వామన పురాణం ఫలశ్రుతి

Last visit was: Mon Jan 22, 2018 12:13 pm

వామన పురాణం ఫలశ్రుతి

Postby Narmada on Fri Feb 25, 2011 8:06 pm

అరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము

పులస్త్య ఉవాచ ।
ఏతన్మయా పుణ్యతమం పురాణం తుభ్యం తథా నారద కీర్తితం వై ।
శ్రుత్వా చ కీర్త్యా పరయా సమేతో భక్త్యా చ విష్ణోః పదమభ్యుపైతి ।। 69.1 ।।
యథా పాపాని పూయన్తే గఙ్గావారివిగాహనాత్ ।
తథా పురాణశ్రవణాద్ దురితానాం వినాశనమ్ ।। 69.2 ।।
న తస్య రోగా జాయన్తే న విషం చాభిచారికమ్ ।
శరీరే చ కులే బ్రహ్మన్ యః శ్రుణోతి చ వామనమ్ ।। 69.3 ।।
శ్రణోతి నిత్యం విధివచ్చ భక్త్యా సంపూజయన్ యః ప్రణతశ్చ విష్ణుమ్ ।
స చాశ్వమేధస్య సదక్షిణస్య ఫలం సమగ్రం పరిహినపాపః ।। 69.4 ।।
ప్రాప్నోతి దత్తస్య సువర్ణభూమేరశ్వస్య గోనాగరథస్య చైవ నారీ నరశ్చాపి చ పాదమేకం శృణ్వన్ శుచిః పుణ్యతమః పృథివ్యామ్ ।
69.5 స్నానే కృతే తీర్థవరే సుపుణ్యే గఙ్గాజలే నైమిషపుష్కరే వా ।
కోకాముఖే యత్ ప్రవదన్తి విప్రాః ప్రయాగమాసాద్య చ మాఘమాసే ।। 69.6 ।।
స తత్ఫలం ప్రాప్య చ వామనస్య సంకీర్తయన్ నాన్యమనాః పదం హి ।
గచ్ఛేన్మయా నారద తేऽద్య చోక్తం యద్ రాజసూయస్య ఫలం ప్రయచ్ఛేత్ ।। 69.7 ।।
యద్ భూమిలోకే సురలోకలభ్యే మహత్సుఖం ప్రాప్య నరః సమగ్రమ్ ।
ప్రాపనోతి చాస్య శ్రవణాన్మహర్షే సౌత్రామణేర్నాస్తి చ సంశయో మే ।। 69.8 ।।
రత్నస్య దానస్య చ యత్ఫలం భవేద్ యత్సూర్యస్య చేన్దోర్గ్రహణే చ రాహోః ।
అన్నస్య దానేన ఫలం యథోక్తం బుభుక్షితే విప్రవరే చ సాగ్నికే ।। 69.9 ।।
దుర్భిక్షసంపీడితపుత్రభార్యే యామీ సదా పోషణతత్పరే చ ।
దేవాగ్నివిప్రర్షిరతే చ పిత్రోః శుశ్రుషకే భ్రాతరి జ్యేష్ఠసామ్నే ।
యత్తత్ఫలం సంప్రవదన్తి దేవాః స తత్ ఫలం లభతే చాస్య పాఠాత్ ।। 69.10 ।।
చతుర్దశం వామనమాహురగ్ర్యం శ్రుతే చ యస్యాఘచయాశ్చ నాశమ్ ।
ప్రయాన్తి నాస్త్యత్ర చ సంశయో మే మహాన్తి పాపాన్యపి నారదాశు ।। 69.11 ।।
పాఠాత్ సంశ్రవణాద్ విప్ర శ్రావణాదపి కస్యచిత్ ।
సర్వపాపాని నశ్యన్తి వామనస్య సదా ముదే ।। 69.12 ।।
ఇదం రహస్యం పరమం తవోక్తం న వాచ్యమేతద్ధరిభక్తివర్జితే ।
ద్విజస్య నిన్దారతిహినదక్షిణే సహేతువాక్యావృతపాపసత్త్వే ।। 69.13 ।।
నమో నమః కారణ వామనాయ నిత్యం యో వదేన్నియతం ద్విజః ।
తస్య విష్ణుః పదం మోక్షం దదాతి సురపూజితః ।। 69.14 ।।
వాచకాయ ప్రదాతవ్య గోభూస్వర్ణవిభూషణమ్ ।
విత్తశాఠ్యం న కర్తవ్యం కుర్వన్ శ్రవణనాశకమ్ ।। 69.15 ।।
త్రిసంధ్యం చ పఠన్ శృణ్వన్ సర్వపాపప్రణాశనమ్ ।
అసూయారహితం విప్ర సర్వసమ్పత్ప్రదాయకమ్ ।। 69.16 ।।

ఇతి శ్రీవామనపురాణే ఏకోనసప్తతితమోऽధ్యాయః

ఇతి శ్రీవామనపురాణం సమాప్తమ్


Topic Tags

Lord Shiva, Lord Vishnu, Religious texts, Sanskrit documents, Vamana purana in telugu, Vamana purana online, Vamana purana text, Vamana puranam, Vamanavataram

  • NAVIGATION