హరి భక్తి ఫలం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:22 pm

హరి భక్తి ఫలం

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 8:03 pm

అరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము

బలిరువాచ ।
భవతా కథితం సర్వం సమారాధ్య జనార్దనమ్ ।
యా గతిః ప్రాప్యతే లోకే తాం మే వక్తుమిహార్హసి ।। 68.1 ।।
కేనార్చనేన దేవస్య ప్రీతిః సముపజాయతే ।
కాని దానాని శస్తాని ప్రీణనాయ జగద్గురోః ।। 68.2 ।।
ఉపవాసాదికం కార్యం కస్యాం తిథ్యాం మహోదయమ్ ।
కాని పుణ్యాని శస్తాని విష్ణోస్తుష్టిప్రదాని వై ।। 68.3 ।।
యచ్చాన్యదపి కర్త్తవ్యం హృష్టరూపైరనాలసైః ।
తదప్యశేషం దైత్యేన్ద్ర మమాఖ్యాతుమిహార్హసి ।। 68.4 ।।
ప్రహ్లాద ఉవాచ ।
శ్రద్దధానైర్భక్తిపరైర్యాన్యుద్దిశ్య జనార్దనమ్ ।
బలే దానాని దీయన్తే తానూచుర్మునయోऽక్షయాన్ ।। 68.5 ।।
తా ఏవ తిథయః శస్తా యాస్వభ్యర్చ్య జగత్పతిమ్ ।
తచ్చిత్తస్తన్మయో భూత్వా ఉపవాసీ నరో భవేత్ ।। 68.6 ।।
పూజితేషు ద్విజేన్ద్రేషు పూజితః స్యాజ్జనార్దనః ।
ఏతాన్ ద్విషన్తి యే మూఢాస్తే యాన్తి నరకం ధ్రువమ్ ।। 68.7 ।।
తానర్చయేన్నరో భక్త్యా బ్రాహ్మణాన్ విష్ణుతత్పరః ।
ఏవమాహ హరిః పూర్వం బ్రాహ్మణా మామకీ తనుః ।। 68.8 ।।
బ్రాహ్మణో నావమన్తవ్యో బుధో వాప్యబుధోऽపి వా ।
సోऽపి దివ్యా తనుర్విష్ణోస్తస్మాత్ తామర్చయేన్నరః ।। 68.9 ।।
తాన్యేవ చ ప్రశస్తాని కుసుమాని మహాసుర ।
యాని స్యుర్వర్ణయుక్తాని రసగన్ధయుతాని చ ।। 68.10 ।।
విశేషతః ప్రవక్ష్యామి పుష్పాణి తిథయస్తథా ।
దానాని చ ప్రశస్తాని మాధవప్రీణనాయ తు । ।
68.11 జాతీ శతాహ్వా సుమనాః కున్దం బహుపుటం తథా ।
బాణఞ్చ చమ్పకాశోకం కరవీరం చ యూథికా ।। 68.12 ।।
పారిభద్రం పాటలా చ బకులం గిరిశాలినీ ।
తిలకం చ జపాకుసుమం పీతకం నాగరం త్వపి ।। 68.13 ।।
ఏతాని హి ప్రశస్తాని కుసుమాన్యచ్యుతార్చనే ।
సురభీణి తథాన్యాని వర్జయిత్వా తు కేతకీమ్ ।। 68.14 ।।
బిల్వపత్రం శమీపత్రం పత్రం భృఙ్గమృగాఙ్కయోః ।
తమాలామలకీపత్రం శస్తం కేశవపూజనే ।। 68.15 ।।
యేషామపి హిచ పుష్పాణి ప్రశస్తాన్యచ్యుతార్చనే ।
పల్లవాన్యపి తేషాం స్తుః పత్రాణ్యర్చావిధౌ హరేః ।
68.16 వీరుధాం చ ప్రవాలేన బర్హిషా చార్చయేత్తథా ।
నానారూపైశ్చామ్బుభవైః కమలేన్దీవరాదిభిః ।। 68.17 ।।
ప్రవాలైః శుచిభిః శ్లక్ష్ణైర్జలప్రక్షాలితైర్బలే ।
వనస్పతీనామర్చ్యేత తథా దూర్వాగ్రపల్లవైః ।। 68.18 ।।
చన్దనేనానులిమ్పేత కుఙ్కుమేన ప్రయత్ననతః ।
ఉశీరపద్మకాభ్యాం చ తథా కాలీయకాదినా ।। 68.19 ।।
మహిషాఖ్యం కణం దారు సిహ్లకం సాగరుం సితా ।
శఙ్ఖం జాతీఫలం శ్రీశే ధూపాని స్యుః ప్రియాణి వై ।। 68.20 ।।
హవిషా సంస్కృతా యే తు యవగోధూమశాలయః ।
తిలముద్గాదయో మాషా వ్రీహయశ్చ ప్రియా హరేః ।। 68.21 ।।
గోదానాని పవిత్రాణి భూమిదానాని చానఘ ।
వస్త్రాన్నస్వర్ణదానాని ప్రీతయే మధుఘాతినః ।। 68.22 ।।
మాఘమాసే తిలా దేయాస్తిలధేనుశ్చ దానవ ।
ఇన్ధనాదీని చ తథా మాధవప్రీణనాయ తు ।। 68.23 ।।
ఫాల్గునే వ్రీహయో ముద్గా వస్త్రకృష్ణాజినాదికమ్ ।
గోవిన్దప్రీణనార్థాయ దాతవ్యం పురుషర్షభైః ।। 68.24 ।।
చైత్రే చిత్రాణి వస్త్రాణి శయనాన్యాసనాని చ ।
విష్ణోః ప్రీత్యర్థమేతాని దేయాని బ్రాహ్మణేష్వథ ।। 68.25 ।।
గన్ధమాల్యాని దేయాని వైశాఖే సురభీణి వై ।
దేయాని ద్విజముఖ్యేభ్యో మధుసూదనతుష్టయే ।। 68.26 ।।
ఉదకుమ్భామ్బుధేనుం చ తాలవృన్తం సుచన్దనమ్ ।
త్రివిక్రమస్య ప్రీత్యర్థం దాతవ్యం సాధుభిః సదా ।। 68.27 ।।
ఉవానద్యుగలం ఛత్రం లవణామలకాదికమ్ ।
ఆషాఢే వామనప్రీత్యై దాతవ్యాని తు భక్తితః ।। 68.28 ।।
ఘృతం చ క్షీరకుమ్భాశ్చ ఘృతధేనుఫలాని చ ।
శ్రావణే శ్రీధరప్రీత్యై దాతవ్యాని విపశ్చితా ।। 68.29 ।।
మాసి భాద్రపదే దద్యాత్ పాయసం మధుసర్పిషీ ।
హృషీకేశప్రీణనార్థం లవణం సగుడోదనమ్ ।। 68.30 ।।
తిలాస్తురఙ్గం వృషభం దధి తామ్రాయసాదికమ్ ।
ప్రీత్యర్థం పద్మనాభస్య దేయమాశ్వయుజే నరైః ।। 68.31 ।।
రజతం కనకం దీపాన్ మణిముక్తాఫలాదికమ్ ।
దామోదరస్య తుష్ట్యర్థం ప్రదద్యాత్ కార్తికే నరః ।। 68.32 ।।
ఖరోష్ట్రాశ్వతరాన్ నాగాన్ యానయుగ్యమజావికమ్ ।
దాత్వయం కేశవప్రీత్యై మాసి మార్గశిరే నరైః ।। 68.33 ।।
ప్రాసాదనగరాదీని గృహప్రావరణాదికమ్ ।
నారాయణస్య తుష్ట్యర్థం పౌషే దేయాని భక్తితః ।। 68.34 ।।
దాసీదాసమలఙ్కారమన్నం షడ్రససంయుతమ్ ।
పురుషోత్తమస్య తుష్ట్యర్థం ప్రదేయం సార్వకాలికమ్ ।। 68.35 ।।
యద్యదిష్టతమం కిఞ్చిద్యద్వాప్యస్తి శుచి గృహే ।
తత్తద్వి దేయం ప్రీత్యర్థం దేవదేవాయ చక్రిణే ।। 68.36 ।।
యః కారయేన్మన్దిరం కేశవస్య పుణ్యాంల్లోకాన్ స జయేచ్ఛాశ్వతాన్ వై ।
దత్త్వారామాన్ పుష్పఫలాభిపన్నాన్ భోగాన్ భుఙ్క్తే కామాతః శ్లాఘనీయాన్ ।। 68.37 ।।
పితామహస్య పురతః కులాన్యష్టౌ తు యాని చ ।
తారయేదాత్మనా సార్ధం విష్ణోర్మన్దిరకారకః ।। 68.38 ।।
ఇమాశ్ చ పితరో దైత్య గాథా గాయన్తి యోగినః ।
పురతో యదుసింహస్య జ్యామఘస్య తపస్వినః ।। 68.39 ।।
అపి నః స కులే కశ్చిద్ విష్ణుభక్తో భవిష్యతి ।
హరిమన్దిరకర్తా యో భవిష్యతి శిచివ్రతః ।। 68.40 ।।
అపి నః సన్తతౌ జాయేద్ విష్ణ్వాలయవిలేపనమ్ ।
సమ్మార్జనం చ ధర్మాత్మా కరిష్యతి చ భక్తితః ।। 68.41 ।।
అపి నః సన్తతౌ జాతో ధ్వజం చకేశవమన్దిరే ।
దాస్యతే దేవదేవాయ దీపం పుష్పానులేపనమ్ ।। 68.42 ।।
మహాపాతకయుక్తో వా పాతకీ చోపపాతకీ ।
విముక్తపాపో భవతి విష్ణ్వాయతనచిత్రకృత్ ।। 68.43 ।।
ఇత్థం పితౄణాం వచనం శ్రుత్వా నృపతిసత్తమః ।
చకారాయతనం భూమ్యాం ఖ్యం చ లిమ్పతాసుర ।। 68.44 ।।
విభూతిభిః కేశవస్య కేశవారాధనే రతః ।
నానాధాతువికారైశ్చ పఞ్చవర్ణైశ్చ చిత్రకైః ।। 68.45 ।।
దదౌ దీపాని విధివద్ వాసుదేవాలయే బలే ।
సుగన్ధితైలపూర్ణాని ఘృతపూర్ణాని చ స్వయమ్ ।। 68.46 ।।
నానావర్ణా వైజయన్త్యో మహారజనరఞ్జితాః ।
మఞ్జిష్ఠా నవరఙ్గీయాః శ్వేతపాటలికాశ్రితాః ।। 68.47 ।।
ఆరామా వివిధా హృద్యాః పుష్పాఢ్యాః ఫలశాలినః ।
లతాపల్లవసంఛన్నా దేవదారుభిరావృతాః ।। 68.48 ।।
కారితాశ్చ మహామఞ్చాధిష్ఠితాః కుశలైర్జనైః ।
పౌరోగవవిధానజ్ఞై రత్నసంస్కారిభిర్ద్దఢై ।। 68.49 ।।
తేషు నిత్యం ప్రపూజ్యన్తే యతయో బ్రహ్మచారిణః ।
శ్రోత్రియా జ్ఞానసమ్పన్నా దీనాన్ధవికలాదయః ।। 68.50 ।।
ఇత్థం స నృపతిః కృత్వా శ్రద్దధానో జితేన్ద్రియః ।
జ్యామఘో విష్ణునిలయం గత ఇత్యనుశుశ్రుమః ।। 68.51 ।।
తమేవ చాగ్యాపి బలే మార్గం జ్యామఘకారితమ్ ।
వ్రజన్తి నరశార్దూల విష్ణులోకజిగీషవః ।। 68.52 ।।
తస్మాత్ త్వమపి రాజేన్ద్ర కారయస్వాలయం హరేః ।
తమర్చయస్వ యత్నేన బ్రాహ్మణాంశ్చ బహుశ్రుతాన్ ।
పౌరాణికాన్ విశేషేణ సదాచారరతాఞ్శుచీన్ ।। 68.53 ।।
వాసోభిర్భూషణై రత్నైర్గౌభిర్భూకనకాదిభిః ।
విభవే సతి దేవస్య ప్రీణనం కురు చక్రిణః ।। 68.54 ।।
ఏవం క్రియాయోగరతస్య తేऽద్య నూనం మురారిః శుభదో భవిష్యతి ।
నరా న సీదన్తి బలే సమాశ్రితా విభుం జగన్నాథమనన్తమచ్యుతమ్ ।। 68.55 ।।
పులస్త్య ఉవాచ ।
ఇత్యేవముక్త్వా వచనం దితీశ్వరో వైరోచనం సత్యమనుత్తమం హి ।
సంపూజితస్తేన విముక్తిమాయయౌ సంపూర్ణకామో హరిపాదభక్తః ।। 68.56 ।।
గతే హి తస్మిన్ ముదితే పితామహే బలేర్బభౌ మన్దిరమిన్దువర్ణమ్ ।
మహేన్ద్రశిల్పిప్రవరోऽథ కేశవం స కారయామాస మహామహీయాన్ ।। 68.57 ।।
స్వయం స్వభార్యాసహితశ్చకార దేవాలయే మార్జనలేపనాదికాః ।
క్రియా మహాత్మా యవశర్కరాద్యాం బలిం చకారాప్రతిమాం మధుద్రుహః ।। 68.58 ।।
దీపప్రదానం స్వయమాయతాక్షీ విన్ధ్యావలీ విష్ణుగృహే చకార ।
గేయం స ధర్మ్యశ్రవణం చ ధీమాన్ పౌరాణికైర్విప్రవరైరకారయత్ ।। 68.59 ।।
తథావిధస్యాసురపుఙ్గవస్య ధర్మ్యే సుమార్గే ప్రతిసంస్థితస్య ।
జగత్పతిర్దివ్యవపుర్జనార్దనస్తస్థౌ మహాత్మా బలిరక్షణాయ ।। 68.60 ।।
సూర్యాయుతాభం ముసలం ప్రగృహ్య నిఘ్నన్ స దుష్టారియూథాపాలాన్ ।
ద్వారి స్థితో న ప్రదదౌ ప్రవేశం ప్రాకారగుప్తే బలినో గృహే తు ।। 68.61 ।।
ద్వారి స్థితే ధాతరి రక్షపాలే నారాయణే సర్వగుణాభిరామే ।
ప్రాసాదమధ్యే హరిమీశితారమభ్యర్చయామాస సురర్షిముఖ్యమ్ ।। 68.62 ।।
స ఏవమాస్తేऽసురరాడ్ బలిస్తు సమర్చయన్ వై హరిపాదపఙ్కజౌ ।
సస్మార నిత్యం హరిభషితాని స తస్య జాతో వినయాఙ్కుశస్తు ।। 68.63 ।।
ఇదం చ వృత్తం స పపాఠ దైత్యరాట్ స్మరన్ సువాక్యాని గురోః శుభాని ।
తథ్యాని పథ్యాని పరత్ర చేహ పితామహస్యేన్ద్రసమస్య వీరః ।। 68.64 ।।
యే వృద్ధవాక్యాని సమాచరన్తి శ్రుత్వా దురుక్తాన్యపి పూర్వతస్తు ।
స్నిగ్ధాని పశ్చాన్నవనీతశుద్ధా మోదన్తి తే నాత్ర విచారమస్తి ।। 68.65 ।।
ఆపద్భుజఙ్గదష్టస్య మన్త్రహీనస్య సర్వదా ।
వృద్ధవాక్యైషధా నూనం కుర్వన్తి కిల నిర్విషమ్ ।। 68.66 ।।
వృద్ధవాక్యామృతం పీత్వా తదుక్తమనుమాన్య చ ।
యా తృప్తిర్జాయతే పుంసా సోమపానే కుతస్తథా ।। 68.67 ।।
ఆపత్తౌ పతితానాం యేషాం వృద్ధా న సన్తి శాస్తారః ।
తే శోచ్యా బనధూనాం జీవన్తోऽపీహ మృతతుల్యాః ।। 68.68 ।।
ఆపద్గ్రాహగృహీతానాం వృద్ధాః సన్తి న పణ్డితాః ।
యేషాం మోక్ష్యితారే వై తేషాం సాన్తిర్న విద్యతే ।। 68.69 ।।
ఆపజ్జలనిమగ్నానాం హ్రియతాం వ్యసనోర్మిభిః ।
వృద్ధవాక్యైర్వినా నూనం నైవోత్తారం కథఞ్చన ।। 68.70 ।।
తస్మాద్ యో వృద్ధవాక్యాని శృణుయాద్ విదధాతి చ ।
స సద్యః సిద్ధిమాప్నోతి యథా వైరోచనో బలిః ।। 68.71 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే అష్టషష్టితమోऽధ్యాయః


Topic Tags

Lord Vishnu, Vamana purana in telugu, Vamana puranam

  • NAVIGATION