సుదర్శన చక్ర స్తవం, ప్రహ్లాదుడు చేసిన హరి భక్తి ప్రబోధం

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:12 pm

సుదర్శన చక్ర స్తవం, ప్రహ్లాదుడు చేసిన హరి భక్తి ప్రబోధం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 7:59 pm

అరవై ఏడవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
గత్వా రసాతలం దైత్యో మహార్హమణిచిత్రితమ్ ।
శుద్ధస్ఫటిసోపానం కారయామాస వై పురమ్ ।। 67.1 ।।
తత్ర మధ్యే సువిస్తీర్మః ప్రాసాదో వజ్రవేదికః ।
ముక్తాజాలాన్తరద్వారో నిర్మితో విశ్వకర్మణా ।। 67.2 ।।
తత్రాస్తే వివిధాన్ భోగాన్ భుఞ్జన్ దివ్యాన్ స మానుషాన్ ।
నామ్నా విన్ధ్యావలీత్యేవం భార్యాస్య దయితాభవత్ ।
67.3 యువతీనాం సహస్రస్య ప్రధానా శీలమణ్డితా ।
తయా సహ మహాతేజా రేమే వైరోచనిర్మునే ।। 67.4 ।।
భోగాసక్తస్య దైత్యస్య వసతః సుతలే తదా ।
దైత్యతేజోహరః ప్రాప్తః చపాతాలే వై సుదర్శనః ।। 67.5 ।।
చక్రే ప్రవిష్టే పాతాలం దానవానాం పురే మహాన్ ।
బభై హలహలాశబ్దః క్షుభితార్ణవసంనిభః ।। 67.6 ।।
తం చ శ్రుత్వా మహాశబ్దం బలిః ఖఙ్గం సమాదదే ।
ఆః కిమేతదితీత్థఞ్చ పప్రచ్ఛాసురపుఙ్గవః ।। 67.7 ।।
తతో విన్ధ్యావలీ ప్రాహ సాన్త్వయన్తీ నిజం పతిమ్ ।
కోశే ఖఙ్గం సమావేశ్య ధర్మపత్నీ శుచివ్రతా ।। 67.8 ।।
ఏతద్ భగవతశ్చక్రం దైత్యచక్రక్షయఙ్కరమ్ ।
సంపూజనీయం దైత్యేన్ద్ర వామనస్య మహాత్మనః ।
ఇత్యేవముక్త్వా చార్వఙ్గీ సార్ఘపాత్రా వినిర్యయౌ ।। 67.9 ।।
అథాభ్యాగాత్ సహస్రారం విష్ణోశ్చక్రం సుదర్శనమ్ ।
తతోऽసురపతిః ప్రహ్వః కృతాఞ్జలిపుటో మునే ।
సంపూజ్య విధివచ్చక్రమిదం స్తోత్రముదీరయత్ ।। 67.10 ।।
బలిరువాచ ।
నమస్యామి హరేశ్చక్రం దైత్యచక్రవిదారణమ్ ।
సహస్రాంశుం సహస్రాభం సహస్రారం సునిర్మలమ్ ।। 67.11 ।।
నమస్యామి హరేశ్చక్రం యస్య నాభ్యాం పితామహః ।
తుణ్డే త్రిశూలధృక్ శర్వ ఆరామూలే మహాద్రయః ।। 67.12 ।।
అరేషు సంస్థితా దేవాః సేన్ద్రాః సార్కాః సపావకాః ।
జవే యస్య స్థితో వాయురాపోగ్నిః పృథివీ నభః ।। 67.13 ।।
ఆరప్రాన్తేషు జీమూతాః సౌదామిన్యృక్షతారకాః ।
బాహ్మతో మునయో యస్య బాలఖిల్యాదయస్తథా ।। 67.14 ।।
తమాయుధవరం వన్దే వాసుదేవస్య భక్తితః ।
యన్మే పాపం శరీరోత్థం వాగ్జం మానసమేవ చ ।। 67.15 ।।
తన్మే దహస్వ దీప్తాంశో విష్ణోశ్చక్ర సుదర్శన ।
యన్మే కులోద్భవం పాపం పైతృకం మాతృకం తథా ।। 67.16 ।।
తన్మే హరస్వ తరసా నమస్తే అచ్యుతాయుధ ।
ఆధయో మమ నశ్యన్తు వ్యాధయో యాన్తు సంక్షయమ్ ।
త్వన్నామకీర్తనాచ్ చక్ర దురితం యాతు సంక్షయమ్ ।। 67.17 ।।
ఇత్యేవముక్త్వా మతిమాన్ సమభ్యర్చ్యాథ భక్తితః ।।
సంస్మరన్ పుణ్డరీకాక్షం సర్వపాపప్రణాసనమ్ ।। 67.18 ।।
పూజితం బలినా చక్రం కృత్వా నిస్తేజసోऽసురాన్ ।
నిశ్చక్రామాథ పాతాలాద్ విషువే దక్షిమే మునే ।। 67.19 ।।
సుదర్శనే నిర్గతే తు బలిర్విక్లవతాం గతః ।
పరమామాపదం ప్రాప్య సస్మార స్వపితామహమ్ ।। 67.20 ।।
స చాపి సంస్మృతః ప్రాప్తః సుతలం దానవేశ్వరః ।
దృష్ట్వా తస్థౌ మహాతేజాః సార్ఘపాత్రో బలిస్తదా ।। 67.21 ।।
తమర్చ్య విధినా బ్రహ్మన్ పితుః పితరమీశ్వరమ్ ।
కృతాఞ్జలిపుటో భూత్వా ఇదం వచనమబ్రవీత్ ।
67.22 సంస్మృతోऽసి మయా తాత సువిషణ్ణేన చేతసా తన్మే హితం చ పథ్యం చ శ్రేయోగ్ర్యం వద తాత మే ।
67.23 కిం కార్యం తాత సంసారే వసతా పురుషోణ హి ।
కృతేన యేన వై నాస్య బన్ధః సముపజాయతే ।
67.24 సంసారార్ణవమగ్నానాం నరాణామల్పచేతసామ్ ।
తరణే యో భవేత్ పోతస్తన్మే వ్యాఖ్యాతుమర్హసి ।। 67.25 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఏతద్వచనమాకర్ణ్య తత్పౌత్రాద్ దానవేశ్వరః ।
విచిన్త్య ప్రాహ వచనం సంసారే యద్వితం పరమ్ ।। 67.26 ।।
ప్రహ్లాద ఉవాచ ।
సాధు దానవశార్దూల యత్తే జాతా మతిస్త్వియమ్ ।
ప్రవక్ష్యామి హితం తేऽద్య తథానేయేషాం హితం బలే ।। 67.27 ।।
భవజలధిగతానాం ద్వాన్ద్వవాతాహతానాం సుతదుహితృకలత్రత్రాణభారార్దితానామ్ ।
విషమవిషయతోయే మజ్జతామప్లావానాం భవతి శరణమేకో విష్ణుపోతో నరాణామ్ ।। 67.28 ।।
యే సంశ్రితా హరిమనన్తమనాదిమధ్యం నారాయణం సురగురుం శుభదం వరేణ్యమ్ ।
శుద్ధం ఖగేన్ద్రగమనం కమలాలయేశం తే ధర్మరాజకరణం న విశన్తి ధీరాః ।
67.29 స్వపురుషమభివీక్ష్య పాశహస్తం వదతి యమః కిల తస్య కర్ణమూలే ।
పరిహర మధుసూదనప్రన్నాన్ ప్రభురహమన్యనృణాం న వైష్ణవానామ్ ।। 67.30 ।।
తథాన్యదుక్తం నరసత్తమేన ఇక్ష్వాకుణా భక్తియుతేన నూనమ్ ।
యే విష్ణుభక్తాః పురుషాః పృథివ్యాం యమస్య తే నిర్విషయా భవన్తి ।। 67.31 ।।
సా జిహ్వా యా హరిం స్తౌతి తచ్చిత్తం యత్తదర్పితమ్ ।
తావేవ కేవలం శలాఘ్యౌ యౌ తత్పూజాకరౌ కరౌ ।। 67.32 ।।
నూనం న తౌ కరౌ ప్రోక్తౌ వృక్షశాఖాగ్రపల్లవౌ ।
న యౌ పూజితుం శక్తౌ హరిపాదామ్బుజద్వయమ్ ।। 67.33 ।।
నూనం తత్కణ్ఠశాలూకమథవా ప్రతిజిహ్వకా ।
రోగోవాన్యో న సా జిహ్వా యా న వక్తి హరేర్గుణాన్ ।। 67.34 ।।
శోచనీయః స బన్ధూనాం జీవన్నపి మృతో నరః ।
యః పాదపఙ్కజం విష్ణోర్న పూజయతి భక్తితః ।। 67.35 ।।
యే నరా వాసుదేవస్య సతతం పూజనే రతాః ।
మృతా అపి న శోచ్యాస్తే సత్యం సత్యం మయోదితమ్ ।। 67.36 ।।
శారీరం మానసం వాగ్జం మూర్తామూర్తం చరాచరమ్ ।
దృశ్యం స్పృస్యమదృశ్యఞ్చ తత్సర్వం కేశవాత్మకమ్ ।। 67.37 ।।
యేనార్చితో హి భగవాన్ చతుర్ధా వై త్రివిక్రమః ।
తేనార్చితా న సందేహో లోకాః సామరదానవాః ।। 67.38 ।।
యతా రత్నాని జలధేరసంఖ్యేయాని పుత్రక ।
తథా గుణా హి దేవస్య త్వసంఖ్యాతాస్తు చక్రిణః ।। 67.39 ।।
యే శఙ్ఖచక్రాబ్జకరం సశార్ఙ్గిణం ఖగేన్ద్రకేతుం వరదం శ్రియః పతిమ్ ।
సమాశ్రయన్తే భవభీతినాశనం సంసారగర్తే న పతన్తి తే పునః ।। 67.40 ।।
యేషాం మనసి గోవిన్దో నివాసీ సతతం బలే ।
న తే పరిభవం యాన్తి న మృత్యోరుద్విజన్తి చ ।। 67.41 ।।
దేవం సార్ఙ్గధరం విష్ణుం యే ప్రపన్నాః పరాయణమ్ ।
న తేషాం యమసాలోక్యం న చ తే నరకౌకసః ।। 67.42 ।।
న తాం గతిం ప్రాప్నువన్తి శ్రుతిశాస్త్రవిశారదాః ।
విప్రా దానవశార్దూల విష్ణుభక్తా వ్రజన్తి యామ్ ।। 67.43 ।।
యా గతిర్దైత్యశార్దూల హతానాం తు మహాహవే ।
తతోऽదికాం గతిం యాన్తి విష్ణుభక్తా నరోత్తమాః ।। 67.44 ।।
యా గతిర్ధర్మశీలానాం సాత్త్వికానాం మహాత్మనామ్ ।
సా గతిర్గదితా దైత్య భగవత్సేవినామపి ।। 67.45 ।।
సర్వావాసం వాసుదేవం సూక్ష్మమవ్యక్తవిగ్రహమ్ ।
ప్రవిశన్తి మహాత్మానం తద్భక్తా నాన్యచేతసః ।। 67.46 ।।
అనన్యమనసో భక్త్యా యే నమస్యన్తి కేశవమ్ ।
శుచయస్తే మహాత్మానస్తీర్థభూతా భవన్తి తే ।। 67.47 ।।
గచ్ఛన్ తిష్ఠన్ స్వపన్ జాగ్రత్ పిబన్నశ్చన్నభీక్ష్ణశః ।
ధ్యాయన్ నారాయణం యస్తు న తతోऽన్యోऽస్తి పుణ్యభాక్ ।
వైకుణ్ఠం ఖడ్గపరశుం భవబన్ధసముచ్ఛిదమ్ ।। 67.48 ।।
ప్రణిపత్య యథాన్యాయం సంసారే న పునర్భవేత్ ।
క్షేత్రేషు వసతే నిత్యం క్రీడన్నాస్తేऽమితద్యుతిః ।। 67.49 ।।
ఆసీనః సర్వదేహేషు కర్మభిర్న స బధ్యతే ।
యేషాం విష్ణుః ప్రియోన్త్యన్తే విష్ణోః సతతం ప్రియాః ।। 67.50 ।।
న తే పునః సమ్భవన్తి తద్భక్తాస్తత్పరాయణాః ।
ధ్యాయేద్ దామోదరం యస్తు భక్తినమ్రోర్'చయేత వా ।। 67.51 ।।
న స సంసారపఙ్కేऽస్మిన్ మజ్జతే దానవేశ్వర ।
కల్యముత్థాయ యే భక్త్యా స్మరన్తి మధుసూదనమ్ ।
స్తువన్త్యప్యభిశృణ్వన్తి దుర్గణ్యతితరన్తి తే ।। 67.52 ।।
హరివాక్యామృతం పీత్వా విమలైః శ్రోత్రభాజనైః ।
ప్రహృష్యతి మనో యేషాం దుర్గాణ్యతితరన్తి తే ।। 67.53 ।।
యేషాం చక్రగదాపాణౌ భక్తిరవ్యభిచారిణీ ।
తే యాన్తి నియతం స్థానం యత్ర యోగేశ్వరో హరిః ।। 67.54 ।।
విష్ణుకర్మప్రసక్తానాం భక్తానాం యా పరా గతిః ।
సా తు జన్మసహస్రేణ న తపోభిరవాప్యతే ।। 67.55 ।।
కిం జప్యైస్తస్య మన్త్రైర్వా కిం తపోభిః కిమాశ్రమైః ।
యస్య నాస్తి పరా భక్తిః సతతం మధుసూదనే ।। 67.56 ।।
వృథా యజ్ఞా వృతా వేదా వృథా దానం వృథా శ్రుతమ్ ।
వృథా తపశ్చ కీర్తిశ్చ యో ద్వేష్టి మధుసూదనమ్ ।। 67.57 ।।
కిం తస్య బహుర్భర్మన్త్రైర్భక్తిర్యస్య జనార్దనే ।
నమో నారాయణాయేతి మన్త్రః సర్వార్థసాధకః ।। 67.58 ।।
విష్ణురేవ గతిర్యోషాం కుతస్తేషాం పరాజయః ।
యేషామిన్దీవరశ్యామో హృదయస్థో జనార్దనః ।। 67.59 ।।
సర్వమఙ్గలమాఙ్గల్యం వరేణ్యం వరదం ప్రభుమ్ ।
నారాయణం నమస్కృత్య సర్వకర్మాణి కారయేత్ ।। 67.60 ।।
విష్టయో వ్యతిపాతాశ్చ యేऽన్యే దుర్నీతిసమ్భవాః ।
తే నామ స్మరణాద్విష్ణోర్నాసం యాన్తి మహాసుర ।। 67.61 ।।
తీర్థకోటిసహస్రాణి తీర్థకోటిశతాని చ ।
నారాయణప్రణామస్య కలాం నార్హన్తి షోడశీమ్ ।। 67.62 ।।
పృథివ్యాం యాని తీర్థాని పుణ్యాన్యాయతనాని చ ।
తాని సర్వాణ్యవాప్నోతి విష్ణోర్నామానుకీర్తనాత్ ।। 67.63 ।।
ప్రాప్నువన్తి న తాంల్లోకాన్ వ్రతినో వా తపస్వినః ।
ప్రాప్యన్తే యే తు కృష్ణస్య నమస్కారపరైర్న రైః ।। 67.64 ।।
యోऽప్యన్యదేవతాభక్తో మిథ్యార్చయతి కేశవమ్ ।
సో।'పి గచ్ఛతి సాధూనాం స్థానం పుణ్యకృతాం మహత్ ।। 67.65 ।।
సాతత్యేన హృషీకేశం పూజయిత్వా తు యత్ఫలమ్ ।
సుచీర్ణతపసాం నౄణాం తతా ఫలం న కదాచన ।। 67.66 ।।
త్రిసన్ధ్యం పద్మానాభం తు యే స్మరన్తి సుమేధసః ।
తే లభన్త్యుపవాసస్య ఫలం నాసత్యత్ర సంశయః ।। 67.67 ।।
సతతం శాస్త్రదృష్టేన కర్మణా హరిమర్చయ ।
తత్ప్రసాదాత్ పరాం సిద్ధిం బలే ప్రాప్స్యసి శాశ్వతీమ్ ।। 67.68 ।।
తన్మనా భవ తద్భక్తస్తద్యాజీ తం నమస్కురు ।
తమేవాశ్రిత్య దేవేశం సుఖం ప్రాప్యసి పుత్రక ।। 67.69 ।।
ఆద్యం హ్యనన్తమజరం హరిమవ్యయం చ యే వై స్మరన్త్యహరహర్నృవరా భువిస్థాః ।
సర్వత్రగం శుభదం బ్రహ్మమయం పురాణమ్ తే యాన్తి వైష్ణవపదం ధ్రువమక్షయఞ్చ ।। 67.70 ।।
యే మానవా విగతరాగపరాపరజ్ఞా నారాయణం సురగురుం సతతం స్మరన్తి ।
తే ధౌతపాణ్డురపుటా ఇవ రాజహంసాః సంసారసాగరజలస్య తరన్తి పారమ్ ।। 67.71 ।।
ధ్యాయన్తి యే సతతమచ్యుతమీశితారం నిష్కల్మషం ప్రవరపద్మదలాయతాక్షమ్ ।
ధ్యానేన తేన హతకిల్బషవేదనాస్తే మాతుః పయోధరరసం న పునః పిబన్తి ।। 67.72 ।।
యే కీర్తయన్తి వరదం వరపద్మనాభం శఙ్ఖాబ్జచక్రవరచాపగదాసిహస్తమ్ ।
పద్మాలయావదనపఙ్కజషట్పదాఖ్యం నూనం ప్రయాన్తి సదనం మధుఘాతినస్తే ।। 67.73 ।।
శృణ్వన్తి యే భక్తిపరా మనుష్యాః సంకీర్త్యమానం భగవన్తమాద్యమ్ ।
తే ముక్తపాపాః సుఖినో భవన్తి యథామృతప్రాశనతర్పితాస్తు ।। 67.74 ।।
తస్మాద్ ధ్యానం స్మరణం కీర్తనం వా నామ్నాం శ్రవణం పఠతాం సజ్జనానామ్ ।
కార్యం విష్ణోః శ్రద్దధానైర్మనుష్యైః పూజాతుల్యం తత్ ప్రశంసన్తి దేవా ।। 67.75 ।।
బాహ్యైస్తథాన్తఃకరణైరవిక్లవైర్యో నార్చయేత్ కేశవమీశితరమ్ ।
పుష్పైశ్చ పత్రైర్జలపల్లవాదిభిర్నూనం స ముష్టో విధితస్కరేణ ।। 67.76 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే సప్తషష్టితమోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION