదోऽసి త్వం కమలోऽసి మహాపురుషోऽసి సహస్రబాహురసి సహస్రమూర్తిరసి త్వం దేవాః ప్రాహుః సహస్రవదనం (30) తేనమస్త ।
ఓం నమస్తే విశ్వదేవేశ విశ్వభూః విశ్వాత్మక విశ్వరూప విశ్వసంభవ త్వత్తో విశ్వామిదమభవద్ బ్రాహ్మణాస్త్వన్ముఖేభ్యోऽభవన్ క్షత్రియా దోఃసంభూతాః ఊరుయుగ్మాద్ విసోऽభవన్ శూద్రాశ్చరణకమలేభ్యః (35) నాభ్యా భవతోऽన్తరిక్షమజాయత ఇన్ద్రాగ్నీవక్త్రతో నేత్రాద్ భానురభూన్మనసః శశాఙ్కః అహం ప్రసాదజస్తవ క్రోధాత్ త్ర్యమ్బకః ప్రాణాజ్జాతో భవతో మాతరిశ్వా శిరసో ద్యౌరజాయత శ్రోత్రాద్ దిశో భూరియం చరణాదభూత్శ్రోత్రోద్భవాదిశోభవతః స్వయంభోనక్షత్రాస్తేజోద్భవాః (40) మూర్త్తయశ్చామూర్తయశ్చ సర్వే త్వత్తః సముద్భూతాః ।
అతో విశ్వాత్మకోऽసి ఓం నాస్తే పుష్పహాసోऽసి మహాహాసోऽసి పరమోऽసి ఓం కారోऽసి వషట్కారోऽసి స్వరాహాకారోऽసి వౌషట్కారోऽసి స్వధాకారోऽసి వేదమయోऽసి తీర్థమయోऽసి యజమానమయోऽసి (45) యజ్ఞమయోऽసి సర్వధాతాసి యజ్ఞభోక్తాసి శుక్రధాతాసి భూర్ద భువర్ద స్వర్ద స్వర్ణద గోద అమృతదోऽసీతి ।
ఓం బ్రహ్మాదిరసి బ్రహ్మయోऽసి యజ్ఞోऽసి వేదకామోऽసి వేద్యోऽసి యజ్ఞధారోऽసి మహామీనోऽసి మహాసేనోऽసి మహాశిరా అసి ।
(50) నృకేసర్యసి హోతాసి హోమ్యోऽసి హవ్యోऽసి హూయమానోऽసి హయమేధోऽసి పోతాసి పావయితాసి పూతోऽసి పూజ్యోऽసి దాతాసి హన్యమానోऽసి హ్రియమాణోऽసి హర్త్తాసీతి ఓం ।
నీతిరసి నేతాసి అగ్ర్యోऽసి విశ్వధామాసి శుభాణ్డోऽసి ధ్రువోऽసి ఆరణేయోऽసి (55) ధ్యానోऽసి ధ్యేయోऽసి జ్ఞేయోऽసి జ్ఞానోऽసి జ్ఞానోऽసి యష్టాసి దానోऽసి భూమాసి ఈక్ష్యోऽసి బ్రహ్మాసి హోతాసి ఉద్గాతాసి గతిమతాం గతిరసి జ్ఞానినాం జ్ఞానమసి యోగినాం యోగోऽసి మోక్షగామినాం మోక్షోऽసి శ్రీమతాం శ్రీరసి గృహ్యోऽసి పాతాసి పరమసి (60) సోమోऽసి సూర్యోऽసి దీక్షాసి దక్షిణాసి నరోऽసి త్రినయనోऽసి మహానయనోऽసి ఆదిత్యప్రభవోऽసి సురోత్తమోऽసి శుచిరసి శుక్రోऽసి నభోసి నభస్యోऽసి ఇషోऽసి ఊర్జోऽసి సహోऽసి సహస్యోऽసి తపోऽసి తపస్యోऽసి మధురసి (65) మాధవోऽసి కాలోऽసి సంక్రమోऽసి విక్రమోऽసి పరాక్రమోऽసి అశ్వగ్రీవోऽసి మహామేధోऽసి శఙ్కరోऽసి హరిశ్వోరోऽసి శంభురసి బ్రహ్మేశోऽసి సూర్యోऽసి మిత్రావరుణోऽసి ప్రాగ్వంశకాయోऽసి భృతాదిరసి మహాభూతోऽసి ఊర్ధ్వకర్మాసి కర్త్తాసి (70) సర్వపాపవిమోచనోऽసి త్రివిక్రమోऽసి ఓం నమస్ తే

పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్థం స్తుతః పద్మవేన విష్ణుస్తపస్విభిశ్చాద్భుతకార్మకారీ ।
ప్రోవాచ దేవం ప్రపితామహం తు వరం వృణీష్వామలసత్త్వవృత్తే ।। 66.12 ।।
తమబ్రవీత్ ప్రీతియుతః పితామహో వరం మమేహాద్య విభో ప్రయచ్ఛ ।
రూపేణ పుణ్యేన విబో హ్యనేన సంస్థీయతాం మద్భవనే మురారే ।। 66.13 ।।
ఇత్థం వృతే దేవవరేణ ప్రాదాత్ ప్రభుస్తథాస్త్వితి తమవ్యయాత్మా ।
తస్థౌ హి రూపేణ హి వామనేన సంపూజ్యమానః సదనే స్వయంభోః ।। 66.14 ।।
నృత్యన్తి తత్రాప్సరసాం సమూహ్య గాయన్తి గీతాని సురేన్ద్రగాయనాః ।
విద్యాధరాస్తూర్యరాంశ్చ వాదయన్ స్తువన్తి దేవాసురసిద్ధసఙ్ఘాః ।। 66.15 ।।
తతః సమారాధ్య విభుం సురాధిపః పితామహో ధౌతమలః స శుద్ధః ।
స్వర్గే విరిఞ్చిః సదనాత్ సుపుష్పాణ్యానీయ పూజాం ప్రచకార విష్ణోః ।। 66.16 ।।
స్వర్గే సహస్రం స తు యోజనానాం విష్ణోః ప్రమాణేన హి వామనోऽభూత్ తత్రాస్య శక్రః ప్రచకార పూజాం స్వయంభువస్తుల్యగుణాం మహర్షే ।। 66.17 ।।
ఏతత్ తవోక్తం భగవాంస్త్రివిక్రమశ్చకార యద్ దేవహితం మహాత్మా ।
రసాతలస్థో దితిజశ్చకార యత్తచ్ఛృణుష్వాద్య వదామి విప్ర ।। 66.18 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే షట్షష్టితమోऽధ్యాయః


Topic Tags

Vamana purana in telugu, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION